Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

bezrobocie cykliczne (ang. cyclical unemployment)
bezrobocie, które jest ściśle związane z cyklem koniunkturalnym, np. wyższe bezrobocie występuje podczas recesji
bezrobocie frykcyjne (ang. frictional unemployment)
bezrobocie związane z naturalnym procesem zmiany pracy przez pracowników
bezrobocie koniunkturalne
zob. bezrobocie cykliczne
bezrobocie krótkotrwałe
zob. bezrobocie frykcyjne
bezrobocie przejściowe
zob. bezrobocie frykcyjne
bezrobocie strukturalne (ang. structural unemployment)
bezrobocie, które jest konsekwencją niedopasowania kwalifikacji pracowników i potrzeb pracodawców lub miejsc zgłaszania popytu na pracę i występowania jej podaży
bierni zawodowo
zob. osoby pozostające poza zasobem siły roboczej
brak możliwości koordynacji płac względnych (ang. relative wage coordination argument)
ogólna/powszechna redukcja płac w całej gospodarce jest trudna do przeprowadzenia, gdyż wystawia pracodawców na silną pokusę niedotrzymania porozumienia; konsekwencją jest brak akceptacji pracowników dla takich propozycji
model „swój-obcy” (ang. insider-outsider)
osoby już pracujące w firmie, znające jej procedury i sposób funkcjonowania, są traktowane jak swoi, pozostali pracownicy i chętni do podjęcia pracy są uważani za obcych; w konsekwencji poziom wynagrodzeń swoich jest utrzymywany, nie maleją one nawet wtedy, gdy obniżka umożliwiłaby zatrudnienie obcych
model insider-outsider
zob. model „swój-obcy”
naturalna stopa bezrobocia (ang. natural rate of unemployment)
bezrobocie, które występuje nawet w gospodarce pozostającej w doskonałej kondycji, jego istnienie jest uwarunkowane kombinacją czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych
niepisane kontrakty (ang. implicit contract)
obowiązujące na rynku pracy niepisane umowy, zgodnie z którymi pracodawca stara się nie dopuścić do spadku wysokości płac, gdy gospodarka zmaga się ze stagnacją, recesją lub dane przedsiębiorstwo doświadcza jakichś problemów, a pracownicy w zamian nie oczekują ogromnych podwyżek wynagrodzeń, gdy gospodarka lub firma są w świetnej kondycji
osoby nieaktywne zawodowo
zob. osoby pozostające poza zasobem siły roboczej
osoby pozostające poza zasobem siły roboczej (ang. out of the labor force)
osoby, które nie pracują i nie poszukują pracy, bez względu na to, czy chcą pracować, czy też nie; tacy ludzie określani są także jako nieaktywni zawodowo
osoby zniechęcone poszukiwaniami pracy (ang. discouraged workers)
osoby, które przestały szukać zatrudnienia z powodu braku odpowiednich miejsc pracy
selekcja negatywna w przypadku obniżek płac (ang. adverse selection)
sytuacja, gdy pracodawca obniża płace wszystkim pracownikom, w wyniku czego najlepsi z nich odchodzą do innych firm
stopa aktywności zawodowej (ang. labor force participation rate)
odsetek populacji dorosłych osób (w Polsce w wieku 15–89 lat), które są zatrudnione albo też bezrobotne, ale poszukują pracy
stopa bezrobocia (ang. unemployment rate)
odsetek osób dorosłych, które są aktywne zawodowo, ale nie pracują; inaczej mówiąc, są to osoby, które aktywnie poszukują pracy i są gotowe niezwłocznie ją podjąć
teoria płac efektywnościowych (ang. efficiency wage theory)
teoria mówiąca, że produktywność pracowników, zarówno traktowanych indywidualnie, jak i całych grup, wzrośnie, jeśli pracodawca będzie im płacił więcej niż wynosi wysokość wynagrodzenia ustalona na konkurencyjnym rynku pracy
teoria płac wydajnościowych
zob. teoria płac efektywnościowych
ukryte kontrakty
zob. niepisane kontrakty
zatrudnieni poniżej kwalifikacji (ang. underemployed)
osoby, które pracują, ale wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.