Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Pytania

8.1 Atom wodoru

1.

Określ fizyczne znaczenie każdej z liczb kwantowych atomu wodoru.

2.

Opisz stan podstawowy atomu wodoru za pomocą funkcji falowej, funkcji gęstości prawdopodobieństwa i orbitali atomowych.

3.

Porównaj model atomu wodoru Bohra z modelem Schrödingera. W szczególności porównaj wartości energii i orbitalnego momentu pędu dla stanu podstawowego, wynikające z obu modeli.

8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu

4.

Wyjaśnij, dlaczego linie widmowe atomu wodoru są rozszczepiane przez zewnętrzne pole magnetyczne. Od czego zależy liczba i wielkość rozszczepienia tych linii?

5.

Atom wodoru znajduje się w polu magnetycznym. Która z następujących wielkości ulega zmianie z tego powodu:

  1. całkowita energia;
  2. wartość momentu pędu;
  3. z z z -owa składowa momentu pędu;
  4. kąt polarny?
6.

Od czego zależy orbitalny dipolowy magnetyczny moment elektronu?

8.3 Spin elektronu

7.

Wyjaśnij, jak atom wodoru w stanie podstawowym ( l = 0 l=0) może oddziaływać z zewnętrznym polem magnetycznym.

8.

Porównaj orbitalny moment pędu ze spinowym momentem pędu elektronu w atomie wodoru.

9.

Podaj wszystkie możliwe wartości s s i m s m s dla elektronu. Czy istnieją cząstki, dla których wartości te są inne?

10.

Czy wektory momentu pędu L L i S S muszą być ustawione zgodnie względem siebie?

11.

Co to jest sprzężenie spin-orbita?

8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków

12.

Co to jest zakaz Pauliego? Wyjaśnij jego znaczenie dla zrozumienia struktur atomowych i wiązań w cząsteczkach.

13.

Porównaj konfiguracje elektronowe pierwiastków w tej samej kolumnie układu okresowego.

14.

Porównaj konfiguracje elektronowe pierwiastków, które należą do tego samego wiersza układu okresowego.

8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie

15.

Widma atomowe i molekularne są dyskretne. O czym to świadczy i jak widma dyskretne związane są z kwantowaniem energii i orbit elektronów w atomach i cząsteczkach?

16.

Omów proces absorpcji światła przez materię przy uwzględnieniu struktury atomowej absorbującego ośrodka.

17.

NGC 1763 jest mgławicą emisyjną w Wielkim Obłoku Magellana na obrzeżach Drogi Mlecznej. Światło ultrafioletowe gorących gwiazd jonizuje atomy wodoru w mgławicy. Gdy protony i elektrony rekombinują, emitowane jest światło w zakresie widzialnym. Jakie są energie fotonów uczestniczących w tych dwóch przejściach?

18.

Dlaczego promieniowanie rentgenowskie emitowane jest tylko przy przejściu elektronów na powłoki wewnętrzne? Jaki rodzaj fotonów jest emitowany podczas przejść pomiędzy powłokami zewnętrznymi?

19.

W jaki sposób dozwolone orbity elektronów w atomach różnią się od dozwolonych orbit planet krążących wokół Słońca?

8.6 Lasery

20.

Opisz różnice między światłem spójnym i monochromatycznym.

21.

Dlaczego do wytwarzania światła laserowego niezbędny jest stan metastabilny?

22.

Jaka jest różnica między światłem żarówki i światłem laserowym?

23.

W jaki sposób odtwarzacz Blu-Ray jest w stanie odczytać więcej informacji niż odtwarzacz CD?

24.

Jakie są podobieństwa i różnice między odtwarzaczami CD i Blu-Ray?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.