Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania

10.1 Własności jądra atomowego

21.

Określ liczby atomowe, masowe i neutronowe dla

 1. Cu2958Cu2958 \tensor*[_29^58]{\mathrm{Cu}}{};
 2. Na1124Na1124 \tensor*[_11^24]{\mathrm{Na}}{};
 3. Po84210Po84210 \tensor*[_84^210]{\mathrm{Po}}{};
 4. Ca2045Ca2045 \tensor*[_20^45]{\mathrm{Ca}}{};
 5. Pb82206Pb82206 \tensor*[_82^206]{\mathrm{Pb}}{}.
22.

Srebro ma dwa stabilne izotopy. Nuklid Ag47107Ag47107 \tensor*[_47^107]{\mathrm{Ag}}{} ma masę molową 106,905 095gmol106,905 095gmol \SI{106,905095}{\gram\per\mole} i zawartość 51,83%51,83% \SI{51,83}{\percent}; natomiast Ag47109Ag47109 \tensor*[_47^109]{\mathrm{Ag}}{} ma masę molową 108,904 754gmol108,904 754gmol \SI{108,904754}{\gram\per\mole} i zawartość 48,17%48,17% \SI{48,17}{\percent}. Oblicz masę atomową jąder srebra.

23.

Masę MM M i promień rr r jądra można wyrazić przez jego liczbę masową AA A.

 1. Wykaż, że gęstość jądra jest niezależna od AA A;
 2. Oblicz gęstość jądra złota (Au). Porównaj swój wynik z otrzymanym w tym rozdziale dla żelaza (Fe).
24.

Cząstka ma masę równą 10u10u \SI{10}{\atomicmassunit}. Jeśli masa ta zostanie całkowicie przekształcona w energię, to ile energii zostanie uwolnione? Wyraź swoją odpowiedź w megaelektronowoltach (MeVMeV \si{\mega\electronvolt}). Przypomnijmy, że 1eV=1,610-19J1eV=1,610-19J \SI{1}{\electronvolt} = \SI{1,6e-19}{\joule}.

25.

Oblicz długość boku sześcianu o masie 1kg1kg \SI{1}{\kilo\gram} i gęstości materii jądrowej.

26.

Wielkość szczegółów, które można obserwować za pomocą wiązki promieniowania, jest ograniczona przez długość fali. Oblicz energię cząstki, która ma długość fali 10-16m10-16m 10^{-16}\si{\metre}, wystarczająco małą, aby wykryć szczegóły wielkości 110110 1/10 rozmiarów nukleonu. Wskazówka: Energia takiej cząstki jest znacznie większa od jej energii spoczynkowej.

10.2 Energia wiązania jądra

27.

Ile energii zostałoby uwolnione, gdyby połączyć sześć atomów wodoru i sześć neutronów, tworząc C612C612 \tensor*[^12_6]{\mathrm{C}}{}?

28.

Oblicz defekt masy i energię wiązania jądra 4He.

29.

56Fe jest jednym z najsilniej związanych nuklidów. Izotop ten stanowi ponad 90%90% \SI{90}{\percent} naturalnego żelaza. Zauważ, że 56Fe ma parzyste liczby protonów i neutronów. Oblicz energię wiązania na nukleon dla jądra 56Fe i porównaj ją z przybliżoną wartością uzyskaną z wykresu na Ilustracji 10.7.

30.

209Bi jest najcięższym trwałym nuklidem i jego EWNEWN \mathrm{EWN} jest niska w porównaniu z nuklidami o średnich masach. Oblicz EWNEWN \mathrm{EWN} dla tego jądra i porównaj ją z przybliżoną wartością uzyskaną z wykresu na Ilustracji 10.7.

31.

Oblicz EWNEWN \mathrm{EWN} dla

 1. 235U, drugiego pod względem częstości występowania izotopu uranu;
 2. 238U (większość jąder uranu to właśnie izotop 238U).
32.

Maksimum EWN w pobliżu wartości A=60A=60 A = 60 oznacza, że zasięg silnych oddziaływań jądrowych jest rzędu średnicy tego jądra.

 1. Oblicz średnicę jądra o A=60A=60 A = 60;
 2. Porównaj EWNEWN \mathrm{EWN} dla 58Ni i 90Sr. Pierwszy z nich jest jednym z najsilniej związanych nuklidów, natomiast drugi jest większy i nie tak silnie związany.

10.3 Rozpad promieniotwórczy

33.

Z bardzo starej skały wyizolowano próbkę materiału radioaktywnego. Wykres AA A w zależności od tt t ma nachylenie 10-9s-110-9s-1 -10^{-9}\si[per-mode=reciprocal]{\per\second} – patrz Ilustracja 10.10 (b). Jaki jest okres połowicznego rozpadu tego materiału?

34.

Udowodnij, że T=1λT=1λ \overline{T} = 1 / \lambda.

35.

Okres połowicznego rozpadu strontu Sr3891Sr3891 \tensor*[^91_38]{\mathrm{Sr}}{} jest równy 9,7h9,7h \SI{9,7}{\hour}. Określ

 1. stałą rozpadu tego nuklidu;
 2. aktywność po 15 godzinach dla próbki o początkowej masie 1g1g \SI{1}{\gram}.
36.

Próbka czystego 14C (T12=5730latT12=5730lat T_{1/2} = \SI{5730}{\lat}) ma aktywność promieniotwórczą 1µCi1µCi \SI{1}{\micro\curie}. Jaka jest masa próbki?

37.

Próbka radioaktywna początkowo zawiera 2,410-2mol2,410-2mol \SI{2,4e-2}{\mole} materiału promieniotwórczego, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 6h6h \SI{6}{\hour}. Ile moli materiału promieniotwórczego pozostanie po

 1. 6h6h \SI{6}{\hour};
 2. 12h12h \SI{12}{\hour};
 3. 36h36h \SI{36}{\hour}?
38.

W trakcie prac archeologicznych odkryto stare ognisko. Jak się okazało, pozostały węgiel drzewny zawierał mniej niż 1100011000 1/\num{1000} normalnej ilości 14C. Oszacuj minimalny wiek węgla drzewnego, wykorzystując równość 210=1024210=1024 2^{10}=1024.

39.
 1. Oblicz aktywność w kiurach dla 1g1g \SI{1}{\gram} 226Ra;
 2. Wytłumacz, dlaczego twój wynik nie wynosi dokładnie 1Ci1Ci \SI{1}{\curie}, chociaż kiur pierwotnie miał dokładnie odpowiadać aktywności jednego grama radu.
40.

Naturalny uran zawiera 235U (zawartość 0,72%0,72% \SI{0,72}{\percent}, λ=3,1210-17s-1λ=3,1210-17s-1 \lambda = \SI[per-mode=reciprocal]{3,12e-17}{\per\second}) oraz 238U (zawartość 99,27%99,27% \SI{99,27}{\percent}, λ=4,9210-18s-1λ=4,9210-18s-1 \lambda = \SI[per-mode=reciprocal]{4,92e-18}{\per\second}). Jakie były wartości zawartości 235U oraz 238U, kiedy powstawała Ziemia, tj. 4,5109lat4,5109lat \SI{4,5e9}{\lat} temu?

41.

Samoloty używane w czasie II wojny światowej miały tarcze wskaźników malowane świecącą farbą radową. Aktywność jednego z takich wskaźników wynosiła 105Bq105Bq 10^5\si{\becquerel}, gdy wskaźnik był nowy.

 1. Jaką masę 226Ra zawierała farba?
 2. Po kilku latach luminofor na tarczach wskaźników zdegradował się chemicznie, ale rad się nie ulotnił. Jaka była aktywność tego instrumentu 57 lat po jego wyprodukowaniu?
42.

Źródło 210Po wykorzystywane w laboratorium fizycznym jest oznaczone jako posiadające aktywność 1µCi1µCi \SI{1}{\micro\curie} w dniu jego wytworzenia. Studentka mierzy radioaktywność tego źródła licznikiem Geigera i stwierdza 1500 zliczeń na minutę. Zauważa, że źródło zostało przygotowane 120 dni przed jej zajęciami. Jaki ułamek rozpadów wykrywa ona swoim licznikiem?

43.

Przeciwpancerne pociski z rdzeniem ze zubożonego uranu są wystrzeliwane przez samoloty w czołgi (wysoka gęstość uranu zapewnia ich skuteczność). Uran jest określany jako zubożony, ponieważ zawarty w nim 235U usunięto i wykorzystano w reaktorze, pozostawiając niemal czysty 238U. Uran zubożony błędnie nazywano niepromieniotwórczym. Aby wykazać, że to określenie jest błędne:

 1. Oblicz aktywność 60g60g \SI{60}{\gram} czystego 238U;
 2. Oblicz aktywność 60g60g \SI{60}{\gram} naturalnego uranu, pomijając 234U i wszystkie nuklidy potomne.

10.4 Procesy rozpadu

44.

Kaliforn 249Cf ulega rozpadowi alfa.

 1. Napisz równanie reakcji;
 2. Oblicz energię uwalnianą w procesie rozpadu.
45.

Wykonaj obliczenia i odpowiedz na poniższe pytania.

 1. Oblicz energię uwalnianą w rozpadzie α jądra 238U;
 2. Jaki ułamek masy pojedynczego jądra 238U zostaje utracony w tym procesie? Masa 234Th wynosi 234,043 593u234,043 593u \SI{234,043593}{\atomicmassunit};
 3. Choć względna utrata masy jest duża dla jednego jądra, trudno ją zaobserwować w całej makroskopowej próbce uranu. Dlaczego?
46.

Cząstki β emitowane w procesie rozpadu 3H (trytu) oddziałują z materią, co prowadzi do emisji światła w świecących w ciemności tabliczkach, np. wskazujących kierunek do wyjścia. W momencie wytworzenia aktywność promieniotwórcza takiej tabliczki, pochodząca od izotopu 3H, wynosi 61011Bq61011Bq \SI{6e11}{\becquerel}.

 1. Jaka jest masa trytu?
 2. Jaka jest jego aktywność 5 lat po wyprodukowaniu?
47.
 1. Napisz pełne równanie rozpadu β jądra 90Sr, głównego odpadu z reaktorów jądrowych;
 2. Oblicz energię uwalnianą w procesie rozpadu.
48.

Napisz reakcję rozpadu β, w której powstaje jądro 90Y. Wskazówka: Jądro pierwotne jest głównym odpadem z reaktorów i ma własności chemiczne podobne do wapnia, co powoduje, że po spożyciu kumuluje się w kościach.

49.

Napisz kompletne równanie rozpadu w pełnym zapisie XNZAXNZA \tensor*[_Z^A]{\mathrm{X}}{_N} dla rozpadu beta (β) nuklidu 3H (trytu), sztucznego izotopu wodoru, stosowanego w niektórych wyświetlaczach zegarków, ale wytwarzanego głównie do produkcji bomb wodorowych.

50.

Jeśli kawałek ołowiu o grubości 1,5cm1,5cm \SI{1,5}{\centi\metre} może wchłonąć 90%90% \SI{90}{\percent} promieniowania ze źródła promieniotwórczego, to ile centymetrów ołowiu potrzeba, aby pochłonąć niemal całe promieniowanie, pozostawiając 0,1%0,1% \SI{0,1}{\percent} jego pierwotnego natężenia?

51.

Elektron może oddziaływać z jądrem w procesie wychwytu beta XZA+eY+νXZA+eY+ν \tensor*[_Z^A]{\mathrm{X}}{} + \mathrm{e} \to \mathrm{Y} + \nu.

 1. Napisz pełne równanie reakcji wychwytu elektronu przez jądro 7Be;
 2. Oblicz energię uwalnianą w tym procesie.
52.
 1. Napisz pełne równanie reakcji wychwytu elektronu przez jądro 15O;
 2. Oblicz energię uwalnianą w tym procesie.
53.

W rzadko obserwowanym procesie rozpadu 222Ra emituje jądro 14C.

 1. Równanie rozpadu ma postać Ra222XA+C14Ra222XA+C14 \tensor*[^222]{\mathrm{Ra}}{} \to \tensor*[^A]{\mathrm{X}}{} + \tensor*[^14]{\mathrm{C}}{}. Zidentyfikuj nuklid XAXA \tensor*[^A]{\mathrm{X}}{};
 2. Oblicz energię emitowaną w rozpadzie. Masa 222Ra wynosi 222,015 353u222,015 353u \SI{222,015353}{\atomicmassunit}.

10.5 Rozszczepienie jądra atomowego

54.

Duży reaktor energetyczny, który pracował przez kilka miesięcy, został wyłączony, ale szczątkowa aktywność w rdzeniu nadal generuje 150MW150MW \SI{150}{\mega\watt} energii. Jaka jest aktywność promieniotwórcza rdzenia, jeśli średnia energia na jeden rozpad izotopów pozostałych po procesie rozszczepienia wynosi 1MeV1MeV \SI{1}{\mega\electronvolt}?

55.

Wykonaj obliczenia oraz odpowiedz na pytanie.

 1. Oblicz energię uwalnianą w wywołanym przez neutron procesie rozszczepienia n+U238Sr96+Xe140+3nn+U238Sr96+Xe140+3n \mathrm{n} + \tensor*[^238]{\mathrm{U}}{} \to \tensor*[^96]{\mathrm{Sr}}{} + \tensor*[^140]{\mathrm{Xe}}{} + 3 \mathrm{n}, jeśli mSr96=95,921 750umSr96=95,921 750u m \apply (\tensor*[^96]{\mathrm{Sr}}{} ) = \SI{95,921750}{\atomicmassunit}, a mXe140=139,921 64umXe140=139,921 64u m \apply (\tensor*[^140]{\mathrm{Xe}}{} ) = \SI{139,92164}{\atomicmassunit};
 2. Ta wartość jest większa o blisko 6MeV6MeV \SI{6}{\mega\electronvolt} niż wynik dla rozszczepienia spontanicznego. Dlaczego?
 3. Udowodnij, że w tej reakcji są zachowane całkowita liczba nukleonów i całkowity ładunek.
56.
 1. Oblicz energię uwalnianą w wywołanym przez neutron procesie rozszczepienia n+U235Kr92+Ba142+2nn+U235Kr92+Ba142+2n \mathrm{n} + \tensor*[^235]{\mathrm{U}}{} \to \tensor*[^92]{\mathrm{Kr}}{} + \tensor*[^142]{\mathrm{Ba}}{} + 2 \mathrm{n}, jeśli mKr92=91,926 269umKr92=91,926 269u m \apply (\tensor*[^92]{\mathrm{Kr}}{} ) = \SI{91,926269}{\atomicmassunit} i mBa142=141,916 361umBa142=141,916 361u m \apply (\tensor*[^142]{\mathrm{Ba}}{} ) = \SI{141,916361}{\atomicmassunit};
 2. Udowodnij, że w tej reakcji są zachowane całkowita liczba nukleonów i całkowity ładunek.
57.

Moc elektryczna dużej elektrowni jądrowej wynosi 900MW900MW \SI{900}{\mega\watt}. Osiąga ona sprawność konwersji energii jądrowej na elektryczną równą 35%35% \SI{35}{\percent}.

 1. Jaka jest generowana moc energii cieplnej w megawatach?
 2. Ile jąder 235U ulega rozszczepieniu co sekundę przy założeniu, że typowe rozszczepienie wytwarza 200MW200MW \SI{200}{\mega\watt} energii?
 3. Jaka masa 235U ulega rozszczepieniu w ciągu jednego roku pracy pełną mocą?
58.

Oblicz całkowitą energię uwolnioną w procesie rozszczepienia 1kg1kg \SI{1}{\kilo\gram} uranu U92235U92235 \tensor*[_92^235]{\mathrm{U}}{}.

10.6 Fuzja jądrowa

59.

Udowodnij, że w każdej z następujących reakcji syntezy jądrowej w cyklu protonowym zachowane są całkowita liczba nukleonów i całkowity ładunek.

 1. H1+H1H2+e++νH1+H1H2+e++ν \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^2]{\mathrm{H}}{} + \mathrm{e}^{+} + \nu;
 2. H1+H2He3+γH1+H2He3+γ \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} + \tensor*[^2]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} + \gamma;
 3. He3+He3He4+H1+H1He3+He3He4+H1+H1 \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} + \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} \to \tensor*[^4]{\mathrm{He}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{}.

Wypisz wartości każdej zachowanej wielkości przed każdą reakcją i po niej.

60.

Oblicz ilość uwolnionej energii w każdej reakcji termojądrowej w cyklu protonowym i sprawdź wartości ustalone w poprzednim zadaniu.

61.

Pokaż, że całkowita energia uwalniana w cyklu protonowym wynosi 26,7MeV26,7MeV \SI{26,7}{\mega\electronvolt}, biorąc pod uwagę łączny efekt energetyczny reakcji H1+H122+e++νH1+H122+e++ν \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^2]{\mathrm{2}}{} + \mathrm{e}^{+} + \nu, H1+H2He3+γH1+H2He3+γ \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} + \tensor*[^2]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} + \gamma i He3+He3He4+H1+H1He3+He3He4+H1+H1 \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} + \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} \to \tensor*[^4]{\mathrm{He}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{}. Nie zapomnij uwzględnić energię anihilacji.

62.

W tekście wspomniano o dwóch reakcjach syntezy jądrowej n+He3He4+γn+He3He4+γ \mathrm{n} + \tensor*[^3]{\mathrm{He}}{} \to \tensor*[^4]{\mathrm{He}}{} + \gamma i n+H1H2+γn+H1H2+γ \mathrm{n} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^2]{\mathrm{H}}{} + \gamma. W obu uwalniana jest energia, ale w drugiej powstaje też więcej paliwa. Udowodnij, że energie uzyskiwane w tych reakcjach wynoszą odpowiednio 20,58MeV20,58MeV \SI{20,58}{\mega\electronvolt} i 2,22MeV2,22MeV \SI{2,22}{\mega\electronvolt}. Określ, który z powstających nuklidów jest silniej związany: 4He czy 2H.

63.

Moc Słońca wynosi około 41026W41026W \SI{4e26}{\watt}.

 1. Jeśli 90%90% \SI{90}{\percent} tej energii jest dostarczane przez cykl protonowy, to ile protonów zużywanych jest w ciągu sekundy?
 2. Ile neutrin pochodzących z tego procesu opuszcza Słońce w ciągu sekundy na każdy metr kwadratowy jego powierzchni?
64.

Innym ciągiem reakcji, w których następuje fuzja wodoru w hel w Słońcu, a w jeszcze większym stopniu w gorętszych od niego gwiazdach, jest cykl CNO:

 1. C12+H1N13+γC12+H1N13+γ \tensor*[^12]{\mathrm{C}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^13]{\mathrm{N}}{} + \gamma,
 2. N13C13+e++νN13C13+e++ν \tensor*[^13]{\mathrm{N}}{} \to \tensor*[^13]{\mathrm{C}}{} + \mathrm{e}^{+} + \nu,
 3. C13+H1N14+γC13+H1N14+γ \tensor*[^13]{\mathrm{C}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^14]{\mathrm{N}}{} + \gamma,
 4. N14+H1O15+γN14+H1O15+γ \tensor*[^14]{\mathrm{N}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^15]{\mathrm{O}}{} + \gamma,
 5. O15N15+e++νO15N15+e++ν \tensor*[^15]{\mathrm{O}}{} \to \tensor*[^15]{\mathrm{N}}{} + \mathrm{e}^{+} + \nu,
 6. N15+H1C12+He4N15+H1C12+He4 \tensor*[^15]{\mathrm{N}}{} + \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^12]{\mathrm{C}}{} + \tensor*[^4]{\mathrm{He}}{}.

Proces ten jest cyklem, ponieważ 12C pojawia się na początku i na końcu tych reakcji. Napisz ogólny bilans tego cyklu (tak jak zrobiliśmy dla cyklu protonowego, otrzymując 2e+4H1He4+2ν+6γ2e+4H1He4+2ν+6γ 2\mathrm{e} + 4 \tensor*[^1]{\mathrm{H}}{} \to \tensor*[^4]{\mathrm{He}}{} + 2 \nu + 6 \gamma). Załóż, że pozytony anihilują z elektronami, tworząc kolejne fotony γγ \gamma.

65.

Wykonaj obliczenia i odpowiedz na pytanie.

 1. Oblicz energię uwalnianą w czasie fuzji 1kg1kg \SI{1}{\kilo\gram} mieszaniny deuteru i trytu, z której powstaje hel. Mieszanina zawiera równe liczby jąder deuteru i trytu;
 2. Jeśli proces ten odbywa się nieprzerwanie i trwa rok, to jaka jest średnia generowana moc?

10.7 Skutki biologiczne i zastosowania medyczne promieniowania jądrowego

66.

Określ równoważnik dawki w milisiwertach odpowiadający

 1. 0,1Gy0,1Gy \SI{0,1}{\gray} promieniowania X;
 2. ekspozycji oka na 2,5mGy2,5mGy \SI{2,5}{\milli\gray} neutronów;
 3. 1,5mGy1,5mGy \SI{1,5}{\milli\gray} promieniowania α.
67.

Oblicz dawki promieniowania w grejach dla

 1. 10mSv10mSv \SI{10}{\milli\sievert} równoważnika dawki otrzymanej w rentgenowskim badaniu fluoroskopowym;
 2. ekspozycji skóry na dawkę 50mSv50mSv \SI{50}{\milli\sievert} promieniowania α;
 3. 160mSv160mSv \SI{160}{\milli\sievert} promieniowania β i γ pochodzących z 40K w twoim ciele.
68.

Oblicz masę 239Pu, która ma aktywność promieniotwórczą 1kBq1kBq \SI{1}{\kilo\becquerel}.

69.

W 1980 roku ukuto określenie picowave (pikofala), wykorzystywane w opisie napromieniowania środków spożywczych, w celu przełamania oporu społecznego poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego za bezpieczne promieniowania mikrofalowego. Oblicz energię w megaelektronowoltach fotonu o długości fali jednego pikometra.

70.

Jaka jest dawka w siwertach w terapii nowotworu, w której pacjent otrzymuje 200Gy200Gy \SI{200}{\gray} promieniowania γ?

71.

Połowa promieniowania γ pochodzącego z 99mT jest pochłaniana przez ołowianą tarczę o grubości 0,17mm0,17mm \SI{0,17}{\milli\metre}. Połowa promieniowania γ, które przechodzi przez pierwszą warstwę ołowiu, jest pochłaniana przez drugą warstwę o takiej samej grubości. Jaka grubość ołowiu pochłonie prawie całe to promieniowanie γ pozostawiając 1100011000 1 / 1000 jego początkowej intensywności?

72.

Jaka dawka w grejach jest potrzebna, aby jej równoważnik otrzymany przez guz nowotworowy wyniósł 40Sv40Sv \SI{40}{\sievert}, jeśli jest on naświetlany promieniami α?

73.

Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia w określonym przedziale czasu skutków napromieniowania jest proporcjonalne do równoważnika dawki otrzymanej przez daną osobę. Na podstawie analiz statystycznych oszacowano, że współczynnik proporcjonalności dla zgonu spowodowanego nowotworem równy jest 1103Svrok1103Svrok 1 / (10^3 \si{\sievert\rok}), a dla wad genetycznych wynosi on 0,33103Svrok0,33103Svrok \num{0,33} / (10^3 \si{\sievert\rok}). Hydraulik w elektrowni jądrowej otrzymuje dawkę 20mSv20mSv \SI{20}{\milli\sievert} na całe ciało w ciągu 15 minut podczas usuwania awarii zaworu. Oblicz roczne ryzyko zgonu z powodu nowotworu związane z napromieniowaniem oraz prawdopodobieństwo wystąpienia wady genetycznej wynikające z tej maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji.

74.

Oblicz równoważnik dawki w siwertach na rok, otrzymanej przez płuca pracownika zakładów zbrojeniowych, który w wyniku wypadku wdycha i zatrzymuje aktywność promieniotwórczą 1kBq1kBq \SI{1}{\kilo\becquerel} plutonu 239Pu. Masa narażonej tkanki płucnej wynosi 2kg2kg \SI{2}{\kilo\gram}, a pluton rozpada się przez emisję cząstki α o energii 5,23MeV5,23MeV \SI{5,23}{\mega\electronvolt}. Przyjmij wartość WSBWSB \mathrm{WSB} równą 20.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.