Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Zgodność pomiędzy charakterystyką kandydata (jego osobowością, systemem wartości itp.) oraz charakterystyką organizacji (jej klimatem i kulturą, systemem wartości itp.) nazywana jest:

 1. dopasowaniem komplementarnym
 2. dopasowaniem suplementarnym
 3. dopasowaniem unitarnym
 4. dopasowaniem moralnym
2.

Trafność testu psychologicznego to:

 1. rzetelność pomiaru testem
 2. zgodność wyników testu z prawdziwym natężeniem badanej cechy
 3. ogólna jakość pomiaru testem
 4. możliwość zastosowania testu w danej sytuacji
3.

Aby możliwe było stwierdzenie, że badana osoba uzyskała obiektywnie wysoki wynik w teście, konieczne jest:

 1. aby jej wynik był w górnych 10%
 2. odniesienie jej wyniku do tabeli norm do testu
 3. porównanie jej wyniku z innymi osobami badanymi w tym samym czasie
 4. zbadanie jej innym testem
4.

Cechą, która pozwala uniwersalnie przewidywać lepsze wykonanie pracy, jest:

 1. ekstrawersja
 2. ambicja
 3. dokładność
 4. inteligencja
5.

Osoby o niskiej stabilności emocjonalnej:

 1. w każdej pracy będą pracowały gorzej
 2. w każdej pracy będą pracowały lepiej
 3. będą pracowały dobrze, jeżeli warunki i zadania w pracy będą dopasowane do ich możliwości
 4. będą pracowały źle, nawet jeżeli warunki i zadania w pracy będą dopasowane do ich możliwości
6.

Przywiązanie do organizacji jest w modelu Meyera i Allen dzielone na:

 1. wewnętrzne i zewnętrzne
 2. emocjonalne, poznawcze i behawioralne
 3. pierwszo- i drugorzędne
 4. afektywne, normatywne i kontynuacyjne
7.

Poczucie sprawiedliwości interpersonalnej to:

 1. wpływ na sposób podejmowania decyzji
 2. przekonanie, że istotne aspekty pracy są odpowiednio doceniane
 3. poczucie bycia traktowanym z szacunkiem
 4. poczucie poinformowania o sprawach organizacyjnych
8.

Związek satysfakcji z pracy i efektywności wykonywania pracy jest:

 1. zawsze silny i pozytywny
 2. nieznany
 3. zawsze silny i negatywny
 4. zależny od różnych czynników
9.

Organizacyjne zachowania obywatelskie są:

 1. wymagane przez pracodawcę
 2. podejmowane z własnej woli
 3. utrudniające pracę innych
 4. niepotrzebne dla firmy
10.

Kasia otrzymała zadanie przetłumaczenia z obcego języka, którego uczy się dopiero drugi rok, krótkiego tekstu z gazety. Odczuwany przez nią stres będzie miał charakter:

 1. sytuacyjny
 2. chroniczny
 3. obezwładniający
 4. żaden, nie będzie odczuwała stresu
11.

Kiedy zdenerwujemy się, gdyż nieznana nam osoba bardzo niegrzecznie zachowała się wobec nas publicznie, najlepszą strategią poradzenia sobie ze stresem będzie:

 1. dokładne przeanalizowanie, co takiego zrobiliśmy, co mogło wywołać nieprzyjemną reakcję
 2. zgłoszenie na policję, że zostaliśmy obrażeni i źle potraktowani
 3. szczegółowe opowiadanie kolejnym osobom z bliższego i dalszego otoczenia, co nas spotkało
 4. zajęcie się atrakcyjną i absorbującą czynnością, aby „wyrzucić z głowy” to wspomnienie
12.

W witaminowym modelu stresu do czynników typu „stały skutek” zalicza się m.in.:

 1. bezpieczeństwo fizyczne
 2. natężenie i charakter kontaktów z innymi ludźmi
 3. wielość celów, które muszą być jednocześnie realizowane w pracy
 4. przewidywalność i przejrzystość środowiska pracy
13.

Wypalenie zawodowe składa się z poczucia wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz:

 1. oddania pracy
 2. cynizmu
 3. pracoholizmu
 4. obniżonego poczucia osiągnięć
14.

W modelu wymagania-zasoby uważa się, że:

 1. wysokie wymagania pracy prowadzą do wyczerpania
 2. niskie wymagania pracy prowadzą do wyczerpania
 3. wysokie zasoby pracy prowadzą do wyczerpania
 4. niskie zasoby pracy prowadzą do wyczerpania
15.

Teoria dwuczynnikowa opisuje:

 1. czynniki pracy i czynniki poza pracą
 2. motywatory i demotywatory
 3. czynniki higieny i czynniki satysfakcji
 4. czynniki higieny i motywatory
16.

Wzbogacanie pracy polega przede wszystkim na włączeniu do zadań pracownika:

 1. zamiany obowiązków z innymi pracownikami
 2. samodzielnego serwisowania używanych narzędzi
 3. planowania i oceny wykonywanych zadań
 4. innych obowiązków, niezwiązanych z wykonywanymi zadaniami
17.

Zawodowy kierowca, który lubi swoją pracę, bo daje mu ona możliwość prowadzenia pojazdu, przemieszczania się, wykonuje ją głównie ze względu na motywację:

 1. zewnętrzną
 2. wewnętrzną
 3. osiągnięć
 4. osobistą
18.

Osoba o wysokim natężeniu potrzeby osiągnięć będzie skłonna odejść z pracy, w której:

 1. jest konieczność zdobywania nowej wiedzy
 2. musi wykonywać trudne zadania
 3. praca jest poniżej jej kwalifikacji
 4. wymaga się ciągłego doskonalenia w wykonywanych czynnościach
19.

Przełożony, który chętnie nawiązuje bliskie relacje ze swoimi podwładnymi, lubi pracować razem z nimi i wspólnie rozważać różne problemy, a przy tym ma trudności w wydawaniu stanowczych poleceń oraz nie lubi podejmowania decyzji, prawdopodobnie charakteryzuje się:

 1. słabą potrzebą władzy i silną potrzebą afiliacji
 2. silną potrzebą władzy i silną potrzebą afiliacji
 3. słabą potrzebą władzy i słabą potrzebą afiliacji
 4. silną potrzebą władzy i słabą potrzebą afiliacji
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.