Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

elastyczność (ang. elasticity)
koncepcja ekonomiczna, która mierzy wrażliwość jednej zmiennej na zmiany innej zmiennej
elastyczność cenowa (ang. price elasticity)
zależność między względną zmianą ceny rynkowej a wynikającą z niej odpowiednią względną zmianą wielkości popytu lub podaży
elastyczność cenowa podaży (ang. price elasticity of supply)
względna zmiana ilości oferowanej podzielona przez względną zmianę ceny rynkowej
elastyczność cenowa popytu (ang. price elasticity of demand)
względna zmiana wielkości zapotrzebowania na dobro lub usługę podzielona przez względną zmianę ceny rynkowej
elastyczność jednostkowa (ang. unitary elasticity)
sytuacja, w której zmiana ceny rynkowej dobra lub usługi powoduje jednakowo proporcjonalną zmianę wielkości zapotrzebowania lub ilości oferowanej na rynku; w przypadku elastyczności jednostkowej wartość współczynnika elastyczności cenowej jest równa 1
elastyczność oszczędności (ang. elasticity of savings)
względna zmiana wielkości oszczędności podzielona przez względną zmianę stopy procentowej
krzyżowa elastyczność cenowa popytu (ang. cross-price elasticity of demand)
patrz: mieszana elastyczność cenowa popytu
mieszana elastyczność cenowa popytu (ang. cross-price elasticity of demand)
miara względnej zmiany popytu na dobro A w wyniku względnej zmiany ceny dobra B
płacowa elastyczność podaży pracy (ang. wage elasticity of labor supply)
względna zmiana liczby przepracowanych godzin podzielona przez względną zmianę płacy
podaż doskonale elastyczna (ang. infinite elastic supply)
sytuacja, w której jakakolwiek zmiana ceny danego dobra powoduje nieskończenie silną reakcję producenta, w zakresie zmiany wielkości podaży; w przypadku podaży doskonale elastycznej wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży wynosi nieskończoność
podaż doskonale nieelastyczna (ang. perfectly inelastic supply)
zwana także podażą sztywną, sytuacja, w której procentowa zmiana ceny danego dobra, bez względu na jej wielkość, nie prowadzi do zmiany wielkości podaży tego dobra
podaż elastyczna (ang. elastic supply)
wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży jest większa niż 1, co wskazuje na wysoką wrażliwość ilości oferowanej na rynku na zmiany cen rynkowych
podaż nieelastyczna (ang. inelastic supply)
wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży jest mniejsza niż 1, co oznacza, że wzrost ceny rynkowej o 1% powoduje wzrost ilości oferowanej na rynku o mniej niż 1%; wskazuje to na słabą reakcję przedsiębiorstw na wzrost cen rynkowych (i analogicznie na spadek cen)
popyt doskonale elastyczny (ang. infinite elastic demand)
sytuacja, w której jakakolwiek zmiana ceny danego dobra powoduje nieskończenie silną reakcję konsumentów, w zakresie zmiany wielkości popytu na to dobro; w przypadku popytu doskonale elastycznego wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu jest równa nieskończoności
popyt doskonale nieelastyczny (ang. perfectly inelastic demand)
zwany także popytem sztywnym, sytuacja, w której procentowa zmiana ceny danego dobra, bez względu na jej wielkość, nie prowadzi do zmiany wielkości popytu na to dobro
popyt elastyczny (ang. elastic demand)
wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu jest większa niż 1, co wskazuje na wysoką wrażliwość zapotrzebowania na zmiany cen rynkowych
popyt nieelastyczny (ang. inelastic demand)
wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu jest mniejsza niż 1, co oznacza, że wzrost ceny rynkowej o 1 % prowadzi do zmiany zapotrzebowania o mniej niż 1 % (i odwrotnie); wskazuje to na słabą reakcję konsumentów na zmiany cen rynkowych
rozkład obciążeń podatkowych (ang. tax incidence)
sposób podziału zawartej w cenie kwoty podatku między nabywców i sprzedawców
stała elastyczność jednostkowa (ang. constant unitary elasticity)
sytuacja, w której określona względna zmiana ceny rynkowej prowadzi do takiej samej względnej zmiany wielkości zapotrzebowania lub ilości oferowanej
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.