Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

1.2 Termometry i skale temperatur

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 21.2 Termometry i skale temperatur

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
 • opisywać różne rodzaje termometrów;
 • przeliczać temperaturę pomiędzy skalami Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina.

Każda wielkość fizyczna, która w sposób stały i powtarzalny zależy od temperatury, może być wykorzystana w konstrukcji termometru. Na przykład objętość większości substancji rośnie, gdy wzrasta ich temperatura. Ta właściwość jest podstawą działania znanego wszystkim termometru alkoholowego lub rtęciowego. Inne właściwości wykorzystywane do mierzenia temperatury to: opór elektryczny, barwa, a także poziom emisji promieniowania podczerwonego (Ilustracja 1.3).

Ilustracja a jest fotografią alkoholu w termometrze szklanym.Ilustracja b pokazuje pasek z sześcioma polami. Każde z pól pokazuje temperaturę w stopniach Celsjusza w zakresie od 35 do 40 stopni i odpowiednio temperaturę w stopniach Fahrenheita. To czołowy wskaźnik temperatury. Fotografia c pokazuje człowieka, który dokonuje pomiaru systemu wentylacji przy pomocy czytnika optycznego.
Ilustracja 1.3 Różnorodność termometrów jest znaczna, ponieważ liczba właściwości fizycznych zależnych od temperatury jest bardzo duża. (a) W popularnym termometrze alkohol zawierający czerwony barwnik rozszerza się znacznie szybciej niż otaczające go szkło. Kiedy temperatura termometru rośnie, płyn jest wypychany ze zbiorniczka do wąskiej rurki, powodując znaczną zmianę wysokości słupa cieczy nawet przy niewielkiej zmianie temperatury. (b) Każdy z sześciu kwadratów na plastikowym (ciekłokrystalicznym) termometrze posiada warstwę wykonaną z innego materiału ciekłokrystalicznego czułego na ciepło. Poniżej 35 °C 35°C każdy z sześciu kwadratów jest czarny. Kiedy plastikowy termometr ogrzejemy do temperatury 35 °C 35°C, pierwszy ciekłokrystaliczny kwadrat zmienia kolor. Gdy temperatura rośnie powyżej 36 °C 36°C, drugi kwadrat zmienia kolor, itd. (c) Strażak używa pirometru, by sprawdzić temperaturę układu wentylacyjnego. Natężenie promieniowania podczerwonego emitowanego przez każde ciało zależy od jego temperatury. W tym przypadku pirometr rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane z otworu wentylacyjnego i szybko przelicza na wartość temperatury. Termometry na podczerwień są także często używane do mierzenia temperatury ciała poprzez umieszczenie niewielkiej głowicy w kanale usznym. Tego typu termometry są bardziej dokładne niż termometry alkoholowe umieszczane pod językiem lub pod pachą. Źródła: (b) na podstawie badań prowadzonych przez Tess Watsona; (c) na podstawie badań prowadzonych przez Lamel J. Hintona

Termometry (ang. thermometers) mierzą temperaturę zgodnie z odpowiednio zdefiniowanymi skalami pomiarowymi. Trzema najczęściej używanymi są skale Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina. Skale temperatury stworzone zostały przez zidentyfikowanie dwóch łatwych do odtworzenia wartości temperatury. Powszechnie używane są temperatura zamarzania i temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem normalnym (1,013 25bar1,013 25bar \SI{1,01325}{\bar} lub 103,25kPa103,25kPa \SI{103,25}{\kilo\pascal}).

W skali Celsjusza (ang. Celsius scale) temperatura zamarzania wody wynosi 0 °C 0°C, a temperatura jej wrzenia to 100 °C 100°C. Jej jednostką w tej skali jest stopień Celsjusza °C °C (ang. degree Celsius). Punkt zamarzania wody w skali Fahrenheita (ang. Fahrenheit scale; używana w Stanach Zjednoczonych) to 32 °F 32°F, zaś punkt wrzenia wody to 212 °F 212°F. W skali Fahrenheita 0 °F 0°F zostało ustalone dla temperatury zamarzania solanki. Jednostką w tej skali jest stopień Fahrenheita °F °F (ang. degree Fahrenheit). Zauważmy, że 100 100 stopni skali Celsjusza pokrywa taki sam zakres temperatury co 180 180 stopni skali Fahrenheita. Zatem zmiana temperatury o 1 1 stopień Celsjusza odpowiada zmianie temperatury o 1,8 1,8 stopnia w skali Fahrenheita: Δ T F = 9 5 Δ T C Δ T F = 9 5 Δ T C .

Temperaturę definiuje się, zakładając że powinna istnieć najniższa możliwa temperatura, w której średnia energia kinetyczna cząsteczek wynosi zero (lub równa jest określonej wartości minimalnej dozwolonej przez mechanikę kwantową). Eksperymenty potwierdzają istnienie takiej temperatury nazywanej zerem absolutnym (ang. absolute zero). Bezwzględna skala temperatury (ang. absolute temperature scale) to taka, w której punktem zerowym jest zero absolutne. Tego typu skale są wygodne w nauce, ponieważ niektóre wielkości fizyczne, takie jak objętość gazu doskonałego, są bezpośrednio związane z temperaturą absolutną.

Skala Kelvina (ang. Kelvin scale) to bezwzględna skala temperatury, która jest powszechnie używana w nauce. Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin, w skrócie K K (bez znaku stopni). Zatem 0 K 0K to zero absolutne. Punkty zamarzania i wrzenia wody to odpowiednio 273,15 K 273,15K i 373,15 K 373,15K. Dlatego różnice temperatury w jednostkach Kelvina i stopniach Celsjusza są takie same: Δ T C = Δ T K Δ T C = Δ T K .

Relacje pomiędzy trzema powszechnie stosowanymi skalami temperatury pokazuje Ilustracja 1.4. Wartości temperatury na tych skalach mogą być przeliczane wzajemnie za pomocą równań przedstawionych w Tabeli 1.1.

Rysunek pokazuje skale Farhenheita, Celsjusza i Kelvina. Odpowiednio skale te mają wartości: zero absolutne to minus 459, minus 273,15 i 0, temperatura zamarzania wody to 32, 0 i 273,15, normalna temperatura ciała to 98,6, 37 i 310,15 stopni, temperatura wrzenia wody to 212,100 i 373,15 stopni. Zero stopni F to minus 17,8 stopni C i 255,25 stopni K. Odpowiednie rozpiętości skali pokazane są z prawej. Róźnica 9 stopni F to równowartość 5 stopni C 5 stopni K.
Ilustracja 1.4 Na rysunku zostały pokazane wzajemne relacje pomiędzy skalami Fahrenheita, Celsjusza i Kelvina. Pokazano również względne rozmiary tych skal.
Gdy przeliczasz… Użyj takiego równania:
stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita T F = 9 5 T C + 32 T F = 9 5 T C + 32
stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza T C = 5 9 T F 32 T C = 5 9 T F 32
stopnie Celsjusza na kelwiny T K = T C + 273,15 T K = T C + 273,15
kelwiny na stopnie Celsjusza T C = T K 273,15 T C = T K 273,15
stopnie Fahrenheita na kelwiny T K = 5 9 T F 32 + 273,15 T K = 5 9 T F 32 + 273,15
kelwiny na stopnie Fahrenheita T F = 9 5 T K 273,15 + 32 T F = 9 5 T K 273,15 + 32
Tabela 1.1 Przeliczanie wartości temperatury.

Aby przeliczyć temperaturę pomiędzy skalami Fahrenheita i Kelvina, dla wygody należy jako krok pośredni dokonać przeliczenia na skalę Celsjusza.

Przykład 1.1

Przeliczanie pomiędzy skalami temperatury: temperatura pokojowa

Temperaturą pokojową zwyczajowo nazywamy 25 °C 25°C.
 1. Jaka jest temperatura pokojowa w stopniach Fahrenheita?
 2. Jaka jest w kelwinach?

Strategia rozwiązania

Żeby rozwiązać ten problem, wystarczy dobrać odpowiednie równanie i podstawić znane wielkości.

Rozwiązanie

 1. Aby przeliczyć temperaturę podaną w stopniach Celsjusza na temperaturę wyrażoną w stopniach Fahrenheita, użyjmy równania
  T F = 9 5 T C + 32 . T F = 9 5 T C + 32 .
  Podstawiamy dane do wzoru i rozwiązujemy
  T F = 9 5 25 °C + 32 = 77 °F . T F = 9 5 25 °C + 32 = 77 °F .
 2. Podobnie wyliczamy, że T K = T C + 273,15 = 298,15 K T K = T C + 273,15 = 298,15 K .

Skala Kelvina jest częścią układu jednostek SI, więc jej definicja jest bardziej złożona niż ta podana powyżej. Po pierwsze, nie jest ona zdefiniowana w oparciu o punkty zamarzania i wrzenia wody, ale w oparciu o punkt potrójny (ang. triple point). Punkt potrójny to unikalna kombinacja temperatury i ciśnienia, przy której lód, woda i para wodna są w równowadze termicznej. To oznacza, że w punkcie potrójnym pomiędzy wodą, lodem i parą wodną nie zachodzi wymiana ciepła. Jak zostało to opisane w Przemiany fazowe, współistnienie tych trzech faz jest osiągane przez obniżanie ciśnienia, co w rezultacie powoduje zbieganie się punktu wrzenia wody i punktu jej zamarzania. Temperatura punktu potrójnego to 273,16 K 273,16K (pod ciśnieniem 611,73Pa611,73Pa \SI{611,73}{\pascal}). Ta definicja ma tę przewagę, że chociaż temperatura zamarzania i temperatura wrzenia wody zależą od ciśnienia, to punkt potrójny jest tylko jeden.

Po drugie, nawet jeżeli zdefiniujemy dwa punkty na skali, to różne termometry mogą podawać nieco inne wyniki dla pozostałych wartości temperatury. Dlatego też potrzebny jest standardowy termometr. Metrologowie (eksperci w dziedzinie nauki o pomiarach) wybrali w tym celu termometr gazowy o stałej objętości gazu (ang. constant-volume gasthermometer). Naczynie o stałej objętości wypełnione gazem jest poddawane zmianom temperatury, a mierzona temperatura jest proporcjonalna do zmiany ciśnienia gazu. Jeśli oznaczymy punkt potrójny jako TP (z angielskiego triple point), to

T = p p TP T TP . T= p p TP T TP .

Wyniki zależą w pewnym stopniu od wybranego gazu, ale im mniejsza jest jego gęstość, tym bardziej wyniki uzyskiwane dla różnych gazów są do siebie zbliżone. Wyniki ekstrapolowane do zerowej gęstości zgadzają się dość dobrze z założeniem, że zerowemu ciśnieniu odpowiada temperatura zera bezwzględnego.

Termometry gazowe o stałej objętości są duże i dochodzą do równowagi termicznej dosyć wolno, dlatego nie są przeznaczone do codziennego użytku, a jedynie do kalibracji innych termometrów.

Materiały pomocnicze

Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat termometrów gazowych o stałej objętości.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.