Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

41.

Dlaczego jedni ekonomiści analizują sposób funkcjonowania gospodarki przede wszystkim na podstawie modelu neoklasycznego, inni zaś głównie na podstawie modelu keynesowskiego?

42.

Zgodnie z mikroekonomiczną krzywą popytu spadek ceny powoduje wzrost wielkości zapotrzebowania, ponieważ dany produkt staje się relatywnie tańszy w porównaniu z dobrami substytucyjnymi. Wyjaśnij, dlaczego popyt globalny nie wzrasta z tego samego powodu w przypadku spadku ogólnego poziomu cen w gospodarce. Innymi słowy, dlaczego całkowite wydatki rosną, skoro wszystkie dobra i usługi w gospodarce tanieją (nie ma efektu substytucyjnego)?

43.

Ekonomiści spodziewali się, że wraz z dalszym usztywnianiem rynku pracy w USA w drugiej połowie 2015 r. pracownicy zaczną oczekiwać podwyżek płac w 2015 i 2016 r. Zakładając, że taka zmiana miała miejsce i że była to jedyna zmiana na rynku pracy w 2015 r., zastanów się, jak wpłynęło to na krzywą AS? Co by się stało, gdyby towarzyszył temu również wzrost wydajności pracowników?

44.

Jeśli nowe regulacje wymagają od przedsiębiorstw stosowania czystszej (generującej mniejsze zanieczyszczenie środowiska) technologii, która jest przy tym mniej efektywna niż dotychczasowa, jak zmieni się poziom produkcji, cen i zatrudnienie zgodnie z modelem AD-AS?

45.

Wiosną 2016 r. środkowo-zachodnie stany USA, które specjalizują się w produkcji rolnej, doświadczyły ponadprzeciętnych opadów deszczu. Korzystając z modelu AD-AS, określ, jaki jest wpływ tego zjawiska na wielkość produkcji, poziom cen i zatrudnienie.

46.

Szczelinowanie hydrauliczne (pozyskiwanie gazu łupkowego) jest metodą pozwalającą na znaczne zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w USA. Jeśli spalanie tego surowca jest kluczowym źródłem energii dla większości amerykańskich fabryk i przedsiębiorstw, jaki będzie wpływ upowszechnienia tej technologii dla wielkości produkcji, poziomu cen i zatrudnienia w gospodarce USA?

47.

Zdaniem niektórych polityków płaca minimalna powinna być indeksowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Korzystając z modelu AD-AS, określ, jaki prawdopodobny wpływ miałaby taka sytuacja na wielkość produkcji, poziom cen i zatrudnienie.

48.

Jeśli gospodarstwa domowe zdecydują się przeznaczać większą część swoich dochodów na oszczędności, to jak się zmieni produkcja, zatrudnienie i poziom cen w krótkim okresie? A co się stanie w długim okresie?

49.

Jeśli przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość, a jednocześnie innowacyjne drukarki 3D zwiększają produktywność większości pracowników, to jaki jest łączny wpływ tych zmian na produkcję, zatrudnienie i poziom cen?

50.

Jeśli państwo obniża podatki i jednocześnie wśród przedsiębiorców zaczynają dominować negatywne nastroje, to jaki jest łączny wpływ tych zmian na produkcję, poziom cen i zatrudnienie zgodnie z modelem AD-AS?

51.

Załóżmy, że bezrobocie strukturalne wzrasta. Jak wzrost tego rodzaju bezrobocia można przedstawić za pomocą modelu AD-AS? Wskazówka: Zastanów się, jak bezrobocie strukturalne wpływa na poziom potencjalnego PKB.

52.

Jeśli zagraniczni właściciele majątku zdecydują, że Polska, choćby ze względu na wojnę w Ukrainie, nie jest najbezpieczniejszym miejscem do inwestowania ich oszczędności, jaki będzie to miało wpływ na polską gospodarkę? Odpowiedź zilustruj za pomocą modelu AD-AS.

53.

Model AD-AS jest statyczny i pokazuje gospodarkę w danym punkcie w czasie. Tymczasem zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflacja są zjawiskami dynamicznymi. Załóżmy, że wzrost gospodarczy wynosi 3% rocznie, a zagregowany popyt rośnie w tym samym tempie. Jaka powinna być stopa inflacji zgodnie z założeniami modelu AD-AS?

54.

Wyjaśnij, dlaczego krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SAS) jest dość płaska w swoim obszarze keynesowskim. W jaki sposób możemy potwierdzić, że dana gospodarka znajduje się w tym właśnie obszarze?

55.

Wyjaśnij, dlaczego krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SAS) jest pionowa w swoim obszarze neoklasycznym. W jaki sposób możemy potwierdzić, że dana gospodarka znajduje się w tym właśnie obszarze?

56.

Dlaczego dla polityków gospodarczych kluczową kwestią pozostaje umiejscowienie gospodarki na konkretnym obszarze krzywej SAS?

57.

Czy twoim zdaniem polska gospodarka znajduje się obecnie na keynesowskim, pośrednim czy neoklasycznym obszarze krzywej podaży globalnej (SAS)?

58.

Czy prawo rynków Saya i prawo rynków Keynesa wzajemnie się wykluczają?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.