Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
1.

Osobowość uważa się za ________.

 1. coś, co jest nietrwałe i zmienne.
 2. wzorzec krótkotrwałych cech.
 3. coś, co jest niestabilne i nietrwałe.
 4. coś, co jest stabilne, trwałe i z trudem poddaje się zmianie.
2.

Spójne i trwałe cechy i wzorce, które powodują, że jednostki konsekwentnie myślą, czują i zachowują się w pewien konkretny sposób, nazywa się ________.

 1. psychodynamicznymi
 2. temperamentem
 3. humorami
 4. osobowością
3.

________ przypisuje się autorstwo pierwszej wszechstronnej teorii osobowości.

 1. Hipokratesowi
 2. Gallowi
 3. Wundtowi
 4. Freudowi
4.

Pseudonauka, która cechy osobowości uzależniała od określonych pomiarów pomiędzy różnymi częściami czaszki, nazywa się ________.

 1. frenologią
 2. psychologią
 3. fizjologią
 4. psychologią osobowości
5.

Id działa zgodnie z zasadą ________ .

 1. rzeczywistości
 2. przyjemności
 3. natychmiastowej gratyfikacji
 4. winy
6.

Mechanizm obronny ego polegający na tym, że osoba, która doświadcza lęku, powraca do niedojrzałych zachowań pochodzących z wcześniejszych faz rozwojowych, nazywa się ________.

 1. represją
 2. regresją
 3. reakcją upozorowaną
 4. racjonalizacją
7.

Kompleks Edypa pojawia się w fazie/okresie ________ rozwoju psychoseksualnego.

 1. oralnej
 2. analnej
 3. fallicznej
 4. latencji
8.

Powszechne repozytorium obrazów, koncepcji i pomysłów dziedziczonych z pokolenia na pokolenie nazywa się ________.

 1. archetypami
 2. intuicją
 3. zbiorową nieświadomością
 4. typami osobowości
9.

Inna nazwa dla samoregulacji to ________.

 1. poczucie własnej skuteczności
 2. silna wola
 3. wewnętrzne umiejscowienie kontroli
 4. zewnętrzne umiejscowienie kontroli
10.

Poziom wiary w swoje umiejętności nazywa się ________.

 1. poczuciem własnej skuteczności
 2. koncepcją Ja
 3. samokontrolą
 4. poczuciem własnej wartości
11.

Jola uważa, że zła ocena z pracy pisemnej z psychologii to wynik niechęci pani profesor. Najprawdopodobniej Jola charakteryzuje się _______ umiejscowieniem kontroli.

 1. wewnętrznym
 2. zewnętrznym
 3. wrodzonym
 4. nabytym
12.

Obraz ja to ________.

 1. poziom zaufania do własnych zdolności
 2. wszystkie myśli i uczucia osoby dotyczące jej samej
 3. przekonanie, że rezultaty naszych działań są pod naszą kontrolą
 4. przekonanie, że rezultaty naszych działań są poza naszą kontrolą
13.

Koncepcja mówiąca o tym, że stosunek ludzi do samych siebie powinien być spójny z ich czynami, nazywa się ________.

 1. zbieżnością
 2. świadomością
 3. spójnością
 4. zgodnością
14.

Zgodnie z teorią Eysencków osoby, które osiągają wysoki wynik na skali neurotyzmu, cechują się ________.

 1. spokojem
 2. stabilnością
 3. towarzyskością
 4. lękliwością
15.

Zgodnie z wynikami minesockiego badania bliźniąt wychowywanych osobno bliźnięta jednojajowe bez względu na to, czy wychowywały się razem, czy też nie, miały ________ osobowości.

 1. nieco różne
 2. bardzo różne
 3. nieco podobne
 4. bardzo podobne
16.

Stany Zjednoczone uważane są za kulturę ________ .

 1. kolektywistyczną
 2. indywidualistyczną
 3. tradycjonalną
 4. nietradycyjną
17.

Koncepcja, zgodnie z którą ludzie przenoszą się do miejsc spójnych z ich osobowością i potrzebami, znana jest jako ________.

 1. migracja selektywna
 2. osobowość zorientowana indywidualnie
 3. osobowość zorientowana społecznie
 4. indywidualizm
18.

Sposób reagowania na świat, który ujawnia się już w niemowlęctwie, łącznie z poziomem aktywności danej osoby, nazywa się ________.

 1. cechami
 2. temperamentem
 3. odziedziczalnością
 4. osobowością
19.

Małgosia ma osiemnaście miesięcy. Często płacze, trudno ją uspokoić, a w nocy wielokrotnie się budzi. Thomas i Chess powiedzieliby, że jest ona ________.

 1. łatwym dzieckiem
 2. trudnym dzieckiem
 3. wolno rozgrzewającym się dzieckiem
 4. dzieckiem z kolką
20.

Przez temperament rozumie się ________.

 1. wrodzone, genetycznie uwarunkowane różnice na poziomie osobowości
 2. charakterystyczne sposoby zachowania
 3. sumienność, przychylne nastawienie, neurotyzm, otwartość i ekstrawersję
 4. stopień introwersji-ekstrawersji
21.

Który z poniższych testów NIE jest testem projekcyjnym?

 1. Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI)
 2. Test plam atramentowych Rorschacha
 3. Test apercepcji tematycznej (TAT)
 4. Test niedokończonych zadań Rottera (RISB)
22.

Test oceny osobowości, w którym badany reaguje na niejednoznaczny bodziec, ujawniając nieświadome uczucia, impulsy i pragnienia, nazywa się ________.

 1. kwestionariuszem osobowości
 2. testem projekcyjnym
 3. Minesockim Wielowymiarowym Inwentarzem Osobowości (MMPI)
 4. testem Myers-Briggs (MBTI)
23.

Który z testów osobowości zawiera zestaw twierdzeń wymagających udzielenia przez badanego odpowiedzi prawda/fałsz?

 1. Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI)
 2. Test apercepcji tematycznej (TAT)
 3. Test niedokończonych zadań Rottera (RISB)
 4. Test Myers-Briggs (MBTI)
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.