Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

amortyzacja (ang. depreciation)
spadek wartości dóbr kapitałowych z uwagi na ich starzenie się i zużycie w trakcie procesu produkcyjnego
budynki i budowle (ang. structure)
nieruchomości wykorzystywane jako mieszkania, fabryki, biura, sklepy lub do innych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
cykl gospodarczy
zob. cykl koniunkturalny
cykl koniunkturalny (ang. business cycle)
krótkookresowe wahania poziomu aktywności gospodarczej w trakcie naprzemiennie występujących okresów ożywienia i recesji
deficyt handlowy (ang. trade deficit)
sytuacja, gdy import danego kraju przewyższa eksport, dodatnia różnica między importem a eksportem
depresja
zob. kryzys
dno (ang. trough)
punkt w czasie, gdy PKB osiąga najniższy poziom; występuje pod koniec recesji, tuż przed rozpoczęciem ożywienia
dobro krótkotrwałego użytku
zob. dobro nietrwałe
dobro nietrwałe (ang. nondurable good)
dobro o krótkim okresie użytkowania, np. żywność lub ubranie
dobro pośrednie (ang. intermediate good)
dobro przetwarzane przez przedsiębiorstwa lub włączane jako składnik innych dóbr, nieprzeznaczone dla odbiorcy końcowego; jego przeciwieństwem jest „finalne dobro i usługa”
dobro trwałego użytku (ang. durable good)
dobro o długim okresie użytkowania, np. samochód lub lodówka
dobro zaopatrzeniowe
zob. dobro pośrednie
dochód narodowy (ang. national income)
kategoria obejmująca wszystkie uzyskane dochody, w tym płace, zyski i czynsze, dochód narodowy netto (DNN) pomniejszony o wartość podatków pośrednich
dochód narodowy brutto (DNB) (ang. gross national income (GNI))
wartość produkcji krajowej (PKB) powiększona o dochody z tytułu własności i pracy uzyskane za granicą i przekazane do kraju, a pomniejszona o dochody z tytułu własności i pracy uzyskane w kraju i przekazane za granicę
dochód narodowy netto (DNN) (ang. net national income (NNI))
PNB pomniejszony o amortyzację
dolny punkt zwrotny cyklu koniunkturalnego
zob. dno
dołek
zob. dno
ekspansja (ang. expansion)
okres ożywienia, kiedy wartość realnego PKB się zwiększa
eksport netto
zob. saldo bilansu handlowego
finalne dobro i usługa (ang. final good and service)
produkt konsumpcyjny lub inwestycyjny dla odbiorcy końcowego, który nie zostanie już w żaden sposób przetworzony ani wykorzystany jako część innego dobra; jego przeciwieństwem jest „dobro pośrednie”
górny punkt zwrotny cyklu koniunkturalnego
zob. szczyt
kryzys (ang. crisis lub ang. depression)
szczególnie długotrwały i głęboki spadek poziomu aktywności gospodarczej
kurs walutowy (ang. exchange rate)
cena jednej waluty wyrażona w innej walucie
nadwyżka bilansu handlowego
zob. nadwyżka handlowa
nadwyżka handlowa (ang. trade surplus)
sytuacja, gdy eksport danego kraju przewyższa import, dodatnia różnica między eksportem a importem
parytet siły nabywczej (ang. purchasing power parities (PPP))
wskaźniki poziomu różnic w cenach pomiędzy krajami; kurs wymiany, dzięki któremu ceny towarów będących przedmiotem handlu międzynarodowego są mniej więcej takie same we wszystkich krajach
PKB na mieszkańca
zob. PKB per capita
PKB per capita (ang. GDP per capita)
wartość PKB podzielona przez liczbę ludności
podwójne liczenie (ang. double counting)
potencjalny błąd, którego należy unikać przy pomiarze PKB, polegający na tym, że wartość niektórych dóbr podczas ich przechodzenia przez kolejne etapy procesu wytwórczego jest liczona więcej niż raz
poziom dobrobytu (ang. standard of living)
wszystkie czynniki wpływające na szczęście (dobrobyt) ludzi niezależnie od tego, czy są one przedmiotem wymiany rynkowej
produkt krajowy brutto (PKB) (ang. gross domestic product (GDP))
wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w ciągu roku
recesja (ang. recession)
okres spadku poziomu PKB; zgodnie z definicją przyjętą w Polsce pojawia się, gdy realny poziom PKB spada przez dwa kolejne kwartały
saldo bilansu handlowego (ang. trade balance)
różnica między eksportem a importem
standard życia
zob. poziom dobrobytu
szczyt (ang. peak)
punkt w czasie, gdy wielkość PKB osiąga maksimum i po przekroczeniu którego rozpoczyna się recesja
usługa (ang. service)
produkt niematerialny (w przeciwieństwie do dóbr), np. rozrywka, opieka zdrowotna lub edukacja
wartość nominalna (ang. nominal value)
wartość wyrażona w cenach bieżących, czyli w cenach z okresu, dla którego jest liczona dana zmienna ekonomiczna; wartość nominalna nie jest skorygowana o inflację, jej przeciwieństwem jest wartość realna
wartość realna (ang. real value)
wartość skorygowana o inflację, jej przeciwieństwem jest wartość nominalna
załamanie gospodarcze
zob. kryzys
zapasy (ang. inventory)
dobro, które zostało wyprodukowane, ale nie zostało jeszcze sprzedane
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.