Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

14.3 Energia magazynowana w polu magnetycznym

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 214.3 Energia magazynowana w polu magnetycznym

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
 • wyjaśniać, jak energia może być magazynowana w polu magnetycznym;
 • wyprowadzać wzór na energię zmagazynowaną w kablu koncentrycznym wytwarzającym pole magnetyczne o danej gęstości energii.

W polu elektrycznym pomiędzy okładkami kondensatora magazynowana jest energia. W analogiczny sposób energia może być gromadzona również w polu magnetycznym cewki indukcyjnej. Obliczenie tej energii jest możliwe przez scałkowanie gęstości energii pola magnetycznego (ang. magnetic energy density)

u B = B 2 2 μ 0 u B = B 2 2 μ 0
14.18

po odpowiedniej objętości. By zrozumieć, jak otrzymaliśmy to równanie, rozważmy długi, cylindryczny solenoid opisany w poprzedniej sekcji. W przybliżeniu nieskończonej cewki pole wewnątrz jest jednorodne i wynosi B = μ 0 n I B= μ 0 n I . Zmagazynowana energia również jest rozłożona w sposób jednorodny. Zapiszemy ją jako iloczyn gęstości energii pola magnetycznego i objętości cewki

EL=uBV=μ0nI22μ0Sl=12μ0n2SlI2.EL=uBV=μ0nI22μ0Sl=12μ0n2SlI2. E_B = u_B V = \frac{(\mu_0 n I)^2}{2\mu_0} \cdot S l = \frac12 \mu_0 n^2 S l I^2 \text{.}
14.19

Wyznaczoną zależność podstawimy do Równania 14.14, by otrzymać

EL=12LI2.EL=12LI2. E_B = \frac12 LI^2 \text{.}
14.20

Równanie to, choć wyprowadzone dla szczególnego przypadku, słuszne jest dla każdej cewki indukcyjnej. Możemy to wykazać, rozważając cewkę indukcyjną o dowolnej geometrii, przez którą płynie prąd. W każdym momencie wartość indukowanej SEM jest równa ε=Ldidtε=Ldidt \epsilon = L \d i / \d t, więc moc absorbowana przez cewkę wynosi

P = ε i = L d i d t i . P= ε i = L d i d t i .
14.21

Całkowitą energię zmagazynowaną w polu magnetycznym, gdy natężenie prądu rośnie od 00 \num{0} do I I w czasie od 00 \num{0} do t t, otrzymamy, całkując powyższe równanie

EL=0tPdt=0tLdidtidt=L0Iidi=12LI2.EL=0tPdt=0tLdidtidt=L0Iidi=12LI2. E_B = \int_0^t P\d t' = \int_0^t L \frac{\d i}{\d t'} i \d t' = L \int_0^I i \d i = \frac12 LI^2 \text{.}
14.22

Przykład 14.3

Indukcyjność własna kabla koncentrycznego

Na Ilustracji 14.11 przedstawione są dwa współosiowe cylindry o promieniach R 1 R 1 i R 2 R 2 . Wykorzystamy je, podobnie jak miało to miejsce w rozdziale Pojemność elektryczna, gdzie liczyliśmy pojemność takiego układu – jako uproszczony model kabla koncentrycznego (ang. coaxial cable). W tym przykładzie wyznaczymy
 1. zmagazynowaną energię pola magnetycznego;
 2. indukcyjność własną na jednostkę długości kabla.
Rysunek (a) pokazuje dwa ułożone koncentrycznie puste cylindry. Promień komory wewnętrznej jest R1. a zewnętrznej R 2. Rysunek (b) pokazuje linię kropkowaną koła o promieniu r między dwoma cylindrami. Wykres (c) pokazuje cylinder o długości l i promieniu r między obydwoma cylindrami. Jego grubość wynosi dr.
Ilustracja 14.11 (a) Koncentryczny kabel modelowo przedstawiamy jako dwa puste, cylindryczne przewodniki, przez które płynie prąd w przeciwnych kierunkach. (b) Pole magnetyczne pomiędzy przewodnikami można obliczyć z prawa Ampère’a zastosowanego do zaznaczonego pierścienia. (c) Energię pola magnetycznego na jednostkę długości znajdziemy, całkując po cylindrycznej powłoce o jednostkowej długości.

Strategia rozwiązania

Pole magnetyczne na zewnątrz i wewnątrz kabla koncentrycznego wyznaczymy z prawa Ampère’a. Wynik wstawimy do Równania 14.22 w celu policzenia gęstości energii. Następnym krokiem jest scałkowanie gęstości energii pomnożonej przez infinitezymalny element objętości. W ten sposób otrzymamy zmagazynowaną energię, a indukcyjność własną cewki wyznaczymy z Równania 14.22.

Rozwiązanie

 1. Pole magnetyczne między przewodnikami wyznaczamy z prawa Ampère’a (część (b) Ilustracji 14.11), obliczając całkę krzywoliniową po pierścieniu o promieniu r r, gdzie R 1 < r < R 2 R 1 <r< R 2 . Ze względu na symetrię problemu, B B jest stałe wzdłuż krzywej całkowania. Mamy więc
  B d l = B 2 π r = μ 0 I , B d l = B 2 π r = μ 0 I ,
  co daje nam
  B = μ 0 I 2 π r . B= μ 0 I 2 π r .
  Na zewnątrz kabla z prawa Ampère’a otrzymamy B=0TB=0T B=\SI{0}{\tesla}, gdyż wypadkowe natężenie prądu jest równe zero, gdy r > R 2 r> R 2 , podobnie jak byłoby to wewnątrz mniejszego cylindra dla r < R 1 r< R 1 . Cała energia pola magnetycznego zmagazynowana jest więc między cylindrami. Gęstość energii wynosi
  u B = B 2 2 μ 0 = μ 0 I 2 8 π 2 r 2 , u B = B 2 2 μ 0 = μ 0 I 2 8 π 2 r 2 ,
  a energia zawarta między powierzchniami cylindrycznymi o promieniach r r i r + d r r+ d r i długości l l wynosi
  d E L = μ 0 I 2 8 π 2 r 2 2 π r l d r . d E L = μ 0 I 2 8 π 2 r 2 2 π r l d r .
  Zatem całkowita energia pola magnetycznego na jednostkę długości
  EL=ELR1ELR2dEL=R1R2μ0I28π2r22πrldr=μ0I2l4πlnR2R1.EL=ELR1ELR2dEL=R1R2μ0I28π2r22πrldr=μ0I2l4πlnR2R1. E_B = \int_{E_B \apply (R_1)}^{E_B \apply (R_2)} \d E_B = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r l \d r = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln(\frac{R_2}{R_1}) \text{.}
 2. Przypomnijmy Równanie 14.22
  EL=12LI2,EL=12LI2, E_B = \frac12 L I^2 \text{,}
  w którym L L jest indukcyjnością wzajemną koncentrycznego kabla o długości l l. Porównując stronami powyższe dwa równania, otrzymujemy
  Ll=μ02πlnR2R1.Ll=μ02πlnR2R1. \frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln (\frac{R_2}{R_1}) \text{.}

Znaczenie

Indukcyjność własna na jednostkę długości zależy od ilorazu promieni cylindrów. Indukcyjność zbiega do zera w granicy nieskończenie małego rozstawu przewodników w kablu ( R 1 = R 2 R 1 = R 2 ). Możemy również zaobserwować, że energia pola magnetycznego na jednostkę długości jest wprost proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu.

Sprawdź, czy rozumiesz 14.6

Jaka ilość energii zmagazynowana jest na cewce indukcyjnej z Przykładu 14.2, po tym jak natężenie prądu osiągnie maksymalną wartość?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.