Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

84.

Wózek przebywa odległość D D po płaskiej, poziomej powierzchni na skutek działania siły F F skierowanej pod kątem θ θ względem poziomu. Na wózek działają również siły grawitacji ( Q Q ), reakcji podłoża ( F R 1 F R 1 ) i ( F R 2 F R 2 ) oraz tarcia tocznego F T 1 F T 1 i F T 2 F T 2 (jak pokazano na rysunku). Jaką pracę wykonują poszczególne siły?

Ilustracja pokazuje wózek ciągnięty przez siłę F skierowaną pod kątem theta względem poziomu. Przemieszczenie oznaczono w prawo. Siła Q działa pionowo w dół i przyłożona jest w środku ciężkości wózka. Siły reakcji podłoża F sub R1 i R2 działają pionowo w górę i są przyłożone do kół wózka. Siły tarcia F sub T1 i T2 działają w lewo i również są przyłożone do kół wózka.
85.

Na cząstkę działają różne siły, z których jedna (stała w czasie) może być opisana zależnością: F 1 = 3 N i ^ + 4 N j ^ F 1 =3 N i ^ +4 N j ^ . W rezultacie przemieszcza się ona wzdłuż osi x x od x = 0 m x=0 m do x = 5 m x=5 m w pewnej chwili czasu. Jaką pracę wykonała siła F 1 F 1 w tym czasie?

86.

Na cząstkę działają różne siły, z których jedna (stała w czasie) może być opisana zależnością: F 1 = 3 N i ^ + 4 N j ^ F 1 =3 N i ^ +4 N j ^ . W rezultacie przemieszcza się ona wzdłuż osi x x od x = 0 m x=0 m do x = 5 m x=5 m , a następnie wzdłuż osi y y od y = 0 m y=0 m do y = 6 m y=6 m . Jaką pracę wykonała siła F 1 F 1 w tym czasie?

87.

Na cząstkę działa siła, której wartość zależy od punktu położenia. Siła ta dana jest zależnością: F 1 = 2 y i ^ + 3 x j ^ F 1 =2y i ^ +3x j ^ . Oblicz pracę, jaką wykona ta siła przy przesunięciu cząstki o 5 metrów w prawo w stosunku do punktu przecięcia osi współrzędnych.

88.

Chłopiec ciągnie wózek o masie 5 kg przez pewną chwilę czasu, przykładając siłę 20 N pod kątem 30 30 względem poziomu. Wózek przebywa odległość 12 metrów.

 1. Oblicz pracę, jaką wykonał chłopiec.
 2. Jaka byłaby praca wykonana przez chłopca, gdyby siła była przyłożona poziomo, a nie pod kątem? Ruch odbywa się bez tarcia.
89.

Skrzynia o masie 200 kg musi zostać przetransportowana z parteru na trzecie piętro. Tragarze najpierw mogą wjechać windą na trzecie piętro, a następnie przesunąć skrzynię po podłodze do właściwego mieszkania lub najpierw przesunąć skrzynię do punktu C C, użyć windy, a następnie przesunąć skrzynię o krótszy niż wcześniej odcinek do mieszkania. Problemem jest to, że podłoga na trzecim piętrze jest dużo bardziej chropowata niż na parterze. Zakładając, że współczynnik tarcia pomiędzy skrzynią a podłogą na parterze wynosi 0,1, a na trzecim piętrze 0,3, znajdź pracę potrzebną do przetransportowania skrzyni z punktu A A do E E. Przyjmij, że tragarze muszą użyć takiej siły, aby skrzynia poruszała się ze stałą prędkością. Uwaga: Praca wykonywana przez windę przeciwko sile grawitacji nie wlicza się do rachunków, bo nie jest wykonywana przez tragarzy.

Rysunek pokazuje trójwymiarowy układ punktów w formie prostopadłościany 30 na 10 na 10 metrów. Stanowi to interpretacje położeń skrzyni w zadaniu. Punkt A znajduje się w lewym dolnym przednim wierzchołku, punkt B jest 30 metrów na prawo od niego. Punkt C jest 10 metrów za punktem B, a punkt D 10 metrów poniżej C. Punkt E jest tuż nad punktem B i naprzeciw punktu D. Punkt F jest dokładnie nad A i na lewo od punktu E. Dwie drogi obie zaczynające się w A i kończące się w E zaznaczono strzałkami. Jedna droga zaczyna się w A przez B, C aż do D i dalej do E. Druga zaczyna się w A i potem widną do F i następnie prosto do E.
90.

Krążek hokejowy o masie 0,17 kg porusza się po powierzchniach o różnym współczynniku tarcia, zależnym od położenia. Dla ruchu wzdłuż osi x współczynnik tarcia dany jest zależnością: μ ( x ) = 0,1 + 0,05 x μ(x)=0,1+0,05x. Znajdź pracę siły tarcia na odcinku (a) od x = 0 m x=0 m do x = 2 m x=2 m , i (b) od x = 2 m x=2 m do x = 4 m x=4 m .

91.

Pionowa siła o wartości 20 N pozwala na podnoszenie ze stałą prędkością pudełka o masie 5 kg po równi pochyłej. Ruch odbywa się bez tarcia, a zmiana wysokości, na której znajduje się pudełko wynosiła 3 metry.

 1. Jaką pracę wykonała siła grawitacji przy tym ruchu?
 2. Jaką pracę wykonała praca wypadkowa?
 3. Jaką pracę wykonała siła działająca na klocek?
92.

Pudło o masie 7 kg jest przesuwane bez tarcia po poziomej podłodze z prędkością 1,7 m/s i zderza się z nieważką sprężyną, która na skutek zderzenia ulega ściśnięciu o 23 cm.

 1. Jaka jest energia kinetyczna pudła przed zderzeniem?
 2. Oblicz pracę wykonaną przez siłę sprężystości sprężyny.
 3. Wyznacz współczynnik sprężystości sprężyny.
93.

Samochód porusza się po poziomej drodze. Współczynnik tarcia pomiędzy oponami a podłożem wynosi 0,55. Kawałek gruzu nagle spada przed samochodem, na skutek czego kierowca nagle wciska hamulec. To z kolei powoduje nagłe zatrzymanie się go na drodze 30,5 metrów, co można zaobserwować za pomocą śladów na jezdni. Kiedy policjant obejrzał ślady, dał kierowcy mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości 13,4 m/s. Czy miał rację?

94.

Skrzynia jest pchana po poziomej chropowatej powierzchni. Kiedy działające na nią siły przestaną działać, zwolni i w końcu się zatrzyma. Jeżeli skrzynia o masie 50 kg poruszająca się z prędkością początkową 8 m/s zatrzyma się po czasie 10 sekund, to jaka jest moc siły tarcia w tym ruchu?

95.

Przyjmijmy, że pozioma siła o wartości 20 N jest potrzebna, aby skrzynia o masie 50 kg poruszała się ze stałą prędkością 8 m/s.

 1. Jaka jest moc działającej siły?
 2. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi zero pomimo tego, że na skrzynię działa siła 20 N. Co się w takim układzie dzieje z pracą siły działającej na skrzynię?
96.

Nasiona spadają pionowo w dół z szybkością nasypową 10 kg/s na pas transmisyjny poruszający się z prędkością 2 m/s.

 1. Jaka siła jest potrzebna, aby pas poruszał się ze stałą prędkością?
 2. Jaka jest minimalna moc uzyskiwana z silnika napędzającego ten pas?
97.

Rowerzysta wjeżdża pod górkę o kącie nachylenia 5 5 z prędkością 8 m/s. Jeżeli jego masa wraz z rowerem wynosi 80 kg, to jaką musi on generować moc, aby to zrobić?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.