Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Optyka
  1. 1 Natura światła
   1. Wstęp
   2. 1.1 Rozchodzenie się światła
   3. 1.2 Prawo odbicia
   4. 1.3 Załamanie
   5. 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
   6. 1.5 Rozszczepienie
   7. 1.6 Zasada Huygensa
   8. 1.7 Polaryzacja
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Optyka geometryczna i tworzenie obrazu
   1. Wstęp
   2. 2.1 Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie
   3. 2.2 Zwierciadła sferyczne
   4. 2.3 Obrazy tworzone przez załamanie promieni światła
   5. 2.4 Cienkie soczewki
   6. 2.5 Oko
   7. 2.6 Aparat fotograficzny
   8. 2.7 Proste przyrządy powiększające
   9. 2.8 Mikroskopy i teleskopy
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 3 Interferencja
   1. Wstęp
   2. 3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami
   3. 3.2 Matematyczny opis interferencji
   4. 3.3 Interferencja na wielu szczelinach
   5. 3.4 Interferencja w cienkich warstwach
   6. 3.5 Interferometr Michelsona
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Dyfrakcja
   1. Wstęp
   2. 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
   3. 4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie
   4. 4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie
   5. 4.4 Siatki dyfrakcyjne
   6. 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
   7. 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
   8. 4.7 Holografia
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fizyka współczesna
  1. 5 Teoria względności
   1. Wstęp
   2. 5.1 Niezmienność praw fizyki
   3. 5.2 Względność jednoczesności zdarzeń
   4. 5.3 Dylatacja czasu
   5. 5.4 Skrócenie długości w szczególnej teorii względności
   6. 5.5 Transformacja Lorentza
   7. 5.6 Względność prędkości w szczególnej teorii względności
   8. 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
   9. 5.8 Pęd relatywistyczny
   10. 5.9 Energia relatywistyczna
   11. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Fotony i fale materii
   1. Wstęp
   2. 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
   3. 6.2 Efekt fotoelektryczny
   4. 6.3 Efekt Comptona
   5. 6.4 Model atomu wodoru Bohra
   6. 6.5 Fale de Broglie’a
   7. 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 7 Mechanika kwantowa
   1. Wstęp
   2. 7.1 Funkcje falowe
   3. 7.2 Zasada nieoznaczoności Heisenberga
   4. 7.3 Równanie Schrӧdingera
   5. 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
   6. 7.5 Kwantowy oscylator harmoniczny
   7. 7.6 Tunelowanie cząstek przez bariery potencjału
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Budowa atomu
   1. Wstęp
   2. 8.1 Atom wodoru
   3. 8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu
   4. 8.3 Spin elektronu
   5. 8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków
   6. 8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie
   7. 8.6 Lasery
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  5. 9 Fizyka materii skondensowanej
   1. Wstęp
   2. 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
   3. 9.2 Widma cząsteczkowe
   4. 9.3 Wiązania w ciałach stałych
   5. 9.4 Model elektronów swobodnych w metalach
   6. 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
   7. 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
   8. 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
   9. 9.8 Nadprzewodnictwo
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Fizyka jądrowa
   1. Wstęp
   2. 10.1 Własności jądra atomowego
   3. 10.2 Energia wiązania jądra
   4. 10.3 Rozpad promieniotwórczy
   5. 10.4 Procesy rozpadu
   6. 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
   7. 10.6 Fuzja jądrowa
   8. 10.7 Skutki biologiczne i zastosowania medyczne promieniowania jądrowego
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia
   1. Wstęp
   2. 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
   3. 11.2 Zasady zachowania w fizyce cząstek elementarnych
   4. 11.3 Kwarki
   5. 11.4 Akceleratory i detektory cząstek
   6. 11.5 Model standardowy
   7. 11.6 Wielki Wybuch
   8. 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Pytania

3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami

1.

W doświadczeniu Younga światło pochodzące z jednego źródła jest na dwóch szczelinach rozdzielane na dwa osobne źródła. Czy podobny obraz interferencyjny może być otrzymany, gdy wykorzystane zostaną dwa niezależne źródła światła, np. przednie światła odległego samochodu? Swoją odpowiedź uzasadnij.

2.

Czy możliwy jest eksperyment, w którym będzie występowała tylko destruktywna interferencja? Swoją odpowiedź uzasadnij.

3.

Dlaczego dwie małe lampy sodowe, znajdujące się blisko siebie, nie mogą służyć do uzyskania obrazu interferencyjnego na odległym ekranie? Co się stanie, gdy lampy sodowe zostaną zamienione na dwa wskaźniki laserowe, również znajdujące się blisko siebie?

3.2 Matematyczny opis interferencji

4.

Załóżmy, że użyjesz tych samych szczelin do przeprowadzenia doświadczenia Younga z dwiema szczelinami w powietrzu, a następnie w wodzie. Czy kąty, pod którymi pojawią się prążki odpowiednich rzędów, będą większe, czy mniejsze? Czy zmieni się kolor światła po przejściu przez szczeliny? Swoją odpowiedź uzasadnij.

5.

Dlaczego w doświadczeniu interferencyjnym z dwiema szczelinami używamy światła monochromatycznego? Co się stanie, gdy zastosujemy światło białe?

3.4 Interferencja w cienkich warstwach

6.

Jaki wpływ ma zwiększenie wartości kąta pomiędzy powierzchniami tworzącymi klin powietrzny (np. pomiędzy dwoma szkiełkami mikroskopowymi) na odległość pomiędzy prążkami interferencyjnymi? Jeśli wartość tego kąta będzie za duża, to prążki nie będą widoczne. Wyjaśnij dlaczego.

7.

Jaka jest różnica dróg optycznych dla promieni, które początkowo są w fazie, a następnie interferują konstruktywnie lub destruktywnie? Jaki wpływ na to może mieć zjawisko odbicia; jaki zjawisko załamania?

8.

Czy nastąpi zmiana fazy dla światła, które ulega odbiciu od soczewki kontaktowej, unoszącej się w oku na cienkiej warstwie filmu łzowego? Współczynnik załamania soczewki wynosi około 1,5 1,5 \num{1,5} , natomiast zewnętrzna powierzchnia soczewki jest sucha.

9.

Przy umieszczaniu próbki pomiędzy szkiełkami mikroskopowymi szkiełko nakrywkowe przykrywa kroplę wody umieszczoną na szkiełku podstawowym. Światło padające z góry może się odbić zarówno od górnej, jak i dolnej powierzchni szkiełka nakrywkowego, a także od górnej powierzchni szkiełka podstawowego, znajdującego się pod kroplą wody. Przy odbiciu od których powierzchni światło dozna przesunięcia w fazie?

10.

Odpowiedz na poprzednie pytanie w sytuacji, gdy ciecz pomiędzy dwoma szkiełkami mikroskopowymi będzie dwusiarczkiem węgla.

11.

Kiedy patrzysz na plasterek cienko pokrojonej szynki, na przykład oceniając jej walory odżywcze, możesz zaobserwować różnokolorowe (w kolorach tęczy) refleksy na jej wilgotnej powierzchni. Wyjaśnij, jaka jest przyczyna ich powstawania.

12.

Wynalazca zauważył, że bańka mydlana jest ciemna, kiedy jej ścianki mają najmniejszą grubość, i na tej podstawie wywnioskował, że destruktywna interferencja występuje dla wszystkich długości fali. Jak może on wykorzystać tę wiedzę do skonstruowania skutecznej powłoki antyrefleksyjnej dla soczewek w całym przedziale długości fal światła widzialnego? Jakim ograniczeniom podlegają współczynnik załamania oraz grubość warstwy antyrefleksyjnej? Dlaczego takie rozwiązanie jest niepraktyczne?

13.

Powłoka antyrefleksyjna, jak ta opisana w Przykładzie 3.3, całkowicie redukuje promienie odbite tylko dla jednej długości fali oraz przy założeniu, że światło pada prostopadle na tę powłokę. Jaki rezultat otrzymamy dla innych długości fal i innych wartości kątów padania? Wykonaj obliczenia.

14.

Dlaczego dużo trudniej jest zaobserwować prążki interferencyjne dla światła odbitego od grubej płytki szklanej niż odbitego od cienkiej warstwy? Czy zastosowanie światła monochromatycznego może ułatwić obserwację?

3.5 Interferometr Michelsona

15.

Omów, w jaki sposób interferometr Michelsona może być użyty do pomiaru współczynnika załamania gazu (w tym powietrza).

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.