Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Pytania

9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych

1.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy wiązaniem jonowym, wiązaniem kowalencyjnym i wiązaniem van der Waalsa?

2.

Jakiego typu wiązań należy spodziewać się w przypadku

 1. cząsteczki KCl;
 2. cząsteczki N2?
3.

Opisz trzy kroki prowadzące do utworzenia wiązania jonowego.

4.

Co powoduje, że odległość między jonami nie osiągnie zera?

5.

Dlaczego w cząsteczce H2 spiny elektronów muszą być antyrównoległe?

9.2 Widma cząsteczkowe

6.

Czy widmo absorpcyjne cząsteczki dwuatomowej HCl zależy od tego, jaki izotop chloru wchodzi w skład cząsteczki? Wyjaśnij swoje rozumowanie.

7.

Ustaw w kolejności od najmniejszej do największej energie ( Δ E Δ E \prefop{\Delta}E ) odpowiadające przejściom kwantowym: elektronowym w atomie, rotacyjnym w cząsteczce, oscylacyjnym w cząsteczce.

8.

Wyjaśnij podstawowe właściwości widma oscylacyjno-rotacyjnego cząsteczki dwuatomowej.

9.3 Wiązania w ciałach stałych

9.

Dlaczego odległości równowagowe między jonami K+ i Cl w krysztale KCl i w cząsteczce dwuatomowej różnią się?

10.

Opisz różnicę między strukturami: regularną powierzchniowo centrowaną (FCC) i regularną przestrzennie centrowaną (BCC).

11.

Ilu najbliższych sąsiadów Cl ma jon Na+ w chlorku sodu? Ile jonów Na+ należy do najbliższych sąsiadów jonu Cl?

12.

W jodku cezu (CsI) ile jonów I należy do najbliższych sąsiadów jonu Cs+, a ile jonów Cs+ do najbliższych sąsiadów jonu I?

13.

Kryształ NaCl ma strukturę FCC. Odległość równowagowa wynosi w przybliżeniu r 0 = 0,282 nm r 0 = 0,282 nm r_0=\SI{0,282}{\nano\metre} . Gdyby każdy jon zajmował objętość sześcianu r 0 3 r 0 3 r_0^3 , jaka byłaby odległość pomiędzy najbliższymi sąsiadami jonu Na+?

9.4 Model elektronów swobodnych w metalach

14.

Dlaczego energia Fermiego (EFEF E_{\text{F}}) jest tym większa, im większa jest liczba elektronów w metalu?

15.

Jeśli koncentracja elektronów w metalu (NVNV N/V) wzrosłaby ośmiokrotnie, co się stanie z energią Fermiego (EFEF E_{\text{F}})?

16.

Dlaczego linia pozioma na Ilustracji 9.12 nagle urywa się przy energii Fermiego?

17.

Dlaczego krzywa na Ilustracji 9.12 rośnie stopniowo od początku układu współrzędnych?

18.

Dlaczego ostra zmiana czynnika Fermiego przy energii Fermiego „wygładza się” ze wzrostem temperatury?

9.5 Teoria pasmowa ciał stałych

19.

Jakie są dwa podstawowe podejścia zmierzające do określenia poziomów energetycznych elektronów w krysztale?

20.

Opisz dwie cechy poziomów elektronowych w krysztale.

21.

Jaki jest związek liczby poziomów energetycznych w paśmie z liczbą atomów N N N w krysztale?

22.

Dlaczego niektóre materiały są bardzo dobrymi przewodnikami prądu, a inne słabymi?

23.

Dlaczego niektóre materiały są półprzewodnikami?

24.

Dlaczego oporność półprzewodnika maleje, gdy temperatura rośnie?

9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie

25.

Jaki rodzaj półprzewodnika powstanie przez domieszkowanie germanu

 1. arsenem;
 2. galem?
26.

Jaki rodzaj półprzewodnika powstaje, gdy krzem domieszkowany jest

 1. fosforem;
 2. indem?
27.

Co to jest efekt Halla i do czego może być wykorzystany?

28.

W jaki sposób atomy domieszki zmieniają strukturę energetyczną materiału w półprzewodniku typu n?

29.

W jaki sposób atomy domieszki zmieniają strukturę energetyczną materiału w półprzewodniku typu p?

9.7 Przyrządy półprzewodnikowe

30.

Gdy połączymy półprzewodnik typu p z półprzewodnikiem typu n w obszarze złącza powstaje jednorodne pole elektryczne. Dlaczego?

31.

Dlaczego obszar zubożony powstający, gdy połączymy półprzewodnik typu p z półprzewodnikiem typu n, ma określoną szerokość?

32.

Skąd wiadomo, że dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia?

33.

Dlaczego przy polaryzacji w kierunku zaporowym prąd jest bardzo mały?

34.

Co się dzieje w sytuacji ekstremalnej, gdy materiały typu n i typu p tworzące złącze są mocno domieszkowane?

35.

Wyjaśnij zasadę działania wzmacniacza akustycznego opartego na tranzystorze.

9.8 Nadprzewodnictwo

36.

Opisz dwie główne cechy nadprzewodników.

37.

W jaki sposób teoria BCS wyjaśnia nadprzewodnictwo?

38.

Co to jest efekt Meissnera?

39.

Jaki wpływ na temperaturę krytyczną nadprzewodnika ma rosnące pole magnetyczne?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.