Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

B Model dochodowo-wydatkowy

Makroekonomia - PodstawyB Model dochodowo-wydatkowy

(Z niniejszym dodatkiem należy się zapoznać po pierwszym przeczytaniu Rozdziału 7 Model keynesowski.) Podstawowe idee ekonomii keynesowskiej zostały opracowane przed spopularyzowaniem modelu AD-AS. Od lat 30. do 70. XX wieku ekonomię keynesowską najczęściej wyjaśniano za pomocą innego modelu, znanego jako podejście wydatkowo-produkcyjne. Podejście to jest silnie zakorzenione w fundamentalnych założeniach ekonomii keynesowskiej: koncentruje się na całkowitej kwocie wydatków w gospodarce, bez wyraźnej wzmianki o zagregowanej podaży czy poziomie cen (chociaż, jak zobaczysz, można wyciągnąć pewne wnioski na temat zagregowanej podaży i poziomów cen na podstawie poniższego wykresu).

Osie wykresu wydatki-produkcja

Model wydatki-produkcja (ang. expenditure-output model), nazywany także krzyżem keynesowskim (ang. Keynesian cross diagram), określa równowagę w punkcie, w którym całkowite lub zagregowane wydatki w gospodarce są równe ilości wytworzonej produkcji. Na osiach keynesowskiego wykresu przedstawionego na Ilustracji B1 są: PKB na osi poziomej, jako miara wielkości produkcji oraz zagregowane wydatki, jako miara wydatków, na osi pionowej.

Wykres przedstawia zagregowane wydatki i produkcję. Oś X jest oznaczona jako „realny PKB”, a oś Y jako zagregowane wydatki. Linia nachylona w górę pod kątem 45 stopni zaczyna się w początku układu współrzędnych i przecina krzywą wydatków zagregowanych w punkcie E0. Potencjalne PKB to prosta pionowa linia.
Ilustracja B1 Model wydatki-produkcja Model zagregowanych wydatków i produkcji przedstawia zagregowane wydatki na osi pionowej i realne PKB na osi poziomej. Linia pionowa pokazuje potencjalne PKB w przypadku pełnego zatrudnienia. Linia nachylona pod kątem 45° reprezentuje wszystkie punkty, w których zagregowane wydatki i produkcja są sobie równe. Wykres zagregowanych wydatków pokazuje, w jaki sposób wydatki ogółem, a więc wydatki zagregowane, rosną wraz ze wzrostem produkcji, czyli realnym PKB. Przecięcie zagregowanych wydatków i linii 45 stopni wyznacza równowagę. Równowaga ma miejsce w punkcie E0, gdzie zagregowane wydatki AE0 są równe poziomowi produkcji Y0.

Pamiętaj, że o PKB można myśleć na kilka równoważnych sposobów: PKB mierzy zarówno wartość wydatków na dobra finalne, jak i wartość wyprodukowanych dóbr finalnych. Przychody ze sprzedaży finanlnych dóbr i usług, które składają się na PKB, ostatecznie staną się dochodem dla pracowników, menedżerów oraz inwestorów i właścicieli firm. Suma wszystkich dochodów otrzymanych za tworzenie PKB nazywana jest dochodem narodowym (Y). W niektórych punktach poniższej dyskusji przydatne będzie odniesienie się do realnego PKB jako „dochodu narodowego”. Obie osie są mierzone w wartościach realnych (skorygowanych o inflację).

Linia potencjalnego PKB i linia 45 stopni

Krzyż keynesowski zbudowany jest z dwóch linii, które służą jako konceptualne ramy ukierunkowujące dyskusję. Pierwsza to pionowa linia pokazująca poziom potencjalnego PKB. Potencjalny PKB oznacza tutaj to samo, co na wykresach AD/AS: odnosi się do wielkości produkcji, którą gospodarka może wytworzyć przy pełnym zaangażowaniu pracy i kapitału rzeczowego.

Drugą konceptualną linią na keynesowskim diagramie krzyżowym jest tzw. linia 45 stopni, która zaczyna się w początku układu współrzędnych i idzie w górę i w prawo. Linia ta, nachylona pod kątem 45°, reprezentuje zbiór punktów (1, 1), (2, 2), (3, 3), itd., gdzie wartość na osi pionowej jest równa wartości na osi poziomej. A więc, linia 45 stopni przedstawia zbiór punktów, w których poziom zagregowanych wydatków w gospodarce mierzony na osi pionowej jest równy poziomowi produktu lub dochodu narodowego w gospodarce mierzonego PKB na osi poziomej.

Gdy gospodarka jest w równowadze, to musi być prawdą, że zagregowane wydatki w gospodarce są równe realnemu PKB – bo z definicji PKB jest miarą tego, ile ostatecznie wydaje się na zakup towarów i usług w gospodarce. Zatem równowaga obliczona za pomocą keynesowskiego krzyża zawsze znajduje się tam, gdzie zagregowane wydatki i produkcja są sobie równe - co ma miejsce tylko na linii 45 stopni.

Krzywa zagregowanych wydatków

Ostatnim elementem krzyża keynesowskiego lub wykresu wydatki-produkcja, jest krzywa zagregowanych wydatków (ang. aggregate expenditure schedule), która pokazuje całkowite wydatki w gospodarce dla każdego poziomu realnego PKB. Przecięcie krzywej zagregowanych wydatków z linią 45 stopni – w punkcie E0 na Ilustracji B1 — pokaże równowagę gospodarki, ponieważ jest to punkt, w którym zagregowane wydatki są równe produkcji (lub realnemu PKB). Po zrozumieniu, co oznacza krzywa zagregowanych wydatków, powrócimy do zagadnienia równowagi i jej interpretacji.

Budowanie krzywej zagregowanych wydatków

Zagregowane wydatki są kluczem do zrozumienia modelu wydatki-produkcja. Funkcja zagregowanych wydatków pokazuje, w formie tabeli lub wykresu, w jaki sposób zagregowane wydatki w gospodarce rosną wraz ze wzrostem realnego PKB lub dochodu narodowego. Tak więc, myśląc o składnikach krzywej zagregowanych wydatków – konsumpcji, inwestycjach, wydatkach rządowych, eksporcie i imporcie – kluczową kwestią jest to, jak wydatki w każdej z tych kategorii dostosują się do wzrostu dochodu narodowego.

Konsumpcja jako funkcja dochodu narodowego

W jaki sposób wydatki konsumpcyjne rosną wraz ze wzrostem dochodu narodowego? Ludzie mogą swoje dochody przeznaczać na konsumpcję lub oszczędności (na razie pomińmy płacenie podatków). Przed takim wyborem staje każda osoba, która otrzymuje dodatkową złotówkę. Krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC) (ang. marginal propensity to consume) to część dodatkowego dolara dochodu, którą dana osoba decyduje się przeznaczyć na wydatki konsumpcyjne. Krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS) (ang. marginal propensity to save) to część dodatkowego dolara, którą dana osoba decyduje się zaoszczędzić. Zawsze prawdziwa jest zależność:

MPC + MPS = 1MPC + MPS = 1

Jeśli zatem krańcowa skłonność do konsumpcji z krańcowej kwoty dochodu wynosi 0,9, to krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 0,1.

Mając to na uwadze, rozważ zależność między dochodami, konsumpcją i oszczędnościami pokazaną na Ilustracji B3. (Zauważ, że używamy „Zagregowanych wydatków” na osi pionowej na tym i kolejnych rysunkach, ponieważ wszystkie wydatki na konsumpcję są częścią zagregowanych wydatków).

Powszechnie przyjmuje się w tym modelu, że nawet przy zerowych dochodach ludzie muszą coś konsumować. W tym przykładzie konsumpcja wyniosłaby 600 dol., nawet gdyby dochód wynosił zero. Wtedy MPC wynosi 0,8, a MPS 0,2. Tak więc, gdy dochód wzrasta o 1000 dol., konsumpcja wzrasta o 800 dol., a oszczędności o 200 dol. Przy dochodzie w wysokości 4000 dol. całkowita konsumpcja wyniesie 600 dol., które zostałyby skonsumowane nawet bez dochodu, plus 4000 dol. pomnożone przez krańcową skłonność do konsumpcji wynoszącą 0,8, czyli 3200 dol., co daje w sumie 3800 dol. Całkowita kwota konsumpcji i oszczędności musi zawsze sumować się do całkowitej kwoty dochodu. (Problem zerowych dochodów i ujemnych oszczędności nie jest ważny w praktyce, ponieważ nawet społeczeństwa o niskich dochodach nie mają dochodów równych dosłownie zero, więc sprawa jest czysto hipotetyczna). Relacja między dochodem i konsumpcją, przedstawiona na Ilustracji B3 i w Tabeli B1, nazywana jest funkcją konsumpcji (ang. consumption function).

Ilustracja B2 W jaki sposób w modelu wydatki-produkcja rośnie konsumpcja wraz z wzrostem dochodu narodowego? Produkcja na osi poziomej jest koncepcyjnie tym samym co dochód narodowy, ponieważ wartość całej produkcji końcowej, musi być dochodem dla kogoś, gdzieś w gospodarce. Przy zerowym dochodzie narodowym konsumuje się 600 dol. Następnie za każdym razem, gdy dochód wzrasta o 1000 dol., konsumpcja wzrasta o 800 dol., ponieważ w tym przykładzie krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,8.

Przykład konsumpcji z Tabeli B1 jest także przedstawiony graficznie na Ilustracji B3. Aby obliczyć wielkość konsumpcji, pomnóż wielkość dochodu przez 0,8, co jest wartością krańcowej skłonności do konsumpcji, oraz dodaj kwotę 600 dol., która byłaby przeznaczona na konsumpcję, gdyby dochód był równy zero. Konsumpcja plus oszczędności muszą być równe dochodowi.

DochódKonsumpcjaOszczędności
0600–600
10001400–400
20002200–200
300030000
40003800200
50004600400
60005400600
70006200800
800070001000
900078001200
Tabela B1 Funkcja konsumpcji (dol.)

Istnieje szereg przyczyn innych niż zmiany dochodu mogących spowodować przesunięcie całej funkcji konsumpcji. Zostały one przedstawione wcześniej, w dyskusji na temat konsumpcji, i wymienione w Tabeli B1. Funkcja konsumpcji może zmieniać położenie na dwa sposoby: cała funkcja konsumpcji przesuwa się równolegle w górę lub w dół lub może się zmieniać jej nachylenie na bardziej strome lub bardziej płaskie. Jeśli na przykład obniżka podatków powoduje, że konsumenci wydają więcej, ale nie wpływa to na ich krańcową skłonność do konsumpcji, to efektem będzie przesunięcie w górę. Wówczas nowa funkcja konsumpcji będzie równoległa do pierwotnej. Jednak zmiana preferencji gospodarstw domowych co do oszczędzania, która zmniejszyłaby krańcową skłonność do oszczędzania, spowodowałaby, że nachylenie funkcji konsumpcji stałoby się bardziej strome: to znaczy, że jeśli stopa oszczędności jest niższa, to każdy wzrost dochodu prowadzi do większego wzrostu konsumpcji.

Inwestycje jako funkcja dochodu narodowego

Decyzje inwestycyjne wybiegają w przyszłość i są oparte na oczekiwanych stopach zwrotu. Właśnie dlatego, że decyzje inwestycyjne zależą przede wszystkim od postrzeganych przyszłych warunków gospodarczych, nie zależą one od poziomu PKB w bieżącym roku. Tak więc, na krzyżu keynesowskim funkcję inwestycji można narysować jako linię poziomą przebiegającą na ustalonym poziomie wydatków inwestycyjnych. Ilustracja B4 pokazuje funkcję inwestycji, w której wartość inwestycji jest ustalona na poziomie 500. Podobnie, jak funkcja konsumpcji pokazuje zależność między poziomami konsumpcji a realnym PKB (lub dochodem narodowym), tak funkcja inwestycji (ang. investment function) pokazuje związek między poziomem inwestycji a realnym PKB.

Ilustracja B3 Funkcję inwestycji rysuje się jako linię poziomą, ponieważ inwestycje opierają się na stopach procentowych i oczekiwaniach co do przyszłości, a więc nie zmieniają się wraz ze zmianami poziomu bieżącego dochodu narodowego. W tym przykładzie nakłady inwestycyjne kształtują się na poziomie 500. Zmiany czynników, takich jak możliwości technologiczne, oczekiwania dotyczące krótkoterminowego wzrostu gospodarczego i stopy procentowe, spowodują przesunięcie funkcji inwestycji w górę lub w dół.

Poziomy przebieg funkcji inwestycji nie oznacza, że poziom inwestycji nigdy się nie zmienia. Oznacza to tylko tyle, że na tym dwuwymiarowym wykresie poziom inwestycji na pionowej osi zagregowanych wydatków nie zmienia się w zależności od aktualnego poziomu realnego PKB z osi poziomej. Jednak wszystkie inne czynniki, które wpływają na inwestycje — nowe możliwości technologiczne, oczekiwania dotyczące krótkoterminowego wzrostu gospodarczego, stopy procentowe, ceny kluczowych nakładów i zachęty podatkowe dla inwestycji — mogą powodować przesunięcie poziomej funkcji inwestycji w górę lub w dół.

Rządowe wydatki i podatki jako funkcja dochodu narodowego

Na wykresie krzyża keynesowskiego wydatki rządowe przedstawione są jako pozioma linia, co widać na Ilustracji B4, gdzie wydatki te ustalono na poziomie 1300. Podobnie, jak w przypadku wydatków inwestycyjnych, ta pozioma linia nie oznacza, że wydatki rządowe są niezmienne. Oznacza to tylko tyle, że wydatki rządowe zmieniają się i uchwalona jest zmiana budżetu, a nie przesuwają się w przewidywalny sposób wraz ze zmianami wielkości realnego PKB pokazanego na osi poziomej.

Ilustracja B4 Funkcja wydatków rządowych. O poziomie wydatków rządowych decydują czynniki polityczne, a nie poziom realnego PKB w danym roku. Tak więc, wydatki rządowe są przedstawione jako linia pozioma. W tym przykładzie wydatki rządowe kształtują się na poziomie 1300 dol. Decyzja o zwiększeniu wydatków rządowych spowoduje przesunięcie tej poziomej linii w górę, podczas gdy decyzje o ograniczeniu wydatków spowodują jej przesunięcie w dół.

Inaczej ma się sprawa z podatkami, ponieważ podatki często rosną lub spadają wraz z wielkością działalności gospodarczej. Na przykład podatki dochodowe są oparte na poziomie dochodów, a podatki od sprzedaży są oparte na kwocie dokonanej sprzedaży, a zarówno dochód, jak i sprzedaż są zwykle wyższe, gdy gospodarka się rozwija, i niższe, gdy gospodarka znajduje się w recesji. W celu zbudowania podstawowego krzyża keynesowskiego pomocne jest postrzeganie podatków jako proporcjonalnego udziału w PKB. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rząd zwykle pobiera w sumie ok. 30–35% dochodu w postaci podatków federalnych, stanowych i lokalnych.

Tabela B2 koryguje wcześniejszą tabelę dotyczącą konsumpcji tak, aby uwzględniała podatki. Pierwsza kolumna przedstawia dochód narodowy. W drugiej kolumnie obliczone są podatki, które w tym przykładzie wynoszą 30%, czyli 0,3. Trzecia kolumna pokazuje dochód po opodatkowaniu, czyli całkowity dochód pomniejszony o podatki. W czwartej kolumnie obliczona jest konsumpcja w taki sam sposób jak poprzednio: dochód po opodatkowaniu pomnożony jest przez 0,8, czyli krańcową skłonność do konsumpcji, a następnie dodana jest kwota 600 dol., która zostałaby skonsumowana, nawet gdyby dochód wynosił zero. Po uwzględnieniu podatków krańcowa skłonność do konsumpcji jest zmniejszana o stawkę podatkową, więc każdy dodatkowy dolar dochodu powoduje mniejszy przyrost konsumpcji niż przed opodatkowaniem. Z tego powodu funkcja konsumpcji z uwzględnieniem podatków jest bardziej płaska niż funkcja konsumpcji bez podatków, co pokazano na Ilustracji B5.

Ilustracja B5 Funkcja konsumpcji przed i po uwzględnieniu opodatkowania. Górna krzywa jest taka sama, jak funkcja konsumpcji z Ilustracji B2. Dolna krzywa pokazuje funkcję konsumpcji, gdy najpierw trzeba zapłacić podatki od dochodu, a konsumpcja jest oparta na dochodzie po opodatkowaniu.
DochódPodatkiDochód po opodatkowaniuKonsumpcjaOszczędności
000600–600
10003007001160–460
200060014001720–320
300090021002280–180
4000120028002840–40
5000150035003400100
6000180042003960240
7000210049004520380
8000240056005080520
9000270063005640660
Tabela B2 Funkcja konsumpcji przed i po opodatkowaniu (dol.)

Eksport i import jako funkcja dochodu narodowego

Funkcja eksportu, która pokazuje zmiany eksportu wraz ze zmianami realnego PKB danego kraju, jest linią poziomą tak, jak w przykładzie na Ilustracji B6 (a) gdzie eksport wynosi 840 dol. Ponownie, podobnie jak w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków rządowych, pozioma funkcja eksportu nie oznacza, że eksport nigdy się nie zmienia. Oznacza to tylko, że nie zmieniają się one z powodu tego, co jest na osi poziomej – czyli wielkości produkcji krajowej – a zamiast tego są kształtowane przez poziom zagregowanego popytu w innych krajach. Większy popyt na eksport w innych krajach spowodowałby przesunięcie funkcji eksportu w górę; mniejszy popyt na eksport w innych krajach spowodowałby jego przesunięcie w dół.

Ilustracja B6 Funkcje eksportu i importu. (a) Funkcja eksportu jest narysowana jako linia pozioma, ponieważ eksport jest zdeterminowany przez siłę nabywczą innych krajów, a zatem nie zmienia się wraz z wielkością krajowej gospodarki. W tym przykładzie eksport jest ustalony na poziomie 840. Jednak eksport może się zmieniać w górę lub w dół, w zależności od zmian zakupów w innych krajach. (b) Funkcja importu jest rysowana po stronie ujemnej, ponieważ wydatki na produkty importowane są odejmowane od wydatków w gospodarce krajowej. W tym przykładzie krańcowa skłonność do importu wynosi 0,1, więc import oblicza się mnożąc poziom dochodu przez –0,1.

Import jest krzywą opadającą na wykresie krzyża keynesowskiego, przy czym nachylenie jest określone przez krańcową skłonność do importu (MPI) (ang. marginal propensity to import). Na panelu b) Ilustracji B6 krańcowa skłonność do importu wynosi 0,1. Tak więc, jeśli realny PKB wynosi 5000 dol., import wynosi 500 dol.; jeśli dochód narodowy wynosi 6000 dol., import wynosi 600 dol., itd. Funkcja importu jest linią opadająca, ponieważ import jest odjęty od zagregowanych wydatków. Zmiana krańcowej skłonności do importu, być może w wyniku zmian preferencji, zmieniłaby nachylenie krzywej importu.

Krok po kroku

Podejście algebraiczne w modelu wydatki-produkcja

W modelu wydatki-produkcja lub krzyżu keynesowskim, równowaga pojawia się tam, gdzie krzywa zagregowanych wydatków (krzywa AE) przecina linię 45 stopni. Algebraicznie współrzędne tego punktu przecięcia można bardzo łatwo obliczyć. Wyobraź sobie gospodarkę o następujących cechach:

Y = realne PKB lub dochód narodowy

T = podatki = 0,3Y

C = konsumpcja = 140 + 0,9(Y – T)

I = inwestycje = 400

G = wydatki rządowe = 800

X = eksport = 600

M = import = 0,15Y

Krok 1. Zapisz zagregowaną funkcję wydatków. W tym przypadku jest to:

AE = C + I + G + X – MAE = 140 + 0,9(Y – T) + 400 + 800 + 600 – 0,15YAE = C + I + G + X – MAE = 140 + 0,9(Y – T) + 400 + 800 + 600 – 0,15Y

Krok 2. Równanie linii 45 stopni to zbiór punktów, w których PKB lub dochód narodowy na osi poziomej jest równy zagregowanym wydatkom na osi pionowej. Zatem równanie dla linii 45 stopni jest następujące: AE = Y.

Krok 3. W następnym kroku znajdziemy rozwiązanie tych dwóch równań dla Y (lub AE, ponieważ będą sobie równe). Zapisz Y zamiast AE po prawej stronie równania:

Y = 140 + 0,9(Y – T) + 400 + 800 + 600 – 0,15YY = 140 + 0,9(Y – T) + 400 + 800 + 600 – 0,15Y

Krok 4. Wstaw 0,3Y zamiast T. Spowoduje to utworzenie równania z tylko jedną zmienną, Y.

Krok 5. Rozwiąż równanie znajdując wartość Y.

Y = 140 + 0,9(Y – 0,3Y) + 400 + 800 + 600 – 0,15YY = 140 + 0,9Y – 0,27Y + 1800 – 0,15YY = 1940 + 0,48YY – 0,48Y = 19400,52Y = 19400,52Y0,52 = 19400,52Y = 3730Y = 140 + 0,9(Y – 0,3Y) + 400 + 800 + 600 – 0,15YY = 140 + 0,9Y – 0,27Y + 1800 – 0,15YY = 1940 + 0,48YY – 0,48Y = 19400,52Y = 19400,52Y0,52 = 19400,52Y = 3730

Te ramy algebraiczne są elastyczne i przydatne w przewidywaniu, w jaki sposób zdarzenia gospodarcze i działania polityczne wpłyną na realny PKB.

Krok 6. Załóżmy na przykład, że z powodu zmian względnych cen towarów krajowych i zagranicznych krańcowa skłonność do importu spada do 0,1. Oblicz wielkość produkcji w stanie równowagi, gdy krańcowa skłonność do importu zmieni się na 0,1.

Y = 140 + 0,9(Y – 0,3Y) + 400 + 800 + 600 – 0,1YY = 1940 – 0,53Y0,47Y = 1940Y = 4127Y = 140 + 0,9(Y – 0,3Y) + 400 + 800 + 600 – 0,1YY = 1940 – 0,53Y0,47Y = 1940Y = 4127

Krok 7. Z powodu wzrostu zaufania w biznesie, inwestycje wzrastają do 500. Oblicz nowy produkt równowagi.

Y = 140 + 0,9(Y – 0,3Y) + 500 + 800 + 600 – 0,15Y Y = 2040 + 0,48YY – 0,48Y = 20400,52Y = 2040Y = 3923Y = 140 + 0,9(Y – 0,3Y) + 500 + 800 + 600 – 0,15Y Y = 2040 + 0,48YY – 0,48Y = 20400,52Y = 2040Y = 3923

Jeśli chodzi o kwestie polityczne, kluczowe pytania dotyczyłyby tego, jak dostosować poziomy wydatków rządowych lub stawki podatkowe, aby równowaga została osiągnięta przy pełnym zatrudnieniu. W takim przypadku niech parametry ekonomiczne będą następujące:

Y = dochód narodowy

T = podatki = 0,3Y

C = konsumpcja = 200 + 0,9(Y – T)

I = inwestycje = 600

G = wydatki rządowe = 1.000

X = eksport = 600

Y = import = 0,1(Y – T)

Krok 8. Oblicz równowagę dla tej gospodarki (pamiętaj, że Y = AE).

Y = 200 + 0,9(Y – 0,3Y) + 600 + 1000 + 600 – 0,1(Y – 0,3Y)Y – 0,63Y + 0,07Y = 24000,44Y = 2400Y = 5454Y = 200 + 0,9(Y – 0,3Y) + 600 + 1000 + 600 – 0,1(Y – 0,3Y)Y – 0,63Y + 0,07Y = 24000,44Y = 2400Y = 5454

Krok 9. Załóżmy, że poziom produkcji przy pełnym zatrudnieniu wynosi 6000. Jaki poziom wydatków rządowych byłby konieczny, aby osiągnąć ten poziom? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wstaw 6000 jako wartość Y, ale pozostaw G jako niewiadomą i znajdź jej wartość. Zatem:

6000 = 200 + 0,9(6000 – 0,3(6000)) + 600 + G + 600 – 0,1(6000 – 0,3(6000))6000 = 200 + 0,9(6000 – 0,3(6000)) + 600 + G + 600 – 0,1(6000 – 0,3(6000))

Krok 10. Rozwiąż ten problem arytmetycznie. Odpowiedź brzmi: G = 1240. Innymi słowy, zwiększenie wydatków rządowych o 240, z pierwotnego poziomu 1000 do 1240, podniosłoby produkcję do poziomu pełnego zatrudnienia PKB.

Rzeczywiście, na pytanie, o ile zwiększyć wydatki rządowe, aby produkcja równowagi wzrosła z 5454 do 6000, można odpowiedzieć bez wielkich obliczeń, po prostu używając wzoru na mnożnik. Równanie mnożnika w tym przypadku to:

11 – 0,56 = 2,2711 – 0,56 = 2,27

Tak więc, zwiększenie produkcji o 546 wymagałoby wzrostu wydatków rządowych o 546/2,27 = 240, co odpowiada wynikowi obliczeń algebraicznych.

Ta reguła algebraiczna jest bardzo elastyczna. Podatki na przykład można traktować jako pochodne decyzji politycznych (np. wydatki rządowe) i niezależną od dochodu narodowego. Import może opierać się na dochodzie przed opodatkowaniem, a nie na dochodzie po opodatkowaniu. Czasem pomocne może być analizowanie gospodarki bez eksportu i importu. W bardziej skomplikowanym podejściu można podzielić konsumpcję, inwestycje, administrację publiczną, eksport i import na mniejsze kategorie lub uwzględnić pewną zmienność stawek podatków, oszczędności i importu. Mądry ekonomista ukształtuje model tak, aby pasował do konkretnego przypadku będącego przedmiotem badania.

Budowanie zagregowanej funkcji wydatków

Wszystkie składniki globalnego popytu (ang. aggregate demand) — konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe i bilans handlowy — są teraz na miejscu, aby zbudować krzyż keynesowski. Ilustracja B7 pokazuje funkcję zagregowanych wydatków w oparciu o numeryczne ilustracje C, I, G, X i M, które były używane wcześniej w tekście. Pierwsze trzy kolumny w Tabeli B4 zostały przeniesione z wcześniejszej Tabeli B2, która pokazała, jak wprowadzić podatki do funkcji konsumpcji. Pierwsza kolumna to realny PKB lub dochód narodowy, czyli to, co znajduje się na poziomej osi wykresu. W drugiej kolumnie obliczony jest dochód po opodatkowaniu, w oparciu o założenie, że 30% realnego PKB jest pobierane w podatkach. Trzecia kolumna wynika z przyjęcia MPC na poziomie 0,8. Jeśli więc dochód po opodatkowaniu wzrasta o 700 dolarów z jednego wiersza do drugiego, konsumpcja wzrasta o 560 dolarów (700 × 0,8) z jednego wiersza do drugiego. Inwestycje, wydatki rządowe i eksport nie zmieniają się wraz z poziomem bieżącego dochodu narodowego. Poprzednio inwestycje wyniosły 500 dol., wydatki rządowe 1300 dol., a eksport 840 dol., co daje łącznie 2640 dol. Ta wartość jest pokazana w czwartej kolumnie. W tym przykładzie import wynosi 0,1 realnego PKB, a poziom importu jest obliczany w piątej kolumnie. Ostatnia kolumna, zagregowane wydatki (ang. aggregate expenditures), sumuje C + I + G + X – M. Krzywa zagregowanych wydatków (ang. aggregate expenditure line) jest przedstawiona na Ilustracji B7.

Ilustracja B7 Krzyż keynesowski. Każda kombinacja dochodu narodowego i zagregowanych wydatków (konsumpcja po opodatkowaniu, wydatki rządowe, inwestycje, eksport i import) jest przedstawiona na wykresie. Równowaga występuje wtedy, gdy zagregowane wydatki są równe dochodowi narodowemu. Dzieje się tak, gdy krzywa zagregowanych wydatków przecina linię 45 stopni, przy realnym PKB w wysokości 6000 dol. Potencjalny PKB w tym przykładzie wynosi 7000 dol, więc równowaga występuje na poziomie produkcji lub realnego PKB poniżej poziomu potencjalnego PKB.
Dochód narodowyDochód po opodatkowaniuKonsumpcjaWydatki rządowe + Inwestycje + EksportImportZagregowane wydatki
30002100228026403004620
40002800284026404005080
50003500340026405005540
60004200396026406006000
70004900452026407006460
80005600508026408006920
90006300564026409007380
Tabela B3 Równowaga dochodu narodowego i wydatków (w dol.)

Funkcja zagregowanych wydatków jest tworzona przez nałożenie na siebie funkcji konsumpcji (po opodatkowaniu), funkcji inwestycji, funkcji wydatków rządowych, funkcji eksportu i funkcji importu. Punkt, w którym zagregowana funkcja wydatków przecina oś pionową, będzie określony przez poziom wydatków inwestycyjnych, rządowych i eksportowych, które nie zmieniają się wraz ze zmianami dochodu narodowego. Nachylenie w górę funkcji wydatków zagregowanych będzie określone przez krańcową skłonność do oszczędzania, stawkę podatkową i krańcową skłonność do importu. Wyższa krańcowa skłonność do oszczędzania, wyższa stawka podatkowa i wyższa krańcowa skłonność do importu sprawią, że nachylenie funkcji zagregowanych wydatków będzie bardziej płaskie — ponieważ z każdego dodatkowego dochodu więcej pójdzie na oszczędności, podatki lub import, a mniej na wydatki na towary i usługi krajowe.

Równowaga występuje wówczas, gdy dochód narodowy jest równy zagregowanym wydatkom, co pokazano na wykresie jako punkt, w którym krzywa zagregowanych wydatków przecina linię 45 stopni. W tym przykładzie równowaga występuje przy 6000 dolarów. Równowagę tę można również odczytać z tabeli pod rysunkiem; jest to poziom dochodu narodowego, przy którym zagregowane wydatki są równe dochodowi narodowemu.

Równowaga w krzyżu keynesowskim

Mamy już krzywą zagregowanych wydatków, następnym krokiem jest powiązanie jej z dwoma pozostałymi elementami keynesowskiego krzyża. Zatem najpierw zinterpretujemy przecięcie funkcji zagregowanych wydatków i linii 45 stopni, a następnie odniesiemy ten punkt przecięcia do linii potencjalnego PKB.

Gdzie pojawia się równowaga?

Punkt, w którym zagregowana linia wydatków zbudowana z C + I + G + X – M przecina linię 45 stopni, będzie równowagą dla gospodarki. Jest to jedyny punkt na linii wydatków zagregowanych, w którym łączna kwota wydatków na zagregowany popyt jest równa całkowitemu poziomowi produkcji. Na Ilustracji B7 ten punkt równowagi (E0) występuje przy 6000, co można również odczytać z Tabeli B4.

Znaczenie słowa „równowaga” pozostaje takie samo, to znaczy: równowaga (ang. equilibrium) jest punktem, w którym nie ma bodźców do odejścia od tego stanu. Aby zrozumieć, dlaczego punkt przecięcia funkcji zagregowanych wydatków z linią 45 stopni jest równowagą makroekonomiczną, rozważmy, co by się stało, gdyby gospodarka znalazła się na prawo od punktu równowagi E, powiedzmy, w punkcie H na Ilustracji B8, w którym produkcja jest wyższa niż w równowadze. Punkt H znajduje się poniżej linii 45 stopni, tak więc poziom zagregowanych wydatków w gospodarce jest mniejszy niż poziom produkcji. W rezultacie w punkcie H produkcja gromadzi się na stosie niesprzedanych dóbr i usług – nie jest to stan zrównoważony.

Wykres pokazuje jedyny punkt, w którym może istnieć równowaga na krzyżu keynesowskim.
Ilustracja B8 Równowaga w krzyżu keynesowskim Jeśli produkcja była większa niż produkcja w stanie równowagi, np. w punkcie H, to produkcja realna jest większa niż zagregowane wydatki w gospodarce. To nie może się jednak utrzymać, ponieważ oznaczałoby to, że towary są produkowane, ale piętrzą się w magazynach. Gdyby produkcja była niższa niż produkcja w stanie równowagi, np. w punkcie L, to zagregowane wydatki byłyby większe niż produkcja. Ten stan rzeczy również nie może się utrzymać, ponieważ oznaczałoby to, że wydatki przekraczają liczbę produkowanych dóbr. Tylko w punkcie E może być równowaga, bo produkcja, czyli dochód narodowy i zagregowane wydatki, są sobie równe. Równowaga (punkt E) musi leżeć na linii 45 stopni, która jest zbiorem punktów, w których dochód narodowy i zagregowane wydatki są równe.

I odwrotnie, rozważmy sytuację, w której poziom produkcji znajduje się w punkcie L — gdzie rzeczywista produkcja jest niższa niż równowaga. W takim przypadku poziom zagregowanego popytu w gospodarce jest powyżej linii 45 stopni, co wskazuje, że poziom zagregowanych wydatków w gospodarce jest większy niż poziom produkcji. Gdy zagregowany popyt opróżni półki sklepowe, nie można go dalej zaspokoić. Firmy zareagują zwiększeniem poziomu produkcji. Tak więc, równowaga musi być punktem, w którym produkcja i wydatki są w równowadze, a więc na przecięciu krzywej wydatków zagregowanych i linii 45 stopni.

Krok po kroku

Znajdowanie równowagi

Tabela B4 zawiera pewne informacje o gospodarce. Model keynesowski zakłada, że istnieje pewien poziom konsumpcji nawet przy zerowym dochodzie. Kwota ta wynosi 236 – 216 = 20 [dol.]. Czyli 20 dol. zostanie skonsumowanych, gdy dochód narodowy wyniesie zero. Załóżmy, że podatki wynoszą 0,2 realnego PKB. Niech krańcowa skłonność do oszczędzania dochodu po opodatkowaniu będzie równa 0,1. Poziom inwestycji wynosi 70 dol., poziom wydatków rządowych to 80 dol., a poziom eksportu to 50 dol. Import stanowi 0,2 dochodu po opodatkowaniu. Biorąc pod uwagę te wartości, wypełnij Tabelę B4 i odpowiedz na następujące pytania:

 • Jaka jest funkcja konsumpcji?
 • Gdzie jest równowaga?
 • Dlaczego nie ma równowagi przy dochodzie równym 300 dolarów?
 • Jak wygląda porównanie wydatków i produkcji w tym punkcie?
Dochód narodowyPodatkiDochód po opodatkowaniu KonsumpcjaI + G + XImportWydatki zagregowane
300236
400
500
600
700
Tabela B4

Krok 1. Oblicz wysokość podatków dla każdego poziomu dochodu narodowego (przypomnienie: PKB = dochód narodowy) na przykładzie:

Dochód narodowy (Y)300  dol.Podatki = 0,2 lub 20%× 0,2Kwota podatków (T)60 dol.Dochód narodowy (Y)300  dol.Podatki = 0,2 lub 20%× 0,2Kwota podatków (T)60 dol.

Krok 2. Oblicz dochód po opodatkowaniu, odejmując kwotę podatku od dochodu narodowego dla każdego poziomu dochodu narodowego, korzystając z następującego przykładu:

Dochód narodowy minus podatki300 dol.–60 dol.Dochód po opodatkowaniu240 dol.Dochód narodowy minus podatki300 dol.–60 dol.Dochód po opodatkowaniu240 dol.

Krok 3. Oblicz konsumpcję. Krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 0,1. Oznacza to, że krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,9, ponieważ MPS + MPC = 1. Dlatego pomnóż 0,9 przez kwotę dochodu po opodatkowaniu, używając następującego przykładu:

Dochód po opodatkowaniu240 dol.MPC× 0,9Konsumpcja216 dol.Dochód po opodatkowaniu240 dol.MPC× 0,9Konsumpcja216 dol.

Krok 4. Zastanów się, dlaczego w tabeli jest konsumpcja w wysokości 236 dolarów w pierwszym rzędzie. Jak wspomniano wcześniej, model keynesowski zakłada, że istnieje pewien poziom konsumpcji nawet bez dochodu. Kwota ta wynosi 236 – 216 = 20 [dol.].

Krok 5. Jest teraz wystarczająco dużo informacji, aby napisać funkcję konsumpcji. Funkcję konsumpcji można znaleźć, ustalając poziom konsumpcji przy dochodzie równym zero. Zapamiętaj, że:

C = Konsumpcja przy zerowym dochodzie narodowym + MPC (dochód po opodatkowaniu)C = Konsumpcja przy zerowym dochodzie narodowym + MPC (dochód po opodatkowaniu)

Niech C reprezentuje funkcję konsumpcji, Y - dochód narodowy, T - podatki.

C = 20 dol. + 0,9(Y – T) = 20 dol. + 0,9(300 – 60) dol. = 236 dol.C = 20 dol. + 0,9(Y – T) = 20 dol. + 0,9(300 – 60) dol. = 236 dol.

Krok 6. Wykorzystaj funkcję konsumpcji, aby znaleźć konsumpcję na każdym poziomie dochodu narodowego.

Krok 7. Dodaj inwestycje (I), wydatki rządowe (G) i eksport (X). Pamiętaj, że nie zmieniają się one wraz ze zmianami dochodu narodowego:

Krok 8. Znajdź import, który stanowi 0,2 dochodu po opodatkowaniu na każdym poziomie dochodu narodowego. Na przykład:

Dochód po opodatkowaniu240 dol.Import w wysokości 0,2 or 20% of Y – T× 0,2Import48 dol.Dochód po opodatkowaniu240 dol.Import w wysokości 0,2 or 20% of Y – T× 0,2Import48 dol.

Krok 9. Znajdź zagregowane wydatki, dodając C + I + G + X – I dla każdego poziomu dochodu narodowego. Twoja wypełniona tabela powinna wyglądać tak jak Tabela B5.

Dochód narodowy (Y)Podatek = 0.2 × Y (T)Dochód po opodatkowaniu (Y – T)Konsumpcja C = 20 + 0.9(Y – T)I + G + XMinus import (M)Zagregowne wydatki AE = C + I + G + X – M
3006024023620048388
4008032030820064444
50010040038020080500
60012048045220096556
700140560524200112612
Tabela B5

Krok 10. Odpowiedz na pytanie: Gdzie jest równowaga? Równowaga występuje tam, gdzie AE = Y. Tabela B5 pokazuje, że równowaga występuje wówczas, gdy dochód narodowy jest równy łącznym wydatkom na poziomie 500 dol.

Krok 11. Zapisz równowagę matematycznie, wiedząc, że dochód narodowy jest równy zagregowanym wydatkom.

Y = AE = C + I + G + X – M = 20 dol. + 0,9(Y – T) + 70 dol. + 80 dol. + 50 dol. – 0,2(Y – T) = $220 + 0,9(Y – T) – 0,2(Y – T)Y = AE = C + I + G + X – M = 20 dol. + 0,9(Y – T) + 70 dol. + 80 dol. + 50 dol. – 0,2(Y – T) = $220 + 0,9(Y – T) – 0,2(Y – T)

Ponieważ T wynosi 0,2 dochodu narodowego, zastąp T wyrażeniem 0,2 Y, czyli:

Y = 220 dol. + 0,9(Y – 0,2Y) – 0,2(Y – 0,2Y) = 220 dol. + 0,9Y – 0,18Y – 0,2Y + 0,04Y = 220 dol. + 0,56YY = 220 dol. + 0,9(Y – 0,2Y) – 0,2(Y – 0,2Y) = 220 dol. + 0,9Y – 0,18Y – 0,2Y + 0,04Y = 220 dol. + 0,56Y

Znajdź wartość Y.

Y = 220 dol. + 0,56YY – 0,56Y = 220 dol.0,44Y = 220 dol.0,44Y0,44 = 220 dol.0,44Y = 500 dol.Y = 220 dol. + 0,56YY – 0,56Y = 220 dol.0,44Y = 220 dol.0,44Y0,44 = 220 dol.0,44Y = 500 dol.

Krok 12. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego przy dochodzie narodowym w wysokości 300 dol. gospodarka nie jest w równowadze? Przy dochodzie narodowym w wysokości 300 dol. łączne wydatki wynoszą 388 dol.

Krok 13. Odpowiedz na pytanie: Jaki jest wynik porównania wydatków i produkcji na tym etapie? Zagregowane wydatki nie mogą w dłuższej perspektywie przekroczyć produkcji (PKB), ponieważ nie byłoby wystarczającej ilości towarów do kupienia.

Luka recesyjna i inflacyjna

Jeśli na krzyżu keynesowskim linia zagregowanych wydatków przecina linię 45 stopni na poziomie potencjalnego PKB, to gospodarka jest w dobrej kondycji. Nie ma recesji, a bezrobocie jest niskie. Ale nie ma żadnej gwarancji, że równowaga wystąpi na poziomie potencjalnego PKB. Równowaga może zachodzić przy PKB wyższym lub niższym od potencjalnego.

Na panelu (a) Ilustracji B9 pokazano sytuację, w której krzywa zagregowanych wydatków przecina linię 45 stopni w punkcie E0. Punkt E0 odpowiada realnemu PKB w wysokości 6000 dol. i jest niższy od potencjalnego PKB wynoszącego 7000 dol. W tej sytuacji poziom zagregowanych wydatków jest zbyt niski, aby PKB osiągnął poziom pełnego zatrudnienia i wystąpi bezrobocie. Różnica między produkcją wyznaczoną przez równowagę w punkcie E0, która jest niższa od potencjalnego PKB, a poziomem potencjalnego PKB, nazywana jest luką recesyjną (ang. recessionary gap) Ponieważ poziom równowagi na poziomie realnego PKB jest tak niski, firmy nie będą chciały zatrudniać pełnej liczby pracowników gotowych do podjęcia pracy, a bezrobocie będzie wysokie.

Wykres ma dwie części. Rysunek (a) przedstawia rozwiązania polityczne mające na celu eliminację luki spowodowanej recesją. Luka recesyjna pojawia się na lewo od linii ilustrującej potencjalne PKB. Rysunek (b) przedstawia rozwiązania polityczne, których celem jest eliminacja luki inflacyjnej. Luka inflacyjna pojawia się na prawo od linii wyznaczającej potencjalne PKB.
Ilustracja B9 Eliminowanie luk recesyjnych i inflacyjnych (a) Jeśli równowaga występuje przy produkcji mniejszej niż potencjalne PKB, wówczas powstaje luka recesyjna. Rozwiązaniem politycznym przy istnieniu luki recesyjnej jest przesunięcie krzywej zagregowanych wydatków w górę, z AE0 do AE1, przy zastosowaniu polityki obniżenia podatków lub zwiększenia wydatków rządowych. Nowa równowaga E1 zachodzi na poziomie potencjalnego PKB. (b) Jeśli równowaga ma miejsce przy produkcji większej niż potencjalne PKB, to powstaje luka inflacyjna. Rozwiązaniem politycznym dla luki inflacyjnej jest przesunięcie krzywej zagregowanych wydatków w dół z AE0 do AE1, przy stosowaniu takiej polityki, jak podwyżka podatków lub cięcia wydatków. Wówczas nowa równowaga E1 zachodzi na poziomie równym potencjalnemu PKB.

Co może spowodować lukę recesyjną? Wszystko, co przesuwa krzywą zagregowanych wydatków w dół, jest potencjalną przyczyną recesji, np. spadek konsumpcji, wzrost oszczędności, spadek inwestycji, spadek wydatków rządowych lub wzrost podatków, spadek eksportu lub wzrost importu. Co więcej, gospodarka, która jest w równowadze z luką recesyjną, może w tej sytuacji pozostać i przez długi czas doświadczać wysokiego bezrobocia; pamiętajcie, równowaga polega na tym, że w gospodarce nie ma żadnego szczególnego powodu do dostosowywania cen lub ilości, które mogłyby zakończyć recesję.

Właściwą reakcją na lukę recesyjną jest obniżenie przez rząd podatków lub zwiększenie wydatków, tak aby krzywa zagregowanych wydatków przesunęła się w górę z AE0 do AE1. Po takim przesunięciu nowa równowaga E1 będzie zachodziła przy PKB na poziomie potencjalnym, co widać na Ilustracji B9 (a).

I na odwrót, Ilustracja B9 (b) pokazuje sytuację, w której krzywa zagregowanych wydatków (AE0) przecina linię 45 stopni powyżej potencjalnego PKB. Luka pomiędzy realnym PKB w stanie równowagi E0 a potencjalnym PKB nazywana jest luką inflacyjną (ang. inflationary gap). Luka inflacyjna również wymaga pewnej interpretacji. Nadmiernie uproszczona interpretacja krzyża keynesowskiego mogłaby prowadzić do wniosku, że podniesiona wystarczająco wysoko funkcja zagregowanych wydatków spowoduje, że realny PKB będzie tak duży, jak tylko sobie tego życzymy — można nawet podwoić lub potroić potencjalny poziom PKB gospodarki. Ten wniosek jest wyraźnie błędny. Gospodarka napotyka pewne ograniczenia po stronie podaży dotyczące tego, ile może wyprodukować w danym czasie przy istniejących zasobach pracowników, kapitału fizycznego i ludzkiego, technologii i instytucji rynkowych.

Lukę inflacyjną należy interpretować nie jako dosłowną prognozę wielkości realnego PKB, ale jako wskazówkę, o ile zagregowane wydatki w gospodarce przewyższają wydatki potrzebne do osiągnięcia potencjalnego PKB. Luka inflacyjna pokazuje, że skoro gospodarka nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości towarów i usług, aby zaspokoić dany poziom zagregowanych wydatków, to te wydatki spowodują inflacyjny wzrost poziomu cen. W ten sposób, chociaż zmiany poziomu cen nie pojawiają się wyraźnie w krzyżu keynesowskim, pojęcie inflacji jest zawarte w koncepcji luki inflacyjnej.

Właściwą keynesowską odpowiedź na lukę inflacyjną przedstawia Ilustracja B9 (b). Pierwotne przecięcie krzywej zagregowanych wydatków AE0 i linii 45 stopni następuje przy 8000 dol., czyli powyżej poziomu potencjalnego PKB wynoszącego 7000 dol. Jeśli AE0 przesunie się w dół do AE1, to nowa równowaga znajdzie się na poziomie E1, a gospodarka osiągnie poziom potencjalnego PKB, bez presji na inflacyjny wzrost cen. Rząd może doprowadzić do obniżenia zagregowanych wydatków podnosząc podatki nakładane na konsumentów lub firmy lub zmniejszając wydatki rządowe.

Efekt mnożnikowy

Keynesowska recepta na politykę ma jeszcze jeden aspekt. Załóżmy, że dla pewnej gospodarki przecięcie funkcji zagregowanych wydatków i linii 45 stopni znajduje się na poziomie PKB równym 700, podczas gdy poziom potencjalnego PKB dla tej gospodarki wynosi 800. O ile trzeba zwiększyć wydatki rządowe, aby gospodarka osiągnęła PKB zapewniające pełne zatrudnienie? Oczywistą może wydawać się odpowiedź: 800 – 700 = 100; a więc należy podnieść wydatki rządowe o 100. Ale ta odpowiedź jest błędna. Zmiana wydatków rządowych o na przykład 100 dolarów będzie miała większy niż 100 dolarów wpływ na poziom realnego PKB w równowadze. A to dlatego, że zmiana wartości zagregowanych wydatków krąży po gospodarce: gospodarstwa domowe kupują towary od firm, firmy płacą pracownikom i dostawcom, pracownicy i dostawcy kupują towary od innych firm, te firmy płacą swoim pracownikom i dostawcom, i tak dalej. W ten sposób pierwotna zmiana w zagregowanych wydatkach jest faktycznie wydatkowana więcej niż raz. Nazywa się to efektem mnożnikowym (ang. multiplier effect): początkowy wzrost wydatków cyklicznie powtarza się w gospodarce i ma większy wpływ niż początkowa wydana kwota.

Jak działa mnożnik?

Aby zrozumieć działanie mnożnika, wróć do przykładu, w którym równowaga na wykresie krzyża keynesowskiego występuje przy wielkości realnego PKB równej 700 dol. (czyli 100 dol. mniejszej niż 800 dol. potrzebnych do osiągnięcia pełnego zatrudnienia, czyli potencjalnego PKB). Jeśli rząd wyda 100 dol., aby zlikwidować tę lukę, ktoś w gospodarce otrzyma te wydatki i potraktuje je jako dochód. Załóżmy, że podmioty, które otrzymują ten dochód, płacą 30% podatków, oszczędzają 10% dochodu po opodatkowaniu, wydają 10% całkowitego dochodu na import, a resztę wydają na towary i usługi produkowane w kraju.

W obliczeniach przedstawionych na Ilustracji B10 i w Tabeli B6, z pierwotnych 100 dol. wydatków rządowych, 53 dol. pozostają do wydania na towary i usługi produkowane w kraju. Te 53 dol., gdy zostaną wydane, stają się dochodem dla kogoś, gdzieś w gospodarce. Ci, którzy otrzymują ten dochód, płacą również 30% podatków, oszczędzają 10% dochodu po opodatkowaniu i wydają 10% całkowitego dochodu na import, co pokazano na Ilustracji B10, gdzie w trzeciej rundzie wydano dodatkowe 28,09 dol. (czyli 0,53 × 53 dol.). Ludzie, którzy otrzymują ten dochód, płacą podatki, oszczędzają i kupują towary importowane, a kwota wydana w czwartej rundzie wynosi 14,89 dol. (czyli 0,53 × 28,09 dol.).

Wykres przedstawia efekt mnożnikowy jako szybko rosnącą krzywą, która po osiągnięciu w piątej rundzie wartości około 200 wypłaszcza się i asymptotycznie dąży do 213.
Ilustracja B10 Efekt mnożnikowy Pierwotny wzrost wydatków rządowych o 100 dol. powoduje wzrost łącznych wydatków o 100 dol. Ale te 100 dol. to dochód dla innych w gospodarce, a po tym, jak część zostanie zaoszczędzona, podatki zapłacone i kupione towary importowane, to w drugiej rundzie zostanie wydane 53 z tych 100 dol. Z kolei te 53 dol. to dochód dla innych. Tak więc początkowe wydatki rządowe w wysokości 100 dol. są pomnażane w kolejnych cyklach wydatków, ale wpływ każdego kolejnego cyklu staje się coraz mniejszy. Biorąc pod uwagę dane w tym przykładzie, pierwotny wzrost wydatków rządowych o 100 dol. powoduje wzrost łącznych wydatków o 213 dol.; dlatego mnożnik w tym przykładzie wynosi 213 dol./100 dol. = 2,13.
Pierwotny wzrost zagregowanych wydatków w wyniku wzrostu wydatków rządowych 100
To stanowi dochód ludzi w całej gospodarce: zapłać 30% podatku; oszczędź 10% dochodu po opodatkowaniu; wydaj 10% dochodu na import. Wzrost zagregowanych wydatków w drugiej rundzie wyniesie…70 – 7 – 10 = 53
To stanowi 53 dol. dochodu ludzi w gospodarce: zapłać 30% podatków; oszczędź 10% dochodu po opodatkowaniu; wydaj 10% dochodu na import. Wzrost zagregowanych wydatków w trzeciej rundzie wyniesie…37,1 – 3,71 – 5,3 = 28,09
To daje 28,09 dol. dochodu ludzi w gospodarce: zapłać 30% podatków; oszczędź 10% dochodu po opodatkowaniu; wydaj 10% dochodu na import. Wzrost zagregowanych wydatków w czwartej rundzie wyniesie…19,663 – 1,96633 – 2,809 = 14,89
Tabela B6 Obliczanie efektu mnożnikowego

Tak więc, w czasie pierwszych czterech rund obiegu zagregowanych wydatków pierwotny wzrost wydatków rządowych o 100 dolarów spowodował przyrost łącznych wydatków o 100 + 53 + 28,09 + 14,89 = 195,98 [dol.]. Ilustracja B10 pokazuje te łączne zagregowane wydatki po pierwszych czterech rundach, a następnie łączne zagregowane wydatki po 30 rundach. Dodatkowy impuls do wzrostu zagregowanych wydatków maleje w każdej kolejnej rundzie wydatków. Po około 10 rundach dodatkowe przyrosty są naprawdę bardzo małe - prawie niewidoczne gołym okiem. Po 30 rundach dodatkowe przyrosty w każdej rundzie są tak małe, że nie mają większego znaczenia. Po 30 rundach skumulowana wartość początkowego wzrostu łącznych wydatków wynosi ok. 213 dol. Tak więc wzrost wydatków rządowych o 100 dol. po wielu cyklach, ostatecznie spowodował wzrost łącznych wydatków i realnego PKB o ok. 213 dol. W tym przykładzie mnożnik wynosi 213 dol./100 dol = 2,13.

Obliczanie mnożnika

Na szczęście dla każdego, kto nie nosi ze sobą komputera z arkuszem kalkulacyjnym do prognozowania wpływu pierwotnego wzrostu wydatków przez 20, 50 lub 100 rund wydatków, istnieje wzór na obliczenie mnożnika.

Mnożnik = 11 – (MPC × (1 – Stopa podatkowa) + MPI)Mnożnik = 11 – (MPC × (1 – Stopa podatkowa) + MPI)

Dane z Ilustracji B10 i Tabeli B6 to:

 • Krańcowa skłonność do oszczędzania MPS = 30%
 • Stawka podatkowa = 10%
 • Krańcowa skłonność do importu MPI = 10%

MPC = 1 – MPS, czyli MPC = 0,7. Dlatego mnożnik wydatków jest równy:

Mnożnik wydatków = 11 – (0,7 – (0,10)(0,7) – 0,10) = 10,47 = 2,13Mnożnik wydatków = 11 – (0,7 – (0,10)(0,7) – 0,10) = 10,47 = 2,13

Zmiana wydatków o 100 dol. pomnożona przez mnożnik wydatków wynoszący 2,13 przekłada się na zmianę PKB równą 213 dol. Nieprzypadkowo wynik ten jest dokładnie taki, jak obliczono w Ilustracji B10 po wielu cyklach wydatków w gospodarce.

Wielkość mnożnika zależy od tego, jaka część krańcowego dolara dochodu jest przeznaczona na podatki, oszczędności i import. Te trzy czynniki są znane jako „wycieki”, ponieważ określają, ile popytu „wycieka” w każdej rundzie działania efektu mnożnikowego. Jeśli wycieki są stosunkowo małe, to każda kolejna runda działania efektu mnożnikowego będzie dawała większe przyrosty popytu, a sam mnożnik będzie wysoki. I odwrotnie, jeśli wycieki są stosunkowo duże, to każda początkowa zmiana popytu będzie skutkowała mniejszym efektem w drugiej, trzeciej i późniejszych rundach, a mnożnik będzie mały. Zmiany wielkości wycieków – zmiana krańcowej skłonności do oszczędzania, stawki podatkowej czy krańcowej skłonności do importu – zmienią wielkość mnożnika.

Obliczanie skutków keynesowskich interwencji politycznych

Wracając do pierwotnego pytania: o ile należy zwiększyć wydatki rządowe, aby całkowity wzrost realnego PKB wyniósł 100 dolarów? Jeśli celem jest zwiększenie zagregowanego popytu o 100 dolarów, a mnożnik wynosi 2,13, to wzrost wydatków rządowych w celu osiągnięcia tego celu powinien wynieść 100 dol./2,13 = 47 dol. Wydatki rządowe w wysokości ok. 47 dol., w połączeniu z mnożnikiem 2,13 (który jest, pamiętajmy, oparty na konkretnych założeniach dotyczących podatków, oszczędności i stóp importu), dają ogólny wzrost realnego PKB o 100 dol., przywracając gospodarkę do potencjalnego PKB równego 800 dol., jak pokazano na Ilustracji B11.

Wykres przedstawia efekt mnożnikowy w modelu wydatki-produkcja: wzrost wydatków powoduje relatywnie większy wzrost produkcji w stanie równowagi.
Ilustracja B11 Efekt mnożnikowy w modelu wydatki-produkcja Potęga efektu mnożnikowego polega na tym, że wzrost wydatków powoduje relatywnie większy wzrost produkcji w stanie równowagi. Wzrost wydatków to przesunięcie AE0 do położenia AE1. Jednak przyrost produkcji w stanie równowagi, pokazany na osi poziomej, jest wyraźnie większy.

Efekt mnożnikowy jest również widoczny na wykresie krzyża keynesowskiego. Ilustracja B11 pokazuje omawiany przez nas przykład: luka recesyjna z równowagą na poziomie 700 dol., potencjalnym PKB równym 800 dol., nachylenie funkcji zagregowanych wydatków (AE0) określone przy założeniu, że podatki stanowią 30% dochodu, a oszczędności wynoszą 0,1 dochodu do opodatkowania, a import stanowi 0,1 dochodu przed opodatkowaniem. Przy AE1 krzywa zagregowanych wydatków przesuwa się w górę, aby osiągnąć potencjalny PKB.

Teraz porównajmy przesunięcie w górę krzywej zagregowanych wydatków o 47 dol., z przesunięciem w prawo realnego PKB, o 100 dol. (zgodnie z tym, co zostało obliczone wcześniej). Wzrost realnego PKB jest ponad dwukrotnie większy niż wzrost funkcji wydatków zagregowanych. (Podobnie, jeśli spojrzysz wstecz na Ilustracja B9, zobaczysz, że pionowe przesunięcia krzywej zagregowanych wydatków są mniejsze niż zmiana produkcji w równowadze, która jest pokazana na osi poziomej. Ponownie jest to efekt mnożnikowy.) W ten sposób potęga działania mnożnika jest widoczna na wykresie modelu wydatki-produkcja, jak również w obliczeniach arytmetycznych.

Mnożnik nie tylko wpływa na wydatki rządowe, ale ma zastosowanie do wszelkich zmian w gospodarce. Powiedzmy, że spada zaufanie biznesowe i spadają inwestycje, lub że gospodarka wiodącego partnera handlowego zwalnia, co powoduje spadek eksportu. Zmiany te zmniejszą zagregowane wydatki, a następnie będą miały jeszcze większy wpływ na realny PKB ze względu na efekt mnożnikowy. Przeczytaj poniższą ramkę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zastosować efekt mnożnikowy do analizy ekonomicznego wpływu sportu zawodowego.

Poznaj szczegóły

W jaki sposób można wykorzystać mnożnik do analizy wpływu sportu zawodowego na gospodarkę?

Przyciąganie profesjonalnych drużyn sportowych i budowa stadionów sportowych w celu tworzenia miejsc pracy i stymulowania rozwoju biznesu to strategia rozwoju gospodarczego przyjęta przez wiele społeczności w całych Stanach Zjednoczonych. W artykule „Public Financing of Private Sports Stadiums” James Joyner z Outside the Beltway przyjrzał się publicznemu finansowaniu drużyn NFL. Odkrycia Joynera potwierdzają wcześniejsze prace Johna Siegfrieda z Vanderbilt University i Andrew Zimbalista ze Smith College.

Siegfried i Zimbalist wykorzystali mnożnik do analizy tego problemu. Wzięli pod uwagę wysokość płaconych podatków i wydatków lokalnych, aby sprawdzić, czy wystąpił pozytywny efekt mnożnikowy. Większość zawodowych sportowców i właścicieli drużyn sportowych jest bogata i płaci dużo podatków – powiedzmy, że 40% ich krańcowego dochodu jest odprowadzane jako podatki. Ponieważ sportowcy często dobrze zarabiają a ich kariery są krótkie, to załóżmy, że oszczędzają jedną trzecią swojego dochodu po opodatkowaniu.

Wielu zawodowych sportowców nie mieszka przez cały rok w mieście, w którym gra, więc powiedzmy, że połowa pieniędzy, które wydają, jest wydawana poza tym obszarem. W tym przykładzie można uznać wydatki dokonane poza lokalną gospodarką jako ekwiwalent towarów importowanych dla gospodarki narodowej.

Pomyśl teraz o pieniądzach wydawanych na lokalną rozrywkę inną niż sport zawodowy. Właściciele tych innych biznesów mają pewnie średnie dochody, niewielu z nich znajduje się w ekonomicznej stratosferze zawodowych sportowców. Ponieważ ich dochody są niższe, to płacą też niższe podatki – powiedzmy, że płacą tylko 35% swojego krańcowego dochodu w postaci podatków. Nie mają takiej samej zdolności ani potrzeby oszczędzania jak zawodowi sportowcy, więc załóżmy, że ich MPC wynosi 0,8. Wreszcie, ponieważ więcej z nich mieszka cały rok w jednym mieście, będą wydawać większą część swoich dochodów na towary lokalne — powiedzmy 65%.

Jeśli te ogólne założenia są prawdziwe, to pieniądze wydawane na sport zawodowy będą miały mniejszy wpływ na lokalną gospodarkę niż pieniądze wydawane na inne formy rozrywki. Dla zawodowych sportowców z każdego zarobionego dolara 40 centów idzie na podatki, więc pozostaje 60 centów. Z tych 60 centów jedna trzecia jest zaoszczędzona. Z pozostałych 40 centów połowa zostaje wydana poza obszarem. Tylko 20 centów z każdego dolara trafia do lokalnej gospodarki w pierwszej rundzie. W przypadku lokalnej rozrywki z zarobionego dolara 35 centów idzie na podatki, pozostawiając 65 centów. Z tego oszczędzone jest 20%, a z pozostałych 52 centów 65% wydawane jest na szczeblu lokalnym, tak więc 33,8 centa z każdego dolara dochodu jest ponownie wykorzystywane w lokalnej gospodarce.

Siegfried i Zimbalist przekonująco argumentują, że w ramach domowego budżetu ludzie mają ustaloną kwotę do wydania na rozrywkę. Jeśli to założenie jest prawdziwe, to pieniądze wydane na profesjonalne imprezy sportowe są pieniędzmi, które nie zostały wydane na inne formy rozrywki w danej metropolii. Ponieważ mnożnik jest niższy w przypadku sportu zawodowego niż w przypadku innych lokalnych form rozrywki, pojawienie się sportu zawodowego w mieście spowodowałoby realokację wydatków na rozrywkę w sposób, który powoduje kurczenie się lokalnej gospodarki zamiast wzrostu. Tak więc, ich odkrycia wydają się potwierdzać to, co donosi Joyner i co donoszą gazety w całym kraju. Szybkie wyszukiwanie w Internecie hasła „wpływ sportu na gospodarkę” przyniesie liczne prace kwestionujące tę strategię rozwoju gospodarczego.

Mnożnikowe kompromisy: stabilność a siła polityki ekonomicznej

Czy gospodarka jest zdrowsza gdy mnożnik jest wysoki czy niski? Przy wysokim mnożniku każda zmiana zagregowanego popytu będzie oznaczała znaczne zwiększanie się dodatkowych wydatków, a więc gospodarka będzie bardziej niestabilna. Z kolei przy niskim mnożniku zmiany zagregowanego popytu nie będą znacznie pomnażane, więc gospodarka będzie bardziej stabilna.

Jednak przy niskim mnożniku zmiany polityki rządu w zakresie podatków lub wydatków będą miały mniejszy wpływ na wysokość produkcji realnej w równowadze. Przy wyższym mnożniku polityka rządu mająca na celu zwiększenie lub zmniejszenie zagregowanych wydatków będzie bardziej skuteczna. Tak więc, niski mnożnik oznacza bardziej stabilną gospodarkę, ale także słabszą skuteczność polityki makroekonomicznej rządu, podczas gdy wysoki mnożnik oznacza bardziej niestabilną gospodarkę, ale także gospodarkę, w której polityka makroekonomiczna rządu jest silniejsza.

Kluczowe pojęcia i podsumowanie

Model wydatki-produkcja oraz krzyż keynesowski pokazują, w jak sposób poziom zagregowanych wydatków (na osi pionowej) zmienia się wraz ze zmianami poziomu produkcji w gospodarce (pokazanym na osi poziomej). Ponieważ wartość produkcji w skali makro stanowi również dochód dla kogoś innego w gospodarce, oś pozioma może być również interpretowana jako dochód narodowy. Równowaga na wykresie wystąpi tam, gdzie krzywa zagregowanych wydatków przecina linię 45 stopni, która reprezentuje zbiór punktów, w których zagregowane wydatki w gospodarce są równe produkcji (lub dochodowi narodowemu). Równowaga w krzyżu keynesowskim może wystąpić przy PKB na poziomie potencjalnym, poniżej lub powyżej tego poziomu.

Funkcja konsumpcji pokazuje rosnącą zależność między dochodem narodowym a konsumpcją. Krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK lub MPC) to część dodatkowego dolara dochodu przeznaczona na konsumpcję. Wyższa krańcowa skłonność do konsumpcji oznacza bardziej stromą funkcję konsumpcji; niższa krańcowa skłonność do konsumpcji oznacza bardziej płaską funkcję konsumpcji. Krańcowa skłonność do oszczędzania (KSO lub MPS) to zaoszczędzona część każdego dodatkowego dolara dochodu. Zawsze zachodzi prawidłowość mówiąca, że MPC + MPS = 1. Funkcja inwestycji jest linią płaska, pokazująca, że inwestycje w bieżącym roku nie zależą od bieżącego poziomu dochodu narodowego. Jednak funkcja inwestycji będzie się przesuwać (w górę i w dół) w zależności od stopy zwrotu oczekiwanej w przyszłości. Wydatki rządowe także są poziomą linią na wykresie krzyża keynesowskiego, ponieważ ich poziom jest determinowany względami politycznymi, a nie bieżącym poziomem dochodu w gospodarce. Podatki w krzyżu keynesowskim uwzględniane są poprzez odpowiednie dostosowanie funkcji konsumpcji. Funkcja eksportu jest poziomą linią na wykresie krzyża keynesowskiego, ponieważ eksport nie podąża za zmianami dochodu krajowego, ale przesuwa się w wyniku zmian dochodów za granicą, a także zmian kursów walutowych. Funkcja importu jest linią opadającą, ponieważ co prawda import rośnie wraz z dochodem narodowym, ale import jest odejmowany od zagregowanego popytu. Wyższy poziom importu oznacza zatem niższy poziom wydatków na dobra krajowe.

Na wykresie krzyża keynesowskiego równowaga może zachodzić na poziomie niższym niż potencjalne PKB, co nazywamy luką recesyjną, lub na poziomie wyższym od potencjalnego PKB, co określamy jako luka inflacyjna.

Efekt mnożnikowy opisuje, w jaki sposób początkowa zmiana globalnego popytu generuje większy przyrost skumulowanego PKB. O wielkości mnożnika wydatków decydują trzy strumienie: wydatki na oszczędności, podatki i import. Wzór na mnożnik to:

Mnożnik = 11 – (MPC × (1 – Stopa podatkowa) + MPI)Mnożnik = 11 – (MPC × (1 – Stopa podatkowa) + MPI)

Gospodarka z niższym mnożnikiem jest bardziej stabilna - w mniejszym stopniu wpływają na nią wydarzenia gospodarcze lub polityka rządu niż w przypadku gospodarki z wyższym mnożnikiem.

Pytania sprawdzające

Ćwiczenie B1

Narysuj wykres funkcji zagregowanych wydatków z luką recesyjną.

Ćwiczenie B2

Naszkicuj model wydatki-produkcja z luką inflacyjną

Ćwiczenie B3

W danej gospodarce:

Y = dochód narodowy

Podatki = T = 0,25Y

C = konsumpcja = 400 + 0,85(Y – T)

I = 300

G = 200

X = 500

M = 0,1(Y – T)

Znajdź równowagę dla tej gospodarki. Jeśli potencjalny PKB wynosi 3500, to jaka zmiana w wydatkach rządowych jest potrzebna, aby osiągnąć ten poziom? Rozwiąż to zadanie na dwa sposoby. Najpierw wstaw 3500 do równań i oblicz G. Potem rozwiąż to zadanie używając mnożnika.

Ćwiczenie B4

Tabela B7 przedstawia dane pochodzące z wykresu krzyża keynesowskiego. Załóżmy, że stawka podatkowa wynosi 0,4 dochodu narodowego; MPC z dochodu po opodatkowaniu wynosi 0,8; inwestycje równe są 2000 dolarów a wydatki rządowe 1000 dolarów; eksport wynosi 2000 dolarów, a import stanowi 0,05 dochodu po opodatkowaniu. Jaki jest poziom produkcji w stanie równowagi w tej gospodarce?

Dochód narodowyDochód po opodatkowaniuKonsumpcjaI + G + XMinus importWydatki zagregowane
80004340
9000
10.000
11.000
12.000
13.000
Tabela B7
Ćwiczenie B5

Wyjaśnij, jak działa mnożnik. W przykładzie wykorzystaj MPC równe 80%.

Sprawdź wiedzę

Ćwiczenie B6

Co przedstawione jest na osiach wykresu wydatki-produkcja?

Ćwiczenie B7

Co pokazuje linia 45 stopni?

Ćwiczenie B8

Co określa nachylenie krzywej konsumpcji?

Ćwiczenie B9

Czym jest krańcowa skłonność do konsumpcji i jaki jest jej związek z krańcową skłonnością do importu?

Ćwiczenie B10

Dlaczego funkcja inwestycji, funkcja wydatków rządowych i funkcja eksportu mają postać funkcji stałych?

Ćwiczenie B11

Dlaczego funkcja importu jest malejąca? Czym jest krańcowa skłonność do importu?

Ćwiczenie B12

Jakie są elementy składowe zagregowanej funkcji wydatków?

Ćwiczenie B13

Czy zwykle oczekuje się, że równowaga na wykresie krzyża keynesowskiego będzie równa lub zbliżona do potencjalnego PKB?

Ćwiczenie B14

Co to jest luka inflacyjna? A luka recesyjna?

Ćwiczenie B15

Co to jest efekt mnożnikowy?

Ćwiczenie B16

Dlaczego przy obliczaniu efektu mnożnikowego oszczędności, podatki i import są określane jako „wycieki" lub „odpływy”?

Ćwiczenie B17

Czy gospodarka z wysokim mnożnikiem będzie bardziej czy mniej stabilna niż gospodarka z niskim mnożnikiem w odpowiedzi na zmiany w gospodarce lub polityce rządu?

Ćwiczenie B18

W jaki sposób ekonomiści wykorzystują mnożnik?

Ćwicz myślenie krytyczne

Ćwiczenie B19

Co to oznacza, gdy zagregowana linia wydatków przecina linię 45 stopni? Innymi słowy, jak wytłumaczysz to przecięcie słowami?

Ćwiczenie B20

Który model, model AD/AS czy model AE, lepiej wyjaśnia związek między rosnącymi poziomami cen a PKB? Dlaczego?

Ćwiczenie B21

Jakie są powody, dla których gospodarka może znaleźć się w recesji, i jakie są odpowiednie działania rządu w celu złagodzenia recesji?

Ćwiczenie B22

Co powinien zrobić rząd, aby złagodzić presję inflacyjną, jeśli zagregowane wydatki są większe niż potencjalny PKB?

Ćwiczenie B23

Dwa kraje są w recesji. Kraj A ma MPC na poziomie 0,8, zaś kraj B ma MPC na poziomie 0,6. W którym kraju wydatki rządowe będą miały większy wpływ?

Ćwiczenie B24

Porównajmy dwie polityki: obniżkę podatku dochodowego lub zwiększenie wydatków rządowych na drogi i mosty. Jakie są krótko- i długoterminowe skutki takiej polityki dla gospodarki?

Ćwiczenie B25

Jaką rolę odgrywa rząd w stabilizowaniu gospodarki i jakie kompromisy należy wziąć pod uwagę?

Ćwiczenie B26

Jeśli istnieje luka recesyjna w wysokości 100 miliardów dolarów, czy rząd powinien zwiększyć wydatki o 100 miliardów dolarów, aby ją zlikwidować? Dlaczego?

Ćwiczenie B27

Jakie inne zmiany w gospodarce można ocenić za pomocą mnożnika?

Bibliografia

Joyner, James. Outside the Beltway. “Public Financing of Private Sports Stadiums.” Last modified May 23, 2012. http://www.outsidethebeltway.com/public-financing-of-private-sports-stadiums/.

Siegfried, John J., and Andrew Zimbalist. “The Economics of Sports Facilities and Their Communities.” Journal of Economic Perspectives. no. 3 (2000): 95-114. http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.14.3.95.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.