Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami

Makroekonomia - Podstawy15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do makroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
  3. 1.2 Przeliczanie wartości nominalnych na realne
  4. 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
  5. 1.4 Porównywanie PKB w różnych krajach
  6. 1.5 Czy za pomocą PKB można zmierzyć dobrobyt?
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 3. 2 Wzrost gospodarczy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
  3. 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
  4. 2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego
  5. 2.4 Konwergencja dochodowa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 4. 3 Bezrobocie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
  3. 3.2 Zmiany poziomu bezrobocia
  4. 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
  5. 3.4 Przyczyny bezrobocia w długim okresie
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 5. 4 Inflacja
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Pomiar inflacji
  3. 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
  4. 4.3 Zmiany inflacji na świecie
  5. 4.4 Zamieszanie wokół inflacji
  6. 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 6. 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
  3. 5.2 Bilans handlowy w kontekście historycznym
  4. 5.3 Bilans handlowy i przepływy kapitału
  5. 5.4 Tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji
  6. 5.5 Czy deficyt handlowy ma jakieś zalety?
  7. 5.6 Różnica między saldem bilansu handlowego a poziomem wymiany handlowej
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 7. 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Popyt i podaż z perspektywy makroekonomicznej
  3. 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
  4. 6.3 Przesunięcie krzywej podaży globalnej 
  5. 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
  6. 6.5 Jak model AD-AS wyjaśnia tempo wzrostu gospodarczego, stopę bezrobocia i zmiany inflacji
  7. 6.6 Prawa Keynesa i Saya w modelu AD-AS
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 8. 7 Model keynesowski
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Popyt globalny w modelu keynesowskim
  3. 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
  4. 7.3 Krzywa Phillipsa
  5. 7.4 Funkcjonowanie rynku z perspektywy keynesowskiej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 9. 8 Model neoklasyczny
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
  3. 8.2 Wpływ podejścia neoklasycznego na politykę fiskalną i pieniężną
  4. 8.3 Poszukiwanie równowagi między modelem keynesowskim a neoklasycznym
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 10. 9 Pieniądz i system bankowy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
  3. 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
  4. 9.3 Funkcje banków
  5. 9.4 Jak banki kreują pieniądz
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 11. 10 Bank centralny i polityka monetarna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Zadania banku centralnego
  3. 10.2 Jak bank centralny wprowadza politykę pieniężną
  4. 10.3 Wpływ polityki pieniężnej na sytuację w gospodarce
  5. 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 12. 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Jak działają rynki walutowe
  3. 11.2 Przesunięcia krzywych popytu i podaży na rynkach walutowych
  4. 11.3 Skutki makroekonomiczne zmian kursów walutowych
  5. 11.4 Polityki kursowe
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 13. 12 Polityka fiskalna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Wydatki państwa
  3. 12.2 Deficyt i dług publiczny
  4. 12.3 Dyskrecjonalna polityka fiskalna wykorzystywana do walki z recesją, bezrobociem i inflacją
  5. 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
  6. 12.5 Realne wyzwania wykorzystywania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
  7. 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 14. 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje
  3. 13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy
  4. 13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne
  5. 13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 15. 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie
  3. 14.2 Wzrost poziomu życia
  4. 14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie
  5. 14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach
  6. 14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 16. 15 Teoria handlu międzynarodowego
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
  3. 15.2 Co się stanie, gdy kraj ma przewagę absolutną w produkcji wszystkich dóbr?
  4. 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
  5. 15.4 Korzyści z ograniczenia barier w handlu międzynarodowym
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 17. 16 Globalizacja i protekcjonizm
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 16.1 Protekcjonizm: pośrednia subwencja od konsumentów dla producentów
  3. 16.2 Handel międzynarodowy i jego wpływ na miejsca pracy, płace i warunki pracy
  4. 16.3 Argumenty na rzecz ograniczenia importu
  5. 16.4 Jak rządy wdrażają politykę handlową: globalnie, regionalnie i na szczeblu krajowym
  6. 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 18. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 19. B Model dochodowo-wydatkowy
 20. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 21. Bibliografia
 22. Skorowidz nazwisk
 23. Skorowidz rzeczowy
 24. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Cel dydaktyczny

Po przeczytaniu tego podrozdziału będziesz w stanie:

 • Zidentyfikować co najmniej dwie zalety handlu wewnątrzgałęziowego
 • Wyjaśnić związek między korzyściami skali a handlem wewnątrzgałęziowym

Koncepcja przewag absolutnych i komparatywnych pomaga zrozumieć kierunki globalnych przepływów dóbr i usług pomiędzy krajami. Na przykład dzięki znajomości obu pojęć łatwo wyjaśnić, dlaczego jesz świeże owoce z Chile lub Meksyku lub dlaczego regiony o niższej produktywności, takie jak Afryka i Ameryka Łacińska, są w stanie sprzedać znaczną część eksportowanych przez siebie dóbr do regionów o wyższej produktywności, takich jak Unia Europejska i Ameryka Północna. Jednak przewaga komparatywna, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie wydaje się szczególnie dobrze wyjaśniać innych mechanizmów powszechnie obserwowanych w handlu międzynarodowym.

Wzrost skali handlu wewnątrzgałęziowego pomiędzy gospodarkami na podobnym poziomie rozwoju

Teoria przewag komparatywnych mówi, że handel międzynarodowy powinien odbywać się pomiędzy gospodarkami, w których występują duże różnice w kosztach alternatywnych produkcji różnych dóbr. Tymczasem aż połowa całego światowego handlu obejmuje przepływy towarów pomiędzy dość podobnymi gospodarkami o relatywnie wysokim dochodzie, tj. Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Unią Europejską, Japonią, Meksykiem i Chinami (patrz Tabela 15.13). Polska, która również klasyfikowana jest w tej samej grupie (zgodnie z danymi GUS za rok 2021) aż 86,4% wartości sprzedawanych za granicę dóbr i usług eksportuje do krajów rozwiniętych (w tym 75,1% do gospodarek UE), zaś importuje z krajów rozwiniętych 62,7% wartości kupowanych dóbr i usług (z krajów UE 54,1%). Największym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w 2021 r. osiągnął wartość blisko 83 mld euro, zaś wartość polskiego importu z Niemiec wyniosła 60,6 mld euro.

(https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/2/14/1/obroty_towarowe_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_2021_r..pdf.)

KrajOdsetek eksportu z USA do danego krajuOdsetek importu z danego kraju do USA
Unia Europejska19,021,0
Kanada22,014,0
Japonia4,06,0
Meksyk15,013,0
Chiny8,020,0
Tabela 15.13 Struktura eksportu i importu USA (2015 r.) (Źródło: https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf).

Co więcej, koncepcja przewagi komparatywnej sugeruje, że każda gospodarka powinna w pewnym stopniu specjalizować się w produkcji określonych produktów, a następnie wymieniać te produkty na inne. Jednak duża część handlu zagranicznego to wymiana wewnątrzgałęziowa (ang. intra-industry trade), czyli handel towarami w ramach tej samej gałęzi pomiędzy różnymi krajami. Na przykład Stany Zjednoczone samochody produkują i eksportują, a jednocześnie importują. Tabela 15.14 przedstawia niektóre z największych kategorii eksportu i importu USA. We wszystkich tych kategoriach Stany Zjednoczone są zarówno znaczącym eksporterem, jak i importerem towarów. Według Bureau of Economic Analysis w 2014 r. USA wyeksportowały samochody o wartości 146 mld dol., a sprowadziły z zagranicy auta o wartości 327 mld dol. Około 60% handlu USA i 60% handlu europejskiego to wymiana wewnątrzgałęziowa.

Wybrane dobra eksportowane z USAWielkość eksportu (mld dol.)Wielkość importu (mld dol.)
Samochody146327
Żywność i napoje144126
Dobra kapitałowe550551
Dobra konsumpcyjne199558
Dobra pośrednie507665
Pozostałe środki transportu4555
Tabela 15.14 Wybrane kategorie eksportu i importu wewnątrzgałęziowego w USA w 2014 r. (Źródło: http://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/tradnewsrelease.htm).

Dlaczego podobne gospodarki o wysokich dochodach angażują się w handel wewnątrzgałęziowy? Jakie mogą być korzyści ekonomiczne z posiadania pracowników o dość podobnych umiejętnościach, wytwarzających samochody, komputery, maszyny i inne produkty, które są następnie wysyłane przez ocean z i do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii? Istnieją dwa powody: (1) podział pracy, który prowadzi do uczenia się, innowacji i osiągania unikalnych umiejętności; oraz (2) korzyści skali.

Korzyści ze specjalizacji i uczenia się

Rozważmy kategorię „maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy”, w ramach której gospodarka USA wykazuje wysoki poziom handlu wewnątrzgałęziowego. Istnieją różne rodzaje maszyn, a więc Stany Zjednoczone mogą eksportować maszyny do produkcji drewna, ale importować maszyny do obróbki fotograficznej. Podstawowy powód, dla którego kraj taki jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Niemcy produkuje taki, a nie inny rodzaj maszyn, zwykle nie jest związany z amerykańskimi, niemieckimi lub japońskimi firmami i ich pracownikami, którzy ogólnie posiadają wyższy lub niższy poziom umiejętności. Po prostu, pracując nad bardzo specyficznymi i konkretnymi produktami, firmy w niektórych krajach rozwijają unikatowe umiejętności.

Specjalizację w gospodarce światowej można zdefiniować niezwykle wąsko. W rzeczywistości w ostatnich latach obserwujemy trend w handlu międzynarodowym, który ekonomiści nazywają podziałem łańcucha tworzenia wartości (ang. splitting up the value chain). Łańcuch tworzenia wartości (ang. value chain) opisuje poszczególne etapy produkcji dobra. Jak wskazano na początku rozdziału, produkcja iPhone’a obejmuje zaprojektowanie telefonu w Stanach Zjednoczonych, dostarczenie podzespołów z Korei, montaż urządzenia w Chinach oraz reklamę i marketing w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze dzięki postępom poczynionym w technologii komunikacyjnej, wymianie informacji i transporcie łatwiej jest podzielić proces produkcyjny na etapy. Zamiast wytwarzania gotowego produktu od etapu surowców, takich jak stal, masy plastyczne czy guma, w jednej dużej fabryce, różne firmy działające w różnych miejscach, a nawet w różnych krajach, mogą podzielić pomiędzy siebie kolejne etapy procesu produkcyjnego. Ponieważ firmy dzielą pomiędzy siebie różne etapy łańcucha tworzenia wartości, handel międzynarodowy nie zawsze obejmuje gotowe produkty, takie jak samochody czy lodówki, które przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi krajami. Często wiąże się on z wysyłką podzespołów lub części składających się na finalny produkt, takich jak, powiedzmy, deski rozdzielcze samochodów lub półki, które znajdują się w lodówkach, z jednej fabryki funkcjonującej w ramach międzynarodowego koncernu w kraju „A” do będącego własnością tego samego koncernu innego zakładu produkcyjnego w kraju „B”. Handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy podobnymi państwami przynosi korzyści ekonomiczne, ponieważ pozwala pracownikom i firmom uczyć się i wprowadzać innowacje w zakresie określonych produktów – i często skupia się na bardzo wąsko definiowanych etapach łańcucha tworzenia wartości.

Sięgnij po więcej

Odwiedź tę stronę internetową, aby uzyskać interesujące informacje na temat montażu iPhone’a.

Korzyści skali, konkurencja, różnicowanie produktów

Drugim ważnym powodem, dla którego handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi krajami przynosi korzyści ekonomiczne, są korzyści skali. Pojęcie korzyści skali (lub inaczej mówiąc, rosnących przychodów ze skali produkcji), które wprowadziliśmy w podrozdziale https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/6-wprowadzenie-do-rozdzialu, oznacza, że wraz ze wzrostem wolumenu produkcji przeciętne koszty produkcji spadają – przynajmniej do pewnego momentu. Ilustracja 15.5 przedstawia korzyści skali dla zakładu produkującego tostery. Oś pozioma wykresu pokazuje wielkość produkcji danej firmy lub danego zakładu produkcyjnego. Oś pionowa – przeciętny koszt produkcji jednego tostera. Zakład produkcyjny S produkuje niewiele (30 jednostek) i osiąga przeciętny koszt produkcji jednego tostera równy 30 dol. Zakład M produkuje 50 tosterów i osiąga średni koszt produkcji tostera równy 20 dol. Zakład L produkuje 150 sztuk przy przeciętnym koszcie produkcji wynoszącym zaledwie 10 dol. Chociaż zakład V może wyprodukować 200 sztuk produktu, nadal uzyskuje taki sam koszt przeciętny jak zakład L.

W tym przykładzie mały lub średni zakład, taki jak S lub M, nie będzie w stanie konkurować na rynku z producentem dużym lub bardzo dużym, takim jak L lub V, ponieważ firma, która zarządza zakładami L lub V, będzie w stanie produkować i sprzedawać swoje tostery po niższej cenie. W tym przykładzie korzyści skali działają do rozmiarów produkcji charakterystycznych dla zakładu L (150 sztuk), ale pomiędzy wolumenem produkcji fabryk L i V wzrost rozmiarów produkcji tosterów nie przekłada się na dalszy spadek przeciętnego kosztu produkcji.

Wykres przedstawia malejącą krzywą kosztów przeciętnych produkcji tosterów.
Ilustracja 15.5 Korzyści skali Zakład produkcyjny S ma przeciętny koszt produkcji równy 30 dol. na toster. Zakład M wytwarza tostery po koszcie 20 dol. na sztukę. Zakład L ma przeciętny koszt produkcji jedynie 10 dol. na toster. Zakład V nadal produkuje po koszcie 10 dol. na toster. Tak więc zakład M może wytwarzać tostery taniej niż zakład S ze względu na korzyści skali (rosnące przychody ze skali produkcji), a zakłady L lub V mogą wytwarzać taniej niż S lub M ze względu na korzyści skali. Jednak korzyści skali wyczerpują się przy poziomie produkcji równym 150. Zakład V, mimo że jest większy, nie może produkować tosterów taniej niż zakład L.

Koncepcja korzyści skali staje się szczególnie istotna w przypadku handlu międzynarodowego, gdy umożliwia jednemu lub dwóm dużym producentom zaopatrywanie całego kraju. Na przykład jedna duża fabryka samochodów mogłaby, korzystając z rosnących przychodów ze skali produkcji, zaspokoić cały popyt na nowe auta w gospodarkach o rozmiarach Belgii, Polski lub nawet Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak w danym kraju znajduje się tylko jedna lub dwie duże fabryki produkujące samochody, a nie występuje handel międzynarodowy, konsumenci w tym kraju mają stosunkowo niewielki wybór między rodzajami aut (pomijając kolor lakieru i inne nieistotne opcje). Pomiędzy różnymi producentami samochodów będzie występować niewielka lub żadna konkurencja, a to prosta droga do obniżania jakości i wzrostu cen.

Handel międzynarodowy stanowi sposób na połączenie niższych przeciętnych kosztów produkcji, które wynikają z korzyści skali, przy jednoczesnej silniejszej konkurencji, która prowadzi do niższych cen i większej różnorodności produktów dla konsumentów. Duże fabryki samochodów w różnych krajach mogą wytwarzać i sprzedawać swoje wyroby na całym świecie. Gdyby General Motors, Ford i Chrysler byli jedynymi graczami na amerykańskim rynku samochodowym, poziom konkurencji i wybór konsumentów byłyby znacznie mniejsze niż wtedy, gdy producenci z USA muszą stawić czoło konkurencji ze strony Toyoty, Hondy, Suzuki, Fiata, Mitsubishi, Nissana, Volkswagena, Hyundaia, BMW, Mercedesa i innych. Większa konkurencja niesie ze sobą innowacyjność i szybką reakcję na to, czego chcą konsumenci. Amerykańscy producenci samochodów wytwarzają teraz znacznie lepsze auta niż kilkadziesiąt lat temu, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest presja konkurencyjna, zwłaszcza ze strony firm z Azji Wschodniej i Europy.

Dynamiczna przewaga komparatywna

Źródła korzyści płynących z handlu wewnątrzgałęziowego pomiędzy podobnymi gospodarkami – a mianowicie uczenie się wynikające z korzyści skali, wysokiego stopnia specjalizacji i podziału łańcucha wartości – nie są sprzeczne z wcześniejszą teorią przewagi komparatywnej. Po prostu poszerzają tę koncepcję.

W handlu wewnątrzgałęziowym klimat czy geografia nie określają poziomu produktywności pracowników. Nie determinuje go nawet ogólny poziom wykształcenia czy umiejętności. Przesądza o tym sposób, w jaki firmy angażują się w proces uczenia się coraz wydajniejszych sposobów produkcji specjalistycznych wyrobów, w tym korzystania z rosnących przychodów ze skali produkcji. W tej wizji przewaga komparatywna może być dynamiczna, to znaczy ewoluować i zmieniać się w czasie, gdy ktoś rozwija nowe umiejętności i gdy producenci dzielą łańcuch tworzenia wartości w nowy sposób. Ten tok myślenia sugeruje również, że kraje nie uzyskują żadnej przewagi komparatywnej na zawsze i muszą być elastyczne w reagowaniu na zmiany zachodzące w światowych procesach gospodarczych.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 19 paź 2023 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.