Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie

Makroekonomia - Podstawy14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie

Cel dydaktyczny

Po przeczytaniu tego podrozdziału będziesz w stanie:

  • Przeanalizować poziom produktu globalnego per capita jako miarę zróżnicowania poziomu życia pomiędzy krajami
  • Wskazać progi przesądzające o dochodowej klasyfikacji gospodarek
  • Wyjaśnić, w jaki sposób czynniki geograficzne, demograficzne, struktura przemysłu i instytucje gospodarcze wpływają na standard życia

Gospodarki poszczególnych krajów na świecie są niezwykle zróżnicowane. Jeśli do skwantyfikowania tego zróżnicowania użyjemy kluczowego wskaźnika poziomu życia, czyli PKB per capita, szybko zauważymy, że analiza ilościowa tego problemu wiąże się z licznymi wyzwaniami i ograniczeniami. Jak wyjaśniliśmy w Rozdziale 1 Wstęp do makroekonomii, musimy rozważyć użycie parytetu siły nabywczej lub „dolarów międzynarodowych” do przeliczenia przeciętnych dochodów w różnych krajach na porównywalne wielkości. Parytet siły nabywczej, jak to formalnie zdefiniowaliśmy w Rozdziale 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe, uwzględnia fakt, że ceny tego samego towaru są silnie zróżnicowane w różnych krajach.

W Rozdziale 1 Wstęp do makroekonomii wyjaśniliśmy, jak zmierzyć PKB, wymieniliśmy wyzwania związane z wykorzystaniem PKB do porównywania poziomu życia oraz trudności wynikające z rozróżnienia pomiędzy wielkością gospodarki i wysokością dochodu na mieszkańca. Na przykład Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym, a Japonia zajmuje miejsce trzecie. Jeśli jednak weźmiemy PKB Chin wynoszący 9,2 bln dol. i podzielimy go przez populację wynoszącą 1,4 mld, to PKB na mieszkańca wyniesie tylko 6900 dol., czyli znacznie mniej niż w Japonii (38 500 dol.) i Stanach Zjednoczonych (52 800 dol.). Pomijając kwestie pomiaru, warto powtórzyć, że celem działań państwa jest dążenie do zwiększenia PKB per capita w celu podniesienia ogólnego poziomu życia obywateli. Jak wyjaśniliśmy w Rozdziale 2 Wzrost gospodarczy, kraje mogą osiągnąć ten cel, opracowując kompleksową politykę, która zwiększy wydajność pracowników, podniesie wartość kapitału fizycznego przypadającego na jednego zatrudnionego i pozwoli na rozwój technologii.

Produkt krajowy brutto per capita pozwala nam również sklasyfikować kraje według kryterium dochodowego. Najczęściej dzieli się je na trzy grupy: gospodarki o wysokich, średnich i niskich dochodach. Stosowną klasyfikację tworzy corocznie Bank Światowy. Kraje o niskich dochodach to te, w których PKB na mieszkańca wynosi poniżej 1080 dol. rocznie. W państwach o średnich dochodach PKB na mieszkańca plasuje się pomiędzy 1080 a 13 205 dol. Natomiast w krajach o wysokich dochodach PKB per capita przekracza poziom 13 205 dol. Zgodnie z klasyfikacją z 2022 r. w gospodarce światowej wyróżniono 27 krajów o niskich dochodach i 80 krajów o dochodach wysokich. Pozostałe 110 państw uwzględnionych w zestawieniu trafiło do grupy gospodarek o średnich dochodach. Choć w krajach tych żyje aż 75% populacji globu, wytwarzają one jedynie jedną trzecią światowego produktu. Jednocześnie prawie dwie trzecie wszystkich ludzi żyjących w ubóstwie stanowią mieszkańcy krajów o średnim poziomie dochodu.

Wykresy kołowe ilustrują odwrotną zależność pomiędzy poziomem PKB i populacją światowych gospodarek.
Ilustracja 14.2 Procent światowego PKB i odsetek globalnej populacji Wykresy kołowe przedstawiają łączną wartość PKB (w 2022 r.) krajów przypisanych odpowiednio do grup o niskim, średnim i wysokim dochodzie. Do pierwszej kategorii zaliczane są państwa z dochodem per capita niższym niż 1080 dol. Dają one mniej niż 1% światowego PKB, choć żyje w nich niemal 9% globalnej populacji. W krajach o średnich dochodach na mieszkańca przypada suma z przedziału 1080–13 205 dol. Wypracowują one 36,5% produktu globalnego, a zamieszkuje je blisko 76% ludności świata. Kraje o wysokim dochodzie odpowiadają za 63% światowego PKB, mając łącznie prawie 16% światowej populacji. (Źródło: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=series&pid=20).

Przegląd wartości PKB per capita mierzonego w porównywalnych dolarach międzynarodowych w krajach rozwijających się, zaprezentowany na Ilustracji 14.3, uwidacznia dość znaczne różnice między tymi gospodarkami. Jak pokazuje Tabela 14.1, nominalny PKB na mieszkańca w 2013 r. dla 588 mln ludzi żyjących w Ameryce Łacińskiej i w regionie Karaibów wyniósł 9536 dol., co znacznie przekracza przeciętny poziom PKB per capita w krajach Azji Południowej i Afryki Subsaharyjskiej. Z kolei populacja państw o wysokich dochodach, np. członków Unii Europejskiej lub USA i Kanady, dysponuje od trzech do czterech razy wyższym PKB na mieszkańca niż ludność Ameryki Łacińskiej. Mówiąc wprost, Ameryka Północna i Unia Europejska stanowią nieco ponad 9% światowej populacji, ale produkują i konsumują blisko 70% światowego PKB.

Ilustracja przedstawia mapę świata, na której kolorami zaznaczono różne państwa o różnych poziomach PKB per capita. Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje rozwijające się, widzimy, że najniższą wartość w tej grupie notują kraje afrykańskie, najwyższą zaś gospodarki z Ameryki Południowej.
Ilustracja 14.3 Nominalny PKB per capita w dolarach amerykańskich (2008) Na całym świecie istnieje wyraźna nierównowaga w poziomie PKB per capita. Ameryka Północna, Japonia, Australia i Europa Zachodnia mają ten wskaźnik najwyższy, podczas gdy duże obszary świata osiągają znacząco niższy poziom produktu globalnego na jednego mieszkańca. Rosja i inne kraje byłego Związku Radzieckiego, a także Argentyna, Botswana, Brazylia, Chile, Gabon i Meksyk notują PKB na mieszkańca mieszczący się w przedziale 6000–12 600 dol. Chiny, choć są głównym motorem gospodarczym świata, znajdują się w przedziale 1900–3580 dol. Przeciętne dochody per capita w Egipcie, Indiach, Indonezji, Mongolii i Sudanie są niższe i zawierają się w przedziale 920–1850 dol. (Źródło: modyfikacja pracy Bsrboy/Wikimedia Commons).
RegionLudność (w mln)Nominalne PKB per capita (w dol.)
Azja Wschodnia i Pacyfik2006,05536
Azja Południowa1671,01482
Afryka Subsaharyjska936,11657
Ameryka Łacińska i Karaiby588,09536
Bliski Wschód i Afryka Północna345,43456
Europa Wschodnia i Azja Środkowa272,27118
Tabela 14.1 Regionalne porównanie nominalnego PKB per capita i liczby ludności w 2013 r. (Source: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx).

Takie porównania między regionami prezentują oczywiście uproszczony obraz sytuacji. W końcu PKB per capita nie może w pełni oddać jakości życia. Duży wpływ na ów standard ma bowiem wiele innych czynników, takich jak: zdrowie, edukacja, stopień respektowania praw człowieka, jakość środowiska, przestępczość i bezpieczeństwo osobiste. Miary te ujawniają również bardzo duże różnice w poziomie życia w różnych regionach świata. Wiele z nich jest skorelowane z dochodem na mieszkańca, ale zdarzają się wyjątki. Na przykład oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w wielu regionach o niskich dochodach jest zbliżona do krajów bardziej zamożnych. Dane pokazują również, że nikt nie może twierdzić, iż w jego kraju poziomu życia nie da się już poprawić. Na przykład w Europie i Ameryce Północnej pomimo bardzo wysokich dochodów nadal część społeczeństwa cierpi z powodu niedożywienia czy szerzej – ubóstwa.

Sięgnij po więcej

Ekonomiści wiedzą, że istnieje wiele czynników, które wpływają na poziom życia. Ludzie w krajach o wysokich dochodach mogą mieć bardzo mało czasu wolnego z powodu dużego obciążenia pracą, a także doświadczać społecznego wyalienowania. Mieszkańcy państw o niższych dochodach mogą mieć mocne sieci społeczne, ale dysponują niewielkimi zasobami materialnymi. Trudno zmierzyć te czynniki wpływające na standard życia. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opracowała OECD Better Life Index. Odwiedź tę stronę internetową, aby zobaczyć, jaki jest rzeczywisty komfort życia w wybranych krajach i na ile odpowiada on twoim wyobrażeniom.

Różnice w statystykach ekonomicznych i innych miarach dobrobytu, choć znaczne, nie oddają w pełni przyczyn ogromnych dysproporcji ekonomicznych między krajami. Oprócz neoklasycznych determinant wzrostu, o których wspomnieliśmy wcześniej, można wskazać cztery dodatkowe czynniki, które zostały zidentyfikowane na podstawie badań empirycznych, a mianowicie: położenie geograficzne, demografia, struktura przemysłowa i instytucje.

Różnice geograficzne i demograficzne

Kraje wykazują różnice geograficzne: Jedne mają rozległe wybrzeża, inne są pozbawione dostępu do morza. Jedne mają duże rzeki, które od wieków były szlakami handlowymi, inne góry, stanowiące przeszkodę w handlu z sąsiednimi krajami. Jedne mają pustynie, inne lasy deszczowe. Różnice te w różny sposób (pozytywny i negatywny) oddziałują na handel, zdrowie i środowisko.

Państwa mają także odmienne struktury demograficzne. W ciągu trzeciej dekady XXI w. w wielu krajach o wysokich dochodach odsetek osób w wieku poprodukcyjnym zbliży się do poziomu 50% lub nawet go przekroczy. Większość państw o niskich dochodach nadal ma znacznie wyższy odsetek młodzieży i młodych dorosłych, ale według przewidywań do 2050 r. relatywna liczba seniorów i w tej grupie będzie szybko wzrastać. Zmiany demograficzne znacząco wpłyną na poziom życia zarówno osób młodych, jak i starych.

Różnice w strukturze przemysłu i instytucjach ekonomicznych

Poszczególne kraje wykazują daleko idące różnice w strukturze przemysłu. W gospodarkach o wysokich dochodach tylko ok. 2% PKB pochodzi z rolnictwa, tymczasem średnia dla reszty świata to mniej więcej 12%. Różny jest też stopień urbanizacji.

Kraje różnią się między sobą także architekturą instytucjonalną, czyli formalnymi i nieformalnymi regułami kształtującymi postępowanie podmiotów ekonomicznych. Niektóre gospodarki są wyjątkowo silnie zorientowane na rynek, podczas gdy inne wciąż wykorzystują mechanizmy centralnego planowania. Jedne kraje otwierają się na handel międzynarodowy, podczas gdy inne stosują cła i kontyngenty celne, aby ograniczyć swobodę wymiany z zagranicą. Są też narody targane długotrwałymi konfliktami zbrojnymi, inne zaś od lat żyją w pokoju. Istnieją również różnice w instytucjach politycznych, religijnych i społecznych.

Żaden naród celowo nie dąży do niskiego poziomu życia, wysokiej stopy bezrobocia i inflacji lub znaczącego deficytu w bilansie handlowym. Jednak państwa różnią się pod względem priorytetów polityki gospodarczej i sytuacji, w których się znajdą, a zatem ich wybory polityczne również mogą się silnie różnić. W kolejnych podrozdziałach pokażemy, jak kraje o zróżnicowanym poziomie dochodów per capita podchodzą do czterech celów makroekonomicznych: wzrostu gospodarczego, niskiego bezrobocia, niskiej inflacji i zrównoważonego bilansu handlowego.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.