Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

6.1

Palnik Bunsena.

6.2

Długość fali odpowiadająca maksimum mocy promieniowania zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury.

6.3

TαTβ=130,58TαTβ=130,58 T_{\alpha}/T_{\beta}=1/\sqrt{3} \cong \num{0,58}, więc gwiazda ββ \beta jest gorętsza.

6.4

3,310-19J3,310-19J \SI{3,3e-19}{\joule}.

6.5

Wnioski byłyby podobne, gdyż ΔEE10-21ΔEE10-21 \prefop{\Delta}E/E\approx 10^{-21}.

6.6

0,91V0,91V -\SI{0,91}{\volt}, 1040 nm 1040 nm \SI{1040}{\nano\metre} .

6.7

h=6,410-34Js=410-15eVsh=6,410-34Js=410-15eVs h=\SI{6,4e-34}{\joule\second}=\SI{4e-15}{\electronvolt\second}, 3,5%3,5% -\SI{3,5}{\percent}.

6.8

71 pm + 0,5 λ C = 72,215 pm 71 pm + 0,5 λ C = 72,215 pm \SI{71}{\pico\metre}+\num{,5}\lambda_{\text{C}}=\SI{72,215}{\pico\metre} , Δλmin=0mΔλmin=0m (\prefop{\Delta}\lambda)_{\text{min}}=\SI{0}{\metre} dla kąta 0 ° 0 ° \SI{0}{\degree} .

6.9

121,5 nm 121,5 nm \SI{121,5}{\nano\metre} i 91,1 nm 91,1 nm \SI{91,1}{\nano\metre} . Nie, ta seria znajduje się w zakresie ultrafioletowym.

6.10

v 2 = 1,1 10 6 m s 0,0036 c v 2 = 1,1 10 6 m s 0,0036 c v_2=\SI{1,1e6}{\metre\per\second}\cong \num{0,0036}c , L2=2L2=2 L_2=2\hbar, Ek2=3,4eVEk2=3,4eV E_{\text{k}2}=\SI{3,4}{\electronvolt}.

6.11

1,7 pm 1,7 pm \SI{1,7}{\pico\metre} .

6.12

λ = 2 π n a 0 = 2 3,324 Å = 6,648 Å λ = 2 π n a 0 = 2 3,324 Å = 6,648 Å \lambda=2\pi na_0=2\cdot\SI{3,324}{\angstrom}=\SI{6,648}{\angstrom} .

6.13

λ = 1,417 pm λ = 1,417 pm \lambda=\SI{1,417}{\pico\metre} , E k = 261,56 keV E k = 261,56 keV E_{\text{k}}=\SI{261,56}{\kilo\electronvolt} .

6.14

0,052°0,052° \SI{0,052}{\degree}.

6.15

Podwoiłoby ją.

Pytania

1.

Żółta gwiazda.

3.

Kolor zmienia się od czerwonego do fioletowego przez wszystkie kolory tęczy.

5.

Nie będzie między nimi różnic.

7.

Ludzkie oko nie odbiera fal elektromagnetycznych w zakresie podczerwonym.

9.

Nie.

11.

Wyznaczając punkt przecięcia prostej z osią wartości napięcia (praca wyjścia) i nachylenie wykresu (stała Plancka).

14.

Cząstkowej.

16.

Odpowiedzi mogą być różne.

18.

Nie; Tak.

20.

Nie.

22.

Pod kątem prostym.

25.

Są w stanie podstawowym.

28.

Zwiększy się.

30.

Dla większych n n n .

31.

Tak, nadmiar powyżej 13,6 eV 13,6 eV \SI{13,6}{\electronvolt} stanie się energią kinetyczną wolnego elektronu.

33.

Nie.

35.

Promieniowanie rentgenowskie, ze względu na najlepszą zdolność rozdzielczą.

37.

Fala de Broglie’a protonu.

39.

Ponieważ obiekty makroskopowe mają niemierzalnie małą długość fali de Broglie’a.

40.

Aby uniknąć zderzeń elektronów z cząsteczkami powietrza.

46.

Nie.

Zadania

49.

a. 0,81eV0,81eV \SI{0,81}{\electronvolt}; b. 2,110232,11023 \num{2,1e23}; c. 2min20s2min20s \SI{2}{\minute}\SI{20}{\second}.

51.

a. 7245K7245K \SI{7245}{\kelvin}; b. 3,62µm3,62µm \SI{3,62}{\micro\metre}.

53.

Około 3K3K \SI{3}{\kelvin}.

55.

4,835 10 18 Hz 4,835 10 18 Hz \SI{4,835e18}{\hertz} , 0,62Å0,62Å \SI{0,62}{\angstrom}.

57.

263 nm 263 nm \SI{263}{\nano\metre} ; Nie.

59.

3,69 eV 3,69 eV \SI{3,69}{\electronvolt} .

61.

4,09 eV 4,09 eV \SI{4,09}{\electronvolt} .

63.

5,54 eV 5,54 eV \SI{5,54}{\electronvolt} .

65.

a. 1,89 eV 1,89 eV \SI{1,89}{\electronvolt} ; b. 459 THz 459 THz \SI{459}{\tera\hertz} ; c. 1,21 V 1,21 V \SI{1,21}{\volt} .

67.

264 nm 264 nm \SI{264}{\nano\metre} , UV.

69.

1,95 10 6 m s 1,95 10 6 m s \SI{1,95e6}{\metre\per\second} .

71.

1,66 10 -32 kg m s 1,66 10 -32 kg m s \SI{1,66e-32}{\kilogram\metre\per\second} .

73.

56,21 eV 56,21 eV \SI{56,21}{\electronvolt} .

75.

6,63 10 -23 kg m s 6,63 10 -23 kg m s \SI{6,63e-23}{\kilogram\metre\per\second} , 124 keV 124 keV \SI{124}{\kilo\electronvolt} .

77.

82,9 fm 82,9 fm \SI{82,9}{\femto\metre} , 15 MeV 15 MeV \SI{15}{\mega\electronvolt} .

81.

Δλ30Δλ45=45,74%Δλ30Δλ45=45,74% \prefop{\Delta}\lambda_{30}/\prefop{\Delta}\lambda_{45}=\SI{45,74}{\percent}.

83.

121,5 nm 121,5 nm \SI{121,5}{\nano\metre} .

85.

a. 0,661 eV 0,661 eV \SI{0,661}{\electronvolt} ; b. -10,2 eV -10,2 eV \SI{-10,2}{\electronvolt} ; c. 1,511 eV 1,511 eV \SI{1,511}{\electronvolt} .

87.

3038 THz 3038 THz \SI{3038}{\tera\hertz} .

89.

97,33 nm 97,33 nm \SI{97,33}{\nano\metre} .

91.

a. h π h π h/\pi ; b. 3,4 eV 3,4 eV \SI{3,4}{\electronvolt} ; c. -6,8 eV -6,8 eV \SI{-6,8}{\electronvolt} ; d. -3,4 eV -3,4 eV \SI{-3,4}{\electronvolt} .

93.

n = 4 n = 4 n=4 .

95.

365 nm 365 nm \SI{365}{\nano\meter} , UV.

97.

Nie.

98.

7 7 7 .

100.

145,5 pm 145,5 pm \SI{145,5}{\pico\metre} .

102.

a. 20 fm 20 fm \SI{20}{\femto\metre} ; b. 9 fm 9 fm \SI{9}{\femto\metre} .

104.

a. 2,103 eV 2,103 eV \SI{2,103}{\electronvolt} ; b. 0,846 nm 0,846 nm \SI{0,846}{\nano\metre} .

106.

80,9 pm 80,9 pm \SI{80,9}{\pico\metre} .

108.

2,21 10 -20 m s 2,21 10 -20 m s \SI{2,21e-20}{\metre\per\second} .

110.

9,92910329,9291032 \num{9,929e32}.

112.

γ=1060γ=1060 \gamma=\num{1060}, 0,001 24fm0,001 24fm \SI{0,00124}{\femto\metre}.

114.

24,11V24,11V \SI{24,11}{\volt}.

115.

a. P=2Ic=8,6710-6Nm2P=2Ic=8,6710-6Nm2 P=2I/c=\SI{8,67e-6}{\newton\per\metre\squared}; b. a=PAm=8,6710-4ms2a=PAm=8,6710-4ms2 a=PA/m=\SI{8,67e-4}{\metre\per\second\squared}; c. 74,91ms74,91ms \SI{74,91}{\metre\per\second}.

117.

x=4,965x=4,965 x=\num{4,965}.

Zadania dodatkowe

119.

7,1241016Wm37,1241016Wm3 \SI{7,124e16}{\watt\per\metre\cubed}.

121.

1,034eV1,034eV \SI{1,034}{\electronvolt}.

123.

5,9310185,931018 \num{5,93e18}.

125.

387,8nm387,8nm \SI{387,8}{\nano\metre}.

127.

a. 4,0210154,021015 \num{4,02e15}; b. 0,533mW0,533mW \SI{0,533}{\milli\watt}.

130.

a. 0,132pm0,132pm \SI{0,132}{\pico\metre}; b. 9,39MeV9,39MeV \SI{9,39}{\mega\electronvolt}; c. 0,047MeV0,047MeV \SI{0,047}{\mega\electronvolt}.

132.

a. 2kJ2kJ \SI{2}{\kilo\joule}; b. 1,3310-5kgms1,3310-5kgms \SI{1,33e-5}{\kilogram\metre\per\second}; c. 1,3310-5N1,3310-5N \SI{1,33e-5}{\newton}; d. Tak.

134.

a. 0,003nm0,003nm \SI{0,003}{\nano\metre}; b. 105,56°105,56° \SI{105,56}{\degree}.

136.

n=3n=3 n=3.

138.

a. a02a02 a_0/2; b. -54,4eVn2-54,4eVn2 \SI{-54,4}{\electronvolt}/n^2; c. a03a03 a_0/3, -122,4eVn2-122,4eVn2 \SI{-122,4}{\electronvolt}/n^2.

140.

a. 3636 36; b. 18,2nm18,2nm \SI{18,2}{\nano\metre}; c. UV.

142.

396nm396nm \SI{396}{\nano\metre}, 5,23neV5,23neV \SI{5,23}{\nano\electronvolt}.

144.

7,3keV7,3keV \SI{7,3}{\kilo\electronvolt}.

146.

728ms728ms \SI{728}{\metre\per\second}, 1,5µV1,5µV \SI{1,5}{\micro\volt}.

148.

λ=hcEk2E0+Ek=3,705nmλ=hcEk2E0+Ek=3,705nm \lambda=hc/\sqrt{E_{\text{k}}(2E_0+E_{\text{k}})}=\SI{3,705}{\nano\metre}, Ek=100keVEk=100keV E_{\text{k}}=\SI{100}{\kilo\electronvolt}.

150.

ΔλCeΔλCp=mpme=1836ΔλCeΔλCp=mpme=1836 \prefop{\Delta}\lambda_{\text{C}}^{\text{e}}/\prefop{\Delta}\lambda_{\text{C}}^{\text{p}}=m_{\text{p}}/m_{\text{e}}=\num{1836}.

152.

(Dowód)

154.

5,11017Hz5,11017Hz \SI{5,1e17}{\hertz}.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.