Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

bezwładność (ang. inertia)
cecha ciała polegająca na tym, że ciało dąży do zachowania stanu ruchu
ciężar (ang. weight)
siła będąca wynikiem oddziaływania grawitacyjnego między kulą Ziemską a masą znajdująca się w jej polu grawitacyjnym
druga zasada dynamiki Newtona (ang. Newton's second law of motion)
Jeśli siły zewnętrzne działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
dynamika (ang. dynamics)
dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu ciał pod działaniem sił
inercjalny układ odniesienia (ang. inertial reference frame)
układ odniesienia, względem którego każde ciało, niepodlegające działaniu zewnętrznej siły, porusza się bez przyspieszenia
niuton (ang. newton)
jednostka siły w układzie SI; 1 N to siła, która obiektowi o masie 1 kg nadaje przyspieszenie o wartości 1 m/s 2 1 m/s 2
odrzut (ang. thrust)
siła reakcji powodująca ruch ciała do przodu w reakcji na siłę wsteczną
pierwsza zasada dynamiki Newtona (ang. Newton's first law of motion)
Jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (znane również pod nazwą zasady bezwładności)
prawo Hooke’a (ang. Hooke’s law)
prawo mechaniki klasycznej związane ze sprężystością ciał, mówi ono, że każde odkształcenie bądź wychylenie ciała z położenia równowagi pod wpływem siły jest proporcjonalne do tej siły
rozkład sił działających na ciało (ang. free body diagram)
rysunek zawierający wszystkie siły zewnętrzne działające na dany obiekt; z reguły obiekt obrazuje się jako punkt, a siły na niego działające jako wektory o odpowiednim zwrocie, kierunku i długości
siła (ang. force)
wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między obiektami; jest wielkością wektorową, może być opisana jako wielokrotność odpowiednio zdefiniowanej jednostki i wzorca
siła naciągu (ang. tension)
siła rozciągająca, działająca wzdłuż rozciągliwego elementu, takiego jak kabel czy lina
siła nacisku reakcji (ang. normal force)
siła równoważąca ciężar danego ciała; jest prostopadła do powierzchni kontaktu dwóch ciał; siła ta jest wywierana przez powierzchnię dążącą do utrzymania na niej niezerowego ciężaru
siła wypadkowa (ang. net external force)
suma wektorowa wszystkich sił działających na ciało
siła zewnętrzna (ang. external force)
siła działająca na obiekt spoza przyjętego do analizy układu
spadek swobodny (ang. free fall)
swobodny ruch ciał pod wpływem działania jedynie siły ciężkości
trzecia zasada dynamiki Newtona (ang. Newton's third law of motion)
W inercjalnym układzie odniesienia siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, lecz przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.
zasada bezwładności (ang. law of inertia)
patrz: pierwsza zasada dynamiki Netwona
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.