Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

102.

Cząstka o ładunku + q +q i masie m m porusza się z prędkością v 0 v 0 w kierunku dodatnim osi y y i przecina w pewnej chwili oś x x w x = R x=R. Ładunek ujemny Q Q unieruchomiony jest na początku układu współrzędnych i występuje jednorodne pole magnetyczne o indukcji B 0 B 0 zorientowane w kierunku dodatnim osi z z. Okazuje się, że cząstka zatacza okrąg o promieniu R R dookoła ładunku Q Q. Wyznacz B 0 B 0 .

103.

Proton o prędkości v = 6 10 5 m s v= 6 10 5 m s wpada w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B = 0,5 T B= 0,5 T pod kątem 30 ° 30° do kierunku pola magnetycznego. W obszarze pola magnetycznego proton zakreśla linię śrubową o promieniu R R i nachyleniu p p (odległość pomiędzy pętlami). Oblicz R R oraz p p.

104.

Trajektoria cząstki zakrzywia się, gdy przechodzi ona przez obszar niezerowego pola magnetycznego, przy czym jej prędkość się nie zmienia. Jest to bardzo przydatne do sterowania wiązką w akceleratorach cząstek. Rozważ proton o prędkości 4 10 6 m s 4 10 6 m s wpadający w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji 0,2 T 0,2T i szerokości 5 cm 5cm. Pole magnetyczne jest prostopadłe do prędkości cząstki. Ugięciu o jaki kąt ulegnie trajektoria protonu? Wskazówka: cząstka wylatuje w kierunku stycznym do pewnego okręgu.

Cząstki wlatujące do obszaru z polem po lewej i poziomą prędkością po prawej. Istnieje kąt theta w kierunku powyżej linii poziomej (w prawo). Region z polem ma 5 cm szerokości.
105.

W pewnym obszarze niejednorodnego pola magnetycznego składowe wektora indukcji magnetycznej są następujące: B x = 0 B x =0, B y = 0 B y =0 i B z = a x B z = a x , gdzie a a jest stałą. W pewnej chwili t t drut o długości L L przewodzący prąd o natężeniu I I ustawiony jest wzdłuż osi x x i umieszczony pomiędzy początkiem układu współrzędnych i x = L x=L. Wyznacz wypadkową sił magnetycznych działających na drut w tej chwili.

106.

Podłużny miedziany pręt o masie m m i długości L L zawieszono na dwóch sprężynach o takich samych współczynnikach sprężystości k k. Jednorodne pole magnetyczne o indukcji B 0 B 0 skierowane prostopadle do pręta i sprężyn (wchodzące za płaszczyznę rysunku) występuje w obszarze fragmentu miedzianego pręta o długości w w. Końce pręta podłączono za pomocą giętkich miedzianych drutów do biegunów baterii o napięciu U U. Wyznacz zmianę długości sprężyn po tym, jak prąd o natężeniu I I rozpocznie przepływ wzdłuż miedzianego pręta w kierunku wskazanym na rysunku. (Pomiń wszystkie siły działające na giętkie przewody).

Ilustracja problemu. Miedziany pręt położony jest poziomo i wisi na sprężynach umocowanych na każdym z końców. Prąd l płynie ku prawemu końcu pręta. Pole B skierowane jest do wnętrza strony w regionie o szerokości w.
107.

Dołączony rysunek przedstawia początkowy etap pomiaru masy jonów za pomocą spektrometru masowego. Jon o masie m m i ładunku + q +q znajduje się w stanie spoczynku w źródle S S – w komorze, w której następuje wyładowanie gazu. Jon jest przyspieszany przez różnicę potencjałów U przysp U przysp i może wchodzić w obszar stałego pola magnetycznego o indukcji B 0 B 0 . W obszarze jednorodnego pola magnetycznego jon porusza się wzdłuż okręgu i uderza w kliszę fotograficzną w odległości x x od punktu wejścia. Wyprowadź wyrażenie na masę m m w zależności od B 0 B 0 , q q, U przysp U przysp oraz x x.

Schemat spektrometru masowego. Źródło jest u spodu. Cząstki są przyspieszane przez różnicę potencjałów V acc, następnie dodstają się do rejonu, w którym znajduje się tylko jednorodne pole magnetyczne B zero, W tym rejonie cząstki podążają zgodnie z ruchem wskazówek zegara po półkolistej trajektorii o promieniu r.
108.

Drut zwinięto w okrąg o promieniu R R i przymocowano do przechodzącego przez środek okręgu wspornika. Oba końce drutu stykają się ze szczotką, która jest podłączona do źródła stałego napięcia. Całą strukturę umieszczono pomiędzy biegunami magnesu w taki sposób, że możemy traktować pole magnetyczne działające na drut jako jednorodne. W układzie odniesienia o początku w środku pierścienia indukcja pola magnetycznego ma postać B x = B 0 B x = B 0 , B y = B z = 0 B y = B z =0, a pierścień obraca się dookoła osi z z. Oblicz moment sił działających na pierścień w sytuacji, gdy nie leży on w płaszczyźnie x z x z .

Okrągła pionowa pętla z płynącym w niej prądem znajduje się między biegunami magnesu z poziomą szczeliną.
109.

Długi i sztywny drut rozłożony wzdłuż osi x x przewodzi prąd 0,4 A 0,4A w kierunku dodatnim osi x x. Drut znajduje się w obszarze działania pola magnetycznego o indukcji B = 2 i ̂ + 5 x 2 j ̂ B = 2 i ̂ + 5 x 2 j ̂ , gdzie x x wyrażone jest w metrach, a B B w militeslach. Oblicz wypadkową sił magnetycznych działających na drut pomiędzy x = 2 m x= 2 m a x = 4 m x= 4 m .

110.

Okrągła pętla drutu obejmująca powierzchnię 10 cm 2 10 cm 2 przewodzi prąd o natężeniu 25 A 25A. W pewnej chwili pętla znajduje się w płaszczyźnie x y x y i zostaje poddana działaniu pola magnetycznego o indukcji

B = 2 10 -3 T i ̂ + 6 10 -3 T j ̂ + 8 10 -3 T k ̂ . B = 2 10 -3 T i ̂ + 6 10 -3 T j ̂ + 8 10 -3 T k ̂ . \vec{B} = \SI{2e-3}{\tesla} \cdot \hat{i} + \SI{6e-3}{\tesla} \cdot \hat{j} + \SI{8e-3}{\tesla} \cdot \hat{k} \text{.}

Patrząc z góry na płaszczyznę x y x y , prąd płynie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

  1. Jaki magnetyczny moment dipolowy ma pętla z prądem?
  2. Ile wynosi moment sił działających na pętlę w tym czasie?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.