Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

bariery wejścia (ang. barriers to entry)
przepisy prawa, rozwiązania technologiczne lub siły rynkowe, które uniemożliwiają potencjalnym konkurentom wejście na rynek lub zniechęcają ich do tego
ceny dumpingowe
patrz: drapieżnictwo cenowe
deregulacja (ang. deregulation)
zniesienie państwowych narzędzi kontroli nad podażą i cenami w wybranych branżach
drapieżnictwo antykonkurencyjne
patrz: drapieżnictwo cenowe
drapieżnictwo cenowe (ang. predatory pricing)
strategia polegająca na zastosowaniu przez przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku dużych obniżek cen w krótkim okresie po to, by zniechęcić potencjalnych konkurentów do wejścia na zajęty przez nie rynek lub wyeliminować z niego konkurentów
efektywność alokacyjna (ang. allocative efficiency)
optymalna wielkość produkcji dobra lub usługi spełniająca zależność, zgodnie z którą społeczna korzyść krańcowa związana z wyprodukowaniem kolejnej jednostki jest równa społecznemu kosztowi krańcowemu
monopol (ang. monopoly)
sytuacja, w której tylko jedno przedsiębiorstwo odpowiada za całą produkcję na rynku
monopol naturalny (ang. natural monopoly)
rynek, na którym to czynniki ekonomiczne, takie jak korzyści skali lub kontrola nad kluczowymi zasobami, ograniczają efektywną konkurencję
monopol oparty na przepisach prawa (ang. legal monopoly)
prawny zakaz konkurencji będący konsekwencją regulowanych monopoli ustanowionych przez państwo lub przepisów chroniących własność intelektualną
monopol prawny
patrz: monopol oparty na przepisach prawa
patent (ang. patent)
reguła, zgodnie z którą wynalazca otrzymuje wyłączne prawo do wytwarzania, używania lub sprzedaży swojego wynalazku przez pewien ograniczony okres (najczęściej 20 lat)
tajemnica handlowa (ang. trade secret)
utrzymywana przez przedsiębiorstwo w tajemnicy receptura produktu lub metoda produkcji
własność intelektualna (ang. intellectual property)
zbiór praw, w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tajemnic handlowych, które chronią prawo autorów wynalazków do ich produkcji i sprzedaży
znak towarowy (ang. trademark)
nazwa konkretnego towaru lub symbol (logo) identyfikujący dany produkt; może być używany wyłącznie przez firmę, która zarejestrowała ten znak towarowy
zysk krańcowy (ang. marginal profit)
zysk związany ze sprzedażą kolejnej jednostki produkcji obliczony jako różnica między przychodem krańcowym a kosztem krańcowym
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.