Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Optyka
  1. 1 Natura światła
   1. Wstęp
   2. 1.1 Rozchodzenie się światła
   3. 1.2 Prawo odbicia
   4. 1.3 Załamanie
   5. 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
   6. 1.5 Rozszczepienie
   7. 1.6 Zasada Huygensa
   8. 1.7 Polaryzacja
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Optyka geometryczna i tworzenie obrazu
   1. Wstęp
   2. 2.1 Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie
   3. 2.2 Zwierciadła sferyczne
   4. 2.3 Obrazy tworzone przez załamanie promieni światła
   5. 2.4 Cienkie soczewki
   6. 2.5 Oko
   7. 2.6 Aparat fotograficzny
   8. 2.7 Proste przyrządy powiększające
   9. 2.8 Mikroskopy i teleskopy
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 3 Interferencja
   1. Wstęp
   2. 3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami
   3. 3.2 Matematyczny opis interferencji
   4. 3.3 Interferencja na wielu szczelinach
   5. 3.4 Interferencja w cienkich warstwach
   6. 3.5 Interferometr Michelsona
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Dyfrakcja
   1. Wstęp
   2. 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
   3. 4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie
   4. 4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie
   5. 4.4 Siatki dyfrakcyjne
   6. 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
   7. 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
   8. 4.7 Holografia
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fizyka współczesna
  1. 5 Teoria względności
   1. Wstęp
   2. 5.1 Niezmienność praw fizyki
   3. 5.2 Względność jednoczesności zdarzeń
   4. 5.3 Dylatacja czasu
   5. 5.4 Skrócenie długości w szczególnej teorii względności
   6. 5.5 Transformacja Lorentza
   7. 5.6 Względność prędkości w szczególnej teorii względności
   8. 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
   9. 5.8 Pęd relatywistyczny
   10. 5.9 Energia relatywistyczna
   11. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Fotony i fale materii
   1. Wstęp
   2. 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
   3. 6.2 Efekt fotoelektryczny
   4. 6.3 Efekt Comptona
   5. 6.4 Model atomu wodoru Bohra
   6. 6.5 Fale de Broglie’a
   7. 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 7 Mechanika kwantowa
   1. Wstęp
   2. 7.1 Funkcje falowe
   3. 7.2 Zasada nieoznaczoności Heisenberga
   4. 7.3 Równanie Schrӧdingera
   5. 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
   6. 7.5 Kwantowy oscylator harmoniczny
   7. 7.6 Tunelowanie cząstek przez bariery potencjału
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Budowa atomu
   1. Wstęp
   2. 8.1 Atom wodoru
   3. 8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu
   4. 8.3 Spin elektronu
   5. 8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków
   6. 8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie
   7. 8.6 Lasery
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  5. 9 Fizyka materii skondensowanej
   1. Wstęp
   2. 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
   3. 9.2 Widma cząsteczkowe
   4. 9.3 Wiązania w ciałach stałych
   5. 9.4 Model elektronów swobodnych w metalach
   6. 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
   7. 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
   8. 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
   9. 9.8 Nadprzewodnictwo
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Fizyka jądrowa
   1. Wstęp
   2. 10.1 Własności jądra atomowego
   3. 10.2 Energia wiązania jądra
   4. 10.3 Rozpad promieniotwórczy
   5. 10.4 Procesy rozpadu
   6. 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
   7. 10.6 Fuzja jądrowa
   8. 10.7 Skutki biologiczne i zastosowania medyczne promieniowania jądrowego
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia
   1. Wstęp
   2. 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
   3. 11.2 Zasady zachowania w fizyce cząstek elementarnych
   4. 11.3 Kwarki
   5. 11.4 Akceleratory i detektory cząstek
   6. 11.5 Model standardowy
   7. 11.6 Wielki Wybuch
   8. 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Sprawdź, czy rozumiesz

1.1

2,1 % 2,1% (dokładność do dwóch cyfr znaczących).

1.2

15,1 ° 15,1°.

1.3

Z powietrza do wody, ponieważ wtedy nie jest spełniony warunek, że współczynnik załamania drugiego ośrodka jest mniejszy od pierwszego.

1.4

9,3 cm 9,3cm.

1.5

A A A A stałby się dłuższy, A B A B odchyliłby się bardziej względem powierzchni, a promień załamany odchyliłby się od normalnej.

1.6

Również 90 % 90%.

1.7

Nastąpi tylko załamanie, nie będzie odbicia.

Pytania

1.

Światło może być traktowane jako promień, gdy obiekty są duże w porównaniu z długością fali, natomiast jako fala, gdy obiekty są porównywalne lub małe względem długości fali.

3.

Ta obserwacja dowodzi wprost, że prędkość światła jest większa od prędkości dźwięku. Jeżeli znamy odległość od miejsca, w którym nastąpił błysk, oraz prędkość dźwięku, możemy na tej podstawie obliczyć prędkość światła. W praktyce ze względu na bardzo dużą wartość prędkości światła dane potrzebne do jej wyliczenia musiałyby być znane z dużą dokładnością.

5.

Puder składa się z wielu małych cząstek o losowo zorientowanych powierzchniach. Powoduje to rozproszenie, zmniejszając połysk.

7.

Do normalnej, gdy n n wzrasta (z powietrza do wody, z wody do szkła); od normalnej, gdy n n maleje (ze szkła do powietrza).

9.

Promień biegnący od nóg ulega załamaniu na granicy wody. Obserwator znajdujący się w powietrzu widzi pozorne miejsce źródła, jakby promień całą drogę przebył po linii prostej. Zobacz rysunek poniżej.

Rysunek ilustruje powstawanie obrazu nóg zanurzonych w wodzie, widzianych przez obserwatora znajdującego się w powietrzu nad powierzchnią wody. Promień światła wychodzący z nogi załamuje się na granicy między wodą a powietrzem. Promień załamany odchyla się od normalnej. Jeśli przedłużymy promień załamany pod powierzchnię wody, znajdzie się on wyżej niż promień faktyczny. W rezultacie, obraz zanurzonej nogi znajduje się wyżej niż noga, co sprawia, że noga wydaje się krótsza niż w rzeczywistości.
11.

Kamień szlachetny staje się niewidoczny, gdy jego współczynnik załamania jest taki sam lub zbliżony do współczynnika załamania wody, która go otacza. Ponieważ diament ma wyjątkowo dużą wartość współczynnika załamania, będzie wciąż rozbłyskiwać w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia, zatem będzie widoczny.

13.

Można zmierzyć kąt graniczny, obserwując, przy jakim kącie padania następuje całkowite wewnętrzne odbicie. Następnie wyznaczoną wartość kąta można wstawić do Równania 1.5 i obliczyć współczynnik załamania.

15.

Promienie światła, które załamują się w diamencie i wychodzą z niego, podlegają całkowitemu wewnętrznemu odbiciu, ale też zjawisku dyspersji z powodu zależności współczynnika załamania od długości fali. Rezultatem są barwne rozbłyski.

17.

Tak.

19.

Nie, ponieważ fale dźwiękowe rozchodzące się w powietrzu nie są falami poprzecznymi.

21.

Energia jest pochłaniana przez polaryzatory.

23.

Przy zachodzie słońca promienie dochodzą do naszego oka przez grubszą warstwę atmosfery (dłuższa droga). Światło niebieskie (krótsze fale) jest na tej drodze silniej rozpraszane, a zatem w świetle docierającym do obserwatora dominuje barwa czerwona (dłuższe fale).

25.

Kierunek polaryzacji okularów został obrócony o 90 ° 90°.

Zadania

27.

2,997 05 10 8 m s 2,997 05 10 8 m s , 1,97 10 8 m s 1,97 10 8 m s .

29.

Lód w temperaturze 0 °C 0°C.

31.

1,03ns1,03ns \SI{1,03}{\nano\second}.

33.

337 m 337m.

35.

dowód.

37.

dowód.

39.

Odbicia 70 ° 70°, załamania 45 ° 45°.

41.

42 ° 42°.

43.

1,53 1,53.

45.

a. 2,9 m 2,9m; b. 1,4 m 1,4m.

47.

a. 24,42 ° 24,42°; b. 31,33 ° 31,33°.

49.

79,11 ° 79,11°.

51.

a. 1,43 1,43 – fluoryt; b. 44,2 ° 44,2°.

53.

a. 48,2 ° 48,2°; b. 27,3 ° 27,3°.

55.

Dla czerwonego 46,5 ° 46,5°, dla fioletowego 46 ° 46°.

57.

a. 0,04 ° 0,04°; b. 1,3 m 1,3m.

59.

72,8 ° 72,8°.

61.

θc=53,5°θc=53,5° \theta_{\text{c}}=\ang{53,5}\, θf=55,2°θf=55,2° \theta_{\text{f}}=\ang{55,2}\.

63.

0,5 0,5.

65.

0,125 0,125, czyli 1 8 18.

67.

84,3 ° 84,3°.

69.

0,25 I 0 0,25 I 0 .

71.

a. 0,5 0,5; b. 0,25 0,25; c. 0,187 0,187.

73.

67,54 ° 67,54°.

75.

53,1 ° 53,1°.

Zadania dodatkowe

77.

114 rad s 114 rad s .

79.

3,72 nm 3,72nm.

81.

41,2 ° 41,2°.

83.

a. 1,92 1,92. Klejnot nie jest diamentem – to cyrkonia; b. 55,2 ° 55,2°.

85.

a. 0,898 0,898; b. Współczynnik załamania nie może być mniejszy od 1 1, bo oznaczałoby to, że prędkość światła jest większa od c c; c. Kąt załamania jest zbyt duży w stosunku do kąta padania.

87.

0,707 B 1 0,707 B 1 .

89.

a. 1,69 10 2 °C s 1,69 10 2 °C s ; b. Tak.

Zadania trudniejsze

91.

Pierwsze zadanie: 88,6 ° 88,6°. Drugie zadanie zależy od stopnia złożoności przyjętego przez czytelnika.

93.

Dowód; 1,33 1,33.

95.

a. 0,75 0,75; b. 0,563 0,563; c. 1,33 1,33.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.