Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

7.4 Efektywność rynków doskonale konkurencyjnych

Mikroekonomia – Podstawy7.4 Efektywność rynków doskonale konkurencyjnych

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do mikroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 Czym jest ekonomia i dlaczego jest ona ważna?
  3. 1.2 Mikroekonomia i Makroekonomia
  4. 1.3 Jak ekonomiści wykorzystują teorie i modele do zrozumienia problemów ekonomicznych
  5. 1.4 Jak zorganizować gospodarkę: przegląd systemów gospodarczych
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 3. 2 Wybory w świecie rzadkości zasobów
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Jak ludzie dokonują wyborów w oparciu o ograniczenia budżetowe
  3. 2.2 Krzywa możliwości produkcyjnych i wybory społeczne
  4. 2.3 Konfrontacja z zastrzeżeniami do podejścia ekonomicznego
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 4. 3 Popyt i podaż
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 Podaż, popyt i równowaga na rynku dóbr i usług
  3. 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
  4. 3.3 Czteroetapowy proces zmiany ceny i ilości równowagi na rynku
  5. 3.4 Cena maksymalna i cena minimalna
  6. 3.5 Popyt, podaż i efektywność
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 5. 4 Elastyczność
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
  3. 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
  4. 4.3 Elastyczność a cena
  5. 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 6. 5 Wybory konsumenta
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Wybory konsumpcyjne
  3. 5.2 Jak zmiany dochodów wpływają na wybory konsumentów
  4. 5.3 Ekonomia behawioralna: inne podejście do wyborów konsumenckich
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 7. 6 Teoria podaży, kosztów i struktur rynku
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Koszty całkowite i księgowe, zysk księgowy i zysk ekonomiczny
  3. 6.2 Produkcja w krótkim okresie
  4. 6.3 Koszty w krótkim okresie
  5. 6.4 Produkcja w długim okresie
  6. 6.5 Koszty w długim okresie
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 8. 7 Konkurencja doskonała
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Specyfika konkurencji doskonałej jako struktury rynku
  3. 7.2 Jak przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne podejmują decyzje o produkcji
  4. 7.3 Decyzje o wejściu i wyjściu w długim okresie
  5. 7.4 Efektywność rynków doskonale konkurencyjnych
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 9. 8 Monopol
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Jak powstaje monopol: bariery wejścia
  3. 8.2 Jak maksymalizujący zyski monopol ustala produkcję i ceny
  4. Kluczowe pojęcia
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Sprawdź wiedzę
  8. Ćwicz myślenie krytyczne
  9. Problemy
 10. 9 Konkurencja monopolistyczna i oligopol
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Konkurencja monopolistyczna
  3. 9.2 Oligopol
  4. Kluczowe pojęcia
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Sprawdź wiedzę
  8. Ćwicz myślenie krytyczne
  9. Problemy
 11. 10 Wprowadzenie do rynku czynników produkcji
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Podaż i popyt na rynku pracy
  3. 10.2 Rynek pracy
  4. 10.3 Płace i zatrudnienie na niedoskonale konkurencyjnym rynku pracy
  5. 10.4 Dyskryminacja na rynku pracy
  6. 10.5 Popyt i podaż na rynku finansowym
  7. 10.6 System rynkowy jako efektywny mechanizm informacyjny
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 12. 11 Zawodność rynku – państwo a biznes
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Negatywne efekty zewnętrzne związane z problemem zanieczyszczenia środowiska
  3. 11.2 Publiczne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
  4. 11.3 Prywatne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
  5. 11.4 Dlaczego sektor prywatny nie inwestuje dostatecznych środków w innowacje
  6. 11.5 Dobra publiczne 
  7. 11.6 Fuzje przedsiębiorstw
  8. 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
  9. 11.8 Problem niedoskonałej informacji i asymetrii informacji
  10. Kluczowe pojęcia
  11. Podsumowanie
  12. Pytania sprawdzające
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Problemy
 13. 12 Wpływ zmian klimatu na rozwój przedsiębiorstw
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Zmiany klimatu i ich negatywne konsekwencje
  3. 12.2 Sposoby reakcji na zagrożenia związane z ryzykiem klimatycznym
  4. 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
 14. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 15. B Krzywe obojętności
 16. C Wartość zaktualizowana
 17. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Cel dydaktyczny

Po przeczytaniu tego podrozdziału będziesz w stanie:

 • Zastosować koncepcję efektywności produkcyjnej i efektywności alokacyjnej do rynków doskonale konkurencyjnych
 • Porównać model konkurencji doskonałej i realnie istniejące rynki

Kiedy połączymy analizę sposobu postępowania przedsiębiorstw maksymalizujących zysk na rynkach doskonale konkurencyjnych z analizą zachowania konsumentów maksymalizujących użyteczność, dostrzeżemy ciekawą zależność: wolumen produkcji na takim rynku charakteryzuje się zarówno efektywnością produkcyjną, jak i efektywnością alokacyjną (są to terminy, które zostały wprowadzone po raz pierwszy w Rozdziale 2 Wybory w świecie rzadkości zasobów).

Efektywność produkcyjna (ang. productive efficiency) oznacza produkcję bez marnotrawstwa, zatem ilustrują ją punkty leżące na krzywej możliwości produkcyjnych. W długim okresie na rynku doskonale konkurencyjnym, ze względu na proces wejścia i wyjścia, cena rynkowa jest równa minimum długookresowej krzywej kosztów przeciętnych. Innymi słowy, przedsiębiorstwa produkują i sprzedają dobra w takiej ilości, która oznacza najniższy możliwy koszt przeciętny.

Efektywność alokacyjna (ang. allocative efficiency) oznacza, że spośród punktów leżących na krzywej możliwości produkcyjnych, wybrana kombinacja produkcji konkretnych dóbr jest społecznie preferowana – przynajmniej w pewnym określonym i specyficznym znaczeniu. Na rynku doskonale konkurencyjnym cena jest równa kosztowi krańcowemu. Pomyśl o cenie płaconej za jakieś dobro jako o mierze korzyści społecznych uzyskiwanych w związku z jego konsumpcją; w końcu gotowość do zapłaty określonej kwoty oznacza, ile dany towar jest wart dla kupującego. Następnie pomyśl o krańcowym koszcie wytworzenia tego samego dobra jako wartości, która nie tylko odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z jego wyprodukowaniem przez konkretne przedsiębiorstwo, ale w szerszym kontekście – społeczny koszt wytworzenia tego produktu. Kiedy przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne przestrzegają zasady maksymalizacji zysku, wytwarzając ilość, dla której cena jest równa kosztowi krańcowemu, zapewniają w ten sposób, że społeczne korzyści uzyskiwane z produkcji dobra są równe społecznym kosztom produkcji.

Aby lepiej pojąć, co ekonomiści rozumieją przez efektywność alokacyjną, warto zapoznać się z przykładem. Zacznijmy od założenia, że hurtowy rynek kwiatów jest doskonale konkurencyjny, więc P = MCP = MC. Zastanówmy się teraz, co by się stało, gdyby przedsiębiorstwa na tym rynku produkowały mniej kwiatów. Przy mniejszym wolumenie koszty krańcowe spadną, w związku z czym cena będzie od nich wyższa, czyli P > MCP > MC. W takiej sytuacji korzyść dla całego społeczeństwa związana z produkcją dodatkowego bukietu (krańcowej jednostki dobra), mierzona gotowością konsumentów do zapłaty za ów bukiet konkretnej ceny, byłaby wyższa niż koszt opłacenia nakładów pracy i kapitału rzeczowego potrzebnych do wytworzenia dodatkowego bukietu (krańcowej jednostki dobra). Innymi słowy, korzyści dla całego społeczeństwa z produkcji dodatkowego bukietu będą większe niż koszty. Rozsądne wydaje się zatem przesunięcie zasobów w ramach gospodarki i zwiększenie produkcji kwiatów kosztem produkcji warzyw lub owoców.

I odwrotnie, zastanówmy się, jakie byłyby konsekwencje sytuacji, w której przedsiębiorstwa wyprodukowałyby większą ilość kwiatów niż ta wynikająca z warunku zapewniającego efektywność alokacyjną, tj. P = MCP = MC. Przy większej ilości koszty krańcowe produkcji wzrosną tak, że P < MCP < MC. Krańcowe koszty produkcji dodatkowego bukietu są więc większe niż korzyść dla społeczeństwa mierzona tym, ile ludzie są gotowi za ów bukiet zapłacić. Ponieważ koszty przewyższają korzyści, dla całego społeczeństwa sensowne będzie produkowanie mniejszej ilości kwiatów. Oznacza to, że zasoby wykorzystywane do produkcji kwiatów powinny zostać przesunięte do produkcji innych dóbr, np. warzyw lub owoców.

Kiedy doskonale konkurencyjne przedsiębiorstwa maksymalizują zyski, produkując zgodnie z warunkiem P = MCP = MC, dodatkowo przyczyniają się do ukształtowania sytuacji, w której korzyści dla konsumentów z dokonywanych zakupów, mierzone ceną, którą są oni gotowi zapłacić, są równe kosztom społecznym dodatkowej produkcji mierzonym kosztami krańcowymi ponoszonymi przez przedsiębiorstwo. Występuje zatem efektywność alokacyjna.

Na twierdzenia, że doskonale konkurencyjny rynek w długim okresie będzie charakteryzował się efektywnością produkcyjną i alokacyjną, powinniśmy spojrzeć z pewnym sceptycyzmem co do ich prawdziwości. Pamiętajmy, że ekonomiści używają pojęcia „efektywny” w pewnym określonym, specyficznym znaczeniu, a nie jako synonimu wyrażenia „pożądany pod każdym względem”. Przede wszystkim dlatego, że zdolność konsumentów do zapłaty za dane dobro odzwierciedla rozkład dochodów w danym społeczeństwie. Tak więc osoba bezdomna może nie mieć możliwości zapłaty za mieszkanie, ponieważ nie dysponuje wystarczającymi dochodami. Z punktu widzenia bezdomnego efektywność alokacyjna i produkcyjna będą nic nieznaczącymi stwierdzeniami, a nie rozwiązaniem ze wszech miar pożądanym.

Konkurencja doskonała w długim okresie jest hipotetycznym punktem odniesienia. W przypadku struktur rynkowych takich jak monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol, które w świecie rzeczywistym występują znacznie częściej niż konkurencja doskonała, przedsiębiorstwa nie zawsze będą produkować przy minimalnym koszcie przeciętnym i nie zawsze ustalą cenę równą kosztowi krańcowemu. A zatem pozostałe struktury rynkowe nie zapewniają efektywności produkcyjnej ani alokacyjnej.

Co więcej, na rzeczywistych rynkach występuje wiele elementów, które są dalekie od założeń modelu doskonałej konkurencji. Wymieńmy tu choćby zanieczyszczenie środowiska, nowe technologie, ubóstwo mogące sprawić, że niektórzy ludzie nie będą w stanie opłacić podstawowych potrzeb niezbędnych do przeżycia, programy rządowe takie jak obrona narodowa czy edukacja, dyskryminację na rynkach pracy oraz niedoskonałą informację, z którą muszą sobie radzić zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy. Kwestie te omówimy w kolejnych rozdziałach. Jednak teoretyczna efektywność konkurencji doskonałej stanowi użyteczny punkt odniesienia do porównywania różnych zagadnień wynikających z problemów istniejących w rzeczywistym świecie.

Do przemyślenia

Liczba przedsiębiorstw liczona na pęczki

Wystarcza szybki rzut oka na Tabelę 7.12, żeby dostrzec olbrzymi wzrost produkcji kukurydzy w Dakocie Północnej będący konsekwencją ponadośmiokrotnego przyrostu areału tej uprawy w latach 1972–2021. Wziąwszy pod uwagę, że kukurydza zwykle daje dwa do trzech razy więcej buszli (buszel kukurydzy to ok. 31,75 kg łuskanych ziaren) z hektara niż pszenica, oczywiste jest, że nastąpił znaczny wzrost podaży kukurydzy. A jaka była przyczyna tego wzrostu? Zbieżność cen.

RokKukurydza (mln ha)
19720,2
20211,7
Tabela 7.12

Historycznie ceny pszenicy były wyższe niż ceny kukurydzy, kompensując niższe plony pszenicy z hektara. Jednak w ostatnich latach ceny pszenicy i kukurydzy wykazywały zbieżność. W kwietniu 2013 r. czasopismo Agweek poinformowało, że różnica wynosiła zaledwie 71 centów za buszel przeliczeniowy (waga buszla waha się w zależności od konkretnego zboża). Ponieważ różnica w cenach zmniejszała się, przejście na produkcję kukurydzy, charakteryzującej się większą wydajnością z hektara, było rozsądną decyzją biznesową. Erik Younggren, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Plantatorów Pszenicy, powiedział w artykule w Agweek: „Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek zobaczyli ponownie kolejne kilometry falujących bursztynowych pól [pszenicy]”. (Dopóki ceny pszenicy nie wzrosną, będziemy w zamian widzieli najprawdopodobniej niekończące się pola kukurydzy).

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.