Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Skorowidz rzeczowy

Makroekonomia - PodstawySkorowidz rzeczowy

B
badania nastrojów gospodarczych 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
Bank Rezerwy Federalnej Wprowadzenie do rozdziału
Bank Rozrachunków Międzynarodowych 11.1 Jak działają rynki walutowe
bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 11.1 Jak działają rynki walutowe
bilans handlowy Wprowadzenie do rozdziału
brak możliwości koordynacji płac 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
D
depozyty i lokaty terminowe 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
depozyty na żądanie 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
długookresowa krzywa podaży globalnej (LRAS) 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
dochód budżetu państwa 12.2 Deficyt i dług publiczny
dodatni bilans handlowy Wprowadzenie do rozdziału
dodatnia wartość eksportu netto 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
dyskrecjonalna (uznaniowa) polityka fiskalna 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
dywersyfikacja 9.3 Funkcje banków
J
jednostka rozrachunkowa 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
jednostkowe nakłady pracy 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
K
kapitał banku 9.3 Funkcje banków
keynesowska polityka makroekonomiczna 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
konwergencja dochodowa 2.4 Konwergencja dochodowa
konwergencja realna 2.4 Konwergencja dochodowa
korekta kosztów utrzymania (COLA) 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
koszt alternatywny bezrobocia Wprowadzenie do rozdziału
koszty transakcyjne 9.3 Funkcje banków
koszty zmienianych jadłospisów 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
koszyk dóbr i usług 4.1 Pomiar inflacji
koszyk wydatków konsumenta 4.1 Pomiar inflacji
krańcowa skłonność do importu (MPI) Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
krańcowa skłonność do konsumpcji Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
krańcowa skłonność do oszczędzania Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
krańcowa stopa podatkowa 12.1 Wydatki państwa
krańcowe stawki podatkowe 12.1 Wydatki państwa
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu (ARM) 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
kredytodawca ostatniej instancji 10.1 Zadania banku centralnego
krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SRAS) 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
kryzys globalny z lat 2008–2009 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
P
panika na rynkach finansowych 10.1 Zadania banku centralnego
płynny kierowany kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
płynny kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 12.1 Wydatki państwa
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 12.1 Wydatki państwa
podatek progresywny 12.1 Wydatki państwa
podatek Tobina 11.4 Polityki kursowe
podaż globalna (AS) Wprowadzenie do rozdziału
podaż globalna (podaż zagregowana) 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
podaż zagregowana (AS) Wprowadzenie do rozdziału
podwójna zbieżność zapotrzebowań 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
podział łańcucha tworzenia wartości 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
polityka fiskalna Wprowadzenie do rozdziału
polityka pieniężna 10.1 Zadania banku centralnego
poprawa jakości i wprowadzanie na rynek nowych dóbr 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
popyt globalny (AD) Wprowadzenie do rozdziału
popyt globalny (popyt zagregowany) 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
popyt zagregowany (AD) Wprowadzenie do rozdziału
pośrednik finansowy 9.3 Funkcje banków
przełomowa zmiana na rynku 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
S
saldo obrotów towarowych 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
saldo rachunku obrotów bieżących 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
saldo transferów jednostronnych 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
saldo transferów unilateralnych 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
sekurytyzacja 9.3 Funkcje banków
selekcja negatywna w przypadku obniżek płac 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
skumulowana stopa wzrostu gospodarczego 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
stały kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
swoboda zawierania umów 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
system płatniczy 9.3 Funkcje banków
sztywny kurs walutowy 11.4 Polityki kursowe
szybkość obiegu pieniądza 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
W
waluty zabezpieczone surowcami 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
wskaźnik cen dóbr produkcyjnych 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
wspólna waluta 11.4 Polityki kursowe
współczesny wzrost gospodarczy 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
wybory typu „coś za coś” 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
wykonujące pracę poniżej swoich kwalifikacji 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
wzrost gospodarczy Wprowadzenie do rozdziału
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.