Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Opisz mechanizm, za pomocą którego globalna podaż kreuje popyt.

2.

Opisz mechanizm, za pomocą którego globalny popyt kreuje podaż.

3.

Krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SAS) opiera się na założeniu, że wraz ze wzrostem cen produktów finalnych ceny czynników wytwórczych pozostają stałe. W jaki sposób wzrost cen nakładów, np. energii, wpłynie na podaż globalną?

4.

Jakie czynniki utrudniają ustalenie w modelu AD-AS równowagi przy wielkości produkcji równej poziomowi potencjalnemu?

5.

Załóżmy, że polski parlament uchwala znaczącą reformę imigracyjną, która utrudnia obcokrajowcom uzyskiwanie pozwoleń na pracę. Użyj modelu AD-AS, aby wyjaśnić, w jaki sposób wpłynie to na polski PKB i poziom cen w równowadze.

6.

Przyjmijmy, że obawy dotyczące rozmiarów deficytu budżetowego skłoniły rząd do obcięcia wszystkich funduszy na badania i rozwój na najbliższe dziesięć lat. Zakładając, że ma to wpływ na rozwój technologii, jak – zgodnie z modelem AD-AS – zmieni się PKB i poziom cen w równowadze?

7.

W jaki sposób nagły i silny wzrost wartości akcji na giełdzie papierów wartościowych wpłynie na położenie krzywej AD? Jaki ma to wpływ na PKB i poziom cen w równowadze?

8.

Załóżmy, że w Unii Europejskiej, która jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski i ważnym odbiorcą eksportu z naszego kraju, wybucha recesja. Użyj modelu AD-AS, aby określić prawdopodobny wpływ tej sytuacji na wielkość PKB i poziom cen w Polsce.

9.

Pewien polityk twierdzi, że obniżki podatków wyprowadzą gospodarkę z recesji, w której rzeczywiście się ona znajduje. Czy możemy użyć modelu AD-AS, aby to potwierdzić?

10.

Wielu analityków finansowych i ekonomistów z niecierpliwością czeka na komunikaty prasowe dotyczące cen nieruchomości i wskaźnika nastrojów konsumentów. Co się stanie po opublikowaniu informacji, że ceny mieszkań i domów oraz nastroje konsumentów spadają? A co by się stało, gdyby stosowny komunikat informował o wzroście cen nieruchomości i poprawie nastrojów konsumentów?

11.

Jaki jest – zgodnie z modelem AD-AS – wpływ spadku liczebności siły roboczej na PKB i poziom cen?

12.

Załóżmy, że po pięciu latach stagnacji gospodarka Unii Europejskiej wchodzi na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Jakie będą tego skutki dla bilansu handlowego, PKB i zatrudnienia w USA?

13.

Załóżmy, że bank centralny (np. NBP) zaczyna zwiększać podaż pieniądza w coraz szybszym tempie. Jak wpłynie to na wartość PKB, bezrobocie i inflację?

14.

Jeśli kondycja gospodarki sytuuje ją w neoklasycznym obszarze krzywej SAS, a popyt globalny spada, co najprawdopodobniej stanie się z poziomem realnego PKB?

15.

Jeśli gospodarka działa w keynesowskim obszarze krzywej SAS, a popyt globalny spada, co najprawdopodobniej stanie się z poziomem realnego PKB?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.