Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

2.1 Współczesny wzrost gospodarczy

Na początku XIX w. zapoczątkowany został spektakularny proces długofalowego, stabilnego wzrostu gospodarczego, podczas którego wiodące gospodarki świata – głównie z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej – zwiększały PKB per capita w średnim tempie ok. 2% rocznie. W ciągu ostatnich 70 lat państwa, takie jak Japonia, Korea Południowa i Chiny wykazały potencjał do nadrabiania tych zaległości. Rewolucja przemysłowa ułatwiła upowszechnienie zjawiska, które ekonomiści często określają mianem nowoczesnego wzrostu gospodarczego. W jej wyniku produktywność pracowników, jak również skala wymiany handlowej znacznie wzrosły, a tempo rozwoju instytucji rynkowych i metod zarządzania procesami gospodarczymi przyspieszyło.

2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy

Produktywność lub, inaczej mówiąc, wydajność to parametr, który mierzy wkład pracy jednego pracownika lub jednej przepracowanej godziny w wartość produkcji przedsiębiorstwa. Jego przybliżeniem jest wartość PKB na jednego pracownika lub PKB na godzinę. Na podstawie danych historycznych trudno jest przewidywać, jaki będzie wzrost produktywności w najbliższych latach, zwłaszcza że dynamika zmian tego parametru dość silnie się waha. Tempo wzrostu produktywności jest podstawowym wyznacznikiem tempa wzrostu gospodarczego i dochodów w długim okresie. W ciągu kolejnych dziesięcioleci nawet niewielkie na pierwszy rzut oka różnice w średniorocznej stopie wzrostu PKB przynoszą ogromną różnicę w wartości PKB na koniec analizowanego okresu. Zagregowana funkcja produkcji pokazuje, w jaki sposób nakłady w gospodarce, takie jak kapitał ludzki, kapitał fizyczny i finansowy oraz technologia, przekładają się na wartość produkcji mierzoną za pomocą PKB.

Procent składany i skumulowana stopa wzrostu gospodarczego wykazują taki sam schemat zmian jak dynamika produktywności gospodarki. Pozornie niewielkie różnice w średniorocznej stopie zmian każdego z tych parametrów mogą mieć olbrzymi wpływ na dochód w długim okresie.

2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego

W ciągu mijających dziesięcioleci pozornie niewielkie różnice w średniorocznym tempie wzrostu gospodarczego, wynoszące kilka punktów procentowych, prowadziły do ogromnych różnic w poziomie PKB per capita między krajami. Zjawisko intensyfikacji kapitału może odnosić się zarówno do wzrostu wartości kapitału rzeczowego, jak i ludzkiego przypadającego na jednego zatrudnionego. Intensyfikacja kapitału ludzkiego odbywa się w drodze pozyskiwania przez pracowników nowej wiedzy i umiejętności, jak również wydłużania przeciętnego okresu edukacji w społeczeństwie. Pojęcie technologii w znaczeniu makroekonomicznym odnosi się do zmian w sposobie produkcji i dystrybucji wytwarzanych towarów, co jest konsekwencją zarówno przełomowych odkryć naukowych, jak i drobnych wynalazków oraz relatywnie nieznacznych zmian w sposobie zarządzania i organizowania procesów produkcyjnych. Środowisko korzystne dla wzrostu wartości PKB per capita i produktywności pracy sprzyja zwiększaniu wartości i jakości kapitału ludzkiego, inwestycjom w kapitał fizyczny oraz zmianom technologicznym, dzięki funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych chronionych, a niekiedy również korygowanych przez państwo.

2.4 Konwergencja dochodowa

Proces wyrównywania się poziomu PKB per capita w krajach o wysokich i niskich dochodach nazywamy konwergencją dochodową lub realną. Zjawisko konwergencji może wystąpić nawet wtedy, gdy zarówno kraje o wysokich, jak i niskich dochodach zwiększają inwestycje w kapitał rzeczowy i ludzki mniej więcej w tej samej skali. Dzieje się tak dlatego, że inwestycja w kapitał rzeczowy i ludzki w kraju o niskich dochodach (a więc również relatywnie niskiej wartości kapitału przypadającej na jednego pracownika) przynosi większy produkt krańcowy w porównaniu z analogicznym wydatkiem dokonanym w kraju o wysokim dochodzie (gdzie wartość kapitału rzeczowego i ludzkiego przypadająca na jednego zatrudnionego już jest wysoka). Przede wszystkim dzięki temu mechanizmowi gospodarki o niższych dochodach charakteryzują się wyższą dynamiką wzrostu PKB per capita. Aby utrzymać relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego, państwa o wysokich dochodach muszą z kolei nie tylko intensyfikować kapitał rzeczowy i ludzki, ale też dbać o to, aby inwestycje przekładały się na postęp technologiczny. W tym celu powołują one instytucje gospodarcze i polityczne, które mają zapewniać środowisko sprzyjające podtrzymywaniu lub wręcz intensyfikacji strumienia innowacji technologicznych. Wysokie tempo postępu technologicznego może stanowić przeciwwagę dla malejących korzyści krańcowych związanych z inwestycjami w kapitał ludzki i rzeczowy.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.