Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

77.

Kondensator kulisty tworzą dwie koncentryczne, sferyczne powierzchnie przewodzące rozdzielone próżnią. Wewnętrzna sfera ma promień 12,5 cm 12,5cm, a zewnętrzna – 14,8 cm 14,8cm. Do kondensatora przyłożono różnicę potencjałów 120 V 120V.

 1. Jaka jest pojemność elektryczna kondensatora?
 2. Jakie jest natężenie pola elektrycznego w r = 12,6 cm r= 12,6 cm , tuż ponad powierzchnią wewnętrznej sfery?
 3. Jakie jest natężenie pola elektrycznego w r = 14,7 cm r= 14,7 cm , tuż pod powierzchnią zewnętrznej sfery?
 4. W kondensatorach płaskich pole elektryczne w przestrzeni między okładkami jest jednorodne. Czy jest to prawda również w przypadku kondensatorów kulistych?
78.

Gdy wszystkie kondensatory przedstawione na rysunku były nienaładowane, a przełącznik S S pozostawał otwarty, do układu przyłożono napięcie 300 V 300V między punktami A A i B B.

 1. Jaka jest różnica potencjałów V E V D V E V D ?
 2. Jaki jest potencjał w punkcie E E po zamknięciu przełącznika?
 3. Jaki ładunek będzie przepływał przez przełącznik, kiedy zostanie on zamknięty?


Rysunek przedstawia fragment obwodu elektrycznego. Obwód rozpoczyna się w punkcie A, następnie dzieli się na dwie równoległe gałęzie, które łączą się w punkcie B, za którym znajduje się uziemienie. Lewa gałąź składa się z dwóch kondensatorów o pojemnościach kolejno 2 mikrofarady i 4 mikrofarady, między którymi znajduje się punkt D. Prawa gałąź składa się z dwóch kondensatorów o pojemnościach kolejno 4 mikrofarady i 2 mikrofarady, między którymi znajduje się punkt E. Punkty D i E połączone są linią, na której środku znajduje się otwarty przełącznik S.
79.

Układy elektroniczne z lampami błyskowymi używane w aparatach zawierają kondensator magazynujący energię wykorzystywaną do wytworzenia błysku. W pewnym tego typu układzie błysk trwa 1 675 s 1 675 s \frac{1}{675}\si{\second} , a średnia moc lampy wynosi w tym czasie 270 kW 270kW.

 1. Jeśli zamiana energii elektrycznej na światło odbywa się z wydajnością 95 % 95% (reszta energii zostaje wyemitowana w postaci ciepła), to jaką energię musi zmagazynować kondensator na jeden błysk?
 2. Oblicz pojemność elektryczną kondensatora, jeśli różnica potencjałów między okładkami wynosi 125 V 125V.
80.

Kondensator kulisty tworzą dwie koncentryczne, sferyczne powierzchnie przewodzące rozdzielone próżnią. Wewnętrzna sfera ma promień 4,2 cm 4,2cm, a zewnętrzna – 7,5 cm 7,5cm. Do kondensatora przyłożono różnicę potencjałów 80 V 80V.

 1. Jaka jest gęstość energii w r = 4,3 cm r= 4,3 cm , tuż ponad powierzchnią wewnętrznej sfery?
 2. Jaka jest gęstość energii w r = 7,4 cm r= 7,4 cm , tuż pod powierzchnią zewnętrznej sfery?
81.

Metalową płytkę o grubości t t przymocowano za pomocą plastikowych sztyftów pomiędzy okładkami kondensatora, tak jak to przedstawiono na rysunku. Wpływ sztyftów na pojemność elektryczną układu jest pomijalny. Powierzchnie obu okładek kondensatora oraz górna i dolna powierzchnia wsuniętej płytki wynoszą A A. Jaka jest pojemność elektryczna układu?

Rysunek przedstawia kondensator płaski o odległości między okładkami równej d. Pomiędzy okładkami kondensatora znajduje się równoległa do nich metalowa płytka o grubości t. Odległość między okładką a krawędzią płytki wynosi z jednej strony d z indeksem dolnym 1, a z drugiej strony d z indeksem dolnym 2.
82.

Kondensator płaski wypełniono dwoma dielektrykami w sposób przedstawiony na rysunku. Wykaż, że jeśli powierzchnia okładek wynosi S S, a odległość między nimi d d, to pojemność elektryczna kondensatora wyraża się przez: C = ε 0 S d ε r 1 + ε r 2 2 C = ε 0 S d ε r 1 + ε r 2 2 C = (\epsilon_0 S/d) \cdot (\epsilon_{\text{r}\sep 1} + \epsilon_{\text{r} \sep 2})/2 .

Rysunek przedstawia kondensator płaski o pionowych okładkach. Górna połowa przestrzeni między okładkami wypełniona jest dielektrykiem o względnej przenikalności elektrycznej epsilon z indeksem dolnym r 1. Dolna połowa przestrzeni między okładkami wypełniona jest dielektrykiem o względnej przenikalności elektrycznej epsilon z indeksem dolnym r 2.
83.

Kondensator płaski wypełniono dwoma dielektrykami w sposób przedstawiony na rysunku. Wykaż, że jego pojemność elektryczna wynosi: C = 2 ε 0 S d ε r 1 ε r 2 ε r 1 + ε r 2 C = 2 ε 0 S d ε r 1 ε r 2 ε r 1 + ε r 2 C = (2\epsilon_0 S / d) \cdot (\epsilon_{\text{r}\sep 1} \epsilon_{\text{r} \sep 2}) / (\epsilon_{\text{r}\sep 1} + \epsilon_{\text{r} \sep 2}) .

Rysunek przedstawia kondensator płaski o pionowych okładkach. Lewa połowa przestrzeni między okładkami wypełniona jest dielektrykiem o względnej przenikalności elektrycznej epsilon z indeksem dolnym r 1. Prawa połowa przestrzeni między okładkami wypełniona jest dielektrykiem o względnej przenikalności elektrycznej epsilon z indeksem dolnym r 2. Warstwa każdego z dielektryków ma grubość d dzielone przez 2. Powierzchnia okładek wynosi A.
84.

Okładki kondensatora płaskiego mają powierzchnię 12 cm 2 12 cm 2 i znajdują się w odległości 2 mm 2mm od siebie. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia polistyren.

 1. Oblicz maksymalne dopuszczalne w kondensatorze napięcie, które nie wywoła przebicia elektrycznego;
 2. Oblicz gęstość powierzchniową ładunku na powierzchni dielektryka dla napięcia otrzymanego w podpunkcie (a).
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.