Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

funkcja produkcji (ang. production function)
proces, w którym przedsiębiorstwo przekształca nakłady ekonomiczne, takie jak praca, maszyny i surowce w produkty, czyli towary i usługi, z których korzystają konsumenci
infrastruktura (ang. infrastructure)
część kapitału rzeczowego, w której skład wchodzą np. elementy systemu transportowego (drogi i system połączeń kolejowych)
innowacja (ang. innovation)
nowy produkt lub technologia produkcji, które przełamują status quo na rynku, pozwalając innowatorom osiągnąć większe zyski, a dla innych przedsiębiorstw, niepotrafiących wprowadzić własnych innowacji, oznaczają utratę dochodów; innowacja powstaje dzięki wykorzystaniu postępów wiedzy
intensyfikacja kapitału (ang. capital deepening)
wzrost wartości kapitału fizycznego lub ludzkiego per capita w społeczeństwie
kapitał ludzki (ang. human capital)
zakumulowane umiejętności i wykształcenie pracowników
kapitał rzeczowy (ang. physical capital)
fabryki, maszyny i inne elementy, które firmy wykorzystują w procesie produkcji; kapitał rzeczowy obejmuje także infrastrukturę
konwergencja dochodowa
zob. konwergencja realna
konwergencja realna (ang. convergence)
proces, w ramach którego PKB per capita w gospodarkach o niskich dochodach rośnie szybciej niż w krajach o wysokich dochodach, dzięki czemu w długim okresie poziom zamożności w obu grupach wyrównuje się
nowoczesny wzrost gospodarczy (ang. modern economic growth)
okres szybkiego wzrostu gospodarczego trwający od 1870 r.
ochrona praw własności (ang. protection of property rights)
przepisy prawa cywilnego, chroniące prawo rzeczowe osób fizycznych i prawnych, którego treścią jest uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób, w granicach ustanowionych przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
państwo prawa (ang. rule of law)
powszechne stosowanie przepisów i regulacji, które chronią prawa osób fizycznych i prawnych w zakresie korzystania z ich własności według własnego uznania; prawo musi być jasne, powszechnie znane, sprawiedliwe, egzekwowane i stosowane w taki sam sposób wobec wszystkich członków społeczeństwa
produktywność pracy (ang. labor productivity)
wkład pracy jednego pracownika lub jednej przepracowanej godziny w wartość produkcji przedsiębiorstwa (czasem nazywana również produktywnością pracowników)
rewolucja przemysłowa (ang. Industrial Revolution)
okres powszechnego wykorzystania maszyn i rozwoju produkcji fabrycznej oraz związanych z tym zmian gospodarczych i społecznych w pierwszej połowie XIX w.
rządy prawa
zob. państwo prawa
skumulowana stopa wzrostu gospodarczego (ang. compound growth rate)
tempo wzrostu gospodarczego uwzględniające przyrost PKB w kolejnych latach
specjalne strefy ekonomiczne (SSE) (ang. special economic zone)
obszar kraju, zwykle z dostępem do portu lub infrastruktury transportowej, w którym prowadzenie działalności gospodarczej jest zwolnione z podatków
swoboda zawierania umów (ang. contractual rights)
prawo podmiotów ekonomicznych do zawierania umów z innymi osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie korzystania z ich własności, zapewniające możliwość odwołania się do systemu prawnego w przypadku niedotrzymania warunków umowy
technologia (ang. technology)
sposoby łączenia dostępnych czynników produkcji pozwalające na zwiększanie wolumenu produkcji bądź wytwarzanie lepszych lub nawet zupełnie nowych produktów
wydajność pracy
zob. produktywność pracy
wynalazek (ang. invention)
postęp wiedzy, nowe rozwiązanie techniczne lub organizacyjne mające charakter użytkowy, które powstało w akcie twórczym
zagregowana funkcja produkcji (ang. aggregate production function)
matematyczne uogólnienie procesu, w którym gospodarka jako całość przekształca nakłady ekonomiczne, takie jak kapitał ludzki, kapitał fizyczny i finansowy oraz technologia, w produkcję mierzoną jako PKB per capita
zmiana technologiczna (ang. technological change)
połączenie wynalazku i innowacji
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.