Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do makroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
  3. 1.2 Przeliczanie wartości nominalnych na realne
  4. 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
  5. 1.4 Porównywanie PKB w różnych krajach
  6. 1.5 Czy za pomocą PKB można zmierzyć dobrobyt?
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 3. 2 Wzrost gospodarczy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
  3. 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
  4. 2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego
  5. 2.4 Konwergencja dochodowa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 4. 3 Bezrobocie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
  3. 3.2 Zmiany poziomu bezrobocia
  4. 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
  5. 3.4 Przyczyny bezrobocia w długim okresie
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 5. 4 Inflacja
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Pomiar inflacji
  3. 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
  4. 4.3 Zmiany inflacji na świecie
  5. 4.4 Zamieszanie wokół inflacji
  6. 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 6. 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
  3. 5.2 Bilans handlowy w kontekście historycznym
  4. 5.3 Bilans handlowy i przepływy kapitału
  5. 5.4 Tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji
  6. 5.5 Czy deficyt handlowy ma jakieś zalety?
  7. 5.6 Różnica między saldem bilansu handlowego a poziomem wymiany handlowej
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 7. 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Popyt i podaż z perspektywy makroekonomicznej
  3. 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
  4. 6.3 Przesunięcie krzywej podaży globalnej 
  5. 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
  6. 6.5 Jak model AD-AS wyjaśnia tempo wzrostu gospodarczego, stopę bezrobocia i zmiany inflacji
  7. 6.6 Prawa Keynesa i Saya w modelu AD-AS
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 8. 7 Model keynesowski
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Popyt globalny w modelu keynesowskim
  3. 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
  4. 7.3 Krzywa Phillipsa
  5. 7.4 Funkcjonowanie rynku z perspektywy keynesowskiej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 9. 8 Model neoklasyczny
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
  3. 8.2 Wpływ podejścia neoklasycznego na politykę fiskalną i pieniężną
  4. 8.3 Poszukiwanie równowagi między modelem keynesowskim a neoklasycznym
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 10. 9 Pieniądz i system bankowy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
  3. 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
  4. 9.3 Funkcje banków
  5. 9.4 Jak banki kreują pieniądz
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 11. 10 Bank centralny i polityka monetarna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Zadania banku centralnego
  3. 10.2 Jak bank centralny wprowadza politykę pieniężną
  4. 10.3 Wpływ polityki pieniężnej na sytuację w gospodarce
  5. 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 12. 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Jak działają rynki walutowe
  3. 11.2 Przesunięcia krzywych popytu i podaży na rynkach walutowych
  4. 11.3 Skutki makroekonomiczne zmian kursów walutowych
  5. 11.4 Polityki kursowe
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 13. 12 Polityka fiskalna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Wydatki państwa
  3. 12.2 Deficyt i dług publiczny
  4. 12.3 Dyskrecjonalna polityka fiskalna wykorzystywana do walki z recesją, bezrobociem i inflacją
  5. 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
  6. 12.5 Realne wyzwania wykorzystywania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
  7. 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 14. 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje
  3. 13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy
  4. 13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne
  5. 13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 15. 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie
  3. 14.2 Wzrost poziomu życia
  4. 14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie
  5. 14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach
  6. 14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 16. 15 Teoria handlu międzynarodowego
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
  3. 15.2 Co się stanie, gdy kraj ma przewagę absolutną w produkcji wszystkich dóbr?
  4. 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
  5. 15.4 Korzyści z ograniczenia barier w handlu międzynarodowym
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 17. 16 Globalizacja i protekcjonizm
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 16.1 Protekcjonizm: pośrednia subwencja od konsumentów dla producentów
  3. 16.2 Handel międzynarodowy i jego wpływ na miejsca pracy, płace i warunki pracy
  4. 16.3 Argumenty na rzecz ograniczenia importu
  5. 16.4 Jak rządy wdrażają politykę handlową: globalnie, regionalnie i na szczeblu krajowym
  6. 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 18. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 19. B Model dochodowo-wydatkowy
 20. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 21. Bibliografia
 22. Skorowidz nazwisk
 23. Skorowidz rzeczowy
 24. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Wstęp do makroekonomii

U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis. “National data: National Income and Product Accounts Tables.” http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1.

U.S. Department of Commerce: United States Census Bureau. “Census of Governments: 2012 Census of Governments.” http://www.census.gov/govs/cog/.

United States Department of Transportation. “About DOT.” Last modified March 2, 2012. http://www.dot.gov/about.

U.S. Department of Energy. “Energy.gov.” http://energy.gov/.

U.S. Department of Health & Human Services. “Agency for Healthcare Research and Quality.” http://www.ahrq.gov/.

United States Department of Agriculture. “USDA.” http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome.

Schneider, Friedrich. Department of Economics. “Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013: A Further Decline.” Johannes Kepler University. Last modified April 5, 2013. http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf.

The National Bureau of Economic Research. “Information on Recessions and Recoveries, the NBER Business Cycle Dating Committee, and related topics.” http://www.nber.org/cycles/main.html.

Wzrost gospodarczy

Bolt, Jutta, and Jan Luiten van Zanden. “The Maddison Project: The First Update of the Maddison Project Re-Estimating Growth Before 1820 (Maddison-Project Working Paper WP-4).” University of Groningen: Groningen Growth and Development Centre. Last modified January 2013. http://www.ggdc.net/maddison/publications/pdf/wp4.pdf.

Central Intelligence Agency. “The World Factbook: Country Comparison GDP (Purchasing Power Parity).” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html.

DeLong, Brad. “Lighting the Rocket of Growth and Lightening the Toil of Work: Another Outtake from My ‘Slouching Towards Utopia’ MS....” This is Brad DeLong's Grasping Reality (blog). September 3, 2013. http://delong.typepad.com/sdj/2013/09/lighting-the-rocket-of-growth-and-lightening-the-toil-of-work-another-outtake-from-my-slouching-towards-utopia-ms.html.

Easterlin, Richard A. “The Worldwide Standard of Living since 1800.” The Journal of Economic Perspectives. no. 1 (2000): 7–26. http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.14.1.7.

Maddison, Angus. Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford: Oxford University Press, 2007.

British Library. “Treasures in Full: Magna Carta.” http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/.

Rothbard, Murray N. Ludwig von Mises Institute. “Property Rights and the Theory of Contracts.” The Ethics of Liberty. Last modified June 22, 2007. http://mises.org/daily/2580.

Salois, Matthew J., J. Richard Tiffin, and Kelvin George Balcombe. IDEAS: Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis. “Impact of Income on Calorie and Nutrient Intakes: A Cross-Country Analysis.” Presention at the annual meeting of the Agricultural and Applied Economics Association, Pittsburg, PA, July 24–26, 2011. http://ideas.repec.org/p/ags/aaea11/103647.html.

van Zanden, Jan Luiten. The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000–1800 (Global Economic History Series). Boston: Brill, 2009.

The World Bank. “CPIA Property Rights and Rule-based Governance Rating (1=low to 6=high).” http://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.PROP.XQ.

Rex A. Hudson, ed. Brazil: A Country Study. “Spectacular Growth, 1968–73.” Washington: GPO for the Library of Congress, 1997. http://countrystudies.us/brazil/64.htm.

“Women and the World Economy: A Guide to Womenomics.” The Economist, April 12, 2006. http://www.economist.com/node/6802551.

Farole, Thomas, and Gokhan Akinci, eds. Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. Washington: The World Bank, 2011. http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&products_id=24138.

Garcia, Abraham, and Pierre Mohnen. United Nations University, Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology: UNU-MERIT. “Impact of Government Support on R&D and Innovation (Working Paper Series #2010-034).” http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2010/wp2010-034.pdf.

Heston, Alan, Robert Summers, and Bettina Aten. “Penn World Table Version 7.1.” Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania. Last modified July 2012. https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt71/pwt71_form.php.

United States Department of Labor: Bureau of Labor Statistics. “Women at Work: A Visual Essay.” Monthly Labor Review, October 2003, 45–50. http://www.bls.gov/opub/mlr/2003/10/ressum3.pdf.

Central Intelligence Agency. “The World Factbook: Country Comparison: GDP–Real Growth Rate.” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html.

Sen, Amartya. “Hunger in the Contemporary World (Discussion Paper DEDPS/8).” The Suntory Centre: London School of Economics and Political Science. Last modified November 1997. http://sticerd.lse.ac.uk/dps/de/dedps8.pdf.

Bezrobocie

Bureau of Labor Statistics. Labor Force Statistics from the Current Population Survey. Accessed March 6, 2015 http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000.

Cappelli, P. (20 June 2012). “Why Good People Can’t Get Jobs: Chasing After the Purple Squirrel.” http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=3027.

Inflacja

Źródła dla Tabeli 4.1: http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_gnd_a_epmr_pte_dpgal_w.htm http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?ap http://www.bls.gov/ro3/apmw.htm http://www.autoblog.com/2014/03/12/who-can-afford-the-average-car-price-only-folks-in-washington/ https://www.census.gov/construction/nrs/pdf/uspricemon.pdf http://www.bls.gov/news.release/empsit.t24.htm http://variety.com/2015/film/news/movie-ticket-prices-increased-in-2014-1201409670/

US Inflation Calculator. "Historical Inflation Rates: 1914-2013." Accessed March 4, 2015. http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/.

Bernhard, Kent. “Pump Prices Jump Across U.S. after Katrina.” NBC News, September 1, 2005. http://www.nbcnews.com/id/9146363/ns/business-local_business/t/pump-prices-jump-across-us-after-katrina/#.U00kRfk7um4.

Wynne, Mark A. “Core Inflation, A Review of Some Conceptual Issues.” Federal Reserve Bank of St. Louis. p. 209. Accessed April 14, 2014. http://research.stlouisfed.org/publications/review/08/05/part2/Wynne.pdf

Shiller, Robert. “Why Do People Dislike Inflation?” NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, p. 52. 1996.

Wines, Michael. “How Bad is Inflation in Zimbabwe?” The New York Times, May 2, 2006. http://www.nytimes.com/2006/05/02/world/africa/02zimbabwe.html?pagewanted=all&_r=0.

Hanke, Steve H. “R.I.P. Zimbabwe Dollar.” CATO Institute. Accessed December 31, 2013. http://www.cato.org/zimbabwe.

Massachusetts Institute of Technology. 2015. "Billion Prices Project." Accessed March 4, 2015. http://bpp.mit.edu/usa/.

Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe

Central Intelligence Agency. “The World Factbook.” Last modified October 31, 2013. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html.

U.S. Department of Commerce. “Bureau of Economic Analysis.” Last modified December 1, 2013. http://www.bea.gov/.

U.S. Department of Commerce. “United States Census Bureau.” http://www.census.gov/.

Tabuchi, Hiroko. “Japan Reports a $78 Billion Trade Deficit for 2012.” The New York Times, January 23, 2013. http://www.nytimes.com/2013/01/24/business/global/japan-reports-a-78-billion-trade-deficit-for-2012.html?_r=0.

World Bank. 2014. "Exports of Goods and Services (% of GDP)." Accesed April 13, 2015. http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries.

Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży

Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Palgrave Macmillan, 1936.

U.S. Department of Commerce: United States Census Bureau. “New Residential Sales: Historical Data.” http://www.census.gov/construction/nrs/historical_data/.

Library of Economics and Liberty. “The Concise Encyclopedia of Economics: Jean-Baptiste Say.” http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Say.html.

Library of Economics and Liberty. “The Concise Encyclopedia of Economics: John Maynard Keynes.” http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Keynes.html.

Organization for Economic Cooperation and Development. 2015. "Business Tendency Surveys: Construction." Accessed March 4, 2015. http://stats.oecd.org/mei/default.asp?lang=e&subject=6.

University of Michigan. 2015. "Surveys of Consumers." Accessed March 4, 2015. http://www.sca.isr.umich.edu/tables.html.

Model keynesowski

Mahapatra, Lisa. “US Exports To China Have Grown 294% Over The Past Decade.” International Business Times. Last modified July 09, 2013. http://www.ibtimes.com/us-exports-china-have-grown-294-over-past-decade-1338693.

The Conference Board, Inc. “Global Economic Outlook 2014, November 2013.” http://www.conference-board.org/data/globaloutlook.cfm.

Thomas, G. Scott. “Recession claimed 170,000 small businesses in two years.” The Business Journals. Last modified July 24, 2012. http://www.bizjournals.com/bizjournals/on-numbers/scott-thomas/2012/07/recession-claimed-170000-small.html.

United States Department of Labor: Bureau of Labor Statistics. “Top Picks.” http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?bls.

Harford, Tim. “What Price Supply and Demand?” http://timharford.com/2014/01/what-price-supply-and-demand/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter.

National Employment Law Project. “Job Creation and Economic Recovery.” http://www.nelp.org/index.php/content/content_issues/category/job_creation_and_economic_recovery/.

Hoover, Kevin. “Phillips Curve.” The Concise Encyclopedia of Economics. http://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html.

U.S. Government Printing Office. “Economic Report of the President.” http://1.usa.gov/1c3psdL.

Blinder, Alan S., and Mark Zandi. “How the Great Recession Was Brought to an End.” Last modified July 27, 2010. http://www.princeton.edu/~blinder/End-of-Great-Recession.pdf.

Model neoklasyczny

Lumina Foundation. 2014. "A Stronger Nation Through Higher Education." Accessed March 4, 2015. http://www.luminafoundation.org/publications/A_stronger_nation_through_higher_education-2014.pdf.

The National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/.

U.S. Department of Commerce: United States Census Bureau. “The 2012 Statistical Abstract.” http://www.census.gov/compendia/statab/cats/education.html.

U.S. Department of the Treasury. “TARP Programs.” Last modified December 12, 2013. http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/Pages/default.aspx.

United States Government. “Recovery.gov: Track the Money.” Last modified October 30, 2013. http://www.recovery.gov/Pages/default.aspx.

American Statistical Association. “ASA Headlines.” http://www.amstat.org/.

Haubrich, Joseph G., George Pennacchi, and Peter Ritchken. “Working Paper 11-07: Inflation Expectations, Real Rates, and Risk Premia: Evidence from Inflation Swaps.” Federal Reserve Bank of Cleveland. Last modified March 2011. http://www.clevelandfed.org/research/workpaper/2011/wp1107.pdf.

University of Michigan: Institute for Social Research. “Survey Research Center.” http://www.src.isr.umich.edu/.

Carvalho, Carlos, Stefano Eusepi, and Christian Grisse. “Policy Initiatives in the Global Recession: What Did Forecasters Expect?” Federal Reserve Bank of New York: Current Issues in Economics and Finance, 18, no. 2 (2012). http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci18-2.pdf.

Pieniądz i system bankowy

Hogendorn, Jan and Marion Johnson. “The Shell Money of the Slave Trade". Cambridge University Press, 2003. 6.

Federal Reserve Statistical Release. November 23, 2013. http://www.federalreserve.gov/RELEASES/h6/current/default.htm#t2tg1link.

Credit Union National Association. 2014. "Monthly Credit Union Estimates." Last accessed March 4, 2015. http://www.cuna.org/Research-And-Strategy/Credit-Union-Data-And-Statistics/.

Dallas Federal Reserve. 2013. "Ending `Too Big To Fail': A Proposal for Reform Before It's Too Late". Accessed March 4, 2015. http://www.dallasfed.org/news/speeches/fisher/2013/fs130116.cfm.

Richard W. Fisher. “Ending 'Too Big to Fail': A Proposal for Reform Before It's Too Late (With Reference to Patrick Henry, Complexity and Reality) Remarks before the Committee for the Republic, Washington, D.C. Dallas Federal Reserve. January 16, 2013.

“Commercial Banks in the U.S.” Federal Reserve Bank of St. Louis. Accessed November 2013. http://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUM.

Bitcoin. 2013. www.bitcoin.org.

National Public Radio. Lawmakers and Regulators Take Closer Look at Bitcoin. November 19, 2013. http://thedianerehmshow.org/shows/2013-11-19/lawmakers-and-regulators-take-closer-look-bitcoin.

Bank centralny i polityka monetarna

U.S. Department of the Treasury. “Office of the Comptroller of the Currency.” Accessed November 2013. http://www.occ.gov/.

National Credit Union Administration. “About NCUA.” Accessed November 2013. http://www.ncua.gov/about/Pages/default.aspx.

Board of Governors of the Federal Reserve System. “Federal Open Market Committee.” Accessed September 3, 2013. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm.

Board of Governors of the Federal Reserve System. “Reserve Requirements.” Accessed November 5, 2013. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm.

Cox, Jeff. 2014. "Fed Completes the Taper." Accessed March 31, 2015. http://www.cnbc.com/id/102132961.

Jahan, Sarwat. n.d. "Inflation Targeting: Holding the Line." International Monetary Fund. Accessed March 31, 2015. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/target.htm.

Tobin, James. “The Concise Encyclopedia of Economics: Monetary Policy.” Library of Economics and Liberty. Accessed November 2013. http://www.econlib.org/library/Enc/MonetaryPolicy.html.

Federal Reserve Bank of New York. “The Founding of the Fed.” Accessed November 2013. http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/history_article.html.

Bilans płatniczy i kursy walutowe

Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

Polityka fiskalna

Kramer, Mattea, et. al. A People's Guide to the Federal Budget. National Priorities Project. Northampton: Interlink Books, 2012.

Kurtzleben, Danielle. “10 States With The Largest Budget Shortfalls.” U.S. News & World Report. January 14, 2011. http://www.usnews.com/news/articles/2011/01/14/10-states-with-the-largest-budget-shortfalls.

Miller, Rich, and William Selway. “U.S. Cities and States Start Spending Again.” BloombergBusinessweek, January 10, 2013. http://www.businessweek.com/articles/2013-01-10/u-dot-s-dot-cities-and-states-start-spending-again.

Weisman, Jonathan. “After Year of Working Around Federal Cuts, Agencies Face Fewer Options.” The New York Times, October 26, 2013. http://www.nytimes.com/2013/10/27/us/politics/after-year-of-working-around-federal-cuts-agencies-face-fewer-options.html?_r=0.

Chantrill, Christopher. USGovernmentSpending.com. “Government Spending Details: United States Federal State and Local Government Spending, Fiscal Year 2013.” http://www.usgovernmentspending.com/year_spending_2013USbn_15bs2n_20.

Eisner, Robert. The Great Deficit Scares: The Federal Budget, Trade, and Social Security. New York: Priority Press Publications, 1997.

Weisman, Jonathan, and Ashley Parker. “Republicans Back Down, Ending Crisis Over Shutdown and Debt Limit.” The New York Times, October 16, 2013. http://www.nytimes.com/2013/10/17/us/congress-budget-debate.html.

Wessel, David. Red Ink: Inside the High-Stakes Politics of Federal Budget. New York: Crown Publishing Group, 2013.

Alesina, Alberto, and Francesco Giavazzi. Fiscal Policy after the Financial Crisis (National Bureau of Economic Research Conference Report). Chicago: University Of Chicago Press, 2013.

Martin, Fernando M. “Fiscal Policy in the Great Recession and Lessons from the Past.” Federal Reserve Bank of St. Louis: Economic Synopses. no. 1 (2012). http://research.stlouisfed.org/publications/es/12/ES_2012-01-06.pdf.

Bivens, Josh, Andrew Fieldhouse, and Heidi Shierholz. “From Free-fall to Stagnation: Five Years After the Start of the Great Recession, Extraordinary Policy Measures Are Still Needed, But Are Not Forthcoming.” Economic Policy Institute. Last modified February 14, 2013. http://www.epi.org/publication/bp355-five-years-after-start-of-great-recession/.

Lucking, Brian, and Dan Wilson. Federal Reserve Bank of San Francisco, “FRBSF Economic Letter—U.S. Fiscal Policy: Headwind or Tailwind?” Last modified July 2, 2012. http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2012/july/us-fiscal-policy/.

Greenstone, Michael, and Adam Looney. Brookings. “The Role of Fiscal Stimulus in the Ongoing Recovery.” Last modified July 6, 2012. http://www.brookings.edu/blogs/jobs/posts/2012/07/06-jobs-greenstone-looney.

Leduc, Sylvain, and Daniel Wilson. Federal Reserve Bank of San Francisco: Working Paper Series. “Are State Governments Roadblocks to Federal Stimulus? Evidence from Highway Grants in the 2009 Recovery Act. (Working Paper 2013-16).” Last modified July 2013. http://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2013-16.pdf.

Lucking, Brian, and Daniel Wilson. “FRBSF Economic Letter-Fiscal Headwinds: Is the Other Shoe About to Drop?” Federal Reserve Bank of San Francisco. Last modified June 3, 2013. http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2013/june/fiscal-headwinds-federal-budget-policy/.

Recovery.gov. “Track the Money.” http://www.recovery.gov/Pages/default.aspx.

Bastagli, Francesca, David Coady, and Sanjeev Gupta. International Monetary Fund. “IMF Staff Discussion Note: Income Inequality and Fiscal Policy.” Last modified June 28, 2012. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1208.pdf.

Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę

The White House. “This is why it's time to make college more affordable.” Last modified August 20, 2013. http://www.whitehouse.gov/share/college-affordability.

Rubin, Robert E., Peter R. Orszag, and Allen Sinai. “Sustained Budget Deficits: Longer-Run U.S. Economic Performance and the Risk of Financial and Fiscal Disarray.” Last modified January 4, 2004. http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2004/1/05budgetdeficit%20orszag/20040105.pdf.

U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis. “National Data: National Income and Product Accounts Tables.” Accessed December 1, 2013. http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=3&isuri=1&910=X&911=0&903=146&904=2008&905=2013&906=A.

Board of Governors of the Federal Reserve System, “Selected Interest Rates (Daily) – H.15.” Accessed December 10, 2013. http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.

The White House. “Fiscal Year 2013 Historical Tables: Budget of the U.S. Government.” Accessed December 12, 2013. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/hist.pdf.

The National Science Foundation. Accessed December 19, 2013. http://www.nsf.gov/.

Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie

International Labour Organization. “Global Employment Trends for Youth 2013.” http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2013/lang--en/index.htm

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys: World Economic Outlook—Transitions and Tensions.” Last modified October 2013. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf.

Nobelprize.org. “The Prize in Economics 1987 - Press Release.” Nobel Media AB 2013. Last modified October 21, 1987. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1987/press.html.

Redvers, Louise. BBC News Business. “Youth unemployment: The big question and South Africa.” Last modified October 31, 2012. http://www.bbc.co.uk/news/business-20125053.

The World Bank. “The Complete World Development Report Online.” http://www.wdronline.worldbank.org/.

The World Bank. “World DataBank.” http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.

Todaro, Michael P., and Stephen C Smith. Economic Development (11thEdition). Boston, MA: Addison-Wesley: Pearson, 2011, chap. 1–2.

“Shinzo Abe’s Government Looks Likely to Disappoint on Fiscal Consolidation.” The Economist, May 4, 2013. http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21577080-shinzo-abes-government-looks-likely-disappoint-fiscal-consolidation-dont.

Banerjee, Abhijit V., and Esther Duflo. Poor Economics. “About the Book: Overview.” http://pooreconomics.com/about-book.

CARE International. “About Us.” Accessed January 14, 2014. http://www.care-international.org/about-us.aspx.

Central Intelligence Agency. “The World Factbook: Africa, Burundi.” Last modified November 12, 2013. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html.

Central Intelligence Agency. “The World Factbook: Africa, Democratic Republic of the Congo.” Last modified November 12, 2013. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html.

Easterly, William. The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Penguin Group (USA), 2006.

Goel, Vindu. “Facebook Leads an Effort to Lower Barriers to Internet Access,” The New York Times. Last modified August 20, 2013.

Google. “Project Loon.” http://www.google.com/loon/.

GOV.UK. “Department for International Development.” https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development.

The World Bank. “Millennium Development Goals.” http://www.worldbank.org/mdgs/.

Todaro, Michael P., and Stephen C Smith. Economic Development (11th Edition). Boston, MA: Addison-Wesley: Pearson, 2011, chap. 3.

Vercillo, Siera. “The Failures of Canadian Foreign Aid: Tied, Mismanaged and Uncoordinated.” The Attaché Journal of International Affairs. (2010). http://theattachejia.files.wordpress.com/2013/10/the-attache-2010-issue.pdf.

Viscusi, Gregory, and Mark Deen. “Why France Has So Many 49-Employee Companies.” Business Week. Last modified May 3, 2012. http://www.businessweek.com/articles/2012-05-03/why-france-has-so-many-49-employee-companies.

Edwards, S. (n.d.). “America’s Unsustainable Current Account Deficit.” National Bureau of Economic Research Digest. http://www.nber.org/digest/mar06/w11541.html. http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta.

New Country Classifications | Data. (n.d.). Accessed January 14, 2014. http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications.

Office of the United States Trade Representative: Executive Office of the President. “North American Free Trade Agreement (NAFTA).”

Why India’s Labour Laws are a Problem. (2006, May 18). BBC. May 18, 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4984256.stm.

Teoria handlu międzynarodowego

Krugman, Paul R. Pop Internationalism. The MIT Press, Cambridge. 1996.

Krugman, Paul R. “What Do Undergrads Need to Know about Trade?” American Economic Review 83, no. 2. 1993. 23-26.

Ricardo, David. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, 1817.

Ricardo, David. “On the Principles of Political Economy and Taxation.” Library of Economics and Liberty. http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html.

Bernstein, William J. A Splendid Exchange: How Trade Shaped the World. Atlantic Monthly Press. New York. 2008.

U.S. Census Bureau. 2015. “U.S. International Trade in Goods and Services: December 2014.” Accessed April 13, 2015. http://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/2015/pdf/trad1214.pdf.

U.S. Census Bureau. U.S. Bureau of Economic Analysis. 2015. “U.S. International Trade in Goods and Services February 2015.” Accessed April 10, 2015. https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf.

Vernengo, Matias. “What Do Undergraduates Really Need to Know About Trade and Finance?” in Political Economy and Contemporary Capitalism: Radical Perspectives on Economic Theory and Policy, ed. Ron Baiman, Heather Boushey, and Dawn Saunders. M. E. Sharpe Inc, 2000. Armonk. 177-183.

World Trade Organization. “The Doha Round.” Accessed October 2013. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm.

The World Bank. “Data: World Development Indicators.” Accessed October 2013. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

Globalizacja i protekcjonizm

Bureau of Labor Statistics. “Industries at a Glance.” Accessed December 31, 2013. http://www.bls.gov/iag/.

Oxfam International. Accessed January 6, 2014. http://www.oxfam.org/.

Bureau of Labor Statistics. “Data Retrieval: Employment, Hours, and Earnings (CES).” Last modified February 1, 2013. http://www.bls.gov/webapps/legacy/cesbtab1.htm.

Dhillon, Kiran. 2015. “Why Are U.S. Oil Imports Falling?” Time.com. Accessed April 1, 2015. http://time.com/67163/why-are-u-s-oil-imports-falling/.

Kristof, Nicholas. “Let Them Sweat.” The New York Times, June 25, 2002. http://www.nytimes.com/2002/06/25/opinion/let-them-sweat.html.

Kohut, Andrew, Richard Wike, and Juliana Horowitz. “The Pew Global Attitudes Project.” Pew Research Center. Last modified October 4, 2007. http://www.pewglobal.org/files/pdf/258.pdf.

Lutz, Hannah. 2015. “U.S. Auto Exports Hit Record in 2014.” Automotive News. Accessed April 1, 2015. http://www.autonews.com/article/20150206/OEM01/150209875/u.s.-auto-exports-hit-record-in-2014.

United States Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. 2015. “Employment Situation Summary.” Accessed April 1, 2015. http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm.

United States Department of Commerce. “About the Department of Commerce.” Accessed January 6, 2014. http://www.commerce.gov/about-department-commerce.

United States International Trade Commission. “About the USITC.” Accessed January 6, 2014. http://www.usitc.gov/press_room/about_usitc.htm.

E. Helpman, and O. Itskhoki, “Labour Market Rigidities, Trade and Unemployment,” The Review of Economic Studies, 77. 3 (2010): 1100-1137.

M.J. Melitz, and D. Trefler. “Gains from Trade when Firms Matter.” The Journal of Economic Perspectives, 26.2 (2012): 91-118.

Rauch, J. “Was Mancur Olson Wrong?” The American, February 15, 2013. http://www.american.com/archive/2013/february/was-mancur-olson-wrong.

Office of the United States Trade Representative. “U.S. Trade Representative Froman Announces FY 2014 WTO Tariff-Rate Quota Allocations for Raw Cane Sugar, Refined and Specialty Sugar and Sugar-Containing Products.”Accessed January 6, 2014. http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/september/WTO-trq-for-sugar.

The World Bank. “Merchandise trade (% of GDP).” Accessed January 4, 2014. http://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS.

World Trade Organization. 2014. “Annual Report 2014.” Accessed April 1, 2015. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep14_chap10_e.pdf.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 19 paź 2023 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.