Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Optyka
  1. 1 Natura światła
   1. Wstęp
   2. 1.1 Rozchodzenie się światła
   3. 1.2 Prawo odbicia
   4. 1.3 Załamanie
   5. 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
   6. 1.5 Rozszczepienie
   7. 1.6 Zasada Huygensa
   8. 1.7 Polaryzacja
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Optyka geometryczna i tworzenie obrazu
   1. Wstęp
   2. 2.1 Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie
   3. 2.2 Zwierciadła sferyczne
   4. 2.3 Obrazy tworzone przez załamanie promieni światła
   5. 2.4 Cienkie soczewki
   6. 2.5 Oko
   7. 2.6 Aparat fotograficzny
   8. 2.7 Proste przyrządy powiększające
   9. 2.8 Mikroskopy i teleskopy
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 3 Interferencja
   1. Wstęp
   2. 3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami
   3. 3.2 Matematyczny opis interferencji
   4. 3.3 Interferencja na wielu szczelinach
   5. 3.4 Interferencja w cienkich warstwach
   6. 3.5 Interferometr Michelsona
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Dyfrakcja
   1. Wstęp
   2. 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
   3. 4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie
   4. 4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie
   5. 4.4 Siatki dyfrakcyjne
   6. 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
   7. 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
   8. 4.7 Holografia
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fizyka współczesna
  1. 5 Teoria względności
   1. Wstęp
   2. 5.1 Niezmienność praw fizyki
   3. 5.2 Względność jednoczesności zdarzeń
   4. 5.3 Dylatacja czasu
   5. 5.4 Skrócenie długości w szczególnej teorii względności
   6. 5.5 Transformacja Lorentza
   7. 5.6 Względność prędkości w szczególnej teorii względności
   8. 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
   9. 5.8 Pęd relatywistyczny
   10. 5.9 Energia relatywistyczna
   11. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Fotony i fale materii
   1. Wstęp
   2. 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
   3. 6.2 Efekt fotoelektryczny
   4. 6.3 Efekt Comptona
   5. 6.4 Model atomu wodoru Bohra
   6. 6.5 Fale de Broglie’a
   7. 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 7 Mechanika kwantowa
   1. Wstęp
   2. 7.1 Funkcje falowe
   3. 7.2 Zasada nieoznaczoności Heisenberga
   4. 7.3 Równanie Schrӧdingera
   5. 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
   6. 7.5 Kwantowy oscylator harmoniczny
   7. 7.6 Tunelowanie cząstek przez bariery potencjału
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Budowa atomu
   1. Wstęp
   2. 8.1 Atom wodoru
   3. 8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu
   4. 8.3 Spin elektronu
   5. 8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków
   6. 8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie
   7. 8.6 Lasery
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  5. 9 Fizyka materii skondensowanej
   1. Wstęp
   2. 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
   3. 9.2 Widma cząsteczkowe
   4. 9.3 Wiązania w ciałach stałych
   5. 9.4 Model elektronów swobodnych w metalach
   6. 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
   7. 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
   8. 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
   9. 9.8 Nadprzewodnictwo
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Fizyka jądrowa
   1. Wstęp
   2. 10.1 Własności jądra atomowego
   3. 10.2 Energia wiązania jądra
   4. 10.3 Rozpad promieniotwórczy
   5. 10.4 Procesy rozpadu
   6. 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
   7. 10.6 Fuzja jądrowa
   8. 10.7 Skutki biologiczne i zastosowania medyczne promieniowania jądrowego
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia
   1. Wstęp
   2. 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
   3. 11.2 Zasady zachowania w fizyce cząstek elementarnych
   4. 11.3 Kwarki
   5. 11.4 Akceleratory i detektory cząstek
   6. 11.5 Model standardowy
   7. 11.6 Wielki Wybuch
   8. 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Podsumowanie

9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych

 • Cząsteczki tworzone są przez dwa główne typy wiązań: wiązanie jonowe i wiązanie kowalencyjne. W wiązaniu jonowym elektron jest przenoszony z jednego atomu na drugi, a w kowalencyjnym elektron jest dzielony (uwspólniany) między atomy.
 • Na zmianę energii towarzyszącej wiązaniu jonowemu składają się trzy główne procesy: oderwanie elektronu z jednego atomu, przyłączenie elektronu do drugiego atomu, oddziaływanie kulombowskie powstałych jonów.
 • Wiązanie kowalencyjne tworzone jest przez przestrzennie symetryczną funkcję falową.
 • Wiązania atomów z cząsteczkami są opisywane przy pomocy kombinacji liniowych funkcji falowych (hybrydyzacja).

9.2 Widma cząsteczkowe

 • Cząsteczki posiadają energię oscylacyjną i rotacyjną.
 • Różnice energii między sąsiednimi poziomami oscylacyjnymi są większe niż między sąsiednimi poziomami rotacyjnymi.
 • Odległość między pikami w widmie absorpcyjnym jest zależna od odwrotności momentu bezwładności.
 • Przejścia między oscylacyjnymi i rotacyjnymi poziomami energetycznymi podlegają regułom wyboru.

9.3 Wiązania w ciałach stałych

 • Struktury upakowania jonów w prostych kryształach jonowych soli to zwykle FCC i BCC.
 • Gęstość kryształu związana jest z odwrotnością odległości równowagowej.
 • Energia dysocjacji jest duża, jeśli odległość równowagowa jest mała.
 • Gęstości i promienie równowagowe popularnych kryształów soli (FCC) są niemal takie same.

9.4 Model elektronów swobodnych w metalach

 • Metale przewodzą prąd elektryczny, który tworzy wielka liczba przypadkowo zderzających się i niemal swobodnych elektronów.
 • Dozwolone energie elektronów są skwantowane. Kwantowanie to ujawnia się w formie bardzo dużych energii elektronów, nawet w T=0KT=0K T=\SI{0}{\kelvin}.
 • Dozwolone energie elektronów w metalach związane są z masą elektronu oraz koncentracją elektronów w metalu.
 • Gęstość stanów elektronowych w metalach rośnie z energią, ponieważ sposobów, na jakie elektron może zajmować stany o wyższej energii, jest więcej niż w przypadku stanów o niższej energii.
 • Zakaz Pauliego mówi, że tylko dwa elektrony (o spinie w górę i spinie w dół) mogą zajmować stan na danym poziomie energetycznym. Dlatego elektrony zapełniają te poziomy energetyczne (od najniższego do najwyższego) w T=0KT=0K T=\SI{0}{\kelvin}, a ostatni i najwyższy obsadzony poziom energii jest nazywany energią Fermiego.

9.5 Teoria pasmowa ciał stałych

 • Poziomy energetyczne elektronów w krysztale można wyznaczyć, rozwiązując równanie Schrödingera dla periodycznego potencjału i przez analizę zmian elektronowej struktury energetycznej, gdy atomy zbliżają się do siebie z dużej odległości.
 • Strukturę energetyczną kryształu tworzą pasma, wewnątrz których energia zmienia się w sposób ciągły, oraz przerwy energetyczne między tymi pasmami.
 • Zdolność ciała do przewodzenia prądu zależy od jego struktury elektronowej.

9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie

 • Struktura energetyczna półprzewodnika może być modyfikowana poprzez zamianę części atomów w sieci innymi atomami (domieszkowanie).
 • Domieszkowanie typu n powoduje powstanie nowych dozwolonych poziomów energetycznych tuż poniżej pasma przewodnictwa.
 • Domieszkowanie typu p powoduje powstanie nowych dozwolonych poziomów energetycznych tuż powyżej pasma walencyjnego.
 • Efekt Halla można wykorzystać do wyznaczenia ładunku, prędkości unoszenia i koncentracji nośników w półprzewodniku.

9.7 Przyrządy półprzewodnikowe

 • Dioda półprzewodnikowa oparta jest na złączu n–p. Pozwala ona na przepływ prądu tylko w jednym kierunku. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia prąd rośnie wykładniczo z napięciem.
 • Tranzystor wykorzystuje układ złączy n–p–n. Tranzystor jest zaworem elektrycznym, za pomocą którego można sterować prądem w obwodzie.
 • Tranzystor jest kluczowym elementem składowym we wzmacniaczach dźwięku, komputerach i wielu innych urządzeniach.

9.8 Nadprzewodnictwo

 • Nadprzewodnictwo charakteryzuje się dwiema cechami: przewodzeniem elektronów przy zerowej oporności i wypychaniem pola magnetycznego.
 • Aby pojawiło się nadprzewodnictwo, potrzebna jest niska temperatura.
 • Silne pole magnetyczne niszczy nadprzewodnictwo.
 • Nadprzewodnictwo w nadprzewodnikach można wyjaśnić, używając koncepcji par Coopera.
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.