Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

72.

Pole wektorowe E E (niekoniecznie pole elektryczne; sprawdź jednostki) jest dane wyrażeniem E = 3 x 2 k ̂ E = 3 x 2 k ̂ . Oblicz SEn̂dSSEn̂dS \iint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \d S, gdzie S S jest powierzchnią pokazaną poniżej. Przyjmij, że n ̂ = k ̂ n ̂ = k ̂ .

Rysunek przedstawia kwadrat S o bokach długości a na płaszczyźnie xy.
73.

Ponownie rozwiąż poprzednie zadanie dla E = 2 x i ̂ + 3 x 2 k ̂ E = 2 x i ̂ + 3 x 2 k ̂ .

74.

Kołowa powierzchnia S S umieszczona koncentrycznie z początkiem układu ma promień a a i leży w płaszczyźnie y z y z . Oblicz SEn̂dSSEn̂dS \iint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \d S dla E = 3 z 2 i ̂ E = 3 z 2 i ̂ ..

75.
 1. Oblicz strumień pola elektrycznego o natężeniu E = E 0 k ̂ E = E 0 k ̂ przez otwartą, półkolistą powierzchnię (zob. rysunek poniżej);
 2. Ile będzie wynosił strumień przez półkulę, gdy obrócimy tę powierzchnię o 90 ° 90° wokół osi x x?
Pokazana jest półkula o promieniu R z podstawą xy ze środkiem w początku układu współrzędnych. Biegnąca obok strzałka jest oznaczona wektor E równy E0 k z daszkiem.
76.

Przypuśćmy, że natężenie pola elektrycznego odizolowanego ładunku punktowego jest proporcjonalne do 1 r 2 + σ 1 r 2 + σ , a nie do 1 r 2 1 r 2 . Wyznacz strumień przechodzący przez powierzchnię sfery o promieniu R R, której środek pokrywa się z ładunkiem. Czy prawo Gaussa nadal obowiązuje?

77.

Natężenie pola elektrycznego jest dane jako E = a b + c x i ̂ E = a b + c x i ̂ , gdzie a = 200 N m C a= 200 N m C , b = 2 m b= 2 m i c=2mc=2m. Jaki jest wypadkowy ładunek zamknięty w zaznaczonej na rysunku poniżej objętości?

Rysunek przedstawia prostopadłościan z narożnikiem w początku układu współrzędnych. Jego długość wzdłuż osi x wynosi 2 m, wzdłuż osi y 1,5 m, a wzdłuż osi z 1 m. Poza prostopadłościanem narysowana jest strzałka leżąca wzdłuż osi x. Jest oznaczona wektorem E.
78.

Dwa równe i przeciwne ładunki Q Q są umieszczone na osi x x w punktach + a +a i a a, jak pokazano poniżej. Jaki jest wypadkowy strumień pola elektrycznego tych ładunków przez kwadratową powierzchnię o boku 2 a 2a, która leży w płaszczyźnie y z y z i której środek pokrywa się z początkiem układu współrzędnych? Wskazówka: Wyznacz oddzielnie strumień od każdego z ładunków, a następnie skorzystaj z zasady superpozycji. Będziesz mógł podać uzasadnienie wynikające z symetrii.

Pokazany jest zaciemniony kwadrat w płaszczyźnie yz z centrum w początku układu współrzędnych. Bok równoległy do osi z oznaczony jest 2a. Pokazany jest ładunek plus Q na dodatniej osi x oddalony o a od środka układu współrzędnych i ładunek minus Q na ujemnej osi x oddalony o a od środka układu współrzędnych.
79.

Kolega student obliczył strumień przez powierzchnię kwadratu dla układu z poprzedniego zadania i otrzymał zero. Jaki błąd popełnił?

80.

Kawałek aluminiowej folii o wymiarach 10 cm × 10 cm 10 cm × 10 cm i grubości 0,1mm0,1mm posiada ładunek 20 µC 20µC równomiernie rozłożony na obu dużych powierzchniach. Ładunki na cienkich bokach folii możesz pominąć.

 1. Znajdź gęstość ładunku;
 2. Znajdź natężenie pola elektrycznego 1 cm od środka, zakładając symetrię płaszczyznową.
81.

Dwa kawałki folii aluminiowej, każdy o wymiarach 10 cm × 10 cm 10 cm × 10 cm i grubości 0,1mm0,1mm są ustawione naprzeciw siebie w odległości 5 mm 5mm. Jedna z folii posiada ładunek + 30 µC + 30 µC , a druga 30 µC 30 µC .

 1. Znajdź gęstość ładunku na wszystkich powierzchniach, to znaczy na tych zwróconych do siebie i na oddalonych od siebie;
 2. Znajdź natężenie pola elektrycznego pomiędzy płaszczyznami w środku, przyjmując symetrię płaszczyznową.
82.

Dwie duże, umieszczone naprzeciw siebie miedziane płyty posiadają gęstości ładunku ±4Cm2±4Cm2 na powierzchni zwróconej w stronę drugiej płyty i zero pomiędzy płytami. Znajdź strumień natężenia pola elektrycznego przez prostokątną powierzchnię o wymiarach 3 cm × 4 cm 3 cm × 4 cm umieszczoną pomiędzy płytami, jak pokazano na rysunku poniżej, dla następujących ustawień powierzchni:

 1. gdy powierzchnia jest równoległa do płyt;
 2. gdy powierzchnia jest odchylona o kąt θ = 30 ° θ= 30 ° od ustawienia równoległego. Zauważ, że ten kąt można podać jako θ = 180 ° + 30 ° θ= 180 ° + 30 ° .


Rysunek przedstawia dwie równoległe płyty i przerywaną linię poprowadzoną dokładnie między nimi i równoległą do nich. Trzecia płytka tworzy kąt theta z linią przerywaną.
83.

Nieskończona płyta ograniczona płaszczyznami z = a 2 z= a 2 i z = a 2 z= a 2 posiada jednorodną objętościową gęstość ładunku ρ ρ (zob. rysunek poniżej). Jakie jest natężenie pola elektrycznego wytworzonego przez ten rozkład ładunku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rozkładu?

Rysunek przedstawia prostopadłościan z centrum w początku układu współrzędnych. Strzałki prostopadłe do powierzchni prostopadłościanu są skierowane na zewnątrz. Strzałki wzdłuż dodatniej x i y zmierzają do nieskończoności, a strzałki wzdłuż ujemnej x i y do minus nieskończoności. Prostopadłościan jest oznaczony ro. Jego górna powierzchnia jest oznaczona z równe plus a przez dwa, a dolna powierzchnia oznaczona jest z równe minus a przez 2.
84.

Ładunek Q Q jest rozłożony równomiernie w sferycznej objętości, której środek znajduje się w O 1 O 1 i która ma promień R R. Z kulistej objętości usuwamy część ładunku, przy czym ta usunięta część ładunku ma objętość kuli o środku w O 2 O 2 (zob. rysunek poniżej). Wykaż, że natężenie pola elektrycznego wszędzie w pustym obszarze jest dane przez E=Q4πε0R3rE=Q4πε0R3r \vec{E} = Q / (4\pi \epsilon_0 R^3) \cdot \vec{r}, gdzie r r jest wektorem skierowanym od O 1 O 1 do O 2 O 2 .

Rysunek przedstawia koło o środku O1 i promieniu R. Wewnątrz znajduje się inne mniejsze koło o środku O2. Strzałka z O1 do O2 oznaczona jest wektor r.
85.

Nieprzewodząca, sferyczna powłoka o wewnętrznym promieniu a 1 a 1 i promieniu zewnętrznym b 1 b 1 , naładowana jednorodnie z gęstością ładunku ρ 1 ρ 1 znajduje się wewnątrz innej nieprzewodzącej, sferycznej powłoki o wewnętrznym promieniu a 2 a 2 i promieniu zewnętrznym b 2 b 2 , także jednorodnie naładowanej z gęstością ładunku ρ 2 ρ 2 , jak pokazano na poniższym rysunku. Znajdź natężenie pola elektrycznego w punkcie PP P odległym o r r od wspólnego środka, gdy:

 1. r > b 2 r> b 2 ;
 2. a 2 < r < b 2 a 2 <r< b 2 ;
 3. b 1 < r < a 2 b 1 <r< a 2 ;
 4. a 1 < r < b 1 a 1 <r< b 1 ;
 5. r < a 1 r< a 1 .


Rysunek przedstawia dwie koncentryczne okrągłe powłoki. Wewnętrzne i zewnętrzne promienie mniejszej powłoki to a1 i odpowiednio b2. Wewnętrzne i zewnętrzne promienie powłoki zewnętrznej to odpowiednio a2 i b2. Odległość od środka do punktu P leżącego między dwiema powłokami oznaczona jest r.
86.

Dwie nieprzewodzące kule o promieniach R 1 R 1 i R 2 R 2 są jednorodnie naładowane z gęstościami ładunku odpowiednio ρ 1 ρ 1 i ρ 2 ρ 2 . Ich środki są oddalone o a a (zob. rysunek poniżej). Znajdź natężenie pola elektrycznego w punkcie PP znajdującym się w odległości r r od środka kuli 1 1 pod kątem θ θ od linii łączącej kule, zakładając, że ich rozkłady ładunku nie są zaburzane przez obecność drugiej kuli. Wskazówka: Wykonaj obliczenia pojedynczo dla każdej kuli i skorzystaj z zasady superpozycji.

Pokazane są dwa okręgi znajdujące się obok siebie ze środkami w odległości a. Większy okrąg ma promień R1 a mniejszy ma promień R2. Pokazana jest strzałka r ze środka większego okręgu do punktu P na zewnątrz okręgu. r tworzy z a kąt theta.
87.

Krążek o promieniu RR został wycięty z nieprzewodzącej dużej płyty, która jest naładowana jednorodnie z gęstością ładunku σσ (Cm2Cm2), jak pokazano na poniższym rysunku. Znajdź natężenie pola elektrycznego na wysokości hh powyżej środka krążka. (hRhR, hlhl h \ll l lub hwhw h \ll w). Wskazówka: Wypełnij otwór z ± σ ± σ .

Płyta o długości l i szerokości w ma w środku okrągły otwór. Punkt P leży ponad płaszczyzną w odległości h od środka otworu.
88.

Koncentrycznie umieszczone sferyczne powłoki są obdarzone łądunkiem odpowiednio Q Q i Q Q (zob. rysunek poniżej). Wewnętrzna powłoka ma pomijalną grubość. Wyznacz natężenie pola elektrycznego dla

 1. r < a r<a;
 2. a < r < b a<r<b;
 3. b < r < c b<r<c;
 4. r > c r>c.


Pokazany jest przekrój dwóch sferycznych powłok. Wewnętrzna powłoka ma promień a. Jest oznaczona literą Q i ma znaki plus dookoła. Zewnętrzna powłoka ma promień wewnętrzny b i zewnętrzny c. Jest oznaczona minus Q ima znaki minus dookoła.
89.

Na rysunku poniżej pokazane są dwie współśrodkowe przewodzące powłoki o promieniach R 1 R 1 i R 2 R 2 , każda o grubości dużo mniejszej od ich promieni. Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka mają wypadkowe ładunki odpowiednio q 1 q 1 i q 2 q 2 , gdzie oba ładunki q 1 q 1 i q 2 q 2 są dodatnie. Jakie jest natężenie pola elektrycznego dla

 1. r < R 1 r< R 1 ;
 2. R 1 < r < R 2 R 1 <r< R 2 ;
 3. r > R 2 r> R 2 ?
 4. Jaki jest wypadkowy ładunek na wewnętrznej powierzchni wewnętrznej powłoki, na zewnętrznej powierzchni wewnętrznej powłoki, na wewnętrznej powierzchni zewnętrznej powłoki i na zewnętrznej powierzchni zewnętrznej powłoki?
Rysunek przedstawia przekrój dwóch koncentrycznych sferycznych powłok. Wewnętrzna ma promień R1, zewnętrzna ma promień R2.
90.

Ładunek punktowy q = 5 10 -8 C q= 5 10 -8 C jest umieszczony w środku nienaładowanej, sferycznej, przewodzącej powłoki o wewnętrznym promieniu 6 cm 6cm i o promieniu zewnętrznym 9 cm 9cm. Znajdź natężenie pola elektrycznego dla

 1. r = 4 cm r= 4 cm ;
 2. r = 8 cm r= 8 cm ;
 3. r = 12 cm r= 12 cm .
 4. Jakie ładunki zostały wyindukowane na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni powłoki?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.