Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

13.1

1,1Ts1,1Ts.

13.2

a. Z punktu widzenia widocznego na rysunku obserwatora podczas zbliżania się tego magnesu biegunem S w kierunku pętli prąd płynie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; b. Prąd ten maleje do zera, gdy magnes znajduje się centralnie w płaszczyźnie pętli i ją mija; c. Gdy ten magnes oddala się od pętli (biegunem N), prąd płynie ponownie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

13.4

ε=Bl2ω2ε=Bl2ω2. Potencjał punktu OO jest wyższy niż potencjał punktu SS.

13.5

1,5V1,5V.

13.6

a. Tak; b. Tak, jednak ze względu na brak symetrii pomiędzy polem elektrycznym a kształtem cewki funkcja występująca pod całką EdlEdl będzie bardziej skomplikowana i nie będzie mogła być uproszczona w sposób podany w odnośnym przykładzie.

13.7

3,4103Vm3,4103Vm.

13.8

P1P1, P2P2, P4P4.

13.9

a. 3,1106V3,1106V; b. 2107Vm2107Vm.

Pytania

1.

Nie, wartość SEM zależy jedynie od szybkości zmian pola magnetycznego.

3.

Pola elektryczne indukowane w obu pierścieniach są takie same. Siła elektromotoryczna indukowana w pierścieniu miedzianym jest jednak znacznie większa ze względu na jego przewodnictwo elektryczne, znacznie lepsze niż przewodnictwo pierścienia drewnianego.

5.

a. Nie; b. Tak.

7.

Tak, jeśli w poprzedniej (infinitezymalnej) chwili czasu wartość strumienia magnetyczna była różna od zera. Innymi słowy, pochodna strumienia magnetycznego po czasie powinna mieć niezerową wartość w punkcie t=0st=0s t=\SI{0}{\second}.

9.

Pętlę należy umieścić tak, aby linie pola magnetycznego były prostopadłe do wektora jednostkowego powierzchni pętli. Odpowiada to równoległemu ułożeniu linii pola w stosunku do powierzchni pętli.

11.

Patrząc od strony obwodu: a. Kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; b. Kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara.

13.

Podczas wnikania dysku w obszar pola indukowana SEM wytwarza w nim prąd przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Dopóki dysk pozostaje w obszarze pola, strumień magnetyczny nie zmienia się i prąd nie płynie. Podczas opuszczania obszaru pola przez dysk indukowany w nim prąd jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara.

15.

Kierunki widziane od strony magnesu: a. oraz d. Przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara; b., c. oraz e. Zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; f. Brak prądu.

17.

Ładunki dodatnie zgromadzą się na zachodniej części skrzydła (po lewej stronie pilota), podczas gdy ładunki ujemne zostaną wypchnięte do wschodniej części skrzydła (po prawej stronie pilota). W rezultacie końce lewej części skrzydła naładują się dodatnio, a prawej części – ujemnie.

19.

Wartość pracy przewyższa wartość energii kinetycznej pręta o wartość pracy wykonanej w celu przeciwdziałania indukowanej SEM.

21.

Efekt ekranowania zmiennego pola magnetycznego przez przewodzący arkusz występuje dzięki indukowanej w nim sile elektromotorycznej. Indukowana SEM wytwarza bowiem pole magnetyczne przeciwstawiające się zmianom pola magnetycznego pochodzącego ze źródła pod arkuszem. W rezultacie w obszarze ponad arkuszem wypadkowe pole magnetyczne jest zerowe. Jeżeli źródło wytwarzałoby statyczne pole magnetyczne, to SEM nie indukowałaby się w arkuszu, ponieważ do jej wytworzenia niezbędny jest zmienny w czasie strumień magnetyczny. Zatem statyczne pole magnetyczne nie będzie ekranowane.

23.

a. Brak indukowanego prądu, brak siły magnetycznej; b. Prąd indukowany zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, siła magnetyczna zwrócona w lewo; c. Brak indukowanego prądu, brak siły magnetycznej; d. Prąd indukowany przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, siła magnetyczna zwrócona w prawo; e. Brak indukowanego prądu, brak siły magnetycznej.

Zadania

25.

a. 3,8V3,8V; b. 2,2V2,2V; c. 0V0V.

27.

ε=dΦBdt=dBSdt=SdBdtε=dΦBdt=dBSdt=SdBdt \epsilon = - \d \Phi_B / \d t = - \d (BS) / \d t = -S\d B/ \d t, pole powierzchni równe jest S=πr2=π0,1m2=3,1410-2m2S=πr2=π0,1m2=3,1410-2m2 S = \pi r^2 = \pi (\SI{0,1}{\metre})^2 = \SI{3,14e-2}{\metre\squared}, zatem
B=1,5mTstB=1,5mTst B = \SI{1,5}{\milli\tesla\per\second} \cdot t, stąd ε=3,1410-2m21,5mTs=47mVε=3,1410-2m21,5mTs=47mV \epsilon = -\SI{3,14e-2}{\metre\squared} \cdot \SI{1,5}{\milli\tesla\per\second} = -\SI{47}{\milli\volt}, dla 0mst<2ms0mst<2ms \SI{0}{\milli\second} \leq t < \SI{2}{\milli\second},
B=3mTB=3mT B = \SI{3}{\milli\tesla}, stąd ε=3,1410-2m20mTs=0mVε=3,1410-2m20mTs=0mV \epsilon = -\SI{3,14e-2}{\metre\squared} \cdot \SI{0}{\milli\tesla\per\second} = \SI{0}{\milli\volt}, dla 2mst<5ms2mst<5ms \SI{2}{\milli\second} \leq t < \SI{5}{\milli\second},
B=3mTst+18mTB=3mTst+18mT B = -\SI{3}{\milli\tesla\per\second} \cdot t + \SI{18}{\milli\tesla}, stąd ε=3,1410-2m23mTs=94mVε=3,1410-2m23mTs=94mV \epsilon = -\SI{3,14e-2}{\metre\squared} \cdot (-\SI{3}{\milli\tesla\per\second}) = \SI{94}{\milli\volt}, dla 5mst6ms5mst6ms \SI{5}{\milli\second} \leq t \leq \SI{6}{\milli\second}.

Rysunek przedstawia wartości siły elektromotorycznej epsilon w funkcji czasu t. W przedziale czasu od t=0 do t=2 milisekundy, epsilon ma stałą wartość minus 47 miliwoltów. W chwili t=2 milisekundy, siła elektromotoryczna skokowo maleje do zera i pozostaje zerowa aż do chwili t=5 milisekund. W tejże chwili jej wartość skokowo rośnie do poziomu 94 miliwoltów. Wartość ta pozostaje niezmienna w przedziale czasu od t=5 milisekund to t=6 milisekund.
29.

Każda z otrzymanych wartości będzie dwudziestokrotnie większa.

31.

n̂=k̂n̂=k̂, dΦB=CysinωtdxdydΦB=Cysinωtdxdy, ΦB=Cab2sinωt2ΦB=Cab2sinωt2, ε=Cab2ωcosωt2ε=Cab2ωcosωt2.

33.

a. 7,8 10 3 V 7,8 10 3 V; b. Patrząc zgodnie z polem magnetycznym, kierunek prądu przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara.

35.

a. 150 mA 150mA ku dołowi rysunku; b. 232 mA 232mA ku górze rysunku; c. 0,093 mA 0,093mA ku dołowi rysunku.

37.

0,0015V0,0015V.

39.

ε=B0ldωcosωtε=B0ldωcosωt.

41.

ε=Blvcosθε=Blvcosθ.

43.

a. 210-19N210-19N \SI{2e-19}{\newton}; b. 1,25Vm1,25Vm; c. 0,3125V0,3125V; d. 16ms16ms.

45.

0,018A0,018A, kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

47.

4,67Vm4,67Vm.

49.

Wewnątrz solenoidu: B=μ0nIB=μ0nI oraz Edl=πr2μ0ndIdtEdl=πr2μ0ndIdt \oint \vec{E} \cdot \d \vec{l} = \pi r^2 \mu_0 n \cdot \d I / \d t, więc E=μ0nr2dIdtE=μ0nr2dIdt E = \mu_0 nr/2 \cdot \d I / \d t. Na zewnątrz solenoidu: E2πr=πR2μ0ndIdtE2πr=πR2μ0ndIdt E \cdot 2\pi r = \pi R^2 \mu_0 n \cdot \d I / \d t, więc E=μ0nR22rdIdtE=μ0nR22rdIdt.

51.

a. Ewew=r2dBdtEwew=r2dBdt E_{\text{wew}} = r/2 \cdot \d B / \d t, Ezew=R22rdBdtEzew=R22rdBdt E_{\text{zew}} = R^2/(2r) \cdot \d B / \d t; b. W=4,191023JW=4,191023J; c. W=πR2edBdt=1,0510-21JW=πR2edBdt=1,0510-21J W = -\pi R^2 e \cdot \d B / \d t = \SI{1,05e-21}{\joule}; d. Fm=410-13NFm=410-13N F_{\text{m}} = \SI{4e-13}{\newton}, Fe=2,710-22NFe=2,710-22N F_{\text{e}} = \SI{2,7e-22}{\newton}.

53.

7,1µA7,1µA.

55.

73 zwoje.

57.

a. ω=100πradsω=100πrads, ε=850Vsin100πradstε=850Vsin100πradst \epsilon = \SI{850}{\volt} \cdot \sin (100\pi \si{\radian\per\second} \cdot t); b. P=720Wsin2100πradstP=720Wsin2100πradst P = \SI{720}{\watt} \cdot \sin^2 (100\pi \si{\radian\per\second} \cdot t); c. P=360Wsin2100πradstP=360Wsin2100πradst P = \SI{360}{\watt} \cdot \sin^2 (100\pi \si{\radian\per\second} \cdot t).

59.

a. QQ jest proporcjonalne do BB; b. Wartość QQ zależy od orientacji pola względem płaszczyzny cewki. Maksymalna wartość ładunku oznacza, że pole jest prostopadłe, natomiast wartość zerowa – że pole jest równoległe.

61.

1,28A1,28A; a. 0,44A0,44A; b. 100W100W; c. 66W66W; d. 34W34W.

Zadania dodatkowe

63.

3As3As.

65.

2,83104A2,83104A; kierunek prądu wskazany na poniższym rysunku dotyczy rosnącego pola magnetycznego.

Rysunek przedstawia kołową, pionowo usytuowaną pętlę, znajdującą się pomiędzy biegunami magnesu, z lewej strony pętli - biegun N, a z prawej – biegun S. Pętli płynie prąd „I” zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek, patrząc od prawej strony rysunku.
67.

0,375V0,375V.

69.

a. 0,94V0,94V; b. 0,7N0,7N; c. 3,52Js3,52Js; d. 3,52W3,52W.

71.

Er=dBdtS2πrEr=dBdtS2πr.

73.

a. Rw+Rt=230V2A=115ΩRw+Rt=230V2A=115Ω, zatem Rw=95ΩRw=95Ω; b. I=εzεpRw+RtI=εzεpRw+Rt, zatem εp=172,5Vεp=172,5V; c. εp=115Vεp=115V.

Zadania trudniejsze

75.

Przy maksymalnej liczbie zwojów możliwych do wykonania z przewodu o danej długości.

77.

5,3V5,3V.

79.

ΦB=μ0I0a2πln1+bxΦB=μ0I0a2πln1+bx \Phi_B = \mu_0 I_0 a / (2\pi) \cdot \ln (1+b/x), ε=μ0I0abv2πxx+bε=μ0I0abv2πxx+b \epsilon = \mu_0 I_0 abv / [2\pi x (x+b)], zatem I=μ0I0abv2πRxx+bI=μ0I0abv2πRxx+b I = \mu_0 I_0 abv / [2\pi Rx (x+b)].

81.

a. 1,26107V1,26107V; b. 1,71108V1,71108V; c. 0V0V.

83.

a. v=mgRsinθB2l2cos2θv=mgRsinθB2l2cos2θ v = mgR\sin \theta /(B^2 l^2 \cos^2 \theta); b. mgvsinθmgvsinθ; c. Belka będzie się zsuwać z niezmienioną prędkością, a zaindukowany w niej prąd popłynie w przeciwnym kierunku.

85.

a. B=μ0nIB=μ0nI, ΦB=BA=μ0nIAΦB=BA=μ0nIA, 9,9104V9,9104V; b. 9,9104V9,9104V; c. ε=Edlε=Edl, E=1,6103VmE=1,6103Vm; d. 9,9104V9,9104V; e. Nie – z powodu braku symetrii walcowej problemu.

87.

a. 1,92106rads=1,83107obrmin1,92106rads=1,83107obrmin; b. Obliczona prędkość kątowa jest bardzo duża i niemożliwa do osiągnięcia przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia mechanicznego; c. Błędne założenie, że indukowane napięcie może osiągnąć wartość 12kV12kV.

89.

I=2μ0πa2I0nωRI=2μ0πa2I0nωR.

91.

L=mRv0B2D2L=mRv0B2D2.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.