Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

C
ciepło molowe przy stałej objętości 2.3 Ciepło właściwe i zasada ekwipartycji energii
ciepło parowania 1.5 Przemiany fazowe
ciepło przemiany 1.5 Przemiany fazowe
ciepło sublimacji 1.5 Przemiany fazowe
ciepło topnienia 1.5 Przemiany fazowe
ciepło utajone 1.5 Przemiany fazowe
ciepły rezerwuar 4.2 Silniki cieplne
ciśnienie krytyczne 1.5 Przemiany fazowe
cyfrowe przetwarzanie sygnałów 14.1 Indukcyjność wzajemna
cykl Carnota 4.5 Cykl Carnota
cykl Diesla 4 Zadania trudniejsze
cząsteczka apolarna 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
częstotliwość rezonansowa 15.5 Rezonans w obwodzie prądu zmiennego
czynnik roboczy 4.2 Silniki cieplne
K
kometa McNaughta Wstęp
kondensator elektrolityczny 8.1 Kondensatory i pojemność elektryczna
krzepnięcie 1.5 Przemiany fazowe
Ł
ładunek elektryczny 5.1 Ładunek elektryczny
M
magnetyczny biegun południowy 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
magnetyczny biegun północny 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
magnetyczny rezonans jądrowy 12.6 Solenoidy i toroidy
materiały diamagnetyczne 12.7 Magnetyzm materii
materiały ferromagnetyczne 12.7 Magnetyzm materii
materiały paramagnetyczne 12.7 Magnetyzm materii
molowa pojemność cieplna przy stałej objętości 3.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego
molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu 3.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego
moment dipolowy 5.7 Dipole elektryczne
monopol magnetyczny 11.2 Pola magnetyczne i ich linie
N
nadprzewodnictwo 9.6 Nadprzewodniki
napięcie na biegunach 10.1 Siła elektromotoryczna
napięcie prądu zmiennego 15.1 Źródła prądu zmiennego
naprężenie cieplne 1.3 Rozszerzalność cieplna
natężenie pola elektrycznego 5.4 Pole elektryczne
natężenie prądu elektrycznego 9.1 Prąd elektryczny
natężenie prądu zmiennego 15.1 Źródła prądu zmiennego
natężenie skuteczne 15.2 Proste obwody prądu zmiennego
nieomowy 9.4 Prawo Ohma
P
para Coopera 9.6 Nadprzewodniki
pętla histerezy 12.7 Magnetyzm materii
pierwsza zasada termodynamiki 3.3 Pierwsza zasada termodynamiki
płyn nadkrytyczny 1.5 Przemiany fazowe
podatność magnetyczna 12.7 Magnetyzm materii
pojemnościowa stała czasowa 10.5 Obwody RC
polaryzacja indukowana 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
pole skalarne 5.4 Pole elektryczne
pole wektorowe 5.4 Pole elektryczne
powierzchnia ekwipotencjalna 7.5 Powierzchnie ekwipotencjalne i przewodniki
powierzchnia Gaussa 6.2 Wyjaśnienie prawa Gaussa
prawa Kirchhoffa 10.3 Prawa Kirchhoffa
prawo Ampère’a 12.5 Prawo Ampère’a
prawo Biota-Savarta 12.1 Prawo Biota-Savarta
prawo Boyle’a-Mariotte’a 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
prawo Stefana-Boltzmanna 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
prąd wirowy 13.5 Prądy wirowe
prędkość najbardziej prawdopodobna 2.4 Rozkład prędkości cząsteczek gazu doskonałego
proces adiabatyczny 3.4 Procesy termodynamiczne
proces izobaryczny 3.4 Procesy termodynamiczne
proces izochoryczny 3.4 Procesy termodynamiczne
proces izotermiczny 3.4 Procesy termodynamiczne
proces niekwazistatyczny 3.4 Procesy termodynamiczne
proces termodynamiczny 3.4 Procesy termodynamiczne
promieniowanie ultrafioletowe 16.5 Widmo promieniowania elektromagnetycznego
przebicie elektryczne 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
przemiana fazowa 1.5 Przemiany fazowe
przenikalność magnetyczna 12.7 Magnetyzm materii
przenikalność magnetyczna próżni 12.1 Prawo Biota-Savarta
przewodność cieplna 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
przewodność elektryczna 9.3 Rezystywność i rezystancja
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna 13.7 Zastosowania indukcji elektromagnetycznej
punkt krytyczny 1.5 Przemiany fazowe
R
reaktancja indukcyjna 15.2 Proste obwody prądu zmiennego
reaktancja pojemnościowa 15.2 Proste obwody prądu zmiennego
reguła Lenza 13.2 Reguła Lenza
reguła prawej dłoni 1 11.2 Pola magnetyczne i ich linie
rozdzielacz prędkości 11.6 Efekt Halla
rozprężanie adiabatyczne 3.6 Proces adiabatyczny gazu doskonałego
rozprężanie izotermiczne 3.2 Praca, ciepło i energia wewnętrzna
rozszerzalność cieplna 1.3 Rozszerzalność cieplna
równania Maxwella Wstęp
równanie stanu 3.1 Układy termodynamiczne
równanie stanu gazu doskonałego 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
równanie stanu gazu van der Waalsa 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
równanie transformatora 15.6 Transformatory
różnica potencjałów 10.1 Siła elektromotoryczna
różnica potencjałów elektrycznych 7.2 Potencjał elektryczny i różnica potencjałów
S
sformułowanie drugiej zasady termodynamiki oparte na pojęciu entropii 4.6 Entropia
sformułowanie Kelvina drugiej zasady termodynamiki 4.4 Sformułowania drugiej zasady termodynamiki
silnik Carnota 4.5 Cykl Carnota
silnik cieplny 4.2 Silniki cieplne
silnik o spalaniu wewnętrznym 4.2 Silniki cieplne
silnik Stirlinga 4.6 Entropia
siła Coulomba 5.3 Prawo Coulomba
siła elektromotoryczna (SEM) 10.1 Siła elektromotoryczna, 13.1 Prawo Faradaya
siła przeciwelektromotoryczna silnika 13.6 Generatory elektryczne i siła przeciwelektromotoryczna
smartfon Wstęp
sprawność 4.2 Silniki cieplne
stała czasowa obwodu RL 14.4 Obwody RL
stopień Fahrenheita 1.2 Termometry i skale temperatur
strumień magnetyczny 13.1 Prawo Faradaya
strumień natężenia pola elektrycznego 6.1 Strumień pola elektrycznego
stymulator serca 10.5 Obwody RC
sygnalizacja świetlna 14.2 Samoindukcja i cewki indukcyjne
symetria cylindryczna 6.3 Stosowanie prawa Gaussa
symetria płaszczyznowa 6.3 Stosowanie prawa Gaussa
symetria sferyczna 6.3 Stosowanie prawa Gaussa
systemy hamulcowe pociągów 13.5 Prądy wirowe
szczelina dylatacyjna 1.3 Rozszerzalność cieplna
szybkość przewodzenia ciepła 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
U
ujednolicona jednostka masy atomowej 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
układ termodynamiczny 3.1 Układy termodynamiczne
układ zamknięty 3.1 Układy termodynamiczne
umowny kierunek prądu 9.1 Prąd elektryczny
uniwersalna stała gazowa 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
W
wielkość ekstensywna 3.1 Układy termodynamiczne
wielkość intensywna 3.1 Układy termodynamiczne
współczynnik ciepła utajonego 1.5 Przemiany fazowe
współczynnik przewodnictwa cieplnego 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
współczynnik rozszerzalności liniowej 1.3 Rozszerzalność cieplna
współczynnik rozszerzalności objętościowej 1.3 Rozszerzalność cieplna
współczynnik wydajności 4.3 Chłodziarki i pompy ciepła
wyindukowany moment dipolowy 5.7 Dipole elektryczne
wykrywacze metali 13.5 Prądy wirowe
wypadkowa moc wypromieniowana 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
wypadkowa szybkość wymiany ciepła przez promieniowanie 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
wytrzymałość dielektryczna 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
względna przenikalność elektryczna 8.4 Kondensator z dielektrykiem
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.