Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie

Do głównych celów polityki makroekonomicznej większości państw należą: niski poziom bezrobocia i inflacji, a także stabilny bilans handlowy. Biorąc pod uwagę ich PKB per capita, ekonomiści wyróżniają trzy grupy: kraje o niskich, średnich i wysokich dochodach. W pierwszej grupie PKB per capita kształtuje się na poziomie poniżej 1080 dol. Kraje te wytwarzają mniej niż 1% światowego produktu, ale są zamieszkiwane przez blisko 9% światowej populacji. Kraje o średnich dochodach lokują się w przedziale 1080–13 205 dol. (wypracowują 36,5% dochodu globalnego i mają aż 75,7% globalnej populacji). W krajach o wysokich dochodach na jednego mieszkańca przypada więcej niż 13 205 dol. (odpowiadają one za 63% dochodu globalnego, choć zamieszkiwane są jedynie przez niecałe 16% globalnej populacji). Tego typu porównania pomijają oczywiście wewnętrzne zróżnicowanie pod względem PKB per capita w ramach poszczególnych grup.

14.2 Wzrost poziomu życia

Podstawy wzrostu gospodarczego w każdym kraju są takie same: wzrost wartości kapitału ludzkiego, kapitału rzeczowego i ciągły postęp technologiczny współdziałające w gospodarce wolnorynkowej. Kraje o wysokich dochodach zwykle koncentrują się na rozwoju i wykorzystaniu nowych technologii. Państwa o średnich dochodach skupiają wysiłki na akumulacji kapitału ludzkiego, korzystaniu w większym stopniu z importowanych technologii i rosnącym udziale w PKB wymiany handlowej z zagranicą. Niektóre z krajów rozwijających się w Azji Południowo-Wschodniej potrafiły umiejętnie połączyć swobodę rynkową z zaangażowaniem państwa w gospodarkę. Państwa o niskich dochodach, borykające się z wyzwaniami gospodarczymi, doświadczają poważnych problemów związanych z rozwojem społecznym i zdrowiem publicznym. Zmagają się również z brakiem inwestycji i pomocy międzynarodowej na rozbudowę infrastruktury, takiej jak drogi, szkoły i szpitale. Istnieje kilka pozytywnych przykładów, które można wskazać w kontekście rozwoju gospodarczego w krajach o niskich dochodach. Sugerują one, że kraje te mogą same z siebie stać się liderami technologicznymi. Jednak jest za wcześnie, aby twierdzić, czy projekty te zakończą się sukcesem. Kraje te muszą zrobić więcej, aby połączyć się z resztą światowej gospodarki i znaleźć technologie najkorzystniejsze dla wybranego przez nie modelu wzrostu.

14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie

Problem bezrobocia cyklicznego możemy rozwiązać poprzez ekspansywną politykę fiskalną lub monetarną. Naturalna stopa bezrobocia może być trudniejszym wyzwaniem, ponieważ wiąże się z wyborami typu „coś za coś” w kwestii maksymalizacji zatrudnienia i ochrony miejsc pracy. O ile bezrobocie pozostaje istotnym problemem w państwach o wysokich i po części średnich dochodach, to już w krajach najbiedniejszych nacisk powinien być położony na instytucje rynku pracy. Ludzie w tych krajach nie są „bezrobotni” w sensie, którego używamy w Stanach Zjednoczonych i UE, ale nie są też zatrudnieni w ramach regularnej, płatnej pracy. Podczas gdy niektórzy z nich mogą mieć zarówno umowy o pracę, jak i pewne elementy zabezpieczenia socjalnego (ochrona finansowa i prawna w przypadku zwolnienia, możliwość korzystania z publicznych systemów emerytalnych), inni są częścią gospodarki barterowej i ta forma zdobywania środków do życia wyłącza ich z regulowanego formalnym prawem rynku pracy.

14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach

Większość krajów o wysokim dochodzie zauważyło, że ich banki centralne mogą kontrolować inflację w średnim i długim okresie. Ponadto władze tych krajów zdają sobie sprawę z tego, że inflacja nie przynosi długoterminowych korzyści, a jedynie koszty, jeśli utrudnia przedsiębiorstwom koncentrowanie się na realnym wzroście wydajności. Jednak biedniejsze kraje mogą akceptować nieco wyższą i bardziej zmienną inflację, ponieważ międzynarodowe przepływy kapitału i towarów mogą destabilizować ich mniejsze gospodarki, które zwiększając poziom PKB per capita, muszą również zaakceptować wzrost cen dóbr i usług.

14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej

Istnieje wiele uzasadnionych obaw związanych z możliwymi negatywnymi konsekwencjami wolnego handlu. Być może najlepszą odpowiedzią na nie jest to, że istnieją dobre sposoby, które pozwalają im zapobiegać, bez ograniczania skali przepływów towarowych na rynkach międzynarodowych, a tym samym utraty potencjalnych korzyści związanych z handlem zagranicznym. Istnieją dwa główne problemy związane z nierównowagą handlową na świecie. Pierwszym z nich jest niepewność, co stanie się w najbliższych latach z bardzo wysokim deficytem obrotów handlowych w USA – czy będzie on zmniejszany stopniowo, czy raczej gwałtownie. Drugim jest to, czy mniejsze kraje powinny podjąć pewne kroki w celu ograniczenia przepływów międzynarodowego kapitału w nadziei, że staną się mniej podatne na niekorzystne konsekwencje gospodarcze powodowane przez jego spekulacyjne napływy i odpływy.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.