Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

63.

Na poniższym rysunku przedstawiono leżący w jego płaszczyźnie długi, prostoliniowy przewód oraz pojedynczy zwój w kształcie prostokątnej ramki. Przewód jest równoległy do dłuższych boków ramki i odległy o 0,5m0,5m od bliższego boku. Oblicz szybkość zmiany natężenia prądu w przewodzie w chwili, w której indukowana w ramce siła elektromotoryczna wynosi 2V2V.

Rysunek przedstawia fragment poziomego, prostoliniowego przewodu, w którym ku prawej stronie rysunku – płynie prąd o natężeniu I. Poniżej przewodu, na płaszczyźnie rysunku – znajduje się prostokątna ramka. Dłuższe boki tej ramki są poziome. Górny bok ramki, bliższy przewodu – znajduje się w odległości pół metra od tegoż przewodu. Długość dłuższych boków ramki wynosi 3 metry, a boków krótszych – pół metra.
64.

Dwie równoległe, odległe od siebie o 30cm30cm długie szyny stanowią część przewodu elektrycznego w kształcie litery U. Powierzchnia przewodu znajduje się w całości w jednorodnym, prostopadłym do niej polu magnetycznym. Wartość indukcji tego pola wynosi 2T2T, a jej wektor zwrócony jest od płaszczyzny przewodu. Po szynach, w kierunku od łączącej je części przewodu, ślizga się ze stałą prędkością równą 1,5cms1,5cms metalowy pręt o masie 500g500g. Całkowita rezystancja pręta i przewodu wynosi 150Ω150Ω.

 1. Określ kierunek i wartość indukowanego prądu;
 2. Wyznacz kierunek indukowanego prądu, gdy wektor indukcji magnetycznej zwrócony jest do płaszczyzny przewodu;
 3. Określ kierunek indukowanego prądu, gdy wektor indukcji magnetycznej zwrócony jest do płaszczyzny tego przewodu, a pręt porusza się w kierunku do części przewodu łączącej długie szyny.
65.

Pomiędzy biegunami elektromagnesu z rdzeniem w kształcie podkowy umieszczono kołową, przewodzącą pętlę o promieniu 1,5cm1,5cm i rezystancji 25Ω25Ω. Pole magnetyczne wytwarzane przez elektromagnes jest jednorodne i prostopadłe do powierzchni pętli, a uzwojenie elektromagnesu zasilane jest prądem o zmieniającym się w czasie natężeniu. Przyjąwszy, że szybkość zmiany wartości indukcji magnetycznej pola elektromagnesu wynosi 100mTs100mTs, wyznacz natężenie i kierunek prądu indukowanego w pętli.

66.

Metalowy pręt o długości 25cm25cm umieszczono prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego o wartości indukcji równej 3T3T.

 1. Wyznacz siłę elektromotoryczną indukowaną między końcami tego pręta, gdy pozostaje on w spoczynku;
 2. Wyznacz SEM, gdy pręt porusza się z prędkością 50cms50cms w kierunku prostopadłym do jego długości i linii pola magnetycznego.
67.

Składającą się z 50 zwojów cewkę o powierzchni 10cm210cm2 umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym prostopadłym do jej płaszczyzny. Oblicz średnią wartość siły elektromotorycznej indukowanej w tej cewce podczas jej obrotu o kąt 180°180° w czasie 0,2s0,2s. Wartość indukcji magnetycznej wynosi 0,75T0,75T.

68.

Dwuzwojową, wykonaną z giętkiego przewodu płaską pętlę umieszczono we wnętrzu długiego solenoidu. Solenoid, w którym płynie prąd o natężeniu I0I0, nawinięto z gęstością nn zwojów na metr długości. Powierzchnia SS tej pętli zmienia się wskutek rozciągania jej boków, przy czym podczas rozciągania płaszczyzna pętli jest zawsze prostopadła do osi solenoidu. Oblicz siłę elektromotoryczną indukowaną w pętli, jeżeli dane są: n=500n=500, I0=20AI0=20A, S=20cm2S=20cm2 oraz dSdt=100cm2mindSdt=100cm2min.

69.

Przedstawiony na załączonym rysunku przewodzący pręt MNMN porusza się wzdłuż metalowych szyn, odległych od siebie o 25cm25cm. Układ znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym, którego wektor indukcji o wartości 0,75T0,75T zwrócony jest do płaszczyzny rysunku. Rezystancja pręta i szyn jest pomijalnie mała, natomiast rezystor włączony pomiędzy punktami PP i QQ ma opór równy 0,25Ω0,25Ω.

 1. Wyznacz wartość i kierunek siły elektromotorycznej indukowanej w pręcie, jeżeli porusza się on w prawo z prędkością 5ms5ms;
 2. Jakiej siły należy użyć, aby utrzymać podaną wartość prędkości pręta?
 3. Jaką pracę w jednostce czasu wykonuje powyższa siła?
 4. Oblicz moc wydzielaną w rezystorze.


Rysunek przedstawia prostokątny obszar, w którym istnieje jednorodne pole magnetyczne o indukcji B – prostopadłe do płaszczyzny tegoż rysunku. Pole to zwrócone jest do płaszczyzny rysunku. Dłuższe boki obszaru pola są poziome. W obszarze pola, w odległości 25 centymetrów od siebie – umieszczone są poziome, przewodzące szyny. Prawe końce szyn połączone są ze sobą rezystorem o wartości 0,25 oma. Górny punkt połączenia rezystora z szynami oznaczony jest literą P, dolny – literą Q. Na szynach, w pewnej odległości od ich lewych końców – umieszczony jest przewodzący pręt. Pręt ten jest prostopadły do szyn. Górny punkt styku rezystora z szynami oznaczony jest literą M, dolny – literą N. Pręt porusza się w poziomie, ku prawej stronie rysunku, z prędkością 5 metrów na sekundę, której wektor zaznaczony jest na rysunku.
70.

Wykonaną z drutu kołową pętlę o promieniu 10cm10cm zaopatrzono w pionową oś i umieszczono w jednorodnym, prostopadłym do tej osi polu magnetycznym o wartości indukcji wynoszącej 2G2G („gauss”, 1G=10-4T1G=10-4T \SI{1}{\gauss} = 10^{-4} \si{\tesla}). Pętla obraca się wokół tej osi z częstotliwością 5Hz5Hz.

 1. Wyprowadź wyrażenie opisujące zmianę w czasie strumienia magnetycznego przenikającego pętlę;
 2. Określ w funkcji czasu natężenie prądu płynącego w pętli, jeżeli jej rezystancja wynosi 10Ω10Ω.


Rysunek przedstawia kołową pętlę, obracającą się wokół pionowej osi, przechodzącej przez jej średnicę, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Prędkość kątowa ramki wynosi omega. Ramka umieszczona jest w jednorodnym, poziomym polu magnetycznym o indukcji B. Linie sił pola zwrócone są ku prawej stronie rysunku.
71.

Pole magnetyczne pomiędzy biegunami elektromagnesu z rdzeniem w kształcie podkowy jest jednorodne i ma symetrię walcową względem osi łączącej geometryczne środki tych biegunów. Na skutek zmiany natężenia prądu płynącego w elektromagnesie wartość indukcji pola magnetycznego zmienia się z szybkością dBdtdBdt. Określ natężenie pola elektrycznego w funkcji odległości rr od osi łączącej bieguny elektromagnesu.

72.

W długim solenoidzie o promieniu aa nawiniętym z gęstością nn zwojów na jednostkę długości płynie prąd zmienny o natężeniu opisanym funkcją It=I0sinωtIt=I0sinωt, w której I0I0 oraz ωω są stałymi. Solenoid, w sposób pokazany na poniższym rysunku, otacza podwójna pętla wykonana z drutu. Promień pętli bb jest większy od promienia solenoidu (b>ab>a), a jej rezystancja jest równa RR. Wyznacz natężenie i kierunek prądu indukowanego w tej pętli w chwili t=0st=0s.

Rysunek przedstawia perspektywiczny widok pionowego, długiego i smukłego solenoidu, o promieniu uzwojenia wynoszącym a. W połowie swojej wysokości, solenoid ten otoczony jest dwoma poziomymi zwojami przewodu o tym samym promieniu b, większym od promienia uzwojenia solenoidu. Zwoje umieszczone są w pewnej odległości jeden nad drugim, niewielkiej w porównaniu do wysokości solenoidu. Zwoje te połączone są ze sobą odcinkami przewodów. Lewy koniec dolnego zwoju połączony jest z prawym końcem zwoju, znajdującego się ponad nim. Prawy koniec dolnego zwoju połączony jest z lewym końcem zwoju, znajdującego się ponad nim.
73.

Szeregowy silnik prądu stałego zasilany jest ze źródła prądu o napięciu 230V230V. Rezystancja uzwojenia twornika tego urządzenia równa jest 20Ω20Ω. W czasie pracy z nominalną prędkością obrotową natężenie prądu pobieranego przez silnik ze źródła zasilania wynosi 0,5A0,5A, a w chwili rozruchu silnik pobiera prąd o natężeniu 2A2A.

 1. Oblicz rezystancję uzwojenia wzbudzającego pole magnetyczne tego silnika;
 2. Oblicz siłę przeciwelektromotoryczną indukowaną w silniku podczas jego pracy z nominalną prędkością obrotową;
 3. Wyznacz siłę przeciwelektromotoryczną, jeżeli silnik pracuje z prędkością obrotową różną od nominalnej i pobiera prąd o natężeniu 1A1A.
74.

Sumaryczna rezystancja uzwojenia twornika i cewki wzbudzającej pole magnetyczne w silniku o konstrukcji szeregowej wynosi 6Ω6Ω. Silnik ten, zasilany ze źródła prądu o napięciu 230V230V i pracujący z nominalną prędkością obrotową, pobiera prąd o natężeniu 4A4A.

 1. Oblicz indukowaną siłę przeciwelektromotoryczną;
 2. Oblicz natężenie prądu pobieranego przez silnik w chwili włączenia. W jaki sposób można uniknąć poboru tak dużego prądu?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.