Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

76.

W głębokiej przestrzeni między galaktykami gęstość cząsteczek (które są najczęściej pojedynczymi atomami) jest mniejsza od 10 6 atomów m 3 10 6 atomów m 3 i są one zmrożone do temperatury 2,7 K 2,7K.

 1. Jakie panuje tam ciśnienie?
 2. Jaką objętość (w metrach sześciennych) zajmuje 1 mol 1mol gazu?
 3. Jeżeli ta objętość ma kształt sześcianu, to ile wynosi długość jego boku w kilometrach?
77.
 1. Oblicz gęstość powietrza w jednostkach SI, pod ciśnieniem 1 atm 1atm i w temperaturze 20 °C 20°C, jeżeli składa się ono (molowo) w 78% z azotu, w 21% z tlenu i w 1% z argonu;
 2. Oblicz gęstość atmosfery Wenus, przyjmując, że składa się (molowo) w 96% z dwutlenku węgla i w 4% z azotu. Temperatura atmosfery Wenus wynosi 737 K 737K, a jej ciśnienie jest równe 92 atm 92atm.
78.

Powietrze wewnątrz balonu na ogrzane powietrze ma temperaturę 370 K 370K i ciśnienie 101,3 kPa 101,3kPa, takie samo jak na zewnątrz balonu. Wyznacz gęstość powietrza wewnątrz balonu, jeżeli składa się ono z 78% N2, 21% O2 i 1% Ar (molowo).

79.

Gdy pęcherzyk powietrza jest wynoszony z dna na powierzchnię słodkowodnego jeziora, to jego objętość wzrasta o 80 % 80 % \SI{80}{\percent} . Ile wynosi głębokość jeziora, jeżeli temperatury wody na jego dnie i powierzchni wynoszą odpowiednio 4 °C 4°C i 10 °C 10°C?

80.
 1. Zastosuj równanie stanu gazu doskonałego, aby ocenić temperaturę, w której para wodna o masie 1 kg 1kg (masa molowa M = 18 g mol M= 18 g mol ) zajmuje objętość 0,22 m 3 0,22 m 3 pod ciśnieniem 1,5 10 6 Pa 1,5 10 6 Pa;
 2. Stałe van der Waalsa dla wody przyjmują wartości a = 0,5537 Pa m 6 mol 2 a= 0,5537 Pa m 6 mol 2 , b = 3,049 10 -5 m 3 mol b= 3,049 10 -5 m 3 mol . Zastosuj równanie stanu gazu van der Waalsa, aby określić temperaturę pary wodnej w tych samych warunkach;
 3. Rzeczywista temperatura pary wodnej w tych warunkach wynosi 779 K 779K. Która ocena jest lepsza?
81.

W jednym z procesów dekofeinizacji kawy stosuje się dwutlenek węgla (masa molowa 44 g mol 44 g mol ) o gęstości molowej 14,6 mol m 3 14,6 mol m 3 w temperaturze 60 °C 60°C.

 1. Czy CO2 w tych warunkach jest ciałem stałym, cieczą, gazem, czy też płynem nadkrytycznym?
 2. Zastosuj równanie stanu gazu van der Waalsa i oceń ciśnienie CO2 w tej temperaturze i pod tym ciśnieniem. Stałe dla dwutlenku węgla wynoszą a = 0,3658 Pa m 6 mol 2 a= 0,3658 Pa m 6 mol 2 i b = 4,286 10 -5 m 2 mol b= 4,286 10 -5 m 2 mol .
82.

W pewien zimowy dzień temperatura powietrza o wilgotności względnej 50 % 50 % \SI{50}{\percent} wynosiła 0 °C 0°C. Po przewietrzeniu powietrze to wypełniło pokój i zostało ogrzane do temperatury 20 °C 20°C. Ile wynosi wilgotność względna powietrza w pokoju? Czy zadanie to wyjaśnia, dlaczego zimą powietrze w pomieszczeniach jest takie suche?

83.

W ciepły dzień, gdy temperatura powietrza wynosi 30 °C 30°C, płytka metalowa jest powoli schładzana przez dodanie odrobiny lodu do cieczy, w której jest częściowo zanurzona. Kondensacja pary wodnej na płytce pojawiła się, gdy osiągnęła ona temperaturę 15 °C 15°C. Ile wynosi względna wilgotność powietrza?

84.
 1. Ludzie często uważają, że wilgotne powietrze jest „ciężkie”. Porównaj gęstości próbek powietrza o temperaturze 30 °C 30°C i pod ciśnieniem 1 atm 1atm, z których jedna jest sucha (wilgotność względna 0 % 0 % \SI{0}{\percent} ), a druga jest nasycona parą wodną (wilgotność względna 100 % 100 % \SI{100}{\percent} ). Przyjmujemy, że suche powietrze to gaz doskonały o masie molowej 29 g mol 29 g mol , a gaz wilgotny to ten sam gaz doskonały zmieszany z parą wodną;
 2. Jak opisano w rozdziale o zastosowaniach zasad dynamiki Newtona, siła oporu powietrza działająca na takie pociski jak piłeczki baseballowe lub golfowe wynosi w przybliżeniu F = C ρ A v 2 2 F= C ρ A v 2 2 , gdzie ρ ρ jest gęstością powietrza, A A jest powierzchnią przekroju poprzecznego pocisku, C C jest współczynnikiem oporu dla pocisku. Opisz pod kątem właściwości, jak zasięg pocisku zależy od wilgotności względnej powietrza przy ustalonym jego ciśnieniu;
 3. Gdy nadchodzi burza, to zazwyczaj, wilgotność powietrza wzrasta, a jego ciśnienie się obniża. Czy warunki te mogą wpłynąć na możliwość uzyskania tzw. home-run uderzenia w baseballu?
85.

Średnia droga swobodna atomów helu w pewnych warunkach (temperatura i ciśnienie) wynosi 2,1 10 -7 m 2,1 10 -7 m. Można przyjąć, że promień atomu helu wynosi 1,1 10 -11 m 1,1 10 -11 m. Ile w tych warunkach wynosi wartość

 1. koncentracji atomów helu;
 2. gęstości molowej helu?
86.

Średnia droga swobodna dla metanu w temperaturze 269 K 269K i pod ciśnieniem 1,11 10 5 Pa 1,11 10 5 Pa wynosi 4,81 10 -8 m 4,81 10 -8 m. Oblicz wartość efektywnego promienia cząsteczki metanu.

87.

W rozdziale o mechanice płynów równanie Bernoulliego, opisujące przepływ nieściśliwych cieczy, zostało uzasadnione dzięki zmianom niewielkich objętości d V dV cieczy. Zmiany tej objętości leżą także u podstaw analizy przepływów płynów ściśliwych, takich jak gazy. Aby równania hydrodynamiki były słuszne, liniowe rozmiary tych objętości a d V 1 3 a d V 1 3 muszą być znacznie większe od średniej drogi swobodnej cząsteczek. Ile musi wynosić a a dla powietrza w stratosferze, gdzie temperatura wynosi 220 K 220K, a ciśnienie jest równe 5,8 kPa 5,8kPa, aby było stukrotnie większe od średniej drogi swobodnej? Przyjmij, że efektywny promień cząsteczki powietrza wynosi 1,88 10 -10 m 1,88 10 -10 m, co w przybliżeniu odpowiada cząsteczce N2.

88.

Wyznacz całkowitą liczbę zderzeń w ciągu sekundy między cząsteczkami gazowego azotu o objętości 1 l 1l w warunkach normalnych ( 0 °C 0°C, 1 atm 1atm). Jako wartości efektywnego promienia cząsteczki azotu użyj 1,88 10 -10 m 1,88 10 -10 m (liczba zderzeń międzycząsteczkowych w jednostce czasu jest równa odwrotności średniego czasu między zderzeniami). Weź pod uwagę, że w każdym zderzeniu uczestniczą dwie cząsteczki, ale zaliczamy zderzenie tylko na konto jednej z nich.

89.
 1. Oblicz wartość ciepła właściwego sodu za pomocą prawa Dulonga-Petita. Masa molowa sodu wynosi 23 g mol 23 g mol ;
 2. Ile wynosi błąd procentowy twojej oceny w porównaniu z wartością tablicową 1230 J mol K 1230 J mol K ?
90.

Szczelny, doskonale cieplnie izolowany zbiornik zawiera 0,63 mol 0,63mol powietrza o temperaturze 20 °C 20°C oraz żelazny pręcik mieszadła magnetycznego o masie 40 g 40g. Pręcik został rozkręcony magnetycznie do energii kinetycznej 50 J 50J i po uwolnieniu na skutek oporu powietrza zaczął zwalniać. Ile wynosi równowagowa temperatura układu?

91.

Wyznacz stosunek f v p f v k f v p f v k dla gazowego wodoru ( M = 2,02 g mol M= 2,02 g mol ) w temperaturze 77 K 77K.

92.

Nieracjonalne wyniki.

 1. Stosując model gazu doskonałego, oblicz temperaturę 0,36 kg 0,36kg wody zajmującej objętość 0,615 m 3 0,615 m 3 pod ciśnieniem 1,01 10 5 Pa 1,01 10 5 Pa;
 2. Co jest nieracjonalnego w otrzymanym wyniku?
 3. W jaki sposób można uzyskać bardziej poprawny wynik?
93.

Nieracjonalne wyniki.

 1. Wyznacz wartość prędkości średniej cząsteczek siarkowodoru H2S (o masie cząsteczkowej 31,4 g mol 31,4 g mol ) w temperaturze 250 K 250K;
 2. Wynik nie jest aż tak nieracjonalny, ale wyjaśnij, dlaczego nie jest tak poprawny, jak w przypadku neonu czy azotu.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.