Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podsumowanie

14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie

 • Płyn to stan skupienia materii poddający się siłom bocznym lub ścinającym. Ciecze i gazy są płynami. Statyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się nieruchomymi płynami.
 • Gęstość substancji lub obiektu, to jego masa na jednostkę objętości. Definiujemy ją jako ρ = m / V . ρ = m / V . Jednostką SI gęstości jest kg/m 3 . kg/m 3 .
 • Ciśnienie to wartość składowej prostopadłej siły na jednostkę powierzchni, do której jest przyłożona, p = F / A . p = F / A . Jednostką SI ciśnienia jest paskal: 1 Pa = 1 N/m 2 1 Pa = 1 N/m 2 .
 • Ciśnienie wywołane ciężarem cieczy o stałej gęstości dane jest przez p = ρ g h p = ρ g h , gdzie p p jest ciśnieniem, h h głębokością cieczy, na której mierzymy ciśnienie, ρ ρ gęstością cieczy, a g g przyspieszeniem ziemskim.

14.2 Pomiar ciśnienia

 • Ciśnienie manometryczne to ciśnienie mierzone względem ciśnienia atmosferycznego.
 • Ciśnienie absolutne to suma ciśnienia manometrycznego i ciśnienia atmosferycznego.
 • Otwarte manometry rurkowe zbudowane są z rurki w kształcie litery U, której jeden koniec jest zawsze otwarty. Używa się ich do pomiaru ciśnienia. Barometr rtęciowy to urządzenie mierzące ciśnienie atmosferyczne.
 • Jednostką SI ciśnienia jest paskal (Pa), ale w powszechnym użyciu jest jeszcze kilka innych jednostek.

14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne

 • Ciśnienie to siła na jednostkę powierzchni.
 • Zmiana ciśnienia przyłożonego do zamkniętego płynu przekazywana jest bez strat do wszystkich części płynu i do ścian naczynia zawierającego ten płyn.
 • Układ hydrauliczny zawiera zamknięty płyn używany do przekazywania sił.

14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu

 • Siła wyporu jest siłą wypadkową skierowaną ku górze, przyłożoną do dowolnego obiektu zanurzonego w dowolnym płynie. Jeżeli siła wyporu jest większa niż ciężar przedmiotu, to zacznie się on poruszać ku powierzchni, a później będzie się na niej unosił. Jeżeli siła wyporu jest mniejsza niż waga przedmiotu, to przedmiot zatonie. Jeżeli siła wyporu równa się masie przedmiotu, który jest w spoczynku, to pozostanie on na obecnej głębokości. Siła wyporu jest zawsze obecna i zawsze działa na przedmiot zanurzony całkowicie lub częściowo w płynie.
 • Prawo Archimedesa stwierdza, że siła wyporu działająca na przedmiot równa się ciężarowi wypartego przez ten przedmiot płynu.

14.5 Dynamika płynów

 • Strumień objętościowy Q Q jest definiuje się jako objętość V V przepływającą przez pole powierzchni w pewnym punkcie w czasie t t lub Q = d V / d t Q= d V/ d t, gdzie V V jest objętością, a t t czasem. Jednostką SI strumienia objętościowego jest m 3 /s, m 3 /s, ale w powszechnym użyciu są również inne jednostki, takie jak l/min.
 • Strumień objętościowy oraz prędkość są związane relacją Q = A v Q = A v , gdzie A A jest polem przekroju strumienia płynu, a v v jego średnią prędkością.
 • Równanie ciągłości mówi, że dla płynów nieściśliwych masa wpływająca do rury musi się równać masie wypływającej z niej.

14.6 Równanie Bernoulliego

 • Równanie Bernoulliego mówi, że sumy po dwóch stronach poniższego równania są takie same w dowolnych dwóch punktach nieściśliwego płynu:
  p 1 + 1 2 ρ v 1 2 + ρ g h 1 = p 2 + 1 2 ρ v 2 2 + ρ g h 2 . p 1 + 1 2 ρ v 1 2 + ρ g h 1 = p 2 + 1 2 ρ v 2 2 + ρ g h 2 .
 • Wiele zastosowań ma uproszczona wersja równania Bernoulliego, w której wysokość płynu jest stała. Składniki równania zawierające wysokość (lub głębokość h h) upraszczają się i w efekcie uzyskujemy
  p 1 + 1 2 ρ v 1 2 = p 2 + 1 2 ρ v 2 2 . p 1 + 1 2 ρ v 1 2 = p 2 + 1 2 ρ v 2 2 .
 • Powyższa postać równania Bernoulliego ma wiele zastosowań, w tym dotyczące zjawiska porywania oraz pomiaru prędkości.

14.7 Lepkość i turbulencje

 • Przepływ laminarny charakteryzuje się brakiem mieszania poruszających się warstw płynu.
 • Turbulencja cechuje się wirami i zwrotami prędkości, które mieszają warstwy płynu.
 • Lepkość płynu η η jest spowodowana tarciem wewnętrznym w płynie.
 • Przepływ pozostaje proporcjonalny do różnicy ciśnień i odwrotnie proporcjonalny do oporu:
  Q = p 2 p 1 R . Q = p 2 p 1 R .
 • Spadek ciśnienia powodują zarówno przepływ, jak i opory, określa go równanie: p 2 p 1 = R Q p 2 p 1 = R Q .
 • Liczba Reynoldsa R e Re pomaga stwierdzić, czy przepływ jest laminarny, czy turbulentny. Wynosi ona: R e = 2 ρ v r η Re= 2 ρ v r η .
 • Dla R e Re poniżej około 2000 przepływ jest laminarny. Dla R e Re powyżej około 3000 przepływ jest turbulentny. Dla wartości R e Re pomiędzy 2000 a 3000 może być albo jednego typu, albo drugiego, albo wykazywać cechy obu.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.