Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

78.

Rozważ procesy przedstawione poniżej. Podczas etapów A B AB i B C BC odpowiednio 3600 J 3600J i 2400 J 2400J ciepła jest pobrane przez układ.

 1. Oblicz pracę wykonaną podczas każdego z procesów A B AB, B C BC, A D AD i D C DC;
 2. Oblicz zmianę energii wewnętrznej w procesach A B AB i B C BC;
 3. Oblicz różnicę między energiami wewnętrznymi stanów C C i A A;
 4. Oblicz całkowitą ilość ciepła pobranego przez układ podczas procesu A D C ADC;
 5. Czy na podstawie podanych informacji możesz obliczyć ciepło pobrane podczas procesu A D AD? Odpowiedź uzasadnij.


Rysunek przedstawia wykres zależności ciśnienia, p, podanej w atmosferach od objętości, V, podanej w litrach. Wartości objętości na osi poziomej są z przedziału od 0 do 7 litrów, a wartości ciśnienia na osi pionowej są z zakresu od 0 do 5 atmosfer. Na wykresie zaznaczono cztery punkty, A, B, C i D, oraz dwie drogi. Jedna droga prowadzi z A do C przez B. Druga prowadzi z A do C przez D. Punkty A, B, C i D mają współrzędne odpowiednio: 3l i 2atm, 3l i 5atm, 7l i 5 atm oraz 7l i 2atm.
79.

Opona samochodowa zawiera 0,038 m 3 0,038 m 3 powietrza o ciśnieniu 2,2 10 5 Pa 2,2 10 5 Pa. O ile więcej energii wewnętrznej ma ten gaz w porównaniu do gazu o takiej samej objętości i ciśnieniu równym normalnemu ciśnieniu atmosferycznemu?

80.

Balon wypełniono helem o ciśnieniu 0,2 atm 0,2atm i objętości 10 l 10l. O ile większa jest energia wewnętrzna helu w balonie niż w przypadku, gdyby panowało tam ciśnienie atmosferyczne?

81.

Para napędzająca lokomotywę parową jest przekazywana przy stałym ciśnieniu, wyższym od atmosferycznego o 1,75 10 6 N m 2 1,75 10 6 N m 2 , do tłoka o promieniu 0,2 m 0,2m.

 1. Obliczając p Δ V pΔV, znajdź pracę wykonywaną przez parę, podczas gdy tłok przesunie się o 0,8 m 0,8m. Zauważ, że jest to wartość całkowitej pracy, ponieważ korzystamy z różnicy ciśnień;
 2. Następnie znajdź pracę poprzez obliczenie wywartej siły i pomnożenie jej przez przebyty dystans. Czy odpowiedź jest taka sama jak w podpunkcie (a)?
82.

Ręczna pompka do opon ma tłok o średnicy 2,5 cm 2,5cm i o maksymalnym wychyleniu 30 cm 30cm.

 1. Ile pracy wykonujesz w jednym ruchu pompką, jeśli średnio ciśnienie w pompce jest wyższe od atmosferycznego o 2,4 10 5 N m 2 2,4 10 5 N m 2 ?
 2. Jaką średnio siłą działasz na tłok, pomijając tarcie i siłę grawitacji?
83.

Oblicz całkowitą pracę silnika cieplnego wzdłuż drogi A B C D A ABCDA przedstawionej poniżej.

Rysunek przedstawia wykres zależności ciśnienia, p, podanego w jednostkach 10 do potęgi 6 niutonów na metr kwadrat, od objętości, V, podanej w jednostkach 10 do potęgi minus 3 metrów sześciennych. Wartości objętości na osi poziomej są z zakresu od 0 do 4, a wartości ciśnienia na osi pionowej są z zakresu od 0 do 4. Na wykresie przedstawione są cztery punkty, A, B, C i D, a wartości ich ciśnienia i objętości są zaznaczone na osiach. Punkt A ma objętość 10 do -3 metrów sześciennych oraz ciśnienie 2,6 razy 10 do 6 niutonów na metr kwadrat. Punkt B ma objętość 4 razy 10 do -3 metrów sześciennych oraz ciśnienie 2 razy 10 do 6 niutonów na metr kwadrat.Punkt C ma objętość 4 razy 10 do -3 metrów sześciennych oraz ciśnienie 0,6 razy 10 do 6 niutonów na metr kwadrat.Punkt D ma objętość 10 do -3 metrów sześciennych oraz ciśnienie 10 do 6 niutonów na metr kwadrat. Proste linie łączą punkty: A z B, B z C, C z D, D z A oraz B z D.
84.

Jaka jest całkowita praca silnika cieplnego wzdłuż drogi A B D A ABDA z poprzedniego zadania z linią z B B do D D? Dlaczego praca ta jest mniejsza od pracy wzdłuż drogi A B C D A ABCDA?

85.

Pięć moli jednoatomowego gazu doskonałego w cylindrze o temperaturze 27 °C 27°C zostało rozprężone izotermicznie z 5 l 5l do 10 l 10l.

 1. Jaka była zmiana energii wewnętrznej?
 2. Ile pracy wykonał gaz podczas tego procesu?
 3. Ile ciepła zostało pobrane przez gaz?
86.

Cztery mole jednoatomowego gazu doskonałego w cylindrze o temperaturze 27 °C 27°C zostały rozprężone przy stałym ciśnieniu równym 1 atm 1atm tak, że objętość gazu wzrosła dwukrotnie.

 1. Jaka była zmiana energii wewnętrznej?
 2. Ile pracy wykonał gaz podczas tego procesu?
 3. Ile ciepła zostało pobrane przez gaz?
87.

Hel został ochłodzony z 20 °C 20°C do 10 °C 10°C poprzez rozprężenie z 40 atm 40atm do 1 atm 1atm. Jeśli było 1,4mola1,4mola \SI{1,4}{\mola} helu,

 1. to jaka będzie końcowa objętość helu?
 2. Jaka była zmiana energii wewnętrznej?
88.

Podczas procesu adiabatycznego tlen w zbiorniku został sprężony wzdłuż drogi, która może być opisana ciśnieniem p p podanym w atmosferach, jako funkcją objętości V V; p = 3 atm V V 0 1 2 p= 3 atm V V 0 1 2 , gdzie V 0 = 1 l V 0 = 1 l . Początkowe i końcowe wartości objętości wynosiły odpowiednio 2 l 2l i 1,5 l 1,5l. Oblicz, jaka praca była wykonana nad gazem.

89.

Cylinder zawierający 3mole3mole \SI{3}{\molee} jednoatomowego gazu doskonałego został podgrzany przy stałym ciśnieniu 2 atm 2atm. Temperatura gazu zmieniła się z 300 K 300K do 350 K 350K w skutek rozprężenia. Oblicz pracę wykonaną

 1. nad gazem;
 2. przez gaz.
90.

Cylinder zawierający 3mole3mole \SI{3}{\molee} azotu został podgrzany przy stałym ciśnieniu 2 atm 2atm. Temperatura gazu zmieniła się z 300 K 300K do 350 K 350K w skutek rozprężenia. Oblicz pracę wykonaną

 1. nad gazem;
 2. przez gaz,
91.

2mole2mole \SI{2}{\molee} dwuatomowego gazu doskonałego, takiego jak tlen, zostały sprężone adiabatycznie i odwracalnie ze stanu 3atm5l3atm5l (\SI{3}{\atm}\text{, }\SI{5}{\litre}) do stanu o ciśnieniu 4 atm 4atm.

 1. Oblicz objętość i temperaturę gazu w stanie końcowym;
 2. Oblicz temperaturę gazu w stanie początkowym;
 3. Oblicz pracę wykonaną przez gaz podczas tego procesu;
 4. Oblicz zmianę energii wewnętrznej. Przyjmij, że w podanych warunkach CV=5R2CV=5R2 C_V = 5R/2 i C p = C V + R C p = C V + R dla dwuatomowego gazu doskonałego.
92.

Izolowany zbiornik zawiera 1,5mola1,5mola \SI{1,5}{\mola} argonu o ciśnieniu 2 atm 2atm. Początkowo gaz zajmuje 5 l 5l. W skutek rozprężania adiabatycznego ciśnienie gazu maleje do 1 atm 1atm.

 1. Oblicz objętość i temperaturę gazu w stanie końcowym;
 2. Oblicz temperaturę gazu w stanie początkowym;
 3. Oblicz pracę wykonaną przez gaz podczas procesu;
 4. Oblicz zmianę energii wewnętrznej gazu.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.