Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1

14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 114.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
  • formułować prawo Pascala;
  • wyprowadzać zależności między siłami w układzie hydraulicznym.

W 1653 r. francuski filozof i uczony Blaise Pascal opublikował swój Traktat równowagi płynów, w którym przedstawił zasady statyki płynów. Płyn statyczny to taki, który nie jest w ruchu. Gdy płyn nie płynie, mówimy, że jest w równowadze statycznej. Jeżeli tym płynem jest woda, to mówimy, że znajduje się w równowadze hydrostatycznej (ang. hydrostatic equilibrium). Dla płynów w równowadze statycznej wypadkowa siła na dowolną jego część musi wynosić zero, bo w przeciwnym przypadku płyn zacząłby się poruszać.

Obserwacje Pascala, które później udowodniono eksperymentalnie, są podstawą dziedziny nauki zwanej hydrauliką (ang. hydraulics). Jest ona jednym z największych osiągnięć współczesnej technologii mechanicznej. Pascal zauważył, że zmiana ciśnienia przyłożonego do płynu jest przekazywana bez strat w całej jego objętości i ostatecznie do ścian naczynia, w którym się on znajduje. Z tego powodu często więcej wiemy o ciśnieniu płynu niż o innych jego cechach fizycznych. Co więcej, z prawa Pascala wynika, że całkowite ciśnienie w danym punkcie płynu jest sumą ciśnień pochodzących z różnych źródeł. Dobrym przykładem jest ciśnienie na danej głębokości płynu, które zależy zarówno od samej głębokości, jak i od ciśnienia atmosferycznego.

Prawo Pascala

Zasada Pascala, znana również pod nazwą prawo Pascala (ang. Pascal’s principle), stwierdza, że zmiana ciśnienia przyłożonego do płynu jest przekazywana bez strat do wszystkich jego części i ostatecznie do ścianek naczynia zawierającego płyn. Atomy, które mogą się swobodnie poruszać w naczyniu przekazują ciśnienie do wszystkich części płynu oraz do ścian naczynia. Dowolna zmiana ciśnienia jest przekazywana bez strat.

Zwróćmy uwagę, że zasada ta nie mówi, że ciśnienie jest takie samo we wszystkich częściach. Nie jest to prawdą, na przykład dlatego, że ciśnienie płynu w pobliżu Ziemi zmienia się wraz z wysokością. Zasada ta odnosi się raczej do zmiany ciśnienia. Załóżmy, że umieścimy wodę w cylindrycznym pojemniku o wysokości H H i polu przekroju A A, na którego szczycie znajduje się ruchomy tłok o masie m m (Ilustracja 14.15). Przyłożenie dodatkowego ciężaru M g Mg do tłoka zwiększa ciśnienie na szczycie o M g / A Mg/A, ponieważ ta dodatkowa siła jest przyłożona również do powierzchni A A tłoka zamykającej cylinder:

Δ p góra = M g A . Δ p góra = M g A .
Ilustracja (a) jest schematycznym rysunkiem cylindra wypełnionego płynem oraz otwartego na działanie ciśnienia atmosferycznego z jednej strony. Dysk o masie m i polu powierzchni A, identycznym z powierzchnią pola przekroju cylindra, jest umieszczony w zbiorniku. Odległość pomiędzy dyskiem a spodem cylindra wynosi h. Ilustracja (b) jest schematycznym rysunkiem cylindra z dodatkowym dyskiem o ciężarze Mg umieszczonym na masie m, co sprawia, że poziom dołu dysku pierwszego się obniży.
Ilustracja 14.15 Ciśnienie płynu zmienia się, gdy płyn zostanie poddany dodatkowemu ciśnieniu. (a) Ciśnienie na górną warstwę płynu jest inne niż ciśnienie na dolną warstwę. (b) Wzrost ciśnienia spowodowany przez dodanie ciężaru do tłoka jest taki sam w każdym punkcie płynu, na przykład p góra nowe p góra = p dół nowe p dół p góra nowe p góra = p dół nowe p dół .

Zgodnie z zasadą Pascala ciśnienie we wszystkich punktach wody zmienia się o tę samą wielkość M g / A Mg/A. Zatem ciśnienie przy dnie również zwiększa się o M g / A Mg/A. Ciśnienie przy dnie zbiornika stanowi sumę ciśnienia atmosferycznego, ciśnienia związanego z działaniem słupa płynu oraz ciśnienia wywieranego przez dodatkową masę. Zmiana ciśnienia przy dnie naczynia związana z dodatkową masą wynosi:

Δ p dół = M g A . Δ p dół = M g A .

Ponieważ zmiany ciśnienia są takie same w każdym miejscu w płynie, nie potrzebujemy dodatkowych indeksów wskazujących, czy mówimy o dodatkowym ciśnieniu na górze, czy na dole naczynia:

Δ p = Δ p góra = Δ p dół = Δ p wszędzie . Δ p = Δ p góra = Δ p dół = Δ p wszędzie .

Materiały pomocnicze

Beczka Pascala dostarcza znakomitej demonstracji zasady Pascala. Obejrzyjcie następującą symulację doświadczenia Pascala z 1646 r., w którym zademonstrował on skutki zmieniającego się w płynie ciśnienia.

Zastosowania zasady Pascala oraz układów hydraulicznych

Układy hydrauliczne są podstawą działania hamulców samochodowych, podnośników hydraulicznych i wielu innych układów mechanicznych (Ilustracja 14.16).

Schematyczny rysunek układu hydraulicznego z dwoma wypełnionymi płynem cylindrami, zamkniętymi tłokami i połączonymi rurą. Skierowana w dół siła F1 przyłożona do lewego tłoka o polu powierzchni A1 wywołuje zmianę ciśnienia, która powoduje siłę F2 skierowaną ku górze i przyłożonego do tłoka o polu powierzchni A2. Pole A2 jest większe niż pole A1.
Ilustracja 14.16 Typowy układ hydrauliczny złożony z dwóch wypełnionych płynem cylindrów, zamkniętych tłokami i połączonych rurą zwaną przewodem hydraulicznym. Skierowana w dół siła F 1 F 1 przyłożona do lewego tłoka powoduje zmianę ciśnienia przekazywaną bez strat do wszystkich części płynu w naczyniu. Wywołuje to skierowaną ku górze siłę F 2 F 2 działającą na prawy tłok. Siła ta jest większa niż F 1 F 1 , ponieważ pole powierzchni prawego tłoka jest większe.

Możemy wyprowadzić związek między siłami w tym prostym układzie hydraulicznym, stosując zasadę Pascala. Zwróćmy uwagę, że oba tłoki znajdują się na tej samej wysokości, więc nie ma różnicy ciśnień związanej z głębokością. Ciśnienie związane z siłą F 1 F 1 działającą na powierzchnię A 1 A 1 wynosi:

p 1 = F 1 A 1 , zgodnie z definicją p = F A . p 1 = F 1 A 1 ,zgodnie z definicjąp= F A .

Zgodnie z zasadą Pascala ciśnienie to zostaje przekazane bez strat do wszystkich punktów w płynie oraz do ścian naczynia. W związku z tym ciśnienie p 2 p 2 równe p 1 p 1 działa również przy drugim tłoku. Otrzymujemy p 1 = p 2 . p 1 = p 2 . Ponieważ jednak p 2 = F 2 / A 2 , p 2 = F 2 / A 2 , otrzymujemy ostateczny wynik:

F 1 A 1 = F 2 A 2 . F 1 A 1 = F 2 A 2 .
14.12

Równanie to wiąże stosunki sił do powierzchni w dowolnym układzie hydraulicznym, pod warunkiem, że tłoki znajdują się na tej samej wysokości oraz że można pominąć tarcie obecne w układzie.

Układy hydrauliczne mogą zwiększać lub zmniejszać przyłożoną do nich siłę. Aby zwiększyć siłę, ciśnienie przykłada się do większej powierzchni. Na przykład jeżeli siłę 100 N przyłożymy do lewego cylindra (Ilustracja 14.16), a prawy cylinder ma powierzchnię pięciokrotnie większą, to siła wyjściowa będzie wynosiła 500 N. Układy hydrauliczne działają analogicznie do dźwigni prostych, ale mają tę zaletę, że ciśnienie może być przekazywane nawet wzdłuż wymyślnie poskręcanych przewodów, w kilka miejsc jednocześnie.

Przykładem takiego urządzenia jest podnośnik hydrauliczny (ang. hydraulic jack). Używa się go do podnoszenia dużych ciężarów, na przykład w warsztatach do unoszenia samochodów. Podnośnik składa się z nieściśliwego płynu umieszczonego w U-kształtnej rurze zakończonej z obu stron ruchomymi tłokami. Mała siła przyłożona do małej powierzchni może zrównoważyć znacznie większą siłę przyłożoną po drugiej stronie do znacznie większej powierzchni (Ilustracja 14.17).

Ilustracja (a) prezentuje schematyczny rysunek U-kształtnej rury wypełnionej płynem. Siła F1 działająca w dół jest przyłożona z lewej strony do powierzchni A1. Siła F2 skierowana ku dołowi jest przyłożona po powierzchni A2. Powierzchnia A2 jest większa niż powierzchnia A1. Ilustracja (b) przedstawia samochód osobowy na podnośniku hydraulicznym.
Ilustracja 14.17 (a) Działanie podnośnika hydraulicznego oparte jest na przyłożeniu sił ( F 1 , F 2 ) ( F 1 , F 2 ) do nieściśliwego płynu w rurze o kształcie litery U przy użyciu ruchomych tłoków ( A 1 , A 2 ) ( A 1 , A 2 ) z obu stron rury. (b) Podnośniki hydrauliczne są powszechnie używane w warsztatach do unoszenia samochodów, co umożliwia przeprowadzanie napraw i przeglądów.

Używając zasady Pascala, możemy pokazać, że siła niezbędna do podniesienia samochodu jest mniejsza niż ciężar samochodu:

F 1 = A 1 A 2 F 2 , F 1 = A 1 A 2 F 2 ,

gdzie F 1 F 1 jest siłą przyłożoną w celu podniesienia samochodu, A 1 A 1 polem poprzecznego przekroju miniejszego tłoka, A 2 A 2 polem przekroju poprzecznego większego tłoka, a F 2 F 2 ciężarem samochodu.

Przykład 14.3

Obliczanie siły na cylindry hamulcowe

Rozważmy samochodowy układ hydrauliczny pokazany na Ilustracji 14.18. Załóżmy, że siłę 100 N przyłożono do pedału hamulca (działającego jako źródło siły hamującej), który działa na cylinder pedału hamulcowego (działający jako główny cylinder) przy użyciu dźwigni. Na cylinder została wywarta siła 500 N. Ciśnienie wytworzone na cylindrze pedału hamulcowego jest przekazywane do cylindrów hamulcowych przy czterech kołach pojazdu. Cylinder pedału hamulcowego średnicę 0,500 cm, a każdy z cylindrów hamulcowych przy kołach ma średnicę 2,50 cm. Oblicz wartość siły F 2 F 2 wytworzonej przy każdym z cylindrów hamulcowych przy kołach.
Ilustracja przedstawia schematyczny rysunek hydraulicznego układu hamulcowego. Stopa naciska pedał hamulcowy z siłą F1. Siła ta jest przekazywana do cylindra o średnicy 0,5 cm. Cylinder pedału hamulcowego jest połączony z układem hydraulicznym z dwoma (na rysunku) cylindrami hamulcowymi przy kołach, które mają średnicę 2,5 cm. Cylindry hamulcowe przy kołach generują siłę F2.
Ilustracja 14.18 Hamulce hydrauliczne wykorzystują zasadę Pascala. Kierowca naciska na pedał hamulca, działając wzmacnianą przez dźwignię prostą siłą, przekazywaną do układu hydraulicznego. Przy każdym z identycznych cylindrów hamulcowych przy kołach wytwarzane jest takie samo ciśnienie, i z tego powodu każdy z nich działa taką samą siłą F 2 F 2 na swoje koło. Kołowe przekroje poprzeczne cylindra pedału hamulcowego i cylindrów przy kołach przedstawiają odpowiednio przez A 1 A 1 oraz A 2 A 2 .

Strategia rozwiązania

Znamy siłę F 1 F 1 przyłożoną do cylindra pedału hamulcowego. Pole przekrojów poprzecznych A 1 A 1 oraz A 2 A 2 można obliczyć z podanych średnic. Do znalezienia siły możemy więc użyć następującej relacji F 2 F 2 :
F 1 A 1 = F 2 A 2 . F 1 A 1 = F 2 A 2 .

Dzięki przekształceniu algebraicznemu, otrzymujemy z jednej strony F 2 F 2 i podstawiamy znane wartości.

Rozwiązanie

Zasada Pascala zastosowana do układu hamulcowego zadana jest przez F 1 A 1 = F 2 A 2 : F 1 A 1 = F 2 A 2 :
F 2 = A 2 A 1 F 1 = π r 2 2 π r 1 2 F 1 = ( 1,25 c m ) 2 ( 0,250 c m ) 2 500 N = 1.25 10 4 N F 2 = A 2 A 1 F 1 = π r 2 2 π r 1 2 F 1 = ( 1,25 c m ) 2 ( 0,250 c m ) 2 500 N = 1.25 10 4 N

Znaczenie

Wartość ta to siła wywierana przez każdy z czterech cylindrów przy kołach. Zwróćmy uwagę, że przy kołach możemy zainstalować dowolna liczbę cylindrów. Jeżeli każdy z nich ma średnicę 2,50 cm, to będzie działał siłą 1 , 25 10 4 N 1,25 10 4 N . Prosty układ hydrauliczny jest przykładem maszyny prostej i w związku z tym może zwiększać siłę, ale nie może wykonywać większej pracy, niż praca wykonana nad nim. Praca to siła pomnożona przez drogę, na której działa siła, więc tłok cylindra przy kole pokonuje mniejszą drogę niż tłok przy pedale hamulcowym. Dodatkowo, im więcej kół dodamy, tym mniejszą drogę tłok cylindra przebędzie przy każdym z nich. Wiele układów hydraulicznych, takich jak system wspomagania hamowania lub układy hamulcowe w ciężkich maszynach, wykorzystuje pompy z zewnętrznym napędem, który wykonuje większość pracy w układzie.

Sprawdź, czy rozumiesz 14.3

Czy prasa hydrauliczna działałaby, gdyby zamiast cieczy użyto gazu?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.