Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

81.

Przez miedziany drut o powierzchni przekroju poprzecznego S = 5,26 mm 2 S= 5,26 mm 2 płynie prąd o natężeniu I = 5 A I= 5 A . Gęstość miedzi wynosi ρ = 8,95 g cm 3 ρ= 8,95 g cm 3 . Jeden mol miedzi ( 6,02 10 23 6,02 10 23 atomów) ma masę 63,5 g 63,5g. Ile wynosi prędkość dryfu elektronów przy założeniu, że na jeden atom miedzi przypada jeden swobodny elektron?

82.

Natężenie prądu przepływającego przez drut 12 AWG 12AWG wynosi I t = 5 A sin 2 π 60 Hz t I t = 5 A sin 2 π 60 Hz t . Ile wynosi gęstość prądu w 15 ms 15ms?

83.

Przyspieszacz cząstek wytwarza wiązkę o promieniu 1,25 mm 1,25mm i natężeniu prądu 2 mA 2mA. Każdy proton ma energię kinetyczną wynoszącą 10 MeV 10MeV.

 1. Jaka jest prędkość protonów?
 2. Ile wynosi liczba protonów na jednostkę objętości n n?
84.

W tym rozdziale większość przykładów i zadań dotyczyła prądu stałego (DC). W obwodach prądu stałego prąd płynie w jednym kierunku, od plusa do minusa. Gdy natężenie prądu się zmieniało, zmieniało się liniowo od I = I max I= I max do I = + I max I= + I max , napięcie również zmieniało się liniowo od U = U max U= U max do U = + U max U= + U max , gdzie U max = I max R U max = I max R . Źródło napięcia przemiennego jest połączone szeregowo z rezystorem o rezystancji R = 10 Ω R= 10 Ω . Natężenie prądu w tym obwodzie zmienia się sinusoidalnie, według zależności I t = 3 A sin 2 π 4 s t I t = 3 A sin 2 π 4 s t .

 1. Jak będzie wyglądać wykres spadku napięcia na rezystorze od czasu U t U t ?
 2. Jak będzie wyglądać wykres zależności U t U t od I t I t dla jednego okresu? (Wskazówka: Jeśli nie jesteś pewny, spróbuj narysować zależność U t U t od I t I t przy użyciu arkusza kalkulacyjnego).
85.

Prąd o natężeniu I = 25 A I= 25 A wypływa ze 100-woltowej baterii przez 30 s 30s. O ile zmniejszy się energia chemiczna baterii?

86.

Rozważ prostopadłościenny kawałek materiału z krawędziami podstawy o długości L = 3 cm L= 3 cm oraz gęstością prądu

J = J 0 e α x k ̂ = 0,35 A m 2 e 2,1 10 3 m 1 x k ̂ , J = J 0 e α x k ̂ = 0,35 A m 2 e 2,1 10 3 m 1 x k ̂ ,

jak pokazano poniżej. Oblicz prąd przepływający przez podstawę prostopadłościanu.

Obraz kwadratowego pręta położonego w układzie współrzędnych. Ma on wymiary L w kierunkach j oraz i. Prąd płynie z obszaru dx w kierunku k.
87.

Rezystor o nieznanej rezystancji umieszczono w izolowanym pojemniku wypełnionym 0,75 kg 0,75kg wody. Źródło napięcia jest podłączone szeregowo do rezystora, przez który przepływa prąd o natężeniu 1,2 A 1,2A przez 10 min 10min. W tym czasie temperatura wody zmieniła się o Δ T = 10 °C Δ T = 10 °C .

 1. Jaka jest rezystancja tego rezystora?
 2. Jakiego napięcia dostarcza źródło napięcia?
88.

Ładunek, który przepływa przez punkt przewodu, jest zależny od czasu według wzoru q t = q 0 e t T = 10 C e t 5 s q t = q 0 e t T = 10 C e t 5 s .

 1. Ile wynosi początkowe natężenie prądu w przewodzie w czasie t = 0 s t= 0 s ?
 2. Oblicz natężenie prądu w czasie t=T2t=T2 t=T/2;
 3. Po jakim czasie t t natężenie prądu zmniejszy się o połowę I=I02I=I02 I=I_0/2?
89.

Rozważ rezystor w kształcie wydrążonego walca wykonany z węgla, przedstawiony poniżej. Promień wewnętrzny wynosi R 1 = 0,2 mm R 1 = 0,2 mm , natomiast zewnętrzny R 2 = 0,3 mm R 2 = 0,3 mm . Długość rezystora wynosi L = 0,9 mm L= 0,9 mm . Rezystywność węgla ma wartość ρ = 3,5 10 5 Ω m ρ= 3,5 10 5 Ω m .

 1. Wykaż, że rezystancja w kierunku prostopadłym do osi symetrii wynosi R = ρ 2 π L ln R 2 R 1 R= ρ 2 π L ln R 2 R 1 ;
 2. Ile wynosi ta rezystancja?


Rysunek pokazuje cylinder p długości L. Promień wewnętrzny oznakowany jest jako R1,a zewnętrzny jako R2.
90.

Jakie natężenie ma prąd płynący przez przewód o kształcie walca o promieniu R = 0,1 mm R= 0,1 mm , jeśli gęstość prądu wynosi J = J 0 R r J= J 0 R r , gdzie J 0 = 32 000 A m 2 J 0 = 32 000 A m 2 ?

91.

Student używa 100-watowego grzejnika zasilanego napięciem 115 V 115V do ogrzania pokoju w akademiku w godzinach od 18 do 7 rano.

 1. Jakie natężenie ma prąd płynący przez grzejnik?
 2. Ile elektronów przepływa przez grzejnik?
 3. Jaka jest rezystancja grzejnika?
 4. Ile ciepła zostaje oddane do pokoju?
92.

12-woltowa bateria jest używana do zasilania 20-watowej lampy podczas kampingu koła fizyków. Kabel od lampy 14 AWG 14AWG ma 2 m 2m długości i jest wykonany z miedzi, dla której gęstość ładunku n = 9,5 10 28 m 3 n= 9,5 10 28 m 3 .

 1. Ile wynosi natężenie prądu płynącego przez lampę?
 2. Jak długo płynie elektron z baterii do lampy?
93.

Student fizyki używa 115-woltowej grzałki elektrycznej do ogrzania 400 g 400g wody na herbatę. Podczas 2 min 2min potrzebnych do zagotowania się wody znudzony student postanawia oszacować rezystancję grzałki. Zakłada, że początkowa temperatura wody wynosi T 0 = 25 °C T 0 = 25 °C , a następnie osiąga temperaturę T 1 = 100 °C T 1 = 100 °C . Ciepło właściwe wody wynosi c = 4180 J kg c= 4180 J kg . Jaka jest rezystancja grzałki?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.