Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

12.6 Solenoidy i toroidy

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 212.6 Solenoidy i toroidy

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
  • jak, wykorzystując prawo Biota-Savarta i prawo Ampère’a, formułować zależność indukcji pola magnetycznego solenoidu od natężenia płynącego w nim prądu oraz odległości od niego;
  • jak, wykorzystując prawo Ampère’a, formułować zależność indukcji pola magnetycznego toroidu od natężenia płynącego w nim prądu oraz odległości od niego.

Solenoidy i toroidy są dwoma najczęściej spotykanymi i najbardziej użytecznymi urządzeniami, w których wykorzystuje się zjawiska elektromagnetyzmu. W tej czy innej formie solenoidy są częścią składową licznych przyrządów, zarówno wielkich, jak i miniaturowych. W niniejszym rozdziale zbadamy wytwarzane przez nie pole magnetyczne.

Solenoidy

Solenoidem (ang. solenoid) nazywamy cewkę utworzoną poprzez nawinięcie długiego przewodu wzdłuż linii śrubowej. Solenoidy są powszechnie używane w badaniach eksperymentalnych, w których konieczne jest wykorzystywanie pola magnetycznego. Solenoid zasadniczo łatwo jest wykonać, a w pobliżu jego środka pole magnetyczne jest w dobrym przybliżeniu jednorodne, natomiast wartość indukcji tego pola – wprost proporcjonalna do natężenia płynącego w solenoidzie prądu.

Ilustracja 12.19 przedstawia solenoid składający się z N N zwojów nawiniętych ciasno na długości L L. W przewodzie tworzącym solenoid płynie prąd o natężeniu I I. Liczba zwojów solenoidu przypadająca na jego jednostkową długość wynosi N L NL – stąd liczba zwojów małej długości d y dy solenoidu to N L d y N L d y , a natężenie przepływającego przez nią prądu ma wartość

d I = N I L d y . d I = N I L d y .
12.24

Obliczymy na wstępie indukcję pola magnetycznego w punkcie P P wskazanym na Ilustracji 12.19. Punkt ten leży na osi solenoidu, w środku jego długości. W tym celu podzielimy solenoid na cienkie warstwy o grubości d y dy, traktując każdą z nich jak pętlę z prądem. A zatem symbol d I dI oznacza natężenie prądu płynącego w każdej warstwie. Indukcję pola magnetycznego d B d B wytwarzanego przez prąd o natężeniu d I dI znajdziemy, wykorzystując Równanie 12.15 i Równanie 12.24. Napiszemy wówczas

d B = μ 0 R 2 d I 2 y 2 + R 2 3 2 j ̂ = μ 0 I R 2 N 2 L j ̂ d y y 2 + R 2 3 2 d B = μ 0 R 2 d I 2 y 2 + R 2 3 2 j ̂ = μ 0 I R 2 N 2 L j ̂ d y y 2 + R 2 3 2
12.25

(w powyższym równaniu zastąpiliśmy d I dI, stosując Równanie 12.24). Sumaryczną indukcję pola magnetycznego w punkcie P P określimy, całkując d B d B po całej długości solenoidu. Całkowanie będzie łatwiejsze, gdy zmienną niezależną y y zastąpimy kątem θ θ. Posługując się Ilustracją 12.19, zauważmy, że

sin θ = y y 2 + R 2 . sin θ = y y 2 + R 2 .
12.26
Rysunek A jest wykresem solenoidu, który jest długim przewodem nawiniętym w kształcie linii śrubowej. Rysunek B przedstawia pole magnetyczne w punkcie P na osi solenoidu które jest polem sieci ze względu na wszystkie pętle prądu.
Ilustracja 12.19 (a) Solenoid jest długim przewodem, nawiniętym wzdłuż linii śrubowej. (b) Pole magnetyczne w punkcie P P na osi solenoidu jest wypadkowym polem, wytwarzanym przez wszystkie pętle z prądem.

Różniczkując obustronnie powyższe wyrażenie, otrzymujemy

cos θ d θ = y 2 y 2 + R 2 3 2 + 1 y 2 + R 2 1 2 d y = R 2 d y y 2 + R 2 3 2 . cos θ d θ = y 2 y 2 + R 2 3 2 + 1 y 2 + R 2 1 2 d y = R 2 d y y 2 + R 2 3 2 .

Podstawiając powyższą zależność do równania opisującego d B d B , możemy napisać, że

B = μ I 0 N 2 L j ̂ θ 1 θ 2 cos θ d θ = μ I 0 N 2 L sin θ 2 sin θ 1 j ̂ . B = μ I 0 N 2 L j ̂ θ 1 θ 2 cos θ d θ = μ I 0 N 2 L sin θ 2 sin θ 1 j ̂ .
12.27

Wyprowadzony wzór określa indukcję pola magnetycznego wzdłuż centralnej osi solenoidu o skończonej długości.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się jednak solenoid o nieskończonej długości, w przypadku którego L L. W praktyce nieskończenie długim nazwiemy solenoid, którego długość jest znacznie większa od jego promienia ( L R LR). W tym przypadku θ 1 = π 2 θ 1 = π 2 oraz θ 2 = π 2 θ 2 = π 2 . Wówczas, na podstawie Równania 12.27, indukcja pola magnetycznego wzdłuż podłużnej osi solenoidu wynosi

B = μ 0 I N 2 L j ̂ sin π 2 sin π 2 = μ 0 I N L j ̂ B = μ 0 I N 2 L j ̂ sin π 2 sin π 2 = μ 0 I N L j ̂

lub

B = μ 0 n I j ̂ . B = μ 0 n I j ̂ .
12.28

W powyższym wzorze n n oznacza liczbę zwojów solenoidu na jednostkę jego długości (gęstość uzwojenia). Kierunek wektora B B określa reguła prawej dłoni: ułóż palce zgodnie z kierunkiem przepływu prądu, a kciuk wskaże kierunek pola magnetycznego wewnątrz solenoidu.

Obliczymy teraz wartość indukcji pola magnetycznego w dowolnym punkcie wewnątrz nieskończonego solenoidu. W tym celu wykorzystamy otrzymane powyżej wyniki oraz prawo Ampère’a. Rozpatrzmy zamknięty kontur przedstawiony na Ilustracji 12.20. Wzdłuż boku 1 indukcja pola B B jest stała (pole jest jednorodne), a jej wektor równoległy do linii konturu. Natomiast dla pozostałych elementów konturu wektor indukcji B B jest z kolei albo prostopadły do boków 2 i 4 konturu, albo równy zero. Boki 2 i 4 nie wnoszą zatem wkładu do całki krzywoliniowej w prawie Ampère’a (ze względu na wartość cos π 2 = cos π 2 = 0 cos π 2 = cos π 2 =0). Wzdłuż boku 3 wektor indukcji B = 0 B =0, gdyż pole magnetyczne na zewnątrz solenoidu nie istnieje. Otaczając solenoid dowolnym zamkniętym konturem, stwierdzimy, że prąd w odpowiadających sobie fragmentach uzwojenia solenoidu płynie w przeciwnych kierunkach. Wypadkowe natężenie prądu przepływającego wewnątrz takiego konturu jest zatem równe zero, co – na mocy prawa Ampère’a – oznacza zerową indukcję pola magnetycznego. W rezultacie bok 3 konturu także nie wnosi wkładu do rozpatrywanej całki krzywoliniowej. Możemy więc zapisać, że

B d l = 1 B d l = B l . B d l = 1 B d l = B l .
12.29
Rysunek przedstawia zamkniętą prostokątną ścieżkę i nieskończony solenoid. Segment 1 jest wewnątrz solenoidu i jest równoległy do ścieżki. Segmenty 2 i 4 są prostopadłe do ścieżki. Segment 3 znajduje się na zewnątrz solenoidu.
Ilustracja 12.20 Kontur całkowania rozpatrywany przy zastosowaniu prawa Ampère’a do obliczenia indukcji pola magnetycznego nieskończonego solenoidu.

Ponieważ liczba zwojów solenoidu na jego jednostkową długość wynosi n n, sumaryczne natężenie prądu przepływającego przez powierzchnię ograniczoną konturem jest równe n l I nlI. W rezultacie z prawa Ampère’a otrzymujemy, że

B l = μ 0 n l I , B l = μ 0 n l I ,

a więc wewnątrz solenoidu

B = μ 0 n I . B= μ 0 n I .
12.30

Otrzymany wynik jest zgodny z wyrażeniem wyprowadzonym wcześniej dla indukcji B B wzdłuż podłużnej osi solenoidu. Jednak w rozpatrywanym obecnie przypadku położenie boku 1 konturu całkowania jest dowolne, zatem powyższe równanie opisuje pole magnetyczne w każdym punkcie wewnątrz nieskończonego solenoidu.

Możemy teraz otoczyć konturem całkowania cały solenoid i zbadać przy pomocy prawa Ampère’a pole magnetyczne na zewnątrz zwojnicy. Taki kontur zawierać będzie prąd płynący w przeciwnych kierunkach – a więc wypadkowe natężenie prądu w jego wnętrzu będzie równe zero. Zgodnie z prawem Ampère’a zerowe natężenie prądu wewnątrz konturu oznacza zerową wartość indukcji pola magnetycznego. Wobec tego w punktach, których odległości od osi solenoidu są większe od jego promienia, pole magnetyczne nie istnieje.

Pacjent podlegający badaniu z wykorzystaniem obrazowania magnetycznym rezonansem jądrowym (ang. magnetic resonace imaging – MRI) zostaje położony na stole wsuwanym w środek dużego solenoidu, zdolnego do wytwarzania bardzo silnych pól magnetycznych (kilka tesli). Uzwojenia solenoidów wytwarzających tak wysokie pola wykonuje się z materiałów nadprzewodzących i zasila prądami o znacznym natężeniu. Wielkie pole magnetyczne używane jest do zmiany orientacji spinów protonów w ciele pacjenta. Czas, w którym spiny zostają uporządkowane polem bądź relaksują (powracają do pierwotnej orientacji), jest wielkością charakterystyczną dla różnych tkanek. Analizując ten czas, można się przekonać, czy struktura tkanek jest właściwa (Ilustracja 12.21).

Zdjęcie ukazuje system MRI. Składa się on z cylindrycznej cewki, która jest generatorem silnego pola magnetycznego.
Ilustracja 12.21 W urządzeniu do magnetycznego rezonansu jądrowego bardzo silne pole magnetyczne jest wytwarzane przez cylindryczny solenoid otaczający pacjenta. Źródło: Liz West

Przykład 12.9

Pole magnetyczne wewnątrz solenoidu

Solenoid tworzy 300 zwojów przewodu nawiniętego wokół cylindra o średnicy 1,2 cm 1,2cm i długości 14 cm 14cm. Jaka jest wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz solenoidu w pobliżu jego środka? W uzwojeniu płynie prąd o natężeniu 0,41 A 0,41A.

Strategia rozwiązania

Ponieważ znamy liczbę zwojów oraz długość solenoidu, możemy określić liczbę zwojów przypadającą na jednostkę jego długości. Zatem wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz solenoidu i w pobliżu jego środka dana jest Równaniem 12.30. Na zewnątrz solenoidu pole magnetyczne jest zerowe.

Rozwiązanie

Liczba zwojów przypadająca na jednostkę długości wynosi
n = 300 zwojów 0,14 m = 2,14 10 3 zwojów m . n= 300 zwojów 0,14 m = 2,14 10 3 zwojów m .

Indukcja pola magnetycznego wewnątrz solenoidu ma wartość

B=μ0nI=4π10-7TmA2,14103zwojówm0,41A=1,110-3T.B=μ0nI=4π10-7TmA2,14103zwojówm0,41A=1,110-3T. B = \mu_0 n I = 4\pi \cdot 10^{-7}\si{\tesla\metre\per\ampere} \cdot \SI{2,14e3}{\zwojow\per\metre} \cdot \SI{0,41}{\ampere} = \SI{1,1e-3}{\tesla} \text{.}

Znaczenie

Otrzymany wynik jest słuszny jedynie wtedy, gdy długość solenoidu jest znacznie większa niż jego średnica. Powyższy przykład spełnia ten warunek.

Sprawdź, czy rozumiesz 12.7

Dany jest solenoid składający się z 1000 1000 zwojów nawiniętych na długości 50 cm 50cm, w którym płynie prąd o natężeniu 1 A 1A. Oblicz stosunek wartości indukcji pola magnetycznego otrzymanej ze wzoru dla solenoidu skończonego do wartości indukcji ze wzoru dla solenoidu nieskończonego przy kącie θ θ równym

  1. 85 ° 85°;
  2. 89 ° 89°.

Toroidy

Toroid jest cewką w kształcie obwarzanka, utworzoną z jednego odcinka ciasno nawiniętego przewodu – jak przedstawiono w części (a) Ilustracji 12.22. Określmy wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz i na zewnątrz toroidu składającego się z N N zwojów, w którym płynie prąd o natężeniu I I.

Rysunek A przedstawia toroid, który jest cewką owiniętą wokół obiektu przypominającą pączek donut. Rysunek B przedstawia luźno owinięty toroid, który nie jest cylindrycznie symetryczny. Rysunek C przedstawia ciasno owinięty toroid z symetrią, która jest bardzo bliska cylindrycznej. Rysunek D przedstawia siedem ścieżek. Ścieżki D1 i D3 są poza toroidem. Ścieżka D2 leży wewnątrz toroidu.
Ilustracja 12.22 (a) Toroid jest ciasno nawiniętą cewką w kształcie obwarzanka. (b) Toroid nawinięty luźno nie ma symetrii walcowej. (c) Symetria ciasno nawiniętego toroidu jest z dobrym przybliżeniem symetrią walcową. (d) Ciasno nawinięta cewka toroidalna oraz kilka konturów całkowania obranych w celu zastosowania prawa Ampère’a.

Nasze rozważania rozpoczniemy, zakładając cylindryczną symetrię toroidu wokół jego osi O O O O . W rzeczywistości założenie to nie jest w pełni słuszne, na co wskazuje część (b) Ilustracji 12.22. Wynika z niej bowiem, że rozmieszczenie zwojów toroidalnej cewki względem punktów (na przykład P 1 P 1 , P 2 P 2 i P 3 P 3 ) dowolnie obranych na kołowym konturze o środku na osi O O O O nie jest jednakowe. Opisana niejednorodność traci jednak znaczenie, gdy toroid jest ciasno nawinięty, co przedstawia część (c) Ilustracji 12.22. Symetria takiego toroidu jest wówczas z dobrym przybliżeniem cylindryczna.

Z uwagi na cylindryczną symetrię pole magnetyczne w każdym punkcie dowolnego kołowego konturu o środku na osi O O O O musi być do niego styczne, a wartość jego indukcji – stała. W związku z tym w przypadku każdego z konturów D 1 D 1 , D 2 D 2 i D 3 D 3 , przedstawionych w części (d) Ilustracji 12.22, możemy napisać, że

B d l = B 2 π r . B d l = B 2 π r .
12.31

Prawo Ampère’a wiąże powyższą całkę z wypadkowym natężeniem prądu przepływającego przez dowolną powierzchnię ograniczoną konturem całkowania. W przypadku konturów leżących poza toroidem przez odpowiednie powierzchnie nie płynie żaden prąd (kontur D 1 D 1 ) bądź wybrany prąd, płynący w jednym kierunku, jest całkowicie kompensowany przez prąd płynący w kierunku przeciwnym (kontur D 3 D 3 ). W związku z tym wypadkowe natężenie prądu płynącego przez powierzchnie ograniczone tymi konturami jest zerowe, czyli

B 2 π r = 0 , B 2 π r = 0 ,

stąd

B = 0  (poza toroidem). B= 0  (poza toroidem).
12.32

Wyprowadzając powyższą równość, założyliśmy, że poszczególne zwoje toroidu mają kształt kołowych pętli. Jednak uzwojenie rzeczywistego toroidu jest bardziej linią śrubową niż zespołem kołowych przewodów. W rezultacie poza toroidem stwierdzamy obecność niewielkiego pola magnetycznego.

Rozpatrując kontur całkowania leżący wewnątrz toroidu (kontur D 2 D 2 ), zauważamy, że prąd płynący w uzwojeniu przecina ograniczoną tym konturem powierzchnię N N razy, dając wypadkową wartość jego natężenia równą N I NI. Z prawa Ampère’a wynika wówczas, że

B 2 π r = μ 0 N I , B 2 π r = μ 0 N I ,

stąd

B = μ 0 N I 2 π r  (wewnątrz toroidu). B= μ 0 N I 2 π r  (wewnątrz toroidu).
12.33

W przypadku uzwojenia przedstawionego na Ilustracji 12.22 kierunek wektora indukcji magnetycznej jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odwrócenie kierunku przepływu prądu w uzwojeniu spowoduje uzyskanie przeciwnego zwrotu wektora indukcji pola.

Pole magnetyczne wewnątrz toroidu nie jest jednorodne, gdyż wartość jego indukcji zmienia się zgodnie z funkcją 1 r 1r, gdzie r r jest odległością od osi O O O O . Zmiana ta jest jednak pomijalnie mała, o ile centralny promień R R (równy wartości średniej promieni: wewnętrznego i zewnętrznego) jest znacznie większy niż promień przekroju poprzecznego r r uzwojenia toroidu. Wartość indukcji magnetycznej można wówczas obliczyć na podstawie wzoru, podstawiając R = r R=r.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.