Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

C
całkowite wewnętrzne odbicie 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
Centrum Liniowego Akceleratora Stanforda 5.4 Skrócenie długości w szczególnej teorii względności
chromodynamika kwantowa (QCD) 11.5 Model standardowy
ciało stałe amorficzne 9.3 Wiązania w ciałach stałych
comptonowska długość fali 6.3 Efekt Comptona
cykl protonowy 10.6 Fuzja jądrowa
czas własny 5.3 Dylatacja czasu
czasoprzestrzeń 5.5 Transformacja Lorentza
cząsteczka wieloatomowa 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
cząstka wirtualna 11.5 Model standardowy
częstość kołowa 9.2 Widma cząsteczkowe
częstotliwość progowa 6.2 Efekt fotoelektryczny
czynnik Lorentza 5.3 Dylatacja czasu
czynnik zależny od czasu dla funkcji falowej 7.3 Równanie Schrӧdingera
D
dalekowzroczność 2.5 Oko
datowanie izotopowe 10.3 Rozpad promieniotwórczy
diagram Feynmana 11.5 Model standardowy
dioptria 2.5 Oko
długość tubusu 2.8 Mikroskopy i teleskopy
doświadczenie Davissona-Germera 6.5 Fale de Broglie’a
doświadczenie Michelsona-Morleya 5.1 Niezmienność praw fizyki
drugi postulat szczególnej teorii względności 5.1 Niezmienność praw fizyki
dualizm korpuskularno-falowy 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
dwójłomność 1.7 Polaryzacja
dyfrakcja rentgenowska 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
dyfrakcyjna granica rozdzielczości 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
dylatacja czasu 5.3 Dylatacja czasu
dyspersja 1.5 Rozszczepienie
E
efekt Comptona 6.3 Efekt Comptona
efekt fotoelektryczny 6.2 Efekt fotoelektryczny
eksperyment Rutherforda 6.4 Model atomu wodoru Bohra
eksperyment Sterna-Gerlacha 8.3 Spin elektronu
eksperyment z dwiema szczelinami 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
elektrodynamika kwantowa (QED) 11.5 Model standardowy
elektryczne przejście dipolowe 9.2 Widma cząsteczkowe
emisja wymuszona 8.6 Lasery
energetyczna liczba kwantowa 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
energia całkowita 5.9 Energia relatywistyczna
energia fotonu 6.2 Efekt fotoelektryczny
energia jonizacji 6.4 Model atomu wodoru Bohra
energia spoczynkowa 5.9 Energia relatywistyczna
energia stanu podstawowego 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
energia stanu podstawowego atomu wodoru 6.4 Model atomu wodoru Bohra
energia wiązania 10.2 Energia wiązania jądra
energia wiązania na nukleon 10.2 Energia wiązania jądra
F
fala de Broglie’a 6.5 Fale de Broglie’a
fala niespolaryzowana 1.7 Polaryzacja
fala spolaryzowana 1.7 Polaryzacja
fale niekoherentne (niespójne) 3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami
fale poprzeczne 1.7 Polaryzacja
funkcja antysymetryczna 7.1 Funkcje falowe
funkcja falowa 7.1 Funkcje falowe
funkcja nieparzysta 7.1 Funkcje falowe
funkcja parzysta 7.1 Funkcje falowe
funkcja zespolona 7.1 Funkcje falowe
fuzja jądrowa 10.6 Fuzja jądrowa
H
hipoteza de Broglie’a o falach materii 6.5 Fale de Broglie’a
hipoteza Plancka o kwantach energii 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
holografia 4.7 Holografia
hologram 4.7 Holografia
I
inercjalny układ odniesienia 5.1 Niezmienność praw fizyki
interferencja destruktywna na pojedynczej szczelinie 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
interferencja w cienkich warstwach 3.4 Interferencja w cienkich warstwach
interpretacja kopenhaska 7.1 Funkcje falowe
interwał czasoprzestrzenny 5.5 Transformacja Lorentza
interwał czasowy 5.5 Transformacja Lorentza
inwersja obsadzeń 8.6 Lasery
J
jądro pierwotne 10.4 Procesy rozpadu
jądro potomne 10.4 Procesy rozpadu
jądrowy model atomu 6.4 Model atomu wodoru Bohra
jednoczesność 5.5 Transformacja Lorentza
jednostka masy atomowej 10.1 Własności jądra atomowego
jon wodoropodobny 6.4 Model atomu wodoru Bohra
K
kąt Brewstera 1.7 Polaryzacja
kąt rozproszenia 6.3 Efekt Comptona
kierunek polaryzacji 1.7 Polaryzacja
kolor 11.3 Kwarki
konstrukcja biegu promieni 2.2 Zwierciadła sferyczne
konstrukcja Cassegraina 2.8 Mikroskopy i teleskopy
konstrukcja Galileusza 2.8 Mikroskopy i teleskopy
konstrukcja Newtona 2.8 Mikroskopy i teleskopy
kosmologia 11.6 Wielki Wybuch
kot Schrödingera 7.1 Funkcje falowe
krótkowzroczność 2.5 Oko
krytyczne pole magnetyczne 9.8 Nadprzewodnictwo
kubiczna powierzchniowo centrowana (FCC) 9.3 Wiązania w ciałach stałych
kubiczna przestrzennie centrowana (BCC) 9.3 Wiązania w ciałach stałych
N
nadprzewodnik typu I 9.8 Nadprzewodnictwo
nadprzewodnik typu II 9.8 Nadprzewodnictwo
nadwzroczność 2.5 Oko
napięcie hamowania 6.2 Efekt fotoelektryczny
napięcie przebicia 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
nieskończona prostokątna studnia potencjału 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
nośnik mniejszościowy 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
nośnik większościowy 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
notacja spektroskopowa 8.1 Atom wodoru
nukleosynteza 10.6 Fuzja jądrowa
O
obraz dyfrakcyjny na podwójnej szczelinie 4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie
oddziaływanie elektromagnetyczne 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
oddziaływanie elektrosłabe 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
oddziaływanie grawitacyjne 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
odległość równowagowa 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
odtwarzacz Blu-Ray 8.6 Lasery
odtwarzacz CD 8.6 Lasery
okres połowicznego rozpadu 10.3 Rozpad promieniotwórczy
operator pędu 7.1 Funkcje falowe
operator położenia 7.1 Funkcje falowe
optyczna analiza naprężeń 1.7 Polaryzacja
optycznie czynna substancja 1.7 Polaryzacja
optyka falowa 1.6 Zasada Huygensa
optyka geometryczna 1.1 Rozchodzenie się światła
orbitalna (poboczna) liczba kwantowa 8.1 Atom wodoru
orbitalny magnetyczny moment dipolowy 8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu
oscylacyjne poziomy energetyczne 9.2 Widma cząsteczkowe
P
para Coopera 9.8 Nadprzewodnictwo
pasmo przewodnictwa 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
pęd relatywistyczny 5.8 Pęd relatywistyczny
pierwiastek transuranowy 10.4 Procesy rozpadu
pierwotna nukleosynteza 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
pierwszy postulat szczególnej teorii względności 5.1 Niezmienność praw fizyki
plamka żółta 2.5 Oko
płaszczyzna ogniskowa 2.4 Cienkie soczewki
płaszczyzny Bragga 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
podwójna szczelina 7.1 Funkcje falowe
polaryzacja 1.7 Polaryzacja
polaryzacja pionowa 1.7 Polaryzacja
polaryzacja pozioma 1.7 Polaryzacja
polaryzacja w kierunku przewodzenia 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
polaryzacja w kierunku zaporowym 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
postulat Borna 7.1 Funkcje falowe
postulaty modelu Bohra 6.4 Model atomu wodoru Bohra
powiększenie całkowite 2.8 Mikroskopy i teleskopy
powiększenie liniowe 2.2 Zwierciadła sferyczne
powinowactwo elektronowe 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
poziomy energetyczne 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
półprzewodnik typu n 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
półprzewodnik typu p 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
praca wyjścia 6.2 Efekt fotoelektryczny
prawdopodobieństwo tunelowania 7.6 Tunelowanie cząstek przez bariery potencjału
prawo Brewstera 1.7 Polaryzacja
prawo Hubble’a 11.6 Wielki Wybuch
prawo Malusa 1.7 Polaryzacja
prawo odbicia 1.2 Prawo odbicia
prawo rozpadu promieniotwórczego 10.3 Rozpad promieniotwórczy
prawo Snella 1.3 Załamanie
prawo załamania 1.3 Załamanie
progowa długość fali 6.2 Efekt fotoelektryczny
promieniotwórczość 10.3 Rozpad promieniotwórczy
promieniowanie alfa 10.4 Procesy rozpadu
promieniowanie beta 10.4 Procesy rozpadu
promieniowanie ciała doskonale czarnego 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
promieniowanie reliktowe 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
promieniowanie synchrotronowe 11.4 Akceleratory i detektory cząstek
promieniowanie α 6.4 Model atomu wodoru Bohra
promieniowanie β 6.4 Model atomu wodoru Bohra
promień jądra atomowego 10.1 Własności jądra atomowego
przerwa energetyczna 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
przesunięcie Comptona 6.3 Efekt Comptona
przesunięcie Dopplera 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
przesunięcie ku czerwieni 11.6 Wielki Wybuch
przybliżenie cienkiej soczewki 2.4 Cienkie soczewki
przybliżenie małych kątów 2.2 Zwierciadła sferyczne
przybliżenie przyosiowe 2.2 Zwierciadła sferyczne
punkt bliży 2.5 Oko
punkt dali 2.5 Oko
R
reakcja termojądrowa 10.6 Fuzja jądrowa
reaktor termojądrowy 10.6 Fuzja jądrowa
redukcja stanów 7.1 Funkcje falowe
reflektor narożny 1.2 Prawo odbicia
reguła wyboru 9.2 Widma cząsteczkowe
relatywistyczna energia kinetyczna 5.9 Energia relatywistyczna
relatywistyczny efekt Dopplera 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
retroreflektor 1.2 Prawo odbicia
rogówka 2.5 Oko
rotacyjne poziomy energetyczne 9.2 Widma cząsteczkowe
rozpad alfa 10.4 Procesy rozpadu
rozpad beta 10.4 Procesy rozpadu
rozpad gamma 10.4 Procesy rozpadu
rozpad promieniotwórczy 10.3 Rozpad promieniotwórczy
rozpraszanie nieelastyczne 6.3 Efekt Comptona
rozpraszanie światła 1.2 Prawo odbicia
rozszczepienie światła 1.5 Rozszczepienie
równania Maxwella Wstęp
równanie cienkiej soczewki 2.4 Cienkie soczewki
równanie producentów soczewek 2.4 Cienkie soczewki
równanie Schrödingera niezależne od czasu 7.3 Równanie Schrӧdingera
równanie Schrödingera zależne od czasu 7.3 Równanie Schrӧdingera
równanie soczewki 2.4 Cienkie soczewki
równanie zwierciadła 2.2 Zwierciadła sferyczne
S
seria Humphreysa 6.4 Model atomu wodoru Bohra
siatka dyfrakcyjna 4.4 Siatki dyfrakcyjne
siatkówka 2.5 Oko
skaningowy mikroskop elektronowy 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
skwantowane wartości energii 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
słabe oddziaływanie jądrowe 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
soczewka rozpraszająca 2.4 Cienkie soczewki
soczewka skupiająca 2.4 Cienkie soczewki
soczewka wklęsła 2.4 Cienkie soczewki
soczewka wypukła 2.4 Cienkie soczewki
soczewkowanie grawitacyjne 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
spektroskopia dyspersyjna 4.4 Siatki dyfrakcyjne
spektrum energetyczne wodoru 6.4 Model atomu wodoru Bohra
spinowa liczba kwantowa 8.3 Spin elektronu
spinowa magnetyczna liczba kwantowa 8.3 Spin elektronu
sprzężenie spin-orbita 8.3 Spin elektronu
sprzężenie spin-spin 8.3 Spin elektronu
stała Hubble’a 11.6 Wielki Wybuch
stała Rydberga dla atomu wodoru 6.4 Model atomu wodoru Bohra
stan fali stojącej 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
stan kwantowy oscylatora Plancka 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
stan metastabilny 8.6 Lasery
stany wzbudzone atomu wodoru 6.4 Model atomu wodoru Bohra
stożek świetlny 5.5 Transformacja Lorentza
stratność transmisyjna 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
struktura nadsubtelna 8.3 Spin elektronu
struktura subtelna 8.3 Spin elektronu
synteza jądrowa 10.6 Fuzja jądrowa
szczególna teoria względności 5.1 Niezmienność praw fizyki
szereg promieniotwórczy 10.4 Procesy rozpadu
szkło powiększające 2.7 Proste przyrządy powiększające
U
układ odniesienia 5.1 Niezmienność praw fizyki
uwięzienie kwarków 11.3 Kwarki
Z
załamanie światła 1.3 Załamanie
zasada korespondencji 7.1 Funkcje falowe
zasada kosmologiczna 11.6 Wielki Wybuch
zasada nieoznaczoności czasu i energii 7.2 Zasada nieoznaczoności Heisenberga
zasada względności prędkości Galileusza 5.1 Niezmienność praw fizyki
zawartość naturalna 10.1 Własności jądra atomowego
zdolność skupiająca 2.5 Oko
zjawisko kwantowe 6.2 Efekt fotoelektryczny
zmienna ogniskowa 2.6 Aparat fotograficzny
zredukowana stała Plancka 6.3 Efekt Comptona
zwierciadło sferyczne wklęsłe 2.2 Zwierciadła sferyczne
zwierciadło sferyczne wypukłe 2.2 Zwierciadła sferyczne
zwierciadło zakrzywione 2.2 Zwierciadła sferyczne
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.