Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
 • w jaki sposób prawo Ampère’a wiąże indukcję pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd elektryczny, z wartością natężenia tego prądu;
 • jak wykorzystać prawo Ampère’a do obliczenia indukcji pola magnetycznego cienkiego bądź grubego, długiego przewodu prostoliniowego.

Podstawową własnością statycznego pola magnetycznego jest to, że – w przeciwieństwie do pola elektrostatycznego – nie jest ono zachowawcze. Przypomnijmy: w polu zachowawczym praca wykonywana podczas przemieszczania cząstki nie zależy od toru, po którym cząstka się porusza, a jedynie od jej początkowego i końcowego położenia. Pola magnetycznego prawidłowość ta nie dotyczy; istnieje natomiast zależność między indukcją magnetyczną a natężeniem prądu, który to pole wytwarza. Zależność ta, wyrażona za pomocą całki krzywoliniowej wektora indukcji B B , znana jest jako prawo Ampère’a (ang. Ampère’s law). Co więcej, z prawa Ampere'a wynika wspomniane wcześniej prawo Biota-Savarta. Na poniższym przykładzie przedstawiamy zależność między nimi.

Ilustracja 12.14 przedstawia dowolną płaszczyznę prostopadłą do nieskończonego prostoliniowego przewodu, w którym – w kierunku od tej płaszczyzny – płynie prąd o natężeniu I I. Linie pola magnetycznego są koncentrycznymi okręgami, w środku których znajduje się przewód, i zwrócone są one w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Na wstępie rozpatrzmy całkę B d l B d l , obliczaną wzdłuż zamkniętych konturów M M i N N. Zauważmy, że kontur M M obejmuje przewód z prądem, podczas gdy kontur N N tego przewodu nie obejmuje. Ponieważ linie pola magnetycznego są okręgami, iloczyn skalarny B d l B d l można zastąpić iloczynem wartości indukcji B B i długości rzutu I I na okrąg przechodzący przez element d l d l . Jeżeli promień tego szczególnego okręgu jest równy r r, długość rzutu wynosi r d θ r d θ . Możemy więc zapisać, że

B d l = B r d θ . B d l = B r d θ .
Rysunki A i B przedstawiają dowolnie wybraną płaszczyznę prostopadłą do nieskończoności, prosty przewód w którym prąd l jest skierowany poza płaszczyznę. Linie pola magnetycznego są okręgami skierowanymi przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i skupione na przewodzie. Ścieżka natężenia M przedstawiona na rysunku A otacza przewód. Ścieżka natężenia N pokazana na rysunku B nie otacza przewodu.
Ilustracja 12.14 Prąd o natężeniu II płynie w długim, prostoliniowym przewodzie, w kierunku od płaszczyzny rysunku. Całka d θ d θ wynosi 2 π 2π w przypadku konturu MM; w przypadku całkowania po konturze NN jej wartość wynosi zero.

Podstawiając za B B wyrażenie Równanie 12.9, otrzymujemy

B d l = μ 0 I 2 π r r d θ = μ 0 I 2 π d θ . B d l = μ 0 I 2 π r r d θ = μ 0 I 2 π d θ .
12.20

Zauważmy teraz, że całkowanie po konturze M M, który okrąża przewód z prądem, daje wynik: M d θ = 2 π M d θ = 2 π . Zatem

M B d l = μ 0 I . M B d l = μ 0 I .
12.21

Z kolei kontur N N przebiega zarówno przez dodatnie (zakreślane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), jak i ujemne (zakreślane zgodnie z ruchem wskazówek zegara) elementy d θ dθ – patrz Ilustracja 12.14. Ponieważ kontur ten jest zamknięty, N d θ = 0 N d θ =0. Oznacza to, że w przypadku konturu N N

N B d l = 0 . N B d l = 0 .
12.22

Prawo Ampère’a otrzymujemy, uogólniając powyższe wyniki.

Prawo Ampère’a

W przypadku dowolnego zamkniętego konturu rozpiętego na płaszczyźnie przecinanej przez przewód z prądem o natężeniu I I

B d l = μ 0 I . B d l = μ 0 I .
12.23

W powyższym wzorze I I jest całkowitym natężeniem prądu, przecinającym dowolną otwartą powierzchnię S S ograniczoną konturem całkowania. W obliczeniach uwzględniamy zatem jedynie prąd obejmowany przez ten kontur.

W celu określenia znaku danego prądu I I układamy palce prawej dłoni wzdłuż konturu tak, aby wskazywały one kierunek całkowania (zob. Ilustracja 12.14). Jeśli prąd przecina powierzchnię S S w kierunku wskazanym przez wyciągnięty kciuk, przypisujemy mu znak „plus”. Gdy prąd płynie w kierunku przeciwnym, przypisujemy mu znak „minus”.

Strategia rozwiązywania zadań

Strategia rozwiązania – stosowanie prawa Ampère’a

Aby obliczyć indukcję pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w przewodzie lub przewodach, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ symetrię prądu w przewodzie lub przewodach. W przypadku jej braku zastosuj prawo Biota-Savarta.
 2. Na podstawie drugiego wariantu reguły prawej dłoni wyznacz kierunek pola magnetycznego wytwarzanego przez przewód (przewody).
 3. Wybierz zamknięty kontur całkowania w taki sposób, aby w każdym jego punkcie wartość indukcji pola magnetycznego była stała bądź równa zero.
 4. Wyznacz wypadkowe natężenie prądu I wyp I wyp objętego konturem.
 5. Oblicz całkę krzywoliniową B d l B d l wzdłuż zamkniętego konturu.
 6. Przyrównaj całkę B d l B d l do iloczynu μ 0 I wyp μ 0 I wyp , a otrzymane równanie rozwiąż względem B B .

Przykład 12.6

Zastosowanie prawa Ampère’a do obliczenia pola magnetycznego przewodu z prądem

Zastosujemy prawo Ampère’a do obliczenia pola magnetycznego wytwarzanego przez nieskończenie długi, cienki i prostoliniowy przewód, w którym płynie prąd o niezmiennym w czasie natężeniu I I (zob. Ilustracja 12.15).
Rysunek przedstawia nieskończenie długi, cienki, prosty przewód z prądem skierowanym na zewnątrz strony. Pokazane są możliwe składniki pola magnetycznego w tej płaszczyźnie, BR i BTheta, w dowolnie wyznaczonych punktach okręgu o promieniu r wychodzącego ze środka przewodu.
Ilustracja 12.15 Składowe, na które można rozłożyć wektor indukcji pola magnetycznego B B wytwarzanego przez prąd o natężeniu II – płynący od płaszczyzny rysunku. Składowe radialne są równe zero w każdym punkcie linii pola, ponieważ wektor indukcji pola magnetycznego jest styczny do linii.

Strategia rozwiązania

Rozpatrzmy dowolną płaszczyznę prostopadłą do przewodu z prądem płynącym od płaszczyzny rysunku. Jak pokazano na Ilustracji 12.15, na płaszczyźnie, w dowolnym punkcie okręgu o promieniu r r, w którego środku znajduje się przewód, wektor indukcji pola magnetycznego można rozłożyć na składowe BrBr \vec{B}_r i BθBθ \vec{B}_{\theta}. Ponieważ pole magnetyczne ma symetrię walcową względem przewodu, wartości B r B r i B θ B θ są takie same w każdym punkcie okręgu. Z symetrii tego pola wynika również, że radialne linie pola – jeśli istnieją – muszą być zwrócone do przewodu lub od przewodu. W tym przypadku składowa radialna wektora indukcji jest równa zero, zatem również B r d l = 0 B r d l =0. Możemy więc zastosować do obliczeń prawo Ampère’a – obierając kontur całkowania w postaci okręgu, przedstawionego na Ilustracji 12.15.

Rozwiązanie

Wzdłuż obranego konturu całkowania wektor B B jest stały i równoległy do elementu d l d l . Możemy więc zapisać, że
B d l = B θ d l = B θ 2 π r . B d l = B θ d l = B θ 2 π r .

Prawo Ampère’a redukuje się zatem do postaci

B θ 2 π r = μ 0 I . B θ 2 π r = μ 0 I .

Ostatecznie – ponieważ B θ B θ jest jedyną składową wektora indukcji B B – możemy w powyższym wyrażeniu pominąć indeks dolny, otrzymując

B = μ 0 I 2 π r . B= μ 0 I 2 π r .

Wynik ten zgadza się z uzyskanym wcześniej na podstawie prawa Biota-Savarta.

Znaczenie

Prawo Ampère’a sprawdza się, gdy znajdziemy taki kontur całkowania, wzdłuż którego wynik iloczynu skalarnego B d l B d l można łatwo uprościć, np. gdy kąt między wektorami jest stały (najlepiej równy 0 lub 90 stopni). Prawo to bez trudności zastosujemy w przypadku nieskończenie długiego przewodu, obierając kontur całkowania w kształcie okręgu obiegającego przewód. Stałą indukcję pola magnetycznego można wówczas wyłączyć przed symbol całki.

Przykład 12.7

Zastosowanie prawa Ampère’a do obliczenia pola magnetycznego przewodu z prądem

Ilustracja 12.16 przedstawia długi, prostoliniowy przewód o promieniu a a, przez którego przekrój poprzeczny płynie – równomiernie rozłożony – prąd o natężeniu I 0 I 0 . Znajdź indukcję pola magnetycznego wewnątrz i na zewnątrz tego przewodu.
Rysunek A przedstawia długi prosty przewód o promieniu a z przechodzącym prądem l. Rysunek b pokazuje przekrój tego samego przewodu z pętlą Ampera o promieniu r.
Ilustracja 12.16 (a) Widok przewodu o promieniu aa, w którym płynie prąd o natężeniu I 0 I 0 . (b) Przekrój poprzeczny tego samego przewodu z zaznaczonym promieniem aa oraz konturem Ampère’a o promieniu rr.

Strategia rozwiązania

Ilustracja 12.16 przedstawia geometrię zagadnienia. Zauważmy jednak, że natężenie prądu objętego konturem całkowania zależy od tego, czy kontur ten znajduje się na zewnątrz, czy wewnątrz przewodu. W drugim przypadku kontur całkowania nie obejmuje całego przekroju poprzecznego przewodu, przez który płynie prąd.

Rozwiązanie

W przypadku dowolnego kołowego konturu o promieniu r r, współśrodkowego z przewodem
Bdl=Bdlcos0°=Bdl=B2πr.Bdl=Bdlcos0°=Bdl=B2πr. \oint \vec{B} \cdot \d \vec{l} = \oint B \d l \cos \ang{0} = B \oint \d l = B \cdot 2\pi r \text{.}

Na podstawie prawa Ampère’a powyższa całka równa jest całkowitemu natężeniu prądu płynącego przez dowolną powierzchnię ograniczoną konturem całkowania.

Rozpatrzmy najpierw kołowy kontur całkowania, położony wewnątrz przewodu ( r a ra) – jak przedstawia część (a) Ilustracji 12.16. Stosując prawo Ampère’a, musimy wyznaczyć natężenie I I prądu płynącego przez powierzchnię przekroju poprzecznego przewodu ograniczoną konturem całkowania. Natężenie I I równe jest gęstości prądu J J pomnożonej przez wartość powierzchni przekroju poprzecznego przewodu wewnątrz konturu. Ponieważ prąd jest równomiernie rozłożony w przewodzie, jego gęstość wewnątrz konturu całkowania równa jest gęstości prądu w całym przekroju przewodu, wynoszącej I 0 π a 2 I 0 π a 2 . Tak więc natężenie prądu I I płynącego przez przekrój ograniczony konturem całkowania dane jest wzorem

I = π r 2 π a 2 I 0 = r 2 a 2 I 0 . I= π r 2 π a 2 I 0 = r 2 a 2 I 0 .

Możemy wykorzystać powyższy iloraz w dalszych rozważaniach, ponieważ w naszym zadaniu gęstość prądu J J jest stała na całej powierzchni przekroju poprzecznego przewodu. Zatem gęstość prądu w części przekroju przewodu objętej konturem całkowania jest równa gęstości prądu w jego całkowitym przekroju. Z prawa Ampère’a otrzymujemy

B 2 π r = μ 0 r 2 a 2 I 0 . B 2 π r = μ 0 r 2 a 2 I 0 .

Z podanego wzoru wynika, że wewnątrz przewodu wartość indukcji pola magnetycznego wynosi

B=μ0I02πra2, dla ra.B=μ0I02πra2, dla ra. B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \cdot \frac{r}{a^2} \text{, dla } r \leq a \text{.}

Na zewnątrz przewodu indukcję pola magnetycznego opisuje wyrażenie

B=μ0I02πr, dla r>a.B=μ0I02πr, dla r>a. B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \text{, dla } r > a \text{.}

Zauważmy, że wyrażenie to jest tożsame z zależnością, którą otrzymaliśmy w poprzednim przykładzie, obliczając pole magnetyczne nieskończonego, cienkiego przewodu.

Wykres wartości indukcji pola magnetycznego w funkcji odległości od osi przewodu przedstawia Ilustracja 12.17.

Wykres przedstawia zmienność B wraz z r. B rośnie linearnie wraz z r aż do punktu a. Następnie zaczyna opadać proporcjonalnie do odwrotności r.
Ilustracja 12.17 Zależność od promienia wartości indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd o natężeniu I 0 I 0 , płynący w długim, prostoliniowym przewodzie o promieniu aa.

Znaczenie

Otrzymane wyniki wskazują, że wewnątrz grubego przewodu indukcja pola magnetycznego rośnie proporcjonalnie do odległości od środka jego przekroju poprzecznego. Indukcja przyjmuje wartości od zera do wartości B = μ 0 I 0 2 π r B= μ 0 I 0 2 π r , znanej z przypadku pola magnetycznego cienkiego przewodu. Na zewnątrz przewodu obserwujemy spadek wartości indukcji – niezależnie od tego, czy przewód jest gruby, czy cienki.

Podobny rezultat otrzymamy, stosując prawo Gaussa do obszaru o jednorodnym rozkładzie ładunku elektrycznego. Zauważmy jednak, że prawo Gaussa dotyczy jednorodnego rozkładu ładunku, a w omawianym przypadku prawo Ampère’a odnosi się do obszaru o jednorodnym rozkładzie gęstości prądu elektrycznego. W konsekwencji spadek wartości indukcji pola magnetycznego na zewnątrz grubego przewodu podobny jest do spadku natężenia pola elektrycznego na zewnątrz liniowo rozłożonego ładunku. Oba przypadki charakteryzują się bowiem tą samą geometrią i są niezależne od rozkładu ładunku lub prądu elektrycznego – o ile odpowiednie ładunki lub prądy znajdują się wewnątrz konturu całkowania.

Przykład 12.8

Wykorzystanie prawa Ampère’a z dowolnymi konturami całkowania

Zastosuj prawo Ampère’a do obliczenia całki w układach prądu i konturów całkowania przedstawionych na Ilustracji 12.18.
Rysunek A przedstawia cztery przewody przewodzące prądy dwóch amperów, pięciu amperów, trzech amperów i czterech amperów. Wszystkie cztery przewody znajdują się wewnątrz pętli. Pierwszy i drugi przewodzą prąd w dół przez pętlę. Trzeci i czwarty przewodzą prąd skierowany do góry przez pętlę. Rysunek B przedstawia trzy przewody przewodzące prąd pięciu amperów, dwóch amperów i trzech amperów. Pierwszy i trzeci są na zewnątrz pętli, drugi jest w jej środku. Pierwszy przewodzi prąd w górę przez pętlę. Drugi i trzeci przewodzą prąd w dół przez pętlę. Rysunek C przedstawia trzy przewody przewodzące prąd siedmiu amperów, pięciu amperów i trzech amperów. Wszystkie trzy przewody znajdują się wewnątrz pętli. Pierwszy i drugi przewodzą prąd w dół przez pętlę. Trzeci przewodzi prąd w górę przez pętlę.
Ilustracja 12.18 Układy prądu i kontury całkowania do Przykładu 12.8.

Strategia rozwiązania

Prawo Ampère’a stanowi, że B d l = μ 0 I B d l = μ 0 I , gdzie I I jest całkowitym natężeniem prądu przepływającego przez zamknięty kontur. Najszybszym sposobem określenia wartości całki jest obliczenie iloczynu μ 0 I μ 0 I poprzez ustalenie wypadkowego natężenia prądu przepływającego przez kontur całkowania. Znaki każdego prądu określimy, układając prawą dłoń wzdłuż konturu tak, aby palce wskazywały kierunek całkowania. Prąd będziemy uważali za dodatni, jeżeli będzie on przepływał w kierunku wskazanym przez wyciągnięty kciuk.
 1. Suma natężeń prądu przepływającego przez kontur ku dołowi ( 2 A + 5 A 2 A + 5 A ) równa się sumie natężeń prądu przepływającego przez kontur ku górze ( 3 A + 4 A 3 A + 4 A ). Wypadkowe natężenie prądu jest zatem równe zero, a więc
  Bdl=0Tm.Bdl=0Tm. \oint \vec{B} \cdot \d \vec{l} = \SI{0}{\tesla\metre} \text{.}
 2. Jedynym prądem, który musimy wziąć pod uwagę, jest ten o natężeniu 2 A 2A, ponieważ jest to jedyny prąd przepływający przez kontur całkowania. Prąd ten przepływa ku dołowi, a więc na podstawie reguły prawej dłoni przypisujemy mu dodatnią wartość (znak plus). Otrzymujemy zatem
  Bdl=4π10-7TmA2A=2,5110-6Tm.Bdl=4π10-7TmA2A=2,5110-6Tm. \oint \vec{B} \cdot \d \vec{l} = 4\pi \cdot 10^{-7}\si{\tesla\metre\per\ampere} \cdot \SI{2}{\ampere} = \SI{2,51e-6}{\tesla\metre} \text{.}
 3. Na podstawie reguły prawej dłoni stwierdzamy, że kierunki prądu przepływającego przez kontur ku dołowi są dodatnie. Suma natężeń prądu płynącego ku dołowi wynosi 7 A + 5 A = 12 A 7 A + 5 A = 12 A , a natężenie prądu płynącego ku górze wynosi 3 A 3A. W rezultacie całkowite natężenie prądu wynosi 9 A 9A, a tym samym
  Bdl=4π10-7TmA9A=5,6510-6Tm.Bdl=4π10-7TmA9A=5,6510-6Tm. \oint \vec{B} \cdot \d \vec{l} = 4\pi \cdot 10^{-7}\si{\tesla\metre\per\ampere} \cdot \SI{9}{\ampere} = \SI{5,65e-6}{\tesla\metre} \text{.}

Znaczenie

Jeżeli przewody z prądem skręcimy ze sobą tak, że natężenia prądu płynącego do danego konturu całkowania będą równe natężeniom prądu wypływającego z tego konturu – wypadkowe natężenie tychże prądów będzie zerowe. Wokół przewodów nie powstanie zatem pole magnetyczne. Z tego względu przewody tworzące kabel elektryczny położone są blisko siebie. Wówczas prąd płynący do podłączonego urządzenia i z niego wypływający znoszą się i wypadkowe natężenie wewnątrz konturu Ampère’a rozpiętego wokół tych przewodów jest zerowe. W związku z powyższym przewody z prądem w tymże kablu nie będą wytwarzały rozproszonego (zakłócającego) pola magnetycznego.

Sprawdź, czy rozumiesz 12.6

Rozważ zastosowanie prawa Ampère’a do obliczenia indukcji pola magnetycznego prostoliniowego przewodu o skończonej długości oraz kołowej pętli z prądem. Dlaczego prawo Ampère’a jest w tych przypadkach bezużyteczne?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.