Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

89.

Pole elektryczne skierowane jest wzdłuż osi x x, a jego natężenie zmienia się według wzoru Ex=10NCsin20x500tEx=10NCsin20x500t, Ey=Ez=0NCEy=Ez=0NC gdzie t t wyrażone jest w nanosekundach, a x x w centymetrach. Znajdź wartość natężenia prądu przesunięcia wewnątrz okręgu o promieniu 3 cm 3cm na płaszczyźnie x=0cmx=0cm w chwili t=0st=0s.

90.

W kuchence mikrofalowej używa się fal elektromagnetycznych o częstotliwości f = 2,45 10 9 Hz f= 2,45 10 9 Hz do podgrzewania jedzenia. Fale odbijają się od wewnętrznej ściany kuchenki i powstaje fala stojąca, której strzałki odpowiadają punktom o najwyższej temperaturze, w których – w pewnych produktach – pojawiają się widoczne wgłębienia. Zmierzona odległość pomiędzy tymi punktami wyniosła 6 cm 6cm. Stosując metodę użytą przez Heinricha Hertza, oblicz prędkość fali elektromagnetycznej.

Użyj Dodatku D do dwóch kolejnych zadań.

91.

Galileusz zaproponował metodę pomiaru prędkości światła, w której on sam i jego asystent, wyposażeni w źródła światła, oddalili się od siebie na znaną odległość. Początkowo oba źródła światła były zasłonięte. Następnie Galileusz miał odsłonić swoje źródło, a asystent swoje natychmiast, gdy zobaczy światło Galileusza. Wystarczyło jedynie wyznaczyć opóźnienie rejestracji sygnału dokonanej przez Galileusza. Jak daleko od Galileusza musiałby się znajdować asystent, aby opóźnienie to było równe czasowi reakcji człowieka, czyli około 0,25 s 0,25s?

92.

Udowodnij, że jednowymiarowe równanie falowe

2 f x 2 = 1 v 2 2 f t 2 2 f x 2 = 1 v 2 2 f t 2

jest spełnione dla każdej funkcji postaci f x ± v t f x ± v t .

93.

Kuchenka mikrofalowa, nastawiona na pracę przy najwyższej mocy, podgrzewa 0,4 kg 0,4kg spaghetti o 45 °C 45°C w czasie 120 s 120s.

 1. Jaka jest szybkość pochłaniania energii przez spaghetti, jeśli jego ciepło właściwe wynosi 3,76 10 3 J kg °C 3,76 10 3 J kg °C ? Załóż, że spaghetti całkowicie pochłania promieniowanie;
 2. Oblicz średnie natężenie mikrofal przy założeniu, że są absorbowane na powierzchni o kształcie koła o średnicy 20 cm 20cm;
 3. Ile wynosi amplituda natężenia pola elektrycznego w tej kuchence?
 4. Ile wynosi amplituda natężenia pola magnetycznego w tej kuchence?
94.

Pewna kuchenka mikrofalowa emituje 1 kW 1kW mikrofal na powierzchnię o wymiarach 30 cm 30cm na 40 cm 40cm.

 1. Jakie jest natężenie tych mikrofal wyrażone w W m 2 W m 2 ?
 2. Oblicz amplitudę natężenia pola elektrycznego E 0 E 0 dla tych fal;
 3. Ile wynosi amplituda indukcji magnetycznej B 0 B 0 ?
95.

Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez laser o mocy 5 W 5W skupiono na powierzchni o polu równym 1 mm 2 1 mm 2 .

 1. Jakie jest natężenie tego promieniowania wyrażone w W m 2 W m 2 ?
 2. Załóż, że w wiązce umieszczono ładunek elektryczny o wartości 2 nC 2nC. Jakiej maksymalnej siły elektrycznej doświadczy ten ładunek?
 3. Jeśli ładunek ten będzie poruszał się z prędkością 400 m s 400 m s , to jaka jest maksymalna wartość siły magnetycznej działającej na ten ładunek?
96.

200-zwojowa cewka o promieniu 30 cm 30cm jest używana jako antena dla fal radiowych FM o częstotliwości 100 MHz 100MHz. Pole magnetyczne odbieranych fal elektromagnetycznych jest prostopadłe do cewki i ma amplitudę równą 10 12 T 10 12 T.

 1. Jaka moc jest przekazywana do cewki?
 2. Jaka średnia SEM indukowana jest w cewce w czasie równym 1 4 14 cyklu?
 3. Jeśli odbiornik radiowy ma indukcyjność równą 2,5 µH 2,5µH, to jaką musi mieć wartość pojemności, by rezonować przy częstotliwości 100 MHz 100MHz?
97.

Pewne źródło fal elektromagnetycznych emituje fale jednakowo w każdym kierunku, bez odbić i absorpcji.

 1. Wykaż, że natężenie jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła;
 2. Wykaż, że amplitudy natężeń pól elektrycznego i magnetycznego są odwrotnie proporcjonalne do odległości od źródła.
98.

Radiostacja nadaje sygnał o mocy 50 kW 50kW. Jakie będzie natężenie tego sygnału, jeśli zostanie on odebrany na planecie orbitującej wokół Proximy Centauri? Proxima Centauri jest najbliższą Słońcu inną gwiazdą i jest oddalona od niego o 4,2434,243 \num{4,243} lata świetlne.

99.

Wektor Poyntinga opisuje przepływ energii w obecności pola elektrycznego i magnetycznego. Rozważ długi cylindryczny przewód o promieniu r r, przez który płynie prąd I I przy oporze R R i napięciu U U. Wyprowadź wzór na wartość wektora Poyntinga na powierzchni przewodu, korzystając z wyrażeń na pole elektryczne wzdłuż przewodu i pole magnetyczne dookoła niego. Wykaż też, że wektor ten opisuje przepływ energii do przewodu z pól go otaczających i odpowiada za grzanie oporowe przewodu.

100.

Natężenie promieniowania słonecznego padającego na Ziemię (czyli tzw. stała słoneczna) wynosi 1,37 kW m 2 1,37 kW m 2 . Załóż, że padające światło jest całkowicie absorbowane (w rzeczywistości około 30 % 30% padającego światła jest odbijane z powrotem w kosmos).

 1. Oblicz całkowitą siłę, jaką promieniowanie słoneczne wywiera na Ziemię;
 2. Porównaj siłę z podpunktu (a) z siłą grawitacji pomiędzy Słońcem a Ziemią. Masa Ziemi równa jest 5,972 10 24 kg 5,972 10 24 kg.
101.

Jeśli pojazd LightSail zostałby wysłany z misją na Marsa, ile razy zmniejszyłaby się siła ciągu żagla słonecznego po dotarciu do Marsa?

102.

Astronauci programu Apollo zostawili na powierzchni Księżyca reflektor, od którego odbijana jest regularnie wiązka lasera. Na podstawie opóźnienia pomiędzy nadaniem sygnału a jego odbiorem mierzy się dokładnie odległość do Księżyca.

 1. Jaka jest dokładność takiego pomiaru wyrażona w metrach, jeśli możemy zmierzyć opóźnienie z dokładnością 0,1 ns 0,1ns?
 2. Jaka jest to dokładność wyrażona w procentach zmierzonej odległości, jeśli odległość ta wynosi 384 400 km 384 400km?
103.

Radary wykorzystuje się do pomiarów odległości do różnych obiektów, używając pomiaru czasu pomiędzy nadaniem a odbiorem echa sygnału odbitego od obiektu.

 1. Jak daleko znajduje się planeta Wenus, jeśli czas pomiędzy nadaniem sygnału a odbiorem echa wynosi 1000 s 1000s?
 2. Ile wynosi czas odbioru echa dla samochodu oddalonego o 75 m 75m od nadajnika (popularny radar policyjny)?
 3. Z jaką dokładnością (w nanosekundach) musi być mierzony czas do odbioru echa, jeśli odległość od samolotu oddalonego o 12 km 12km mierzona jest z dokładnością 10 m 10m?
104.

Oblicz stosunek najwyższej do najniższej częstotliwości fal elektromagnetycznych, jakie może widzieć oko ludzkie. Załóż, że zakres widzialny zawarty jest pomiędzy 380 nm 380nm a 760 nm 760nm. (Dla porównania: taki stosunek dla fal dźwiękowych wykrywanych przez ludzkie ucho wynosi 1000 1000).

105.

Porównaj ze sobą długość fali radia AM nadającego na częstotliwości 1030 kHz 1030kHz z najniższym słyszalnym dla człowieka dźwiękiem (falą dźwiękową o częstotliwości 20 Hz 20Hz). Prędkość dźwięku w powietrzu o temperaturze 20 °C 20°C wynosi około 343 m s 343 m s .

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.