Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

3.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 23.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
  • definiować pojemność cieplną gazu doskonałego dla konkretnego procesu;
  • obliczać ciepło właściwe gazu doskonałego dla procesów izobarycznego i izochorycznego;
  • wyjaśniać różnicę między pojemnością cieplną gazu doskonałego a rzeczywistego;
  • szacować zmianę ciepła właściwego gazu w różnych zakresach temperatur.

Ciepło właściwe oraz molową pojemność cieplną omówiliśmy już w rozdziale Temperatura i ciepło; jednak nie rozpatrywaliśmy procesu, w którym ciepło jest dostarczane do układu. Zrobimy to w tej części rozdziału. Na początku zbadamy proces, w którym układ ma stałą objętość, a później porównamy to z sytuacją, w której układ ma stałe ciśnienie i pokażemy, jak ciepła właściwe dla tych procesów są ze sobą powiązane.

Zacznijmy od rozpatrzenia Ilustracji 3.12, na którym znajdują się dwa pojemniki, A A oraz B B, każdy zawierający 1 mol 1mol tego samego rodzaju gazu doskonałego o temperaturze T T i o objętości V V. Jedyna różnica między tymi pojemnikami polega na tym, że tłok na górze pojemnika A A nie może się ruszać, podczas gdy ten na górze pojemnika B B może. Na tłoki działa stałe zewnętrzne ciśnienie p p. Rozważmy, co się stanie, gdy temperatura gazu w każdym z pojemników będzie powoli rosła do T + d T T+ d T dzięki dostarczaniu ciepła.

Na rysunku widać dwa zbiorniki, oznaczone jako Pojemnik A i Pojemnik B. Oba są wypełnione gazem i zamknięte od góry tłokiem. W pojemniku A tłok jest przymocowany na stałe gwoździami. W pojemniku B tłok może się swobodnie poruszać, co wskazuje strzałka z grotami na obu końcach blisko tłoka.
Ilustracja 3.12 Pojemniki różnią się jedynie możliwością ruchu tłoka. Tłok na górze pojemnika AA nie może się ruszać, podczas gdy ten na górze pojemnika BB może. Na tłoki działa stałe zewnętrzne ciśnienie pp.

Tłok pojemnika A A nie może się przemieszczać, a więc objętość gazu się nie zmieni. Dlatego też gaz nie wykonuje pracy i z pierwszej zasady termodynamiki mamy

d U = d Q d W = d Q . d U = d Q d W = d Q .

Fakt, że ciepło jest wymieniane przy stałej objętości, zapisujemy jako

d Q = C V d T , d Q = C V d T ,

gdzie C V C V to molowa pojemność cieplna przy stałej objętości (ang. molar heat capacity at constant volume) gazu. Dodatkowo dla tego konkretnego procesu d U = d Q d U = d Q , więc

d U = C V d T . d U = C V d T .
3.9

Równanie to otrzymujemy, zakładając, że objętość gazu jest stała. Jednak energia wewnętrzna jest funkcją stanu zależącą jedynie od temperatury gazu doskonałego. Dlatego z d U = C V d T d U = C V d T wynika zmiana energii wewnętrznej gazu doskonałego dla każdego procesu, w którym następuje zmiana temperatury d T dT.

Kiedy gaz w pojemniku B B jest podgrzewany, rozszerza się, przesuwając ruchomy tłok oraz wykonując pracę d W = p d V d W = p d V . W tym przypadku ciepło jest dostarczone przy stałym ciśnieniu i możemy zapisać

d Q = C p d T , d Q = C p d T ,

gdzie C p C p to molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu (ang. molar heat capacity at constant pressure) gazu. Co więcej, gaz doskonały rozszerza się przy stałym ciśnieniu, a zatem

d p V = d R T , d p V = d R T ,

co możemy przekształcić do

p d V = R d T . p d V = R d T .

Ostatecznie, używając wyrażeń na d Q dQ oraz p d V p d V dla pierwszej zasady termodynamiki, otrzymujemy

d U = d Q p d V = C p R d T . d U = d Q p d V = C p R d T .

Znaleźliśmy więc d U dU zarówno dla procesu izochorycznego, jak i izobarycznego. Ponieważ energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy tylko od temperatury, d U dU musi być takie samo dla obu procesów. Dlatego

C V d T = C p R d T , C V d T = C p R d T ,

oraz

C p = C V + R . C p = C V + R .
3.10

Równanie 3.10 było oparte tylko na równaniu stanu gazu doskonałego. W konsekwencji równanie to jest w przybliżeniu prawidłowe dla wszystkich rozrzedzonych gazów: jednoatomowych, jak He, dwuatomowych, jak O2, czy wieloatomowych, jak CO2 lub NH3.

W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, że molowa pojemność cieplna gazu doskonałego o stałej objętości to

C V = d 2 R , C V = d 2 R ,

gdzie d d to liczba stopni swobody cząsteczek w układzie. Tabela 3.3 pokazuje molowe pojemności cieplne pewnych rozrzedzonych gazów doskonałych. Pojemności cieplne gazów rzeczywistych są nieco wyższe niż te przewidziane przez wyrażenia na C V C V i C p C p , dane w Równaniu 3.10. Oznacza to, że wibracje cząsteczek wieloatomowych mają znaczący wpływ na pojemność cieplną, nawet w temperaturze pokojowej. Niemniej jednak różnica między molowymi pojemnościami cieplnymi, C p C V C p C V , jest bardzo zbliżona do R R, nawet dla gazów wieloatomowych.

Molowe pojemności cieplne rozrzedzonych gazów doskonałych
Rodzaj cząsteczek Gaz C p C p ( J mol K J mol K ) C V C V ( J mol K J mol K ) C p C V C p C V ( J mol K J mol K )
Jednoatomowa Doskonały 5 2 R = 20,79 5 2 R =20,79 3 2 R = 12,47 3 2 R =12,47 R = 8,31 R=8,31
Dwuatomowa Doskonały 7 2 R = 29,10 7 2 R =29,10 5 2 R = 20,79 5 2 R =20,79 R = 8,31 R=8,31
Wieloatomowa Doskonały 4 R = 33,26 4 R =33,26 3 R = 24,94 3 R =24,94 R = 8,31 R=8,31
Tabela 3.3
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.