Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

4.1 Pomiar inflacji

Makroekonomia - Podstawy4.1 Pomiar inflacji

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do makroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
  3. 1.2 Przeliczanie wartości nominalnych na realne
  4. 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
  5. 1.4 Porównywanie PKB w różnych krajach
  6. 1.5 Czy za pomocą PKB można zmierzyć dobrobyt?
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 3. 2 Wzrost gospodarczy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
  3. 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
  4. 2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego
  5. 2.4 Konwergencja dochodowa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 4. 3 Bezrobocie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
  3. 3.2 Zmiany poziomu bezrobocia
  4. 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
  5. 3.4 Przyczyny bezrobocia w długim okresie
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 5. 4 Inflacja
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Pomiar inflacji
  3. 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
  4. 4.3 Zmiany inflacji na świecie
  5. 4.4 Zamieszanie wokół inflacji
  6. 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 6. 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
  3. 5.2 Bilans handlowy w kontekście historycznym
  4. 5.3 Bilans handlowy i przepływy kapitału
  5. 5.4 Tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji
  6. 5.5 Czy deficyt handlowy ma jakieś zalety?
  7. 5.6 Różnica między saldem bilansu handlowego a poziomem wymiany handlowej
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 7. 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Popyt i podaż z perspektywy makroekonomicznej
  3. 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
  4. 6.3 Przesunięcie krzywej podaży globalnej 
  5. 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
  6. 6.5 Jak model AD-AS wyjaśnia tempo wzrostu gospodarczego, stopę bezrobocia i zmiany inflacji
  7. 6.6 Prawa Keynesa i Saya w modelu AD-AS
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 8. 7 Model keynesowski
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Popyt globalny w modelu keynesowskim
  3. 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
  4. 7.3 Krzywa Phillipsa
  5. 7.4 Funkcjonowanie rynku z perspektywy keynesowskiej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 9. 8 Model neoklasyczny
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
  3. 8.2 Wpływ podejścia neoklasycznego na politykę fiskalną i pieniężną
  4. 8.3 Poszukiwanie równowagi między modelem keynesowskim a neoklasycznym
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 10. 9 Pieniądz i system bankowy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
  3. 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
  4. 9.3 Funkcje banków
  5. 9.4 Jak banki kreują pieniądz
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 11. 10 Bank centralny i polityka monetarna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Zadania banku centralnego
  3. 10.2 Jak bank centralny wprowadza politykę pieniężną
  4. 10.3 Wpływ polityki pieniężnej na sytuację w gospodarce
  5. 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 12. 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Jak działają rynki walutowe
  3. 11.2 Przesunięcia krzywych popytu i podaży na rynkach walutowych
  4. 11.3 Skutki makroekonomiczne zmian kursów walutowych
  5. 11.4 Polityki kursowe
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 13. 12 Polityka fiskalna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Wydatki państwa
  3. 12.2 Deficyt i dług publiczny
  4. 12.3 Dyskrecjonalna polityka fiskalna wykorzystywana do walki z recesją, bezrobociem i inflacją
  5. 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
  6. 12.5 Realne wyzwania wykorzystywania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
  7. 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 14. 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje
  3. 13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy
  4. 13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne
  5. 13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 15. 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie
  3. 14.2 Wzrost poziomu życia
  4. 14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie
  5. 14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach
  6. 14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 16. 15 Teoria handlu międzynarodowego
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
  3. 15.2 Co się stanie, gdy kraj ma przewagę absolutną w produkcji wszystkich dóbr?
  4. 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
  5. 15.4 Korzyści z ograniczenia barier w handlu międzynarodowym
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 17. 16 Globalizacja i protekcjonizm
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 16.1 Protekcjonizm: pośrednia subwencja od konsumentów dla producentów
  3. 16.2 Handel międzynarodowy i jego wpływ na miejsca pracy, płace i warunki pracy
  4. 16.3 Argumenty na rzecz ograniczenia importu
  5. 16.4 Jak rządy wdrażają politykę handlową: globalnie, regionalnie i na szczeblu krajowym
  6. 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 18. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 19. B Model dochodowo-wydatkowy
 20. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 21. Bibliografia
 22. Skorowidz nazwisk
 23. Skorowidz rzeczowy
 24. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Cel dydaktyczny

Po przeczytaniu tego podrozdziału będziesz w stanie:

 • Obliczyć roczną stopę inflacji
 • Wyjaśniać, czym jest wskaźnik i okres bazowy oraz jak wykorzystywać te pojęcia do obliczeń całkowitej rocznej kwoty wydatków na zakup dóbr i usług
 • Obliczyć stopę inflacji przy użyciu wskaźnika zmiany poziomu wydatków

W czasie rozmów o inflacji, zarówno tej obecnej, jak i inflacji z końca lat 80. ubiegłego wieku, najczęściej pojawia się konkluzja, zgodnie z którą „kiedyś wszystko kosztowało mniej”. Jeszcze w kwietniu 2020 r. litr paliwa (dokładniej etyliny 95) można było nabyć za mniej niż 4 zł, a normalny bilet do kina za niecałe 20 zł (i to nie uwzględniając promocji). W Polsce proste, długookresowe porównania cen nie są możliwe. Po pierwsze dlatego, że w połowie lat 90. XX w. doszło do denominacji (czyli przeliczenia dotychczasowych cen na nowe w stosunku 10 000 : 1), ale także z uwagi na okres bardzo wysokiej inflacji z przełomu lat 80. i 90. XX w. Zresztą ceny właściwie wszystkich artykułów sprzedawanych w naszym kraju przed rozpoczęciem procesu transformacji nie były ustalane w drodze interakcji popytu i podaży, tylko znajdowały się pod kontrolą państwa. Musimy zatem posłużyć się danymi dla gospodarki amerykańskiej.

Tabela 4.1 porównuje poziom cen niektórych dóbr codziennego użytku z roku 1970 i 2021. Oczywiście w każdym kraju istnieją – niekiedy nawet bardzo duże – różnice w cenach podstawowych produktów. Łatwo się o tym przekonać w czasie podróży po Polsce, kiedy obserwuje się ceny paliw na stacjach benzynowych (różnice sięgają nawet kilkudziesięciu groszy na litrze). Nie inaczej jest w USA, w związku z tym przyjmijmy, że ceny przedstawione w Tabeli 4.1 są uśrednione dla całych Stanów Zjednoczonych. Po drugie, w ciągu ostatnich 50 lat konkretne produkty bardzo się zmieniły. Nowy samochód w 2021 r., wyposażony w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wyrafinowane systemy bezpieczeństwa i cyfrowe technologie sterowania silnikiem oraz umożliwiające komunikację internetową, jest nieporównanie bardziej zaawansowaną technologicznie i oszczędną (biorąc pod uwagę zużycie paliwa) maszyną niż typowe auto z lat 70. XX w. Dla jasności obrazu pomińmy jednak te szczegóły i skupmy się na podstawowej potrzebie, jaką zaspokaja każde dobro lub usługa, a tą w przypadku samochodu jest możliwość sprawnego przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Patrząc na skalę wzrostu cen na przestrzeni ostatnich 50 lat w USA, musimy pamiętać, że ceny wołowiny, masła, paliwa i pozostałych artykułów zwiększały się ze względu na czynniki oddziałujące w skali całej gospodarki, a nie specyficzne dla któregokolwiek z cząstkowych rynków. Jeśli na początku 2023 r. inflacja w Polsce osiągnęła poziom ponad 18%, to ceny właściwie wszystkich dóbr i usług będą rosły, niezależnie od tego, jak kształtują się popyt i podaż na konkretnym rynku (tempo wzrostu cen poszczególnych dóbr i usług jest oczywiście zróżnicowane, podobnie jak zróżnicowane jest tempo wzrostu cen produktów wskazanych w poniższej tabeli). Na tym przecież polega fenomen inflacji, zjawisko to oznacza wzrost poziomu cen wszystkich (lub prawie wszystkich) towarów w gospodarce. W Stanach Zjednoczonych ze względu na inflację między rokiem 1972 a 2021 siła nabywcza 1 dolara z 2021 r. była mniej więcej taka sama, jak siła nabywcza 5 centów w roku 1972.

Artykuły19702021
Funt (0,41 kg) mielonej wołowiny0,665,96
Funt (0,41 kg) masła0,873,50
Bilet do kina1,5513,70
Cena sprzedaży nowego domu (mediana)22 000408 800
Nowy samochód300042 000
Galon (3,79 l) benzyny0,363,32
Średnie płaca robotnika (na godzinę)3,2330,11
PKB per capita506963 544
Tabela 4.1 Porównanie cen w Stanach Zjednoczonych, lata 1970 i 2021 (kwoty w dolarach) (Źródło: Spójrz na Bibliografię na końcu książki).

Co więcej, inflacja wpływa nie tylko na ceny dóbr i usług, lecz również na płace i poziom dochodów. W przedostatnim wierszu Tabeli 4.1 wskazuje, że średnia płaca godzinowa amerykańskiego robotnika między rokiem 1970 a 2021 wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Przeciętny pracownik zakładu produkcyjnego (fabryki) w 2021 r. jest wprawdzie lepiej wykształcony i bardziej wydajny niż przeciętny pracownik w roku 1970, ale przecież nie aż dziesięciokrotnie bardziej wydajny. PKB per capita (ang. GDP per capita) znacznie wzrósł w latach 1970–2021, jednak czy przeciętny Amerykanin w ciągu zaledwie 51 lat stał się naprawdę ponad 12-krotnie lepiej sytuowany? To mało prawdopodobne.

W nowoczesnej gospodarce wytwarzane są miliony dóbr i usług, których ceny wraz z fluktuacjami podaży i popytu nieustannie się zmieniają. Jak zatem uwzględnić te wszystkie zmiany w jednej wartości, którą określimy mianem stopy inflacji? Odpowiedź jest dość prosta i w sumie standardowa dla wielu podobnych problemów ekonomicznych: należy połączyć ceny różnych produktów w jeden uśredniony wskaźnik, który nazwiemy poziomem cen. Stopa inflacji to po prostu tempo zmian tego uśrednionego wskaźnika. Jedną sprawą jest sama koncepcja poziomu cen, którą stosunkowo łatwo zrozumieć, inną zaś praktyczny sposób obliczenia tego wskaźnika. Spróbujmy go zatem oszacować.

Koszyk dóbr

Aby obliczyć poziom cen, ekonomiści zaczynają od pojęcia koszyka dóbr i usług (koszyka wydatków konsumenta) (ang. basket of goods and services), czyli zestawu produktów, które w konkretnej ilości lub liczbie nabywane są przez konsumentów w danym kraju. Następnym krokiem jest sprawdzenie, jak ceny tych dóbr i usług zmieniają się w czasie. Zastanawiając się, w jaki sposób połączyć ceny poszczególnych towarów w uśredniony wskaźnik, wiele osób uznaje, że wystarczy po prostu obliczyć średnią arytmetyczną cen wszystkich nabywanych produktów. Byłby to jednak błąd, ponieważ różne dobra i usługi mają różne znaczenie w koszyku wydatków konsumenta. Niektórych po prostu kupujemy więcej, a innych mniej.

Zmiany cen towarów, na które ludzie wydają większą część swoich dochodów, będą miały większe znaczenie niż zmiany cen dóbr i usług, na które przeznaczana jest tylko niewielka ich część. Na przykład wzrost o 10% stawki czynszu za wynajem mieszkania w Polsce ma większe znaczenie dla większości ludzi niż to, że cena marchewki wzrośnie o 10%. Dzieje się tak dlatego, że przeciętna kwota czynszu za wynajem mieszkania na rynku wyniosła w Polsce w 2021 r. ponad 3600 zł, zaś na owoce i warzywa czteroosobowe gospodarstwo domowe wydawało średnio ok. 70 zł miesięcznie. Aby skonstruować uśrednioną miarę poziomu cen w gospodarce, ekonomiści obliczają średnią ważoną cen wszystkich pozycji w koszyku dóbr, przy czym wagi są oparte na rzeczywistym udziale wydatków na konkretne dobro w całości wydatków konsumentów. Poniższa Ramka Obliczanie rocznej stopy inflacji poprowadzi cię przez etapy obliczania rocznej stopy inflacji na podstawie koszyka dóbr i usług zawierającego tylko trzy produkty.

Krok po kroku

Obliczanie rocznej stopy inflacji

Rozważmy prosty koszyk dóbr zawierający tylko trzy pozycje, przedstawiony w Tabeli 4.2. Powiedzmy, że w danym miesiącu student wydaje pieniądze na 20 hamburgerów, jedno opakowanie tabletek przeciwbólowych i pięć filmów (pozostałe dni spędza w domu na utrzymaniu rodziców). W tabeli podano poziom cen tych dóbr w czterech kolejnych latach. Ceny niektórych towarów w koszyku wydatków naszego umownego konsumenta mogą rosnąć, podczas gdy inne spadają. W tym przykładzie cena tabletek przeciwbólowych nie zmienia się w ciągu czterech lat, natomiast ceny filmów rosną, a hamburgery zarówno drożeją, jak i tanieją. Tabela przedstawia koszt zakupu danego koszyka dóbr po cenach obowiązujących w danym roku.

HamburgerTabletki przeciwbóloweFilmyRazemStopa inflacji
Liczba nabywanych dóbr201 opakowanie5--
(Rok 1) Ceny3,010,06,0--
(Rok 1) Kwota wydatków60,010,030,0100,0-
(Rok 2) Ceny3,210,06,5--
(Rok 2) Kwota wydatków64,010,032,5106,56,5%
(Rok 3) Ceny3,110,07,0--
(Rok 3) Kwota wydatków62,010,035,0107,00,5%
(Rok 4) Ceny3,510,07,5--
(Rok 4) Kwota wydatków70,010,037,5117,59,8%
Tabela 4.2 Studencki koszyk dóbr (kwoty w umownych jednostkach pieniężnych)

Aby obliczyć roczną stopę inflacji w tym przykładzie:

Krok 1. Znajdź procentową zmianę kosztu zakupu całego koszyka dóbr między dwoma punktami w czasie. Ogólne równanie na zmiany procentowe między dwoma latami, czy to w kontekście inflacji, czy w jakichkolwiek innych obliczeniach, to:

Poziom w roku badanym − Poziom w roku poprzednimPoziom w roku poprzednim = Zmiana procentowaPoziom w roku badanym − Poziom w roku poprzednimPoziom w roku poprzednim = Zmiana procentowa

Krok 2. Między rokiem pierwszym a drugim całkowity koszt zakupu koszyka dóbr z Tabeli 4.2 wzrasta ze 100 do 106,50 jednostek pieniężnych. Zatem procentowa zmiana kosztu nabycia dóbr w zdefiniowanym koszyku w tym okresie, czyli stopa inflacji, wynosi:

106,50 − 100100,0 = 0,065 = 6,5%106,50 − 100100,0 = 0,065 = 6,5%

Krok 3. Między rokiem drugim a trzecim całkowity kosztu zakupu studenckiego koszyka wzrasta ze 106,50 do 107 jednostek pieniężnych. Zatem stopa inflacji w tym okresie, ponownie obliczona za pomocą wzoru na zmianę procentową, wynosi w przybliżeniu:

107 − 106,50106,50 = 0,0047 = 0,47%107 − 106,50106,50 = 0,0047 = 0,47%

Krok 4. Pomiędzy rokiem trzecim a czwartym całkowity koszt zakupu dóbr z koszyka wzrasta ze 107 do 117,50 jednostek pieniężnych. Stopa inflacji wynosi zatem:

117,50 − 107107 = 0,098 = 9,8%117,50 − 107107 = 0,098 = 9,8%

Powyższe obliczenia zmiany całkowitego kosztu zakupu towarów umieszczonych w hipotetycznym koszyku naszego studenta uwzględniają udział wydatków na każde dobro. Hamburgery są w tym przykładzie dobrem o cenie najniższej, a tabletki przeciwbólowe - najwyższej, ale jednocześnie student przeznacza na hamburgery ponad połowę całej kwoty swoich wydatków. Zmiany ceny hamburgerów ze względu na ten fakt będą miały znacznie większy wpływ na poziom jego wydatków niż zmiany ceny filmów czy stała cena opakowania tabletek przeciwbólowych.

Wskaźniki zmiany poziomu wydatków

Szacowanie stopy inflacji na podstawie cen dóbr wchodzących w skład koszyka konsumenta może być dość trudne i powodować powstanie niedokładności. Nawet w uproszczonym przykładzie z Tabeli 4.2, gdzie mamy tylko trzy produkty o nierealistycznych cenach, stopa inflacji w roku trzecim i czwartym podana jest w zaokrągleniu. Gdyby lista produktów była znacznie dłuższa, a my użylibyśmy prawdziwych cen (które sprzedawcy uwielbiają ustalać na poziomie np. 9,99), to całkowita kwota wydana w ciągu roku mogłaby osiągnąć wartość 173 147,51 lub 275 654,92 jednostek pieniężnych.

Aby uprościć obliczanie i interpretowanie inflacji dla bardziej dla bardziej realnych i złożonych koszyków dóbr, ekonomiści zazwyczaj podają poziom cen w każdym okresie w postaci wskaźnika (ang. index number), a nie jako kwotę w jednostkach pieniężnych. Następnie te wskaźniki stworzone dla konkretnych produktów łączą w bardziej kompleksowe narzędzia, dzięki którym obliczanie stopy inflacji staje się prostsze. Aby policzyć wskaźnik (niezależnie od tego, zmianę którego z parametrów ekonomicznych będzie on ilustrował), należy w arbitralny sposób wybrać rok bazowy (okres bazowy) (ang. base year) lub inny punkt w czasie, w stosunku do którego zmiany będą odnoszone. Dla roku bazowego wartość indeksu zawsze wynosi 100. Brzmi to być może nieco zawile, ale wbrew pozorom obliczenia nie są zbyt trudne. Powróćmy do naszego koszyka wydatków hipotetycznego studenta. W arbitralny sposób rok trzeci przyjmijmy za bazowy. Ponieważ całkowita kwota wydatków w tym okresie wynosi 107 dol., dzielimy tę kwotę przez siebie, czyli odnosimy wartość parametru w roku badanym do poziomu z roku bazowego (107 dol.). Jak widać, wartość wskaźnika, zgodnie z zapowiedzią, wynosi 1, czyli 100%. Następnie aby obliczyć wartości wskaźnika wydatków w innych latach, ponownie dzielimy kwoty wydatków w danym okresie wyrażone w dolarach przez poziom wydatków z roku bazowego (czyli trzeciego). Zauważmy, że wskaźniki nie mają jednostek i nie są denominowane w jednostkach pieniężnych, te się bowiem upraszczają.

Tabela 4.3 pokazuje sposób obliczenia wskaźników zmiany poziomu wydatków dla wszystkich czterech lat na podstawie danych umieszczonych w Tabeli 4.2. Jeszcze raz należy podkreślić, że wskaźniki te pokazują zmianę poziomu wydatków w stosunku do roku bazowego, jakim jest rok trzeci. Niemniej możemy je wykorzystać do obliczenia stopy inflacji w konkretnym roku w taki sam sposób, w jaki wykorzystywaliśmy kwoty wydatków wyrażone w dolarach. A zatem roczna stopa inflacji w roku drugim wynosiłaby:

99,5 − 93,493,4 = 0,065 = 6,5%99,5 − 93,493,4 = 0,065 = 6,5%

Jak widać, jest to ta sama wartość, którą uzyskaliśmy, mierząc inflację w oparciu o koszt nabycia hipotetycznego koszyka dóbr wyrażony w dolarach (jednostkach pieniężnych).

OkresWydatki ogółem (w jedn. pieniężnych)Wskaźnik zmiany poziomu wydatków (Rok 3 = 100)Stopa inflacji w danym roku (w stosunku do roku poprzedniego)
1100
1001,07 = 93,41001,07 = 93,4
2106,5
106,501,07 = 99,5106,501,07 = 99,5
99,5 − 93,493,4 = 0,065 = 6,5%99,5 − 93,493,4 = 0,065 = 6,5%
3107
1071,07 = 100,01071,07 = 100,0
100 − 99,599,5 = 0,005 = 0,5%100 − 99,599,5 = 0,005 = 0,5%
4117,5
117,501,07 = 109,8117,501,07 = 109,8
109,8 − 100100 = 0,098 = 9,8%109,8 − 100100 = 0,098 = 9,8%
Tabela 4.3 Obliczanie wskaźników zmiany poziomu wydatków w stosunku do roku trzeciego, który jest traktowany jako bazowy

Jeśli stopa inflacji jest taka sama bez względu na to, czy obliczamy ją w oparciu o wartości bezwzględne, czy też wskaźniki, to po co komplikować sobie życie ich liczeniem? Zwróćmy uwagę na to, że wskaźniki pozwalają na stosunkowo łatwe oszacowanie przybliżonej stopy inflacji. Jeśli wartość wskaźnika zmiany poziomu wydatków w roku pierwszym odniesiona do roku trzeciego wynosi 93,4, zaś wartość analogicznego wskaźnika w roku drugim kształtuje się na poziomie 99,5, to łatwo policzyć, że stopa inflacji w roku drugim będzie się kształtować na poziomie ok. 6% (w rzeczywistości jest to oczywiście 6,5%). Dla kontrastu wyobraźmy sobie, że kwota wydatków w dwóch kolejnych latach wynosi odpowiednio 19 493,62 i 20 760,71 jednostek pieniężnych. Konia z rzędem temu, kto od razu zorientuje się, że różnica między tymi dwiema kwotami podzielona przez kwotę z okresu wcześniejszego wynosi ok. 6,5%. Te dwie liczby pozostają ze sobą w dokładnie tej samej proporcji jak 93,4 i 99,5. Jeśli zastanawiasz się teraz, dlaczego proste odejmowanie wartości wskaźników dostarcza nieprecyzyjnych danych na temat stopy inflacji, przeczytaj Ramkę Dlaczego nie wystarczy odjąć wartości wskaźników cen?.

Poznaj szczegóły

Dlaczego nie wystarczy odjąć wartości wskaźników cen?

Na początek ostrzeżenie: gdy wartość wskaźnika wydatków zmienia się z poziomu, powiedzmy, 107 do 110, stopa inflacji w okresie, dla którego policzono te wskaźniki, nie wynosi dokładnie 3%. Pamiętaj, że stopa inflacji nie jest obliczana przez odejmowanie wartości wskaźników, ale przez obliczenie zmiany procentowej. Stopę inflacji dla wskazanego okresu precyzyjnie obliczymy za pomocą następującej formuły matematycznej: (110 - 107) / 107 = 0,028 = 2,8%. Gdy wartość wskaźnika dla okresu, który traktujemy jako punkt odniesienia w obliczaniu stopy inflacji, jest zbliżona do 100, odejmowanie od siebie wartości wskaźników nie jest zbyt dużym uproszczeniem. Jednak jeśli zależy nam na precyzyjnym określeniu stopy inflacji (nawet do dziesiętnych wartości procenta), odejmowanie nie dostarczy właściwej odpowiedzi.

Warto zapamiętać dwie istotne cechy wskaźników. Po pierwsze, nie są one wyrażone w jednostkach pieniężnych ani żadnych innych. Możemy je wykorzystać do obliczania stopy inflacji, natomiast wskaźniki nie są wyrażane w procentach. Odzwierciedlają one po prostu proporcję pomiędzy wartością danej zmiennej w okresie, który badamy, i okresie traktowanym jako bazowy. W ten sposób łatwo się zorientować, jaka jest skala zmiany wartości badanego parametru pomiędzy rokiem, który nas interesuje, i rokiem bazowym.

Po drugie, wybór roku bazowego (czy też innego punktu w czasie) dla obliczania wartości wskaźnika (przypomnijmy, że ta wartość w roku bazowym zawsze wynosi 100) jest arbitralny. Okres bazowy wybieramy jako punkt wyjścia, od którego zaczynamy śledzić zmiany interesującego nas parametru (w tym przypadku cen). W oficjalnych statystykach dotyczących inflacji dość powszechne jest podejście, w którym określony rok jest traktowany jako bazowy przez kilka lat, a następnie dokonywana jest jego aktualizacja, tak aby punkt odniesienia nie był zbyt odległy od teraźniejszości. Jednak niezależnie od tego, który rok uznamy za bazowy, obliczając stopę inflacji w konkretnym okresie według wzoru zaprezentowanego powyżej, dostaniemy dokładnie tę samą wartość. Jeśli nie wierzysz, przeprowadź obliczenia stóp inflacji dla naszego hipotetycznego studenta, wyznaczając najpierw wskaźniki wzrostu jego wydatków, w taki jednak sposób, aby to rok pierwszy był rokiem bazowym. Wartość wskaźników będzie wówczas dokładnie równa kwocie wydatków wyrażonej w jednostkach pieniężnych, a stopa inflacji w roku drugim ponownie wyniesie 6,5%.

Teraz, gdy rozumiemy już, w jaki sposób można wykorzystać wskaźniki do obliczania stóp inflacji, przejdziemy do pomiaru kosztów utrzymania.

Sięgnij po więcej

Obejrzyj to wideo z kreskówki Kacze opowieści, aby zobaczyć żartobliwą lekcję na temat inflacji.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 19 paź 2023 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.