Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do makroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
  3. 1.2 Przeliczanie wartości nominalnych na realne
  4. 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
  5. 1.4 Porównywanie PKB w różnych krajach
  6. 1.5 Czy za pomocą PKB można zmierzyć dobrobyt?
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 3. 2 Wzrost gospodarczy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
  3. 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
  4. 2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego
  5. 2.4 Konwergencja dochodowa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 4. 3 Bezrobocie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
  3. 3.2 Zmiany poziomu bezrobocia
  4. 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
  5. 3.4 Przyczyny bezrobocia w długim okresie
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 5. 4 Inflacja
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Pomiar inflacji
  3. 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
  4. 4.3 Zmiany inflacji na świecie
  5. 4.4 Zamieszanie wokół inflacji
  6. 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 6. 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
  3. 5.2 Bilans handlowy w kontekście historycznym
  4. 5.3 Bilans handlowy i przepływy kapitału
  5. 5.4 Tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji
  6. 5.5 Czy deficyt handlowy ma jakieś zalety?
  7. 5.6 Różnica między saldem bilansu handlowego a poziomem wymiany handlowej
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 7. 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Popyt i podaż z perspektywy makroekonomicznej
  3. 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
  4. 6.3 Przesunięcie krzywej podaży globalnej 
  5. 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
  6. 6.5 Jak model AD-AS wyjaśnia tempo wzrostu gospodarczego, stopę bezrobocia i zmiany inflacji
  7. 6.6 Prawa Keynesa i Saya w modelu AD-AS
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 8. 7 Model keynesowski
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Popyt globalny w modelu keynesowskim
  3. 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
  4. 7.3 Krzywa Phillipsa
  5. 7.4 Funkcjonowanie rynku z perspektywy keynesowskiej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 9. 8 Model neoklasyczny
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
  3. 8.2 Wpływ podejścia neoklasycznego na politykę fiskalną i pieniężną
  4. 8.3 Poszukiwanie równowagi między modelem keynesowskim a neoklasycznym
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 10. 9 Pieniądz i system bankowy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
  3. 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
  4. 9.3 Funkcje banków
  5. 9.4 Jak banki kreują pieniądz
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 11. 10 Bank centralny i polityka monetarna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Zadania banku centralnego
  3. 10.2 Jak bank centralny wprowadza politykę pieniężną
  4. 10.3 Wpływ polityki pieniężnej na sytuację w gospodarce
  5. 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 12. 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Jak działają rynki walutowe
  3. 11.2 Przesunięcia krzywych popytu i podaży na rynkach walutowych
  4. 11.3 Skutki makroekonomiczne zmian kursów walutowych
  5. 11.4 Polityki kursowe
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 13. 12 Polityka fiskalna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Wydatki państwa
  3. 12.2 Deficyt i dług publiczny
  4. 12.3 Dyskrecjonalna polityka fiskalna wykorzystywana do walki z recesją, bezrobociem i inflacją
  5. 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
  6. 12.5 Realne wyzwania wykorzystywania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
  7. 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 14. 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje
  3. 13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy
  4. 13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne
  5. 13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 15. 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie
  3. 14.2 Wzrost poziomu życia
  4. 14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie
  5. 14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach
  6. 14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 16. 15 Teoria handlu międzynarodowego
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
  3. 15.2 Co się stanie, gdy kraj ma przewagę absolutną w produkcji wszystkich dóbr?
  4. 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
  5. 15.4 Korzyści z ograniczenia barier w handlu międzynarodowym
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 17. 16 Globalizacja i protekcjonizm
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 16.1 Protekcjonizm: pośrednia subwencja od konsumentów dla producentów
  3. 16.2 Handel międzynarodowy i jego wpływ na miejsca pracy, płace i warunki pracy
  4. 16.3 Argumenty na rzecz ograniczenia importu
  5. 16.4 Jak rządy wdrażają politykę handlową: globalnie, regionalnie i na szczeblu krajowym
  6. 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 18. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 19. B Model dochodowo-wydatkowy
 20. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 21. Bibliografia
 22. Skorowidz nazwisk
 23. Skorowidz rzeczowy
 24. Skorowidz terminów obcojęzycznych
29.

We Francji i Tunezji panuje klimat śródziemnomorski, który jest doskonały do uprawy zielonej fasoli i pomidorów. We Francji zebranie jednostki zielonej fasoli przez każdego pracownika zajmuje 2 godz., a jednostki pomidorów 2 godz. Tunezyjscy robotnicy potrzebują tylko 1 godz. na zebranie jednostki pomidorów i 4 godz. na zebranie jednostki zielonej fasoli. Załóżmy dla uproszczenia, że w każdym kraju jest tylko jeden dostępny pracownik, który pracuje 40 godz. tygodniowo.

 1. Narysuj krzywą możliwości produkcyjnych dla każdego kraju. Podpowiedź: pamiętaj, że krzywa transformacji ilustruje maksymalną wielkość produkcji, którą wszyscy dostępni pracownicy mogą wyprodukować w założonym na potrzeby analizy okresie, czyli w tym zadaniu w ciągu 40 godz.
 2. Wskaż, który kraj ma przewagę absolutną pod względem produkcji zielonej fasoli, a który pod względem produkcji pomidorów.
 3. Określ, który kraj dysponuje przewagą komparatywną.
 4. Z ilu jednostek pomidorów musiałaby zrezygnować Francja, aby zyskać na handlu z Tunezją? A z ilu jednostek fasoli?
30.

W Japonii jeden pracownik może wyprodukować 5 ton gumy lub 80 radioodbiorników. W Malezji jeden pracownik może wyprodukować 10 ton gumy lub 40 radioodbiorników.

 1. Kto ma przewagę absolutną w produkcji gumy i radioodbiorników? Uzasadnij swoją odpowiedź.
 2. Oblicz koszt alternatywny wyprodukowania 80 dodatkowych radioodbiorników w Japonii i Malezji (twoje obliczenia mogą obejmować ułamki, co nie jest błędem). Który kraj ma przewagę komparatywną w produkcji radioodbiorników?
 3. Oblicz koszt alternatywny wyprodukowania 10 dodatkowych ton gumy w Japonii i Malezji. Który kraj ma przewagę komparatywną w produkcji gumy?
 4. Czy w tym przykładzie każdy kraj ma przewagę absolutną i przewagę komparatywną w produkcji tego samego dobra?
 5. W produkcji którego dobra powinna specjalizować się Japonia? A Malezja?
31.

Przeanalizuj wartości liczbowe dla Kanady i Wenezueli z Tabeli 15.12, która opisuje, ile baryłek ropy i m3 drewna mogą wyprodukować pracownicy w obu krajach. Wykorzystaj je, aby odpowiedzieć na poniższe pytania.

 1. Narysuj krzywą możliwości produkcyjnych dla każdego kraju. Załóżmy, że w każdym kraju jest dostępnych 100 pracowników. Kanadyjczycy i Wenezuelczycy potrzebują zarówno ropy, jak i drewna. Kanadyjczycy chcą skonsumować co najmniej 2000 m3 drewna. Zaznacz punkt na krzywej możliwości produkcyjnych, w którym mogą uzyskać co najmniej 3000 m3.
 2. Załóżmy, że Kanadyjczycy specjalizują się w pełni, ponieważ zorientowali się, że mają przewagę komparatywną w produkcji drewna. Są gotowi wyeksportować 1000 m3 drewna. Jakiej ceny wyrażonej w liczbie baryłek ropy powinni zażądać w zamian, aby wyjść na tym tak samo dobrze, jak w warunkach pełnej autarkii? A jaka powinna być cena, jeśli chcą zyskać na handlu z Wenezuelą?
 3. Czy kanadyjskie ceny, które wskazujesz w poprzednim podpunkcie, są również korzystne dla Wenezuelczyków? Wykorzystaj wykres krzywej możliwości produkcyjnych dla Wenezueli, aby pokazać, że Wenezuelczycy również mogą zyskać na handlu z Kanadą.
32.

Czy w Ćwiczeniu 15.31 może pojawić się cena, w przypadku której Wenezuelczycy mogą uznać handel z Kanadą za nieopłacalny? Uzasadnij swoją odpowiedź.

33.

Dzięki lekturze poprzednich rozdziałów podręcznika, jak również kursowi mikroekonomii wiesz już, że zmiany technologiczne przesuwają krzywe średniego kosztu. Narysuj wykres pokazujący, jak zmiany technologiczne mogą wpłynąć na handel wewnątrzgałęziowy.

34.

Weźmy pod uwagę dwa kraje: Koreę Południową i Tajwan. Tajwan może wyprodukować milion telefonów komórkowych dziennie przy cenie 10 dol. za sztukę, a Korea Południowa dziennie może wytworzyć 50 mln telefonów komórkowych po 5 dol. za sztukę. Załóżmy, że telefony są tego samego typu i jakości, a cena jest jedna. Jaka jest minimalna cena, po której oba kraje będą prowadzić handel?

35.

Jeśli handel zagraniczny zwiększa światowy PKB o 1% rocznie, to jaki jest globalny wpływ tego wzrostu na rozmiary światowej gospodarki w perspektywie 10 lat? Jak ten wzrost ma się do rozmiarów rocznego PKB kraju takiego jak np. Sri Lanka? Przedyskutuj te relacje. Wskazówka: Oto kroki, które warto rozważyć, aby odpowiedzieć na postawione pytanie. Przejdź do bazy World Development Indicators (online) opublikowanych przez Bank Światowy. Znajdź aktualny poziom światowego PKB w dolarach międzynarodowych. Znajdź także PKB Sri Lanki w dolarach międzynarodowych. Po uzyskaniu tych dwóch wartości oblicz kwotę dodatkowego wzrostu światowych dochodów z tytułu handlu i porównaj tę liczbę z PKB Sri Lanki.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 19 paź 2023 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.