Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

cena maksymalna (ang. price ceiling)
poziom ceny określony przepisami prawa, powyżej którego nie może wzrosnąć cena rynkowa
cena minimalna (ang. price floor)
poziom ceny określony przepisami prawa, poniżej którego nie może spaść cena rynkowa
cena równowagi (ang. equilibrium price)
cena rynkowa, przy której zapotrzebowanie jest równe ilości oferowanej
cena rynkowa (ang. market price)
kwota, którą płaci nabywca za jednostkę określonego dobra lub usługi
ceteris paribus
założenie, zgodnie z którym wszystkie czynniki inne niż rozpatrywany są stałe
czynniki produkcji (ang. factors of production [or inputs])
zasoby, takie jak praca, kapitał finansowy, ziemia wraz z surowcami oraz urządzenia (kapitał rzeczowy), które są używane do produkcji dóbr i usług
dobra komplementarne (ang. complementary good)
dobra, które są używane razem, ponieważ konsumpcja jednego z nich zwiększa korzyści z konsumpcji (użyteczność) drugiego
dobro niższego rzędu (ang. inferior good)
dobro, na które popyt (zapotrzebowanie) spada wraz ze wzrostem dochodu i rośnie wtedy, gdy dochód spada
dobro normalne (ang. normal good)
dobro, na które zapotrzebowanie rośnie wraz ze wzrostem dochodu oraz spada wraz ze zmniejszaniem się dochodu
dobro podrzędne (ang. inferior good)
patrz: dobro niższego rzędu
dobro substytucyjne (ang. substitute good)
dobro, które zaspokaja tę samą lub zbliżoną potrzebę co inne dobro, dzięki czemu można je wykorzystać jako zamiennik konkretnego produktu, stąd większa konsumpcja jednego z nich oznacza mniejszą konsumpcję drugiego
dobro zwykłe (ang. normal good)
patrz: dobro normalne
ilość nabywana (ang. quantity demanded)
patrz: zapotrzebowanie
ilość oferowana (ang. quantity supplied)
ilość jednostek dobra lub usługi, które producenci są gotowi sprzedać po określonej cenie rynkowej
ilość równowagi (ang. equilibrium quantity)
wolumen, przy którym zapotrzebowanie jest równe ilości oferowanej przy określonej cenie rynkowej
kontrola cen (ang. price control)
prawa uchwalane przez państwo w celu ograniczenia swobody kształtowania cen rynkowych przez siły popytu i podaży
krzywa podaży (ang. supply curve)
graficzna ilustracja relacji między ceną rynkową a ilością oferowaną przez sprzedawców na rynku; na osi poziomej oznaczona jest ilość oferowana, a na osi pionowej – cena rynkowa
krzywa popytu (ang. demand curve)
graficzna ilustracja relacji między ceną rynkową a zapotrzebowaniem na określone dobro lub usługę, przy czym na osi poziomej wskazana jest ilość, a na osi pionowej – cena rynkowa
martwa renta (ang. deadweight loss)
patrz: zbędna strata społeczna
nadwyżka całkowita (ang. total surplus)
patrz: nadwyżka społeczna
nadwyżka ekonomiczna (ang. economic surplus)
patrz: nadwyżka społeczna
nadwyżka konsumenta (ang. consumer surplus)
dodatkowa korzyść, którą konsument otrzymuje dzięki zakupowi dobra lub usługi, mierzona różnicą między tym, ile byłby skłonny zapłacić, a ceną faktycznie przezeń zapłaconą
nadwyżka podaży (ang. excess supply)
sytuacja, w której przy danej cenie rynkowej ilość oferowana przewyższa zapotrzebowanie
nadwyżka popytu (ang. excess demand)
sytuacja, w której przy danej cenie rynkowej zapotrzebowanie przewyższa ilość oferowaną
nadwyżka producenta (ang. producer surplus)
dodatkowa korzyść, jaką otrzymuje producent, sprzedając dobro lub usługę, mierzona różnicą między ceną rzeczywiście uzyskaną przez producenta a ceną, którą byłby on gotowy zaakceptować
nadwyżka rynkowa (ang. excess supply)
patrz: nadwyżka podaży
nakłady (ang. factors of production [or inputs])
patrz: czynniki produkcji
niedobór podaży (ang. excess demand)
patrz: nadwyżka popytu
niedobór popytu (ang. excess supply)
patrz: nadwyżka podaży
niedobór rynkowy (ang. excess demand)
patrz: nadwyżka popytu
podaż (ang. supply)
związek między ceną rynkową a oferowaną do sprzedaży ilością określonego dobra lub usługi
popyt (ang. demand)
relacja między ceną rynkową a zapotrzebowaniem na określone dobro lub usługę
prawo podaży (ang. law of supply)
zależność, zgodnie z którą wraz ze wzrostem ceny rynkowej oferowana ilość danego dobra się zwiększa, zaś przy spadku ceny rynkowej oferowana ilość tego dobra maleje – przy założeniu, że pozostałe zmienne wpływające na ilość oferowaną do sprzedaży są stałe
prawo popytu (ang. law of demand)
zależność, zgodnie z którą wraz ze wzrostem ceny rynkowej zapotrzebowanie na dane dobro maleje, zaś przy spadku ceny rynkowej zapotrzebowanie na to dobro rośnie – przy założeniu, że pozostałe zmienne, które mogą wpływać na zapotrzebowanie, są stałe
przesunięcie krzywej podaży (ang. shift in supply)
patrz: zmiana podaży
przesunięcie krzywej popytu (ang. shift in demand)
patrz: zmiana popytu
rozkład podaży (ang. supply schedule)
dane przedstawione w formie tabelarycznej prezentujące różne poziomy ceny rynkowej i odpowiadającą każdemu z nich ilość oferowaną do sprzedaży
rozkład popytu (ang. demand schedule)
przedstawione w formie tabelarycznej dane prezentujące różne poziomy ceny rynkowej i odpowiadającą każdej z tych cen wielkość zapotrzebowania
równowaga (ang. equilibrium)
sytuacja, w której zapotrzebowanie na dane dobro jest równe ilości oferowanej; kombinacja ceny rynkowej i ilości, przy której nie ma ani nadwyżki popytu, ani nadwyżki podaży, w związku z czym nie pojawia się presja ekonomiczna mogąca spowodować zmianę ceny lub ilości
tabela podaży (ang. supply schedule)
patrz: rozkład podaży
tabela popytu (ang. demand schedule)
patrz: rozkład popytu
wielkość zapotrzebowania (ang. quantity demanded)
patrz: zapotrzebowanie
zapotrzebowanie (ang. quantity demanded)
ilość jednostek dobra lub usługi, które konsumenci chcą nabyć po danej cenie rynkowej
zbędna strata społeczna (ang. deadweight loss)
strata nadwyżki społecznej, która pojawia się wówczas, gdy rynek produkuje nieefektywną ilość dóbr
zmiana podaży (ang. shift in supply)
następuje wówczas, gdy zmiana czynników ekonomicznych determinujących wielkość podaży (innych niż cena rynkowa danego dobra) powoduje, że oferowana przy każdym poziomie ceny rynkowej ilość tego dobra się zmienia
zmiana popytu (ang. shift in demand)
następuje wówczas, gdy zmiana czynników ekonomicznych determinujących wielkość popytu (innych niż cena rynkowa danego dobra) powoduje, że zapotrzebowanie na dane dobro zmienia się przy każdym poziomie ceny rynkowej
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.