Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

6.1

Należy ustawić powierzchnię tak, aby wersor normalny był prostopadły do E E .

6.2

m a b 2 2 m a b 2 2.

6.3

a. 3,4 10 5 N m 2 C 3,4 10 5 N m 2 C ; b. 3,4 10 5 N m 2 C 3,4 10 5 N m 2 C ; c. 3,4 10 5 N m 2 C 3,4 10 5 N m 2 C ; d. 0Nm2C0Nm2C.

6.4

W tym przypadku mamy tylko E zew E zew . Odpowiedź brzmi: tak.

6.5

E=λ02πε0dr̂E=λ02πε0dr̂, ten wynik jest zgodny z obliczeniami z Podrozdziału 5.5 Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego rozkładu ładunków, gdzie znaleźliśmy natężenie pola elektrycznego, całkując po ładunku zgromadzonym na drucie. Zauważ, o ile prostsze są obliczenia natężenia pola elektrycznego z wykorzystaniem prawa Gaussa.

6.6

Gdyby naokoło znajdowały się inne naładowane obiekty, to ładunki na powierzchni kuli niekoniecznie miałyby symetrię sferyczną; byłoby więcej ładunków w pewnych kierunkach niż w innych.

Pytania

1.

a. Jeżeli płaska powierzchnia jest ustawiona prostopadle do wektora natężenia pola elektrycznego, to strumień jest maksymalny; b. Jeżeli płaska powierzchnia jest ustawiona równolegle do wektora natężenia pola elektrycznego, to strumień jest minimalny.

3.

Prawda.

5.

Ponieważ wektor natężenia pola elektrycznego zmienia się proporcjonalnie do 1 r 2 1 r 2 , strumienie są identyczne, gdyż S = 4 π r 2 S= 4 π r 2 .

7.

a. Nie; b. Zero.

9.

Oba pola zmieniają się tak, jak 1 r 2 1 r 2 . Ponieważ stała grawitacyjna jest wielokrotnie mniejsza od 14πε014πε0, to natężenie pola grawitacyjnego jest wiele rzędów słabsze niż natężenie pola elektrostatycznego.

11.

Nie, to pole wytworzone przez wszystkie ładunki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz powierzchni Gaussa.

13.

Tak, korzystając z zasady superpozycji.

15.

Możemy użyć powierzchni Gaussa o dowolnym kształcie. Jedyne ograniczenie polega na tym, że musimy umieć policzyć całkę po powierzchni Gaussa; dlatego wybieramy pudełko lub walec jako najbardziej poręczne kształty powierzchni Gaussa.

17.

Tak.

19.

Skoro natężenie pola elektrycznego wewnątrz przewodnika jest równe zero, to ładunek 2 µC 2 µC zostanie wyindukowany na wewnętrznej powierzchni wnęki. To spowoduje, że ładunek + 2 µC + 2 µC pojawi się na zewnętrznej powierzchni, dając wypadkowy ładunek na powierzchni równy 3 µC 3 µC .

Zadania

21.

ΦE=ES=EScosθ=2,2104Nm2CΦE=ES=EScosθ=2,2104Nm2C \Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta = \SI{2.2e4}{\newton\metre\squared\per\coulomb} pole elektryczne zgodne z kierunkiem wersora normalnego, ΦE=ES=EScosθ=2,2104Nm2CΦE=ES=EScosθ=2,2104Nm2C \Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta = -\SI{2.2e4}{\newton\metre\squared\per\coulomb} pole elektryczne przeciwne do wersora normalnego.

23.

E = σ 2 ε 0 = Φ E S σ = 2 ε 0 Φ E S = 2,12 10 -13 C m E = σ 2 ε 0 = Φ E S σ = 2 ε 0 Φ E S = 2,12 10 -13 C m E = \sigma / (2 \epsilon_0) = \Phi_E / S \implies \sigma = 2 \epsilon_0 \Phi_E / S = \SI{2,12e-13}{\coulomb\per\metre}

25.

a. ΦE = 0 17 N m 2 C ΦE = 0 17 N m 2 C ; b. ΦE=0Nm2CΦE=0Nm2C; c. ΦE=0,2Nm2CΦE=0,2Nm2C.

27.

ΦE = 3,8 10 4 N m 2 C ΦE= 3,8 10 4 N m 2 C .

29.

Ez=2λ4πε0zk̂Ez=2λ4πε0zk̂ \vec{E} \apply (z) = 2\lambda / (4\pi \epsilon_0 z) \cdot \hat{k}, ΦE=SEn̂dS=λlε0ΦE=SEn̂dS=λlε0 \Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \d S = \lambda l / \epsilon_0.

31.

a. ΦE = 3,39 10 3 N m 2 C ΦE= 3,39 10 3 N m 2 C ; b. ΦE=0Nm2CΦE=0Nm2C; c. ΦE = 2,25 10 5 N m 2 C ΦE= 2,25 10 5 N m 2 C ; d. ΦE = 90,4 N m 2 C ΦE= 90,4 N m 2 C .

33.

ΦE = 1,13 10 6 N m 2 C ΦE= 1,13 10 6 N m 2 C .

35.

Zbuduj duży sześcian z ładunkiem q q w środku, używając do tego celu sześcianów o boku a a. Będziesz potrzebował ośmiu sześcianów o boku a a do zbudowania dużego sześcianu. Zaznaczona (pociemniona) ścianka małego sześcianu stanowiłaby 1 24 124 całej powierzchni dużego sześcianu; dlatego strumień przez tę zaznaczoną powierzchnię wynosi ΦE=q24ε0ΦE=q24ε0.

37.

q = 3,54 10 −7 C q= 3,54 10 −7 C .

39.

Zero, ponieważ strumień wchodzący jest równy strumieniowi wychodzącemu.

41.

E=Qr4πε0R3E=Qr4πε0R3, kiedy rRrR i E=Q4πε0r2E=Q4πε0r2 dla r>Rr>R.

43.

E S = λ l ε 0 E = 4,5 10 7 N C E S = λ l ε 0 E = 4,5 10 7 N C .

45.

a. E=0NCE=0NC \vec{E} = \SI{0}{\newton\per\coulomb}; b. E=0NCE=0NC \vec{E} = \SI{0}{\newton\per\coulomb}; c. E=6,74106NCr̂E=6,74106NCr̂.

47.

a. E=0NCE=0NC E = \SI{0}{\newton\per\coulomb}; b. E = 2,7 10 6 N C E= 2,7 10 6 N C .

49.

a. Tak, długość pręta jest o wiele większa od odległości od rozpatrywanego punktu; b. Nie, długość pręta jest porównywalna z odległością od rozpatrywanego punktu; c. Tak, długość pręta jest o wiele większa od odległości od rozpatrywanego punktu; d. Nie, długość pręta jest porównywalna z odległością od rozpatrywanego punktu.

51.

a. E=Rσε0rr̂σ=Erε0R=5,3110-11Cm2E=Rσε0rr̂σ=Erε0R=5,3110-11Cm2 \vec{E} = R\sigma / (\epsilon_0 r) \cdot \hat{r} \implies \sigma = Er\epsilon_0 / R = \SI{5,31e-11}{\coulomb\per\metre\squared}, λ=2πrσ=3,3410-12Cmλ=2πrσ=3,3410-12Cm \lambda = 2\pi r \sigma = \SI{3,34e-12}{\coulomb\per\metre}; b. ΦE=qwewε0=0,019Nm2CΦE=qwewε0=0,019Nm2C \Phi_E = q_{\text{wew}} / \epsilon_0 = \SI{0,019}{\newton\metre\squared\per\coulomb}.

53.

E2πrl=ρπr2lε0E=ρr2ε0E2πrl=ρπr2lε0E=ρr2ε0, kiedy rRrR; E2πrl=ρπR2lε0E=ρR22ε0rE2πrl=ρπR2lε0E=ρR22ε0r, kiedy r>Rr>R.

55.

ΦE = q wew ε 0 q wew = - 4,45 10 -10 C ΦE = q wew ε 0 q wew = - 4,45 10 -10 C .

57.

qwew=45παr5qwew=45παr5 q_{\text{wew}} = 4/5 \cdot \pi \alpha r^5, E=αr35ε0E=αr35ε0 E = \alpha r^3 / (5\epsilon_0), dla rRrR r \leq R, qcał=45παR5qcał=45παR5 q_{\text{cał}} = 4/5 \cdot \pi \alpha R^5, E=αR55ε0r2E=αR55ε0r2 E = \alpha R^5 / (5\epsilon_0 r^2), dla r>Rr>R r > R.

59.

Całkując przez części otrzymujemy: qwew=4πρ0eαrr2α+2rα2+2α3+2α3qwew=4πρ0eαrr2α+2rα2+2α3+2α3 q_{\text{wew}} = 4\pi \rho_0 [-e^{-\alpha r} (r^2/\alpha + 2r/\alpha^2 + 2/\alpha^3) + 2/\alpha^3], a z tego wynika, że E=ρ0r2ε0eαrr2α+2rα2+2α3+2α3E=ρ0r2ε0eαrr2α+2rα2+2α3+2α3 E = \rho_0 / r^2 \epsilon_0 \cdot [-e^{-\alpha r} (r^2/\alpha + 2r/\alpha^2 + 2/\alpha^3) + 2/\alpha^3].

61.


Rysunek przedstawia kulę z dwoma wnękami. Ładunek dodatni qa jest w jednej wnęce, a ładunek dodatni qb jest w drugiej wnęce. Ładunek dodatni q0 znajduje się poza kulą w odległości r od jej środka.
63.

a. Na zewnątrz: E2πrl=λlε0E=3Cm2πε0rE2πrl=λlε0E=3Cm2πε0r, wewnątrz: E=0NCE=0NC; b.

Pokazane jest zacienione koło ze znakami plus wokół jego krawędzi. Strzałki wychodzą radialnie z koła na zewnątrz.
65.

a. Na zewnątrz: E2πrl=λlε0E=λ2πε0rE2πrl=λlε0E=λ2πε0r, wewnątrz: E=0NCE=0NC; b.

Pokazany jest wykres zależności E od r. Wykres wznosi się pionowo z punktu R na osi r. Następnie stopniowo obniża się i zbliża do osi r.
67.

E = 5,65 10 4 N C E= 5,65 10 4 N C .

69.

Na zewnątrz: λ=λlε0E=aσε0rλ=λlε0E=aσε0r, wewnątrz: E=0NCE=0NC, ponieważ ładunek wewnątrz jest równy zero (q=0Cq=0C).

71.

a. E=0NCE=0NC; b. E2πrL=Qε0E=Q2πε0rLE2πrL=Qε0E=Q2πε0rL; c. E=0NCE=0NC, gdyż albo rr wypada wewnątrz drugiej powłoki, albo gdy na zewnątrz, to ładunek wewnętrzny wynosi zero (q=0Cq=0C).

Zadania dodatkowe

73.

SEn̂dS=a4SEn̂dS=a4 \iint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \d S = a^4.

75.

a. SEn̂dS=E0πr2SEn̂dS=E0πr2 \iint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \d S = E_0 \pi r^2; b. Zero, ponieważ strumień przez górną powierzchnię znosi się ze strumieniem przez dolną powierzchnię półkuli.

77.

ΦE=qwewε0ΦE=qwewε0; są dwa przyczynki do całki powierzchniowej: jeden od ścianki w x = 0 m x= 0 m , a drugi od ścianki w x = 2 m x= 2 m ; E0m15m2+E2m15m2=qwewε0=100Nm2CE0m15m2+E2m15m2=qwewε0=100Nm2C, gdzie znak minus oznacza, że w x=0mx=0m, pole elektryczne jest skierowane wzdłuż dodatniego x x, a wersor normalny wzdłuż ujemnego x x. W x = 2 m x= 2 m , wersor normalny i pole elektryczne skierowane są zgodnie q wew = ε 0 ΦE = -8,85 10 -10 C q wew = ε 0 ΦE = -8,85 10 -10 C .

79.

Nie zachowywał właściwych kierunków wektorów powierzchni lub pola elektrycznego.

81.

a. σ = 3 10 -3 C m 2 σ= 3 10 -3 C m 2 , + 3 10 -3 C m 2 + 3 10 -3 C m 2 na jednej i 3 10 -3 C m 2 3 10 -3 C m 2 na drugiej; b. E = 3,39 10 8 N C E= 3,39 10 8 N C .

83.

Poprowadź, wzdłuż osi z z cylindryczną powierzchnię Gaussa o powierzchni przekroju poprzecznego S S. Dla za2za2 mamy qwew=ρSaqwew=ρSa, ΦE=ρSaε0E=ρa2ε0ΦE=ρSaε0E=ρa2ε0, natomiast dla za2za2 otrzymujemy qwew=ρS2zqwew=ρS2z, E2S=ρS2zε0E=ρzε0E2S=ρS2zε0E=ρzε0.

85.

a. E=ρ1b13a13+ρ2b23a233ε0r2E=ρ1b13a13+ρ2b23a233ε0r2 E = [\rho_1 (b_1^3 - a_1^3) + \rho_2 (b_2^3-a_2^3)]/(3\epsilon_0 r^2); b. E=ρ1b13a13+ρ2r3a233ε0r2E=ρ1b13a13+ρ2r3a233ε0r2 E = [\rho_1 (b_1^3 - a_1^3) + \rho_2 (r^3-a_2^3)]/(3\epsilon_0 r^2); c. E=ρ1b13a133ε0r2E=ρ1b13a133ε0r2 E = \rho_1 (b_1^3-a_1^3)/(3\epsilon_0 r^2); d. E=ρ1r3a133ε0r2E=ρ1r3a133ε0r2 E = \rho_1 (r^3-a_1^3)/(3\epsilon_0 r^2); e. E=0NCE=0NC E = \SI{0}{\newton\per\coulomb}.

87.

Natężenie pola elektrycznego wytworzonego przez płytę bez otworu: E=σ2ε0E=σ2ε0; natężenie pola elektrycznego otworu wypełnionego z σσ: E=σ2ε01zR2+z2E=σ2ε01zR2+z2. Stąd Ewyp=σ2ε0hR2+h2Ewyp=σ2ε0hR2+h2.

89.

a. E=0NCE=0NC; b. E=q14πε0r2E=q14πε0r2; c. E=q1+q24πε0r2E=q1+q24πε0r2; d. 0C0C, q1q1q1q1, q1+q2q1+q2.

Zadania trudniejsze

91.

Korzystając z danej odległości do gwiazdy Wega równej 237 10 15 m 237 10 15 m 1 i podanej średnicy lustra wynoszącej 2,4m2,4m,2 znajdujemy, dla długości fali promieniowania równej 555,6 nm 555,6 nm , że Wega emituje 1,1 10 25 J s 1,1 10 25 J s w tym zakresie długości fal. Zauważ, że strumień przechodzący przez lustro jest stały.

93.

Z symetrii układu wynika, że E E jest prostopadłe do płaszczyzny i stałe na dowolnej płaszczyźnie równoległej do danej. Do obliczenia natężenia pola elektrycznego wybieramy pokazaną na rysunku cylindryczną powierzchnię Gaussa. Wysokość cylindra wynosi 2 x 2x, a cylinder jest umieszczony tak, że płaszczyzna dzieli go na dwie połowy. Ponieważ E E jest prostopadłe do każdej z podstaw i równoległe do ścianki bocznej cylindra, otrzymujemy E S ES jako strumień przechodzący przez każdą z podstaw i zerowy strumień przez ściankę boczną. Ładunek zamknięty w cylindrze wynosi σ S σS, zatem z prawa Gaussa 2 E S = σ S ε 0 2 E S = σ S ε 0 i natężenie pola elektrycznego od nieskończonej płaszczyzny ładunków wynosi E=σ2ε0E=σ2ε0, w zgodzie z wynikiem otrzymanym uprzednio w rozdziale.

95.

Każda strona płyty posiada ładunek Q2Q2, bo wypadkowy ładunek wynosi QQ: σ=Q2Sσ=Q2S, SEn̂dS=2σΔSε0EP=σε0=Q2ε0SSEn̂dS=2σΔSε0EP=σε0=Q2ε0S \prefop{\u{222F}}_S \vec{E} \cdot \hat{n} \d S = 2 \sigma \prefop{\Delta} S / \epsilon_0 \implies E_P = \sigma / \epsilon_0 = Q / (2 \epsilon_0 S).

Przypisy

  • 1http://webviz.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-source=I/311&HIP=91262
  • 2http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19910003124.pdf
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.