Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Skorowidz rzeczowy

Makroekonomia - PodstawySkorowidz rzeczowy

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do makroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
  3. 1.2 Przeliczanie wartości nominalnych na realne
  4. 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
  5. 1.4 Porównywanie PKB w różnych krajach
  6. 1.5 Czy za pomocą PKB można zmierzyć dobrobyt?
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 3. 2 Wzrost gospodarczy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
  3. 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
  4. 2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego
  5. 2.4 Konwergencja dochodowa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 4. 3 Bezrobocie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
  3. 3.2 Zmiany poziomu bezrobocia
  4. 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
  5. 3.4 Przyczyny bezrobocia w długim okresie
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 5. 4 Inflacja
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Pomiar inflacji
  3. 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
  4. 4.3 Zmiany inflacji na świecie
  5. 4.4 Zamieszanie wokół inflacji
  6. 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 6. 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
  3. 5.2 Bilans handlowy w kontekście historycznym
  4. 5.3 Bilans handlowy i przepływy kapitału
  5. 5.4 Tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji
  6. 5.5 Czy deficyt handlowy ma jakieś zalety?
  7. 5.6 Różnica między saldem bilansu handlowego a poziomem wymiany handlowej
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 7. 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Popyt i podaż z perspektywy makroekonomicznej
  3. 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
  4. 6.3 Przesunięcie krzywej podaży globalnej 
  5. 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
  6. 6.5 Jak model AD-AS wyjaśnia tempo wzrostu gospodarczego, stopę bezrobocia i zmiany inflacji
  7. 6.6 Prawa Keynesa i Saya w modelu AD-AS
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 8. 7 Model keynesowski
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Popyt globalny w modelu keynesowskim
  3. 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
  4. 7.3 Krzywa Phillipsa
  5. 7.4 Funkcjonowanie rynku z perspektywy keynesowskiej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 9. 8 Model neoklasyczny
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
  3. 8.2 Wpływ podejścia neoklasycznego na politykę fiskalną i pieniężną
  4. 8.3 Poszukiwanie równowagi między modelem keynesowskim a neoklasycznym
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 10. 9 Pieniądz i system bankowy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
  3. 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
  4. 9.3 Funkcje banków
  5. 9.4 Jak banki kreują pieniądz
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 11. 10 Bank centralny i polityka monetarna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Zadania banku centralnego
  3. 10.2 Jak bank centralny wprowadza politykę pieniężną
  4. 10.3 Wpływ polityki pieniężnej na sytuację w gospodarce
  5. 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 12. 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Jak działają rynki walutowe
  3. 11.2 Przesunięcia krzywych popytu i podaży na rynkach walutowych
  4. 11.3 Skutki makroekonomiczne zmian kursów walutowych
  5. 11.4 Polityki kursowe
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 13. 12 Polityka fiskalna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Wydatki państwa
  3. 12.2 Deficyt i dług publiczny
  4. 12.3 Dyskrecjonalna polityka fiskalna wykorzystywana do walki z recesją, bezrobociem i inflacją
  5. 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
  6. 12.5 Realne wyzwania wykorzystywania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
  7. 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 14. 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje
  3. 13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy
  4. 13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne
  5. 13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 15. 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie
  3. 14.2 Wzrost poziomu życia
  4. 14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie
  5. 14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach
  6. 14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 16. 15 Teoria handlu międzynarodowego
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
  3. 15.2 Co się stanie, gdy kraj ma przewagę absolutną w produkcji wszystkich dóbr?
  4. 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
  5. 15.4 Korzyści z ograniczenia barier w handlu międzynarodowym
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 17. 16 Globalizacja i protekcjonizm
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 16.1 Protekcjonizm: pośrednia subwencja od konsumentów dla producentów
  3. 16.2 Handel międzynarodowy i jego wpływ na miejsca pracy, płace i warunki pracy
  4. 16.3 Argumenty na rzecz ograniczenia importu
  5. 16.4 Jak rządy wdrażają politykę handlową: globalnie, regionalnie i na szczeblu krajowym
  6. 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 18. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 19. B Model dochodowo-wydatkowy
 20. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 21. Bibliografia
 22. Skorowidz nazwisk
 23. Skorowidz rzeczowy
 24. Skorowidz terminów obcojęzycznych
B
badania nastrojów gospodarczych 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
Bank Rezerwy Federalnej Wprowadzenie do rozdziału
Bank Rozrachunków Międzynarodowych 11.1 Jak działają rynki walutowe
bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 11.1 Jak działają rynki walutowe
bilans handlowy Wprowadzenie do rozdziału
brak możliwości koordynacji płac 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
D
depozyty i lokaty terminowe 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
depozyty na żądanie 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
długookresowa krzywa podaży globalnej (LRAS) 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
dochód budżetu państwa 12.2 Deficyt i dług publiczny
dodatni bilans handlowy Wprowadzenie do rozdziału
dodatnia wartość eksportu netto 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
dyskrecjonalna (uznaniowa) polityka fiskalna 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
dywersyfikacja 9.3 Funkcje banków
J
jednostka rozrachunkowa 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
jednostkowe nakłady pracy 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
K
kapitał banku 9.3 Funkcje banków
keynesowska polityka makroekonomiczna 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
konwergencja dochodowa 2.4 Konwergencja dochodowa
konwergencja realna 2.4 Konwergencja dochodowa
korekta kosztów utrzymania (COLA) 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
koszt alternatywny bezrobocia Wprowadzenie do rozdziału
koszty transakcyjne 9.3 Funkcje banków
koszty zmienianych jadłospisów 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
koszyk dóbr i usług 4.1 Pomiar inflacji
koszyk wydatków konsumenta 4.1 Pomiar inflacji
krańcowa skłonność do importu (MPI) Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
krańcowa skłonność do konsumpcji Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
krańcowa skłonność do oszczędzania Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
krańcowa stopa podatkowa 12.1 Wydatki państwa
krańcowe stawki podatkowe 12.1 Wydatki państwa
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu (ARM) 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
kredytodawca ostatniej instancji 10.1 Zadania banku centralnego
krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SRAS) 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
kryzys globalny z lat 2008–2009 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
P
panika na rynkach finansowych 10.1 Zadania banku centralnego
płynny kierowany kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
płynny kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 12.1 Wydatki państwa
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 12.1 Wydatki państwa
podatek progresywny 12.1 Wydatki państwa
podatek Tobina 11.4 Polityki kursowe
podaż globalna (AS) Wprowadzenie do rozdziału
podaż globalna (podaż zagregowana) 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
podaż zagregowana (AS) Wprowadzenie do rozdziału
podwójna zbieżność zapotrzebowań 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
podział łańcucha tworzenia wartości 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
polityka fiskalna Wprowadzenie do rozdziału
polityka pieniężna 10.1 Zadania banku centralnego
poprawa jakości i wprowadzanie na rynek nowych dóbr 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
popyt globalny (AD) Wprowadzenie do rozdziału
popyt globalny (popyt zagregowany) 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
popyt zagregowany (AD) Wprowadzenie do rozdziału
pośrednik finansowy 9.3 Funkcje banków
przełomowa zmiana na rynku 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
S
saldo obrotów towarowych 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
saldo rachunku obrotów bieżących 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
saldo transferów jednostronnych 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
saldo transferów unilateralnych 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
sekurytyzacja 9.3 Funkcje banków
selekcja negatywna w przypadku obniżek płac 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
skumulowana stopa wzrostu gospodarczego 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
stały kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
swoboda zawierania umów 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
system płatniczy 9.3 Funkcje banków
sztywny kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
szybkość obiegu pieniądza 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
W
waluty zabezpieczone surowcami 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
wskaźnik cen dóbr produkcyjnych 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
wspólna waluta 11.4 Polityki kursowe
współczesny wzrost gospodarczy 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
wybory typu „coś za coś” 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
wykonujące pracę poniżej swoich kwalifikacji 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
wzrost gospodarczy Wprowadzenie do rozdziału
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 19 paź 2023 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.