Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

całkowite przychody ze sprzedaży (ang. total revenue)
patrz: utarg całkowity
długi okres (ang. long run)
okres, w którym wszystkie nakłady są zmienne
ekonomia skali (ang. economies of scale)
patrz: korzyści skali
korzyści skali (ang. economies of scale)
sytuacja, w której długookresowy koszt przeciętny spada wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji
koszty ekonomiczne (ang. economic costs)
suma kosztów księgowych i kosztów alternatywnych zasobów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo w działalności gospodarczej, np. zarobków utraconych przez właściciela firmy, który świadczy na jej korzyść nieodpłatną pracę
koszty księgowe (ang. explicit costs)
koszty, które można zapisać w księgach rachunkowych, np. płatności dokonywane przez przedsiębiorstwo na wynagrodzenia personelu, czynsz, zakupy materiałów i surowców itd.
krzywa długookresowego kosztu przeciętnego (LAC) (ang. long-run average cost curve)
wskazuje najniższy możliwy koszt przeciętny dla każdego rozmiaru produkcji, dzięki czemu przedsiębiorstwo dokonuje wyboru optymalnej technologii
krzywa krótkookresowego przeciętnego kosztu całkowitego (SATC) (ang. short-run average total cost curve)
wskazuje na przeciętny koszt całkowity w krótkim okresie; jest sumą przeciętnego kosztu stałego i przeciętnego kosztu zmiennego
malejąca produktywność krańcowa (ang. diminishing marginal productivity)
ogólna zasada, zgodnie z którą zatrudnianie kolejnych jednostek siły roboczej przy stałym zasobie kapitału prowadzi do coraz mniejszych przyrostów produktu całkowitego
malejące przychody ze skali produkcji (ang. diseconomies of scale)
patrz: niekorzyści skali
metoda produkcji
patrz: technologia produkcji
nakłady (koszty) stałe (ang. fixed inputs)
czynniki produkcji, których wielkości zatrudnienia w krótkim okresie nie można zwiększyć lub zmniejszyć
niekorzyści skali (ang. diseconomies of scale)
sytuacja, w której długookresowy koszt przeciętny rośnie wraz ze wzrostem wolumenu produkcji
produkcja (ang. production)
proces łączenia nakładów w taki sposób, aby wyprodukować dobra i usługi, które następnie zostaną zaoferowane do sprzedaży na rynku, wartość produktów powinna być wyższa niż suma wartości nakładów i kosztów procesu produkcyjnego
produkt krańcowy (ang. marginal product)
zmiana wielkości produkcji całkowitej w przedsiębiorstwie wynikająca ze wzrostu zatrudnienia o jednostkę; matematycznie MP = Δ(TP) / ΔL
przedsiębiorstwo (ang. firm)
wydzielona prawnie jednostka organizacyjna, która łączy nakłady pracy, kapitału, ziemi, surowców i półproduktów, aby wyprodukować dobra i usługi
przedsiębiorstwo prywatne (ang. private firm)
sytuacja, w której podmioty prywatne są właścicielami całego przedsiębiorstwa lub większości jego akcji lub udziałów
przychód całkowity (ang. total revenue)
patrz: utarg całkowity
rosnące przychody ze skali produkcji (ang. economies of scale)
patrz: korzyści skali
stałe przychody ze skali produkcji (ang. constant returns to scale)
sytuacja, w której proporcjonalne zwiększenie wszystkich nakładów nie zmienia przeciętnego kosztu produkcji w długim okresie
technologia produkcji (ang. production technology)
konkretna metoda łączenia nakładów różnych czynników produkcji pozwalająca na wytworzenie określonego wolumenu produkcji
utarg całkowity (ang. total revenue)
środki, jakie przedsiębiorstwo uzyskuje ze sprzedaży wytworzonych dóbr i usług; definiowane jako iloczyn ceny oraz wolumenu produkcji (sprzedaży)
zysk ekonomiczny (ang. economic profit)
utarg całkowity pomniejszony o koszty ekonomiczne, czyli koszty księgowe i koszty alternatywne wykorzystywanych zasobów
zysk księgowy (ang. accounting profit)
utarg całkowity pomniejszony o koszty księgowe
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.