Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

7.4 Obliczanie natężenia na podstawie potencjału

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 27.4 Obliczanie natężenia na podstawie potencjału

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
  • podawać definicję natężenia pola na podstawie potencjału elektrycznego;
  • obliczać natężenie pola w określonym kierunku dla zadanej funkcji skalarnej potencjału elektrycznego;
  • obliczać pole elektryczne w całej przestrzeni na podstawie potencjału elektrycznego.

W poprzednim podrozdziale pokazaliśmy, jak na podstawie znajomości wektora natężenia pola elektrycznego obliczyć potencjał określonego układu ładunków, także tworzącego ciągły rozkład. Wykorzystaliśmy wtedy wzór całkowy. Jak się zapewne domyślasz, możliwy jest rachunek w drugą stronę ‒ obliczenie natężenia jako pochodnej potencjału. Uwagi wymaga jednak przejście od wielkości skalarnej do wektorowej. Najczęściej potrzebujemy wektora E E , żeby obliczyć siłę działającą na ładunek w danym polu. Jednak często łatwiej jest znaleźć potencjał niż natężenie, dlatego wygodnie byłoby znać metodę obliczania wektora natężenia pola E E na podstawie potencjału V V.

Wektor natężenia pola jest w ogólności, niezależnie od tego, czy pole jest jednorodne, czy nie, skierowany w stronę malejącego potencjału. Dzieje się tak dlatego, że siła działająca na ładunek próbny dodatni zwrócona jest zgodnie z liniami pola E E , czyli w stronę mniejszego potencjału V V. Co więcej, wartość wektora E E jest równa szybkości spadku potencjału V V wraz ze zmianą odległości. Widać to choćby na podstawie analizy wymiarowej natężenia (jednostką natężenia jest V m Vm). Im szybciej V V maleje wraz ze zmianą odległości, tym większe jest natężenie pola. Możemy więc podać następujące stwierdzenie.

Związek napięcia z natężeniem pola jednorodnego

Równanie opisujące zależność napięcia i natężenia pola jednorodnego możemy zapisać następująco

E = Δ V Δ s , E= Δ V Δ s ,

gdzie Δ s Δs jest odległością, na jakiej zachodzi zmiana potencjału Δ V ΔV. Znak minus we wzorze oznacza, że wektor natężenia jest skierowany w stronę malejącego potencjału. Mówimy, że natężenie pola jest gradientem potencjału.

Dla ciągłej funkcji potencjału wielkości Δ V ΔV i Δ s Δs stają się małymi przyrostami (różniczkami) i musimy zastosować rachunek różniczkowy w celu obliczenia natężenia pola. Na Ilustracji 7.27 pokazujemy, że jeśli Δ s Δs jest bardzo małe, natężenie pola jest zasadniczo stałe na tym odcinku i możemy to zapisać następująco

E = d V d s . E = d V d s . E = - \frac{\d V}{\d s} \text{.}
Rysunek przedstawia składowe wektora natężenia pola elektrycznego dla dwóch punktów A i B oddalonych od siebie na odległość delta s i mających różnicę potencjałów delta V.
Ilustracja 7.27 Składowa wektora natężenia pola elektrycznego wzdłuż przemieszeczenia Δ s Δs jest równa E = Δ V Δ s E= Δ V Δ s . Zauważ, że gdy punkty A A i B B są blisko siebie, natężenie pola jest stałe na odcinku Δ s Δs.

We wszystkich trzech kierunkach układu kartezjańskiego możemy zdefiniować składowe wektora natężenia pola jako odpowiednie pochodne

E x = V x , E y = V y , E z = V z . E x = V x , E y = V y , E z = V z . E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \text{, } E_y = - \frac{\partial V}{\partial y} \text{, } E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \text{.}
7.14

Użyliśmy tutaj zapisu z użyciem symbolu pochodnej cząstkowej . Do zapisania tych trzech równań w bardziej zwartej postaci możemy użyć operatora matematycznego gradientu (oznaczenie \vec{\nabla} lub „grad”). Postać tego operatora różniczkowego, który jest wektorem o trzech składowych, w zmiennych kartezjańskich jest następująca

= i ̂ x + j ̂ y + k ̂ z . = i ̂ x + j ̂ y + k ̂ z . \vec{x} = \hat{i}{\dd[\partial]{x}} + \hat{j}{\dd[\partial]{y}} + \hat{k}{\dd[\partial]{z}} \text{.}
7.15

Za pomocą tej notacji możemy zapisać jedno równanie na wektor natężenia pola obliczony na podstawie potencjału elektrycznego

E = V , E = V ,
7.16

a procedurę tę nazwiemy obliczaniem gradientu potencjału. Zwróć uwagę na niezbędny znak minus we wzorze przed gradientem.

Do matematycznego opisu układów o symetrii cylindrycznej lub sferycznej wygodnie jest używać postaci operatora gradientu w zmiennych cylindrycznych (walcowych)

= r ̂ r + φ ̂ 1 r φ + z ̂ z = r ̂ r + φ ̂ 1 r φ + z ̂ z \vec{x} = \hat{r}{\dd[\partial]{r}} + \hat{\varphi} \frac1r \cdot {\dd[\partial]{\varphi}} + \hat{z}{\dd[\partial]{z}}
7.17

lub sferycznych

= r ̂ r + θ ̂ 1 r θ + φ ̂ 1 r sin θ φ . = r ̂ r + θ ̂ 1 r θ + φ ̂ 1 r sin θ φ . \vec{x} = \hat{r}{\dd[\partial]{r}} + \hat{\theta} \frac1r \cdot {\dd[\partial]{\theta}} + \hat{\varphi} \frac{1}{r\sin \theta} \cdot {\dd[\partial]{\varphi}} \text{.}
7.18

Przykład 7.17

Natężenie pola wokół ładunku punktowego

Obliczmy natężenie pola pochodzącego od ładunku punktowego.

Strategia rozwiązania

Wiemy, że potencjał takiego układu dany jest wzorem V = k q r V= k q r i ma symetrię sferyczną. Dlatego w równaniu E = V E = V wygodnie będzie zastosować zmienne sferyczne.

Rozwiązanie

Wykonujemy obliczenia w zmiennych sferycznych
E = r ̂ r + θ ̂ 1 r θ + φ ̂ 1 r sin θ φ k q r E = k q r ̂ r 1 r + θ ̂ 1 r θ 1 r + φ ̂ 1 r sin θ φ 1 r . E = r ̂ r + θ ̂ 1 r θ + φ ̂ 1 r sin θ φ k q r E = k q r ̂ r 1 r + θ ̂ 1 r θ 1 r + φ ̂ 1 r sin θ φ 1 r . \begin{multiline} \vec{E} &= -[\hat{r} {\dd[\partial]{r}} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \cdot {\dd[\partial]{\theta}} + \hat{\varphi} \frac{1}{r \sin \theta} \cdot {\dd[\partial]{\varphi}}] k \frac{q}{r} \\ &= -kq [\hat{r} {\dd[\partial]{r}} (\frac{1}{r})+ \hat{\theta} \frac{1}{r} \cdot {\dd[\partial]{\theta}} (\frac{1}{r}) + \hat{\varphi} \frac{1}{r \sin \theta} \cdot {\dd[\partial]{\varphi}} (\frac{1}{r})] \text{.} \end{multiline} E = r ̂ r + θ ̂ 1 r θ + φ ̂ 1 r sin θ φ k q r = k q r ̂ r 1 r + θ ̂ 1 r θ 1 r + φ ̂ 1 r sin θ φ 1 r .

Po obliczeniu pochodnych otrzymujemy wynik

E = k q r ̂ -1 r 2 + θ ̂ 0 + φ ̂ 0 = k q r 2 r ̂ , E = k q r ̂ -1 r 2 + θ ̂ 0 + φ ̂ 0 = k q r 2 r ̂ , \vec{E} = - kq (\hat{r} \cdot \frac{-1}{r^2} + \hat{\theta} \cdot 0 + \hat{\varphi} \cdot 0) = k \frac{q}{r^2} \hat{r} \text{,}

którego się spodziewaliśmy.

Znaczenie

Powyższym rachunkiem potwierdziliśmy znany nam z poprzednich rozdziałów wynik. Dodatkowo pokazaliśmy, że wektor E E jest rzeczywiście skierowany w stronę malejącego potencjału (kierunek zgodny z wektorem wodzącym zaczepionym w środku ładunku źródłowego), co zobrazowano na Ilustracji 7.28. Wykorzystaliśmy postać operatora gradientu w zmiennych sferycznych, jednak, jak łatwo zauważyć, tylko różniczkowanie po zmiennej radialnej „przetrwało” różniczkowanie. Potencjał zależy tylko od r r, dlatego możemy go potraktować jak funkcję jednej zmiennej i natężenie obliczać jako pochodną po r r (oczywiście ze znakiem minus).
Rysunek przedstawia ładunek Q i wychodzące radialnie z Q wektory pola elektrycznego.
Ilustracja 7.28 Wektory natężenia pola elektrycznego wytworzonego przez punktowy ładunek dodatni, pokazane dla trzech odległości od ładunku źródłowego.

Przykład 7.18

Natężenie pola naładowanego pierścienia

Użyjmy wzoru na potencjał znalezionego w Przykładzie 7.8, aby obliczyć natężenie pola wytworzonego przez naładowany jednorodnie pierścień w punkcie na osi pierścienia (Ilustracja 7.29).
Rysunek przedstawia naładowany pierścień umieszczony na płaszczyźnie xy z centrum w środku układu. Punkt P jest umieszczony na osi z poza środkiem układu.
Ilustracja 7.29 Obliczamy wektor natężenia pola elektrycznego pierścienia naładowanego jednorodnie.

Strategia rozwiązania

Zauważmy, że wektor natężenia pola wytwarzanego przez każdy mały fragment pierścienia będzie miał dwie składowe: wzdłuż osi z z oraz prostopadle do niej. Dwa punkty po przeciwnych stronach pierścienia dadzą natężenie, którego prostopadłe składowe się znoszą. Nasz problem jest więc jednowymiarowy. Wystarczy zatem użyć równania E z = V z E z = V z i wyrażenia na potencjał V = k q cał z 2 + R 2 V= k q cał z 2 + R 2 , przedstawionego w poprzednim podrozdziale.

Rozwiązanie

Obliczając pochodną potencjału po z z, otrzymujemy
E z = z k q cał z 2 + R 2 = k q cał z z 2 + R 2 3 2 . E z = z k q cał z 2 + R 2 = k q cał z z 2 + R 2 3 2 . E_z = - \dd[\partial]{z}\frac{kq_{\text{cał}}}{\sqrt{z^2+R^2}} = k \frac{q_{\text{cał}} z}{(z^2+R^2)^{3/2}} \text{.}

Znaczenie

Tym razem także uzyskaliśmy wynik zgodny z naszymi oczekiwaniami – obliczone tutaj natężenie pola wytworzonego przez jednorodnie naładowany pierścień jest takie samo jak obliczone w poprzednich rozdziałach. Ponadto okazuje się, że symetria niektórych układów ładunku pozwala na uproszczenie pełnego gradientu i obliczenie tylko jednej jego składowej.

Sprawdź, czy rozumiesz 7.11

Jakiego układu współrzędnych użyłbyś do obliczenia natężenia pola wytworzonego przez dipol, używając gradientu potencjału?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.